Mieli broliai ir sesės Kristuje,

Aušros Vartų Marijos parapija New York arkivyskupijoje Amerikos lietuvių gyvenime visada buvo ir yra religinės, kultūrinės bei bendruomeninės veiklos židinys. New York Aušros Vartų parapija yra simbolis daugeliui Amerikos lietuvių kartų, atspindintis jau arti šimtmetį išpuoselėtas religines ir tautines tradicijas ir vertybes. Bet kurios parapijos ar misijos uždarymas daug kam yra kaip artimo šeimos nario netektis.

Lietuvos Vyskupų konferencija mane paskyrė kaip delegatą tarpininkauti tarp išeivijos lietuvių katalikų ir vietinių vyskupijų. Delegato misija, būnant tarpininku tarp vietos vyskupo ir Lietuvos Vyskupų konferencijos, yra išklausyti ir perduoti vietos vyskupo informaciją bei padarytus ar ketinamus daryti sprendimus Lietuvos Vyskupų konferencijai. Šiose pareigose aš negaliu būti neutralus, kada gresia parapijos uždarymo pavojus.

 Nepaisant visų mūsų, įskaitant ir Lietuvos Vyskupų konferencijos bei Lietuvos vyriausybės pastangų pripažinti Aušros Vartų šventovę istoriniu kultūrinio–religinio paveldo objektu, iki šiol mums nepavyko užkirsti kelio Aušros Vartų parapijos uždarymui.

Giliai apgailestaujame dėl Aušros Vartų parapijos likimo, ir kartu su JAV lietuviais jaučiame nepaprastai didelį nusivylimą. Tačiau kviečiame visus susitelkti, nenuleisti rankų savo parapijose, misijose ir bendruomenėse o atgaivinti ir puoselėti religinę bei kultūrinę veiklą, kad galėtume ją perduoti ateities kartoms.

Prel. Edmundas J. Putrimas
Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių sielovadai