25-oji Kultūrinių premijų šventė

Dalė Lukienė
JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė

Lietuvių išeivijos kultūrine veikla galime džiaugtis, nes turime talentingų individų, kurie sėkmingai aukoja savo laiką ir sugebėjimus kultūrinių renginių kūrimui ir įgyvendinimui. Galime džiaugtis dramos būrelių pastatytais spektakliais, daugelio puikių chorų ir solistų koncertais, įvairiomis meno parodomis, literatūriniais vakarais, liaudies ansambliais ir tautinių šokių vienetais, kurie neleidžia išeivijai pamiršti savo tautinių šaknų. Mūsų lietuviška spauda apšviečia mus lietuviams reikšmingomis žiniomis, praneša apie vykstančią veiklą ir renginius. Tas kūrybingas darbas atliekamas pašvenčiant savo laisvą laiką organizuojant, repetuojant, koncertuojant, rašant ir net aukojant savas lėšas, kad kūryba ir kultūrinė veikla klestėtų mūsų lietuviškoje išeivių visuomenėje.

Jau 1980 metais Ingridos Bublienės vadovaujama JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba, norėdama pagerbti visuomeniškai pasireiškiančius kultūrininkus, įsteigė Kultūrines premijas. Premijų mecenatu sutiko būti Lietuvių fondas, jis kas metai Kultūrinių premijų laureatams įteikia po 1,000 dol. Premijoms skirti visuomenė siūlo kandidatus, juos pristatydama JAV LB Kultūros Tarybos sudarytoms komisijoms: dailės, muzikos, teatro, tautinių šokių mokytojo(s), spaudos darbuotojo(s), radijo programos ir kartais net specialiai paskirtoms premijoms lietuviškoje veikloje pasižymėjusiam kultūrininkui. Komisija parinktus laureatus pristato JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkei(ui) apdovanoti.

Šiais metais buvo paskirtos keturios Kultūrinės premijos dailės, muzikos, tautinių šokių mokytojo(s) ir spaudos darbuotojo(s) kategorijose. Premijos bus įteiktos gruodžio 7 dieną, 7 val. vakare, premijų šventėje, Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.  

 Dailės premija – skiriama JAV lietuviams dailininkams, kurie dalyvauja kultūrinėje veikloje. Dailės premija apima visas meno formas: tapybą, grafiką, skulptūrą, fotografiją, keramiką ir tekstilęaudinius. 2007 metų Komisijos pirmininkė buvo Dalia Šlenienė, PLC Lietuvių dailės muziejaus direktorė. Jos gausi komisija, susidedanti iš meno žinovų ir menininkų, dailės premijos laureatu išrinko dailininką Rimą Čiurlionį.

Iki šiol Dailės premijas yra gavę šie dailininkai: Albinas Elskus, Vytautas Ignas, Algimantas Kezys, Ramojus Mozoliauskas, Kestutis Zapkus, Alfonsas Dargis, Vytautas Kašūba, Zita Sodeikienė, Elena Urbaitytė, Adolfas Valeška, Romas Viesulas, Viktoras Vizgirda, Eleonora Marčiulionienė, Jurgis Daugvila, Ada Sutkuvienė, Magdelena Stankūnienė, Jadvyga Paukštienė, Juozas Mieliulis, Rimas Vizgirda, Giedrė Žumbakienė, Vytautas Virkau ir Nomeda Grumada, premiją laimėjusi praeitais metais.    

Muzikos premija — skiriama JAV lietuviams muzikams, kurie dalyvauja kultūrinėje veikloje. Muzikos premija apima dainos ir muzikos vienetus, kompozitorius, dirigentus, solistus ir muzikos instrumentalistus atlikėjus. Šių metų Komisijos pirmininkas yra Faustas Strolia. 2007 metų muzikos premija paskirta muzikui, chorvedžiui Stasiui Sližiui.

Muzikos kultūrines premijas jau yra gavę muzikai: Petras Armonas, Alfonsas Mikulskis, Bronius Budriūnas, Jeronimas Kačinskas, Aleksandras Kučiūnas, Vytautas Marijošius, Alvydas Vasaitis, Andrius Kuprevičius, ŽilevičiausKreivėno muzikologijos archyvas, Aldona Kepalaitė, Darius Polikaitis, Faustas Strolia, Rita Kliorienė, Manigirdas Motekaitis, Algirdas Brazis, Vytautas Strolia, Viktoras Ralys, Raimonda Apeikytė, Giedra Gudaškienė, Antanas Skridulis, meno ansamblis ,,Dainava” ir Andrius Žlabys.

Spaudos darbuotojo(s)–bendradarbio(ės) premija – skiriama tiems, kurie dalyvauja JAV lietuviškoje spaudoje. Ypatingas dėmesys skiriamas tautiškumo, bendruomeniškumo, lietuvių telkinių veiklos, Lietuvos valstybingumo temoms. Apima žurnalistus, spaudos darbuotojus (korespondentus) bei redaktorius, kurie gauna tik nominalų atlyginimą, bet ne pilną algą.

Spaudos darbuotojo komisijos pirmininkas Petras Petrutis pranešė, kad šių metų spaudos premija paskirta Aleksui Vitkui.

Spaudos darbuotojo(s) premiją yra gavę: prel. Juozas Prunskis, kun. Pranas Garšva, Vytautas Meškauskas, Antanas Juodvalkis, Jurgis Janušaitis, Rūta-Kleva Vidžiūnienė, Juozas Žygas, Danutė Bindokienė, Antanas Dundzila, Bronius Nainys, Karolis Milkovaitis, Bronius Kviklys, Ignas Medžiukas, Edvardas Šulaitis, Algirdas Pužauskas, Bronius Juodelis, Romualdas Kriaučiūnas. Praeitais metais Spaudos darbuotojo premiją gavo Ramunė Kubiliūtė.

Tautinių šokių mokytojo(s) premijai kandidatą parenka Lietuvių Tautinių Šokių Institutas. Pirmininkė Danguolė Varnienė pranešė, kad 2007 metų premija paskirta Nijolei Pupienei.

Tautinių šokių mokytojos premijas yra gavę: Irena Smieliauskienė, Dalia Dzikienė, Rasa Poskočimienė, Antanina Bulotienė ir Gražina Reškevičienė, kuri premiją gavo praeitais metais. Taip pat 2006 metais LB Kultūros Tarybos Garbės Premija buvo apdovanotas Frank Zapolis, kaip ilgametis tautinių šokių puoselėtojas.

Gal dar keli premijų laureatai šiose suminėtose premijų kategorijose neišvardinti, būtų svarbu sudaryti išsamų sąrašą ir patikslinti, jei kuris laureatas per klaidą yra praleistas.