Premijų šventė Lemonte

Laima Apanavičienė

Jau 24-tą kartą JAV LB Kultūros taryba pakvietė į Premijų šventę. ,,JAV LB Kultūros taryba rūpinasi, kad kultūrininko vaidmuo mūsų visuomenėje vis didėtų ir kad būtų dėmesingai įvertintas, rašo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė ,,Draugo šeštadieniniame priede. Tai prasmingas ir gražus sumanymas tik gaila, kad šį sykį į renginį atvyko negausus būrys kultūros bei meno gerbėjų, o ir apdovanotieji dėl kažkokių priežasčių ne visi atvyko.

O gaila, nes mano giliu įsitikinimu — premijų įteikimas yra labai svarbi kultūrinio gyvenimo dalis, ir pikta bei graudu, kad meno, spaudos mylėtojai  neatvyksta pagerbti žmonių, kurie savo darbais garsina lietuvišką bendruomenę, kurie daug dirba lietuvybės labui. 

Šių metų premijos buvo paskirtos: Muzikos premija — Andriui Žlabiui; Teatro — Giedrei Griškevičiūtei-Gillespie; Dailės —  Nomedai Grumadai, Žurnalisto – spaudos darbuotojo — Ramunei Kubiliūtei; Tautinių šokių mokytojai — Gražinai Reškevičienei ir Radijo laidų premija — ,,Studijai R” Čikagoje.

Vakarą sveikinimo žodžiu pradėjo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė M. Remienė. Vakaro vedėja Zina Daknienė supažindino susirinkusius su į šventę atvykusiais laureatais (jų atvyko 3, kiti dėl nežinomų priežasčių į premijų įteikimo šventę neatvyko) N. Grumada, R. Kubiliūte ir G. Gillespie. Žymenis laureatėms įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas, o Kultūros tarybos narė Ligija Tautkuvienė apdovanojo laureates gėlėmis. Susirinkusiems buvo pristatyti ir į šventę neatvykę laureatai.

Meninę programą atliko Linas Umbrasas ir Zina Daknienė. L. Umbrasas skaitė Antano Vaičiulaičio, kurio šimtmetį minime šiais metais, eilėraščius, o Z. Daknienė padeklamavo Mačernio poeziją.

Tikimės, kad tradicija atžymėti savo kultūrininkus neišnyks, kad kitais metais į šią šventę susirinks tikrai gausus būrys meno ir kultūros mylėtojų.

Pasibaigus programai JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė pranešė, kad taryba baigė savo kadenciją ir tęsti kultūrinę veiklą perduoda būsimai naujai Kultūros tarybai. Atsidėkodama už darbą M. Remienė visoms tarybos narėms įteikė po knygą ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje.

Kartu ir mes, dienraščio ,,Draugas” redakcija dėkojame JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei M. Remienei ir visoms narėms už ilgametį triūsą lietuvybės baruose.