Dėl Lietuvos trispalvės

Po ,,Drauge” paskelbos apklausos: ,,Ar reikia keisti Lietuvos trispalvę senovės kunigaikštijos vėliava — raudona su Vyčiu viduryje”, skaitytojų atsiliepimas - tiesiog stebinantis. Dar negavome nė vieno laiškelio, sutinkančio su kai kurių ,,heraldikos žinovų” siūlymu Lietuvos tūkstantmečio proga išmesti trispalvę ir vartoti kitą vėliavą. Kadangi prižadėjome, kad skaitytojų, atsiliepusių į apklausą, pavardės nebus skelbiamos (tik tų skelbiame, kurie sutiko), norime pateikti keletą būdingesnių nuomonių ir sakinių iš gautų laiškų:

,,Esu mačiusi nuotraukų, kai kareivis duoda priesaiką ir bučiuoja trispalvę. Jei kareiviams negėda bučiuoti šitą vėliavą, tai tegul ji ir toliau amžinai plevėsuoja”. (Westwood, NJ)

,,Nekeiskite trispalvės. Tai mūsų istorinė vėliava — mūsų nepriklausomybės simbolis, tai mūsų tauta”. (Washington, DC)

,,Atrodo, kad kai kuriems raudona nostalgija yra daugiau prie širdies. Tačiau užmirštama, kad Lietuva yra nuo 1918 m. respublika ir tokia liko, o ne kunigaikštystė, karalystė. Lietuva, jau kaip vienalytė tauta, 1918 m. pasirinko tapti respublika, atmetė peršamą karalių ir tuo pačiu pasirinko savo vėliavos spalvas geltona, žalia, raudona. Nematau jokios racijos kam nors propaguoti raudonąją vėliavą, nebent norima Rusijos kunigaikštienę Prunskienę pakviesti pertvarkyti valstybę į didžiąją kunigaikštystę ir jungtis su Gudija ar Lenkija, kaip buvo prieš 600 ar 700 metų”.(Great Falls, VA)

,,Tiek daug ašarų, sunkumų, kraujo ir gyvybių padėjo, kad mūsų trispalvė mums atstovautų. Tęskite šią tradiciją ir informuokite visuomenę, kad mes irgi galėtume prisidėti kovoje už trispalvę”. (Putnam, IL)

,,Griežtai pasisakau prieš bet kokį Lietuvos vėliavos pakeitimą. Turime gražią, ryškių spalvų vėliavą, lengvai pagaminamą, be jokių priedų. Tokia turi ir likti”. (Chicago, IL)

,,Dėl trispalvės ir ką ji simbolizuoja mano tėvelis stojo į nepriklausomos Lietuvos karo mokyklą ir tapo karininku. Dėl jos daug jaunų vyrų ir partizanų padėjo galvas, gindami ją nuo priešų. Ar kas nors išgirs užsienio lietuvių balsą?” (Philadelphia, PA)

,,Į klausimą: ar reikėtų pakeisti Lietuvos trispalvę kitokia vėliava, atsakymas NE”. (Chicago, IL)

,,Tegul trispalvė plazda kaip plazdėjusi. Žiemos speiguose išsiskleidusi kartu su Lietuvos nepriklausomybe XX a. pradžioje, ji tarsi gražiausia gėlė puošia atgimusios ir nepriklausomos Lietuvos kelią”. (Waukegan, IL)

,,Tie žmonės, kurie nori pakeisti Lietuvos trispalvę, yra bepročiai arba kokios nors svetimos įtakos vedami. 1990 m. buvo atkurta Lietuvos Respublika, ne kokia nors Lietuvos Didžioji kunigaikštystė”. (Chicago, IL)

,,Bet koks Lietuvos trispalvės pakeitimas į kitą spalvą būtų išdavikiškas darbas”. (Juno Beach, FL)

,,Trispalvė, kaip ir tautiniai rūbai, savo spalvomis ir grožiu atkreipia svetimtaučių dėmesį. Tai yra visai nesąmoninga mintis pakeisti mūsų vėliavą. Kas bus po to? Keisime kalbą, gal ir Lietuvos pavadinimą?” (Lemont, IL)

,,Prie ko einama? Dabar lietuviška trispalvė, o vėliau ką — gal himną? Tai kodėl nepanaikinti ir Nepriklausomybės Akto? Manau visiems aišku, kieno tai noras ir darbas”. (Exxon, PA)

Bus daugiau

P.S. Ar Jūs jau atsiliepėte į apklausą? Nedelskite — apklausa baigiasi kovo 11 d. Rašykite elektroniniu paštu: redakcija@draugas.org arba paprastu paštu, arba siųskite faksu.