applefolk
A.P.P.L.E. pavasarinio suvažiavimo San Diego, CA. dalyviai: klūpi: Amanda Muliolienė, Jack Vellis (iždininkas), Irena Ross; stovi: dr. JoAnn Hammer, Shirley Sabo, dr. Karl Janowitz (buvęs prezidentas), sesuo Jeanette Lucinio S.P., Vida Anton, Ilona Laucienė, Giedrė Stankūnienė, Nancy Hannsen, Jane Serbent (sekretorė), John Baltrus ir dabartinė A.P.P.L.E. prezidentė dr. Barbara Henriques.


A.P.P.L.E. veikla – nuo Atlanto iki ramiojo vandenyno

Ritonė Rudaitienė

Tradicinis pavasarinis A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui) direktorių tradicinis pavasarinis suvažiavimas įvyko 2008 m. balandžio 5–6 d. San Diego, CA. Suvažiavime dalyvavo organizacijos pirmininkė dr. Barbara Henriques ir 14 tarybos ir valdybos narių.

Dr. Barbara Henriques perskaitė pranešimą apie savo apsilankymą Lietuvoje, buvo aptarti ir suderinti 2008 m. vasaros kursų planai liepos 7–18 d. Vilniuje ir kitose Lietuvos vietovėse. Suvažiavimo proga balandžio 6 d. posėdžiavo A.P.P.L.E. taryba.

Lietuvoje vykusiuose pasitarimuose su Švietimo ministerijos atstove Maryte Speičiene, Pedagogų profesinės raidos centro direktoriumi Gintaru Rudzinsku ir A.P.P.L.E. ryšininke Ramute Žemioniene dalyvavo dr. Barbara Henriques, dr. Karl Janowitz, Algirdas ir Amanda Mulioliai. Buvo tartasi apie galimybę gauti finansinę paramą iš American Center, susitikta su Dana Migaliova, sutrikusio intelekto žmonių draugijos ,,Viltis’’ pirmininke, taip pat buvo aptarti ,,Vilties’’ vasaros stovyklos planai ir Danos Migaliovas noras aplankyti kai kurias neįgaliųjų įstaigas ir programas, veikiančias JAV.

Dr. Karl Janowitz praleido tris dienas Kaune, su Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos pirmininke Vilma Narkevičiene planuodamas specialiems pedagogams kursus. Specialiesiems pedagogams yra numatyti keturių savaičių kursai, jie vyks įvairiuose didesniuose ir mažesniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Tuo pačiu metu specialios pedagogikos paskaitos bus skaitomos Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. Vilma Narkevičienė taip pat koordinuos North Carolina universiteto specialių paslaugų kursus, kurie bus dėstomi Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose. Dr. Jack Richman, socialinių paslaugų katedros direktorius, atvyksta su penkiais specialistais, pasiruošusiais dėstyti kursus, kurių pageidaus Lietuvos aukštųjų mokslų įstaigos.

Amanda ir Algirdas Mulioliai šią žiemą praleido šešias savaites Lietuvoje, kur vedė kompiuterių raštingumo kursus Trakuose, Jiezne ir Biržuose. Kadangi Europos Sąjunga rūpinasi pradžiamokslių šios srities mokymu, ateinančią žiemą į Lietuvą vykti jie jau nebeplanuoja.

Nancy Hanssen pristatė San Diego Rotary klubo prezidentę Mary Griffin, kuri ruošiasi kartu su Kauno Rotary klubo nariais nupirkti/įrengti autobusiukus Druskininkuose sergančiųjų priklausomybę programai ir Vilijampolės vaikų su negaliomis namams. 2009 m. vasarą San Diego universiteto doktorantų grupė vėl vyks į Lietuvą ir dirbs Kaune specialiosios pedagogikos srityje.

Šiais metais ,,Mokytojų projektų’’ programai Lietuvos pedagogai pristatė 72 projektus. Atrinkti ir premijomis apdovanoti 38. Kadangi šiems projektams įgyvendinti reikėjo 14,878 dol., o A.P.P.L.E. taryba buvo paskyrusi 13,000 dol., 1,878 dol. skirtumą padengė Audronė Messick. Premijas laimėję projektai bus pristatyti Lietuvos pedagogams vasaros kursų metu.

Iždininkas Jack Vellis pranešė apie iždo padėtį iki 2007 m. gruodžio 31 d. Pereitais metais organizacijos išlaidos pajamas viršijo net 4,500 dol. Visi įplaukų šaltiniai gerokai sumažėjo. Vasaros kursams buvo išleista 18,923 dol. Ši suma išmokėta samdant vertėjus, paruošiant ir dauginant kursantams reikalingą medžiagą ir už dėstytojų keliones į ,,Vilties’’ stovyklą Giruliuose bei kitus Lietuvos regionus, kuriuose vyko kursai. Dolerio vertei krentant, šie finansiniai metai gali būti dar sunkesni.

Suvažiavime buvo tartasi spaudos ir žiniasklaidos reikalais Ritonė Rudaitienė, ilgus metus informavusi lietuvių visuomenę apie A.P.P.L.E. veiklą Lietuvoje, galiausiai iš savo oficialių pareigų pasitraukė. Jos vietą sutiko perimti buvusi A.P.P.L.E. pirmininkė, labai veikli ir energinga kanadietė lietuvaitė Irena Ross. James Brousseau ir Sue Kohfeldt pasilieka A.P.P.L.E. aplinkraščio redaktorių pareigos. Leidinį numatoma leisti kovo, gegužės, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais.
Šių metų vasaros kursus jungs bendra tema: ,,Švietimo naujovės XXI amžiui”. Bus 9 srautai: 2 anglų kalbos, 2 kompiuterių raštingumo, ankstyvaus ugdymo, pradinio ugdymo, administravimo, tyrimų, bibliotekos mokslų ir raštingumo. Etiką ir religiją dėstys sesuo Jeanette ir Vivian Williams, Ilona Laucienė eis administratorės pareigas ,,Vilties’’ stovykloje, Giruliuose.

Suvažiavimo metu buvo sudarytos trys pasitarimo grupės: 1) Narių, 2) Finansų ir 3) Žiniasklaidos. Mintys ir siūlymai buvo pristatyti suvažiavimo dalyviams ir bus svarstomi taryboje.

Iki nustatyto dėstytojų paieškai laiko į A.P.P.L.E. kreipėsi ir savo paskaitų santraukas laiku pristatė 30 pedagogų. Tačiau pabrangus skrydžiams į Lietuvą, keletas būsimų paskaitininkų buvo priversti savo planų atsisakyti.

A.P.P.L.E. adresas: P.O. Box 1790-17, San Diego, CA 92177; adresas internete: www.applequest.org