Birželio 26, 2000
Tik būdami kartu galėsime išlaikyti savo lietuviškas tradicijas

Nauja LB apylinkė Florida valstijoje

Sigita Šimkuvienė-Rosen
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkè

Ne taip dažnai galime pasidžiaugti naujų Lietuvių Bendruomenės apylinkių atsiradimu. Šį kartą jauni ir ryžtingi lietuviai ėmėsi steigti apylinkę Orlando mieste, Florida apygardoje. Gražią pavasario dieną, gegužės 24-ąją iš visų Florida kampelių lietuviai skubėjo į Orlando, mat ten buvo šaukiamas steigiamasis Lietuvių Bendruomenės Orlando apylinkės susirinkimas.

Jos steigėjai ir dieną parinko renginiui labai tinkamą. Iniciatyvinės grupės nariai kviesdami visus į susitikimą priminė, kad gegužės 21-oji UNESCO sprendimu paskelbta Pasauline kultūrų puoselėjimo diena. Jungtinių tautų organizacija yra paskelbusi deklaraciją: ,,Savitumas, įvairovė, laisvė ir pliuralizmas”, kurios pagrindinis tikslas išlaikyti tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendradarbiavimą. Tad Orlando miesto ir jo apylinkių lietuviai pasitarę, kad tik būdami kartu ir bendraudami galės išlaikyti savo lietuviškas tradicijas šioje šalyje, nutarė įkurti naują apylinkę.

Viskas prasidėjo nuo... krepšinio

O prasidėjo viskas labai paprastai – nuo krepšinio. Kaip man papasakojo Orlando lietuvių subūrėjas Alvydas Šmilinskas, jau prieš dvejus metus Evaldas Šiudikas subūrė krepšinį mėgstančius vyrus į komandą ir nuvažiavo į Ambasados turnyrą, Washington, DC. Alvydas ir Evaldas, jauni ir sumanūs vyrai, įkūrė ir vadovauja AJS statybos ir remonto bendrovei. Krepšinio komandai jų bendrovė nupirko aprangą, finansavo žaidėjų kelionę į turnyrą. Nuo to ir prasidėjo lietuviška veikla Orlando padangėje.

Buvo labai malonu būti pakviestai atvykti į steigiamąjį orlandiečių susirinkimą. Ruošdamasi kalbai prisiminiau, kaip mes, ,,Tikėkime savo ateitimi” konferencijos dalyviai, 2002 metų birželį Dainavoje kalbėjom apie jaunų žmonių įtraukimą į Lietuvių Bendruomenės veiklą. Jau tada sprendėme, kad reikia sudominti jaunus žmones tuo, kas jiems labai artima ir miela – sportu ir kultūriniais renginiais. Džiaugiuosi, kad mūsų, taip vadinamų trečios bangos žmonių, pasakyti žodžiai pildosi – krepšinio komandų gausėja visuose lietuvių telkiniuose, meno grupės papildo jaunimas, kuriasi nauji.

Šventei ruoštasi seniai

Orlando iniciatyvinė grupė, kuriai vadovavo A. Smilinskas (vėliau jis buvo vieningai išrinktas apylinkės pirmininku), šiam svarbiam renginiui ruošėsi jau seniai, todėl viskas buvo gerai apgalvota. Gražiame parke buvo išnuomotas paviljonas, kuris visus glaudė nuo skaisčios pietų saulės, aplinka pap1uošta lietuviška atributika.

Prie įėjimo visus pasitiko besišypsanti Jurgita Ribokaitė-Blake, kvietusi įsirašyti į apylinkės narių knygą. Jaunų žmonių su šeimomis ir po vieną sugūžėjo netoli šimto. Tarp jų buvo ir svečių iš West Palm Beach, St. Petersburg, Miami, Palm City, Fort Myers, Tampa, Daytona Beach, Palm Coast, kurie džiaugėsi apylinkės įkūrimu ir atvažiavo kartu su jais pasidžiaugti.

Šaunios šeimininkės Angelė Straukienė ir Violeta Starienė prigamino gardžių balandėlių, Vytauto ir Virginijos Dubauskų šeima jau tradiciškai lietuvių renginio dalyvius vaišino savo pagamintais kibinais, Rita Lipinskaitė pasirūpino saldumynais. Linas Statkus ir Gediminas Bertulis buvo atsakingi už muziką. Patį renginį filmavo vietinis operatorius ,,Kipsas” – Vytautas Bernotas. Mano pažįstama dar iš Atlantoje švenčiamų Joninių Edita Kinkel fotografavo visas įsimintinas minutes.

Pirmąjį susirinkimą vedė Mindaugas Satas, kuris buvo pasiruošęs susirinkimą vesti, prieš tai išstudijavęs JAV LB įstatus. Mindaugas, atvykęs į Ameriką tik treji metai, bet iš karto įsiliejęs į lietuvių gretas ir pasireiškęs kaip geras organizatorius, žaismingai pakvietė visus svečius prisistatyti. Tarp jų Florida apygardos valdybos pirmininką Kęstutį Miklą su žmona Jūrate, South Florida apylinkės Zitą Siderienę – laikinai einančią pirmininkės pareigas. K. Miklas labai džiaugėsi naujos apylinkės įsteigimu ir savo trumpa kalba sveikino visus susirinkusius. Orlando lietuviams apie JAV Lietuvių Bendruomenės struktūrą ir jos darbus kalbėjo šių eilučių autorė.

Pasibaigus pasisakymams buvo pasiūlyta įkurti lietuvių apylinkę ir vieningai už tai nubalsuota. Renginio metu buvo pasiūlyta išrinkti apylinkės valdybą – aktyvą. Vienas po kito buvo siūlomos kandidatūros ir joms pritariama.

Jaunos apylinkės planuose – ir mokyklėlė ,,Baltija”

Jauna apylinkė jau turi rimtų užmojų: baigiamas kurti apylinkės tinklalapis, ruošiamasi atidaryti šeštadieninę lituanistinę mokyklėlę, kuri bus pavadinta ,,Baltijos” vardu. Orlando apylinkės lietuviai jau organizuotai vyko į Jonines, surengtas Fort Myers lietuvių, dalyvavo ten rengiamame krepšinio turnyre. Kalbantis su Orlando apylinkės žmonėmis gerą įspūdį paliko jų entuziazmas. Jauna valdyba jau planuoja pakviesti Florida lietuvius į Žolines, švenčiamas rugpjūčio mėnesį.
 
Sveikiname naujai įkurtą Orlando Lietuvių Bendruomenės apylinkę! Linkime kuo geriausios kloties apylinkės valdybos pirmininkui Alvydui Smilinskui ir jo gausiam štabui dirbant lietuvybės labui!