JAV LB Kultūros tarybos dvidešimt ketvirtoji premijų šventė

Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Dangumi nurieda vasara, ištuštėja gamta. Dienos trumpėja ir matyti rudens pradžia. Rudenį šiame krašte žmonės ruošiasi tradicinei šeimos šventei – Padėkos dienai. Graži tradicija, nes šio krašto žmonės turi būti dėkingi, gyvendami laimingoje šalyje.

Mes, išeivijos lietuviai, Amerikoje turime savo nusistovėjusių darganotų dienų šviesulių – Premijų šventę.

Išeivijos kultūros puoselėtojų šventė – fenomenalus lietuvių kultūros reiškinys, prasidėjęs 1980 m. vaisingai tebesitęsia iki šių dienų. Juk išeivijoje apčiuopiame savo kultūros šerdį, svarbiausius tautos tapatybės bruožus. JAV LB Kultūros taryba rūpinasi, kad kultūrininko vaidmuo mūsų visuomenėje vis didėtų ir kad būtų dėmesingai įvertintas. Šiais metais lapkričio 11 d., šeštadienį, 7 val. vak., Lietuvių dailės muziejuje  Lemonte,  įvyks 24-oji Premijų šventė. Tai darbų įamžinimas, tai veiklos įvertinimas ir kultūros darbuotojų pagerbimas, tai specialių apdovanojimų įteikimas bei jų įrašymas į išeivijos kultūros istoriją.

Nuo 1980 m., kai buvo įsteigtos Premijų šventės, su maža pertrauka, jau buvo pagerbti 116 kultūrininkai. Be jų mūsų išeivijos tautiečiai neturėtų to dvasinio pasaulio, kurio ilgimės ir kuriame mes gyvename. Juk mūsų menininkai, kultūrininkai gyveno ne sau, ne savo artimų žmonių rateliui, bet visai išeivijai. Galima tik įsivaizduoti, kiek tenka įdėti darbo, kantrybės, laiko, kūrybingumo, kol mes galime gėrėtis jų darbais. Be to, mūsų LB kultūrinis gyvenimas apsiribojo lietuviška kūryba; laureatai yra tik lietuviai. Per ilgus išeivijos metus svetur išlaikėme lietuvišką kultūrą, jos papročius, kad išliktume lietuviais. Svetimas kraštas nepajėgė išbraukti iš mūsų kūrėjų pasišventimo ir tautos meilės.

Šiais metais įvyks jau 24–oji Premijų šventė. Premijų mecenatas – Lietuvių fondas. Sveikinsime šiuos laureatus:

Muzikos laureatą Andrių Žlabį iš New Haven, CT, jauną, puikiai užsirekomendavusį pianistą JAV ir Europoje. Komisiją muzikos premijai skirti sudarė: pirm. Loreta Venclauskienė ir nariai – Saulė Jautokaitė ir Mindaugas Bielskus.

Teatro laureatę Giedrę Griškėnaitę–Gillespie už ilgametę, nuoširdžią veiklą lietuviškame teatre. Komisiją teatro premijai skirti sudarė: pirm. Julija Dantienė ir nariai – Lilė Jasaitė ir Violeta Drupaitė–Cole.

Dailės laureatę Nomedą Grumadą už autentišką kūrybą.  Komisiją dailės premijai skirti sudarė: pirm. Laima Apanavičienė ir nariai – Daiva Karužaitė, Danas Lapkus ir Ramojus Mozoliauskas.

Žurnalisto – spaudos darbuotojo laureatę Ramunę Kubiliūtę už bendradarbiavimą lietuvių žiniasklaidoje visuomeninėmis, kultūrinėmis bei religinio gyvenimo temomis. Komisiją žurnalisto premijai sudarė: pirm. Algimantas Gečys ir nariai – Dalia Jakienė ir Vytautas Volertas.

Tautinių šokių mokytoją laureatę Gražiną Reškevičienę už ilgametę tautinių šokių grupės „Aušra” (Omaha) vadovavimą. Komisija – Tautinių šokių institutas.

Radijo laureatas Studija „R” Čikagoje už įvairiapusiškas informacines, švietėjiškas bei kultūrines radijo laidas. Premiją skyrė JAV LB Kultūros taryba.

JAV LB kultūros tarybos vardu dėkojame premijų mecenatui Lietuvių fondui. Taip pat dėkojame vertinimo komisijoms bei patarėjams. Premijų šventė – tai uostas, į kurį suplaukia išeivijos kultūros lobiai.

JAV LB Kultūros tarybos vardu nuoširdžiai sveikiname šių metų išrinktuosius laureatus, kurių nuopelnai šviečia šio ,,Draugo” kultūriniame priede. JAV lietuviai ne tik išlaiko lietuvybę užjūryje, bet savo darbais bei kūryba kuria Lietuvą pasaulyje.