Sunerimę čikagiškiai reaguos į lietuviškų 
bažnyčių uždarymą

 Dalia Cidzikaitė


Kun. Jaunius Kelpšas ir Algirdas Kazlauskas. Jono Kuprio nuotr.

Po vasario 26 d. įvykių Aušros Vartų (AV) parapijoje Manhattan, New York, kurių metu New York kardinolo Edward Egan potvarkiu AV bažnyčia buvo uždaryta ir dabar nuo parapijiečių yra akylai saugoma, susirūpinta ir kitomis lietuviškomis parapijomis Amerikoje. Vasario 28 d., trečiadienį, Čikagoje, seselių kazimieriečių vienuolijoje, įvyko lietuvių organizacijų atstovų posėdis dėl uždaromų bažnyčių, kurį suorganizavo Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos Čikagos apskrities komitetas.

Posėdį atidaręs Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos Čikagos apskrities komiteto prezidentas Algis Kazlauskas susirinkusiuosius supažindino su dienotvarke, į kurią buvo įtraukta trumpa bažnyčių: Šv. Jurgio Shenandoah (PA), Šv. Jurgio Niagra Falls (NY) ir Aušros Vartų Manhattan (NY), taip pat ir Čikagos parapijų dabartinės padėties apžvalga.

Jis pristatė posėdyje dalyvausius oficialius atstovus, tarp jų ir Čikagos arkivyskupijos atstovą, dirbantį arkivyskupijos Europos reikalų skyriuje, tėvą Casimir Garbacz bei tėvą pranciškoną Fr. Ogorevc, OSM.

Apie Šv. Jurgio Shenandoah (PA) ir Šv. Jurgio Niagra Falls (NY) kalbėjo Mildred Jagiella, Lietuvos ,,Vyčių” Vidurio Amerikos apygardos pirmininkė.

Pasak jos, Šv. Jurgio Shenandoah parapija yra seniausia lietuviška parapija Amerikoje, pastatyta lietuvių imigrantų lėšomis. Nuo 2006 metų gegužės mėnesio ši parapija yra uždaryta ir aptverta statybine tvora.

Jau kuris laikas ši parapija stengėsi išsikovoti istoriškai saugomų objektų statusą, kiekvieną trečiadienį laikė šv. Mišias ir kitokiais būdais bandė įrodyti savo teisę gyvuoti. Šv. Jurgio Shenandoah parapijoje buvo apie 1,200 narių, kai lietuvių kilmės kunigas buvo iškeltas iš parapijos, o vietoj jo dirbę vėlesni kunigai netvarkė ir neremontavo bažnyčios. Ir nors draudimo pinigų buvo, jie nieko nedarė.

Pradėta kalbėti apie bažnyčios uždarymą ir net jos sunaikinimą. Sprendimas dėl parapijos likimo vis buvo atidedamas. Vienas iš parapijiečių aptiko dokumentą, kuriame aiškiai sakoma, jog Šv. Jurgio Shenandoah bažnyčią žadama nugriauti. Kunigas Bernard Flanagan tai neigia. Pasak jo, jokių kalbų apie bažnyčios sunaikinimą šiuo metu nėra, dabartiniu metu jie bando izoliuoti bažnyčios bokštus saugumo sumetimais. Iki šiol Šv. Jurgio Shenandoah parapijos likimas nėra aiškus.

Šv. Jurgio bažnyčia Niagra Falls (NY), pastatyta lietuvių emigrantų 1915 metais, taip pat pakliuvo į uždaromų bažnyčių sąrašą. Ilgą laiką joje dirbo marijonų tėvai. Prieš beveik 10 metų bažnyčiai grėsė uždarymas, tačiau su buvusiu vyskupu, šiuo metu dirbančiu Bridgeport, Connecticut, pavyko susitarti, kad bažnyčia nebus uždaryta. Po to, kai vyskupas buvo perkeltas ir į jo vietą atsiųstas naujas, Šv. Jurgio bažnyčia Niagra Falls ir vėl pradėjo grėsti uždarymas. Lietuvos ,,Vyčiai“ kreipėsi į dabartinį Buffalo vyskupą, prašydami peržiūrėti sprendimą dėl Šv. Jurgio bažnyčios Niagra Falls uždarymo. Savo atsakyme vyskupas pabrėžė, jog viena iš didžiausių problemų, su kuria susiuria Šv. Jurgio parapija Niagra Falls, yra sumažėjusių parapijiečių skaičius ir lietuviškai kalbančių kunigų stygius.

Apie Aušros Vartų parapiją Manhattan kalbėjo A. Kazlauskas. Pasak jo, iš pokalbio su JAV LB New York apygardos pirmininke Ramute Žukaite, paaiškėjo, jog AV parapija finansiškai buvo įgali ir pinigų iš New York arkivyskupijos neprašė. 2004 metais pradėjo linkti bažnyčios stogas. Kadangi bažnyčia buvo apdrausta ir parapija turėjo sutartį su draudimo kompanija, jog ji stogą sutvarkys. Tačiau New York arkivyskupija, nors ir gavo pinigų iš draudimo kompanijos, stogo remontuoti neskubėjo. Vietoj to, ji bažnyčią aptvėrė tvora, kurios nuoma už vieną dieną siekia 100 dolerių. Iki AV uždarymo bažnyčioje buvo laikomos dvejos mišios per dieną. Dienos metu mišiose lankydavosi Wall Street rajone dirbantys žmonės. Vasario 26 d. AV bažnyčia buvo uždaryta, nuo tada ją 24 valandas per parą saugo trys sargybiniai. Apie tai jau parašė ne vienas ne tik lietuviškas, bet ir New York laikraštis. Viename jų — ,,New York Post” — AV parapijai buvo paskirtas laikraščio vedamasis.

Vida Sakevičius susirinkusius supažindino su dabartine Čikagos parapijų situacija. Pasak pranešėjos, anksčiau Čikagoje ir jos apylinkėse buvo 13 lietuviškų parapijų, šiuo metu veikia tik 3 lietuviškos parapijos ir 1 misija. Nė vienoje parapijoje nėra lietuviškai kalbančio klebono. Dvejose parapijose vyksta tik vienos šv. Mišios lietuvių kalba savaitgaliais. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje Marquette Park vyksta trys šv. Mišios lietuvių kalba savaitgaliais. Lankytojų skaičius sumažėjęs. Pagal šios parapijos biuletenį, išleistą 2006 m. lapkričio 19 d., per praėjusius ketverius metus savaitgaliais vidutiniškai šv. Mišias lankė: 2003 m. — 846 žmonės, 2004 — 849; 2005 — 654; 2006 — 485. Pasak V. Sakevičius, nors aplinkui yra naujai atvykusių lietuvių, jie taip gausiai bažnyčioje nesilanko. Kol kas finainė parapijos ataskaita, kuri turėjo pasirodyti dar parėjusiais metais, nepasirodė.

Kun. Jaunius Kelpšas, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Brighton Park kunigo, teigimu, jų bažnyčioje žmonių nemažėja. ,,Augimas nėra didelis, bet jis yra. Nors esame daug mažesni už Marquette Park parapiją, spalio mėnesio lankomumas savaitgaliais vidutiniškai buvo apie 247 ar 237 žmones.

Lyginant su kitais metais, jis paaugo. Turime nemažai santuokų, krikštų, laidotuvių. Kiekvieną sekmadienį vyksta šv. Mišios lietuvių kalba. Nors katalikiškos mokyklėlės neturime, tą darbą atlieka Lemonto centro mokykla, kartas nuo karto turime grupes, nedideles apie 10 vaikų, kurie nelanko lituanistinių mokyklų, bet ruošiasi priimti Šv. Sakramentą ir gyvena netoli”.

Klebonas, kun. Jauniaus nuomone, yra nusiteikęs lietuviams palankiai, tačiau visada primena, kad lietuviai turi įnešti vis didesnį ir didesnį finansinį indėlį į parapiją. Klebonui labai keista, kad per didžiąsias šventes, Kalėdų ir Velykų dienomis, į bažnyčią suvažiuoja 1,000 ir daugiau lietuvių. Jis, pranešėjo teigimu, yra susirūpinęs tokių žmonių sielovada. Kun. Jaunius įsitikinęs, jog reikėtų susirūpinti Čikagos vakaruose gyvenančiais lietuviais. Galbūt galvoti apie šv. Mišias lietuvių kalba kažkur šiaurėje arba vakaruose, nes akivaizdu, kad Lemonto jau nepakanka.

Posėdžio pabaigoje buvo priimtos trys rezoliucijos dėl Šv. Jurgio Shenandoah (PA), Šv. Jurgio Niagra Falls (NY) ir Aušros Vartų Manhattan (NY) parapijų, kurios bus nusiųstos JAV ir Lietuvos vyskupų konferencijoms, LR ambasadoriui Vašingtone Audriui Brūzgai, atskiriems vyskupams: Pennsylvania vyskupui Edward Cullen, Buffalo vyskupui Edward U. Kmiec ir New York kardinolui Edward Egan. Visose rezoliucijose pabrėžiama, jog šios parapijos buvo pastatytos lietuvių emigrantų lėšomis, jos visos pagal 2006 m. rugpjūčio mėn. bendrašalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos ir JAV yra įtrauktos į saugomų lietuviško kultūrinio paveldo objektų sąrašą. Papildomai, Šv. Jurgio Shenandoah ir Niagra Falls parapijos anksčiau buvo pasirašiusios sutartis su arkivyskupijomis, kurios užtikrino tolesnį jų gyvavimą, bet, pasikeitus vyskupams, tie susitarimai buvo panaikinti ir paskelbti negaliojančiais. Besikreipiantieji prašo padėti išsaugoti aukščiau suminėtas lietuviškas parapijas.

Lietuviškų organizacijų atsovai taip pat sutarė netrukus suorganizuoti Šv. Mišias ir vigilijas lietuviškose parapijose Čikagoje dėl uždaromų lietuviškų bažnyčių. Daugiau informacijos apie tai bus paskelbta vėliau.