SIELOVADOS KONFERENCIJA ČIKAGOJE

Kviečiame dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbančius kunigus, parapijų tarybų/komitetų narius, parapijos veikloje dalyvaujančias ir ją remiančias organizacijas, vienuolijas, parapijiečius ir sielovados bendradarbius.

Balandžio 25 d., penktadienį, 6 val.v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre (5600 S. Claremont Ave., Chicago), vyks spaudos konferencija. Dalyvaus Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas.

7 val. v. Čiurlionio galerijoje  bus atidaroma fotomenininko Jono Kuprio fotografijų paroda apie JAV lietuvių katalikų veiklą.

Bus galima įsigyti Šiluvos jubiliejui skirtų kolekcinių vokų su Šiluvos Madonos atvaizdo JAV pašto ženklais.
 
Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių Motiniškuose namuose (2601 W. Marquette Rd., Chicago) vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV”, kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos Išeivijos lietuvių katalikų sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija.

8 val. r. – šv. Mišios vienuolyno koplyčioje (arkivysk. S. Tamkevičius, prel. E. Putrimas ir visi kunigai bei konferencijos dalyviai);

8:30 val. r. – konferencijos registracija.

9 val. r. – 4 val. p.p. – konferencijos programa.

Daugiau informacijos tel.: 416-233-7819, fax: 416-233-5765,
el. paštu: putrimas@sielovada.org  ar admin@sielovada.org