Šiluvos atlaidai Marquette Park bažnyčioje

Antanas Paužuolis

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. buvo iškilmingai atšvęsti Šiluvos Marijai skirti atlaidai, kaip juos šventėme Lietuvoje. Padėka klebonui kun. Anthony Markui, įdėjusiam nemažai pastangų šiai šventei pravesti ir suorganizuoti.

Šventoms Mišioms ir procesijai vadovavo kun. Antanas Saulaitis, SJ, o kasdieninėms pamaldoms — kun. Jaunius Kelpšas.

Prieš pamaldų pradžią ant Šiluvos Marijos ir kūdikėlio Kristaus statulos buvo uždėtos karališkos karūnos. Jas uždėjo klebonas A. Markus ir kun. A. Saulaitis, SJ. Vežimėlį, ant kurio buvo Šiluvos Marija, gražiai papuošė Zailskų šeima.

Iškilmingas šv. Mišias atnašavo kun. A. Saulaitis, SJ, kun. A. Markus ir kun. Scot Haynes, kuris šiais metais lankėsi Lietuvoje ir Šiluvos Marijos Apsireiškimo bažnyčioje atnašavo šv. Mišias lotyniškai, bei diakonas Vytas Paškauskas. Skaitinius skaitė ir eisenai vadovavo Juozas Polikaitis. Joe Kulys pasirūpino policijos apsauga bei automobilių judėjimo reguliavimu, procesijai einant gatvėmis.

Pasibaigus pamaldoms, maldininkai buvo nukreipti eisenai į numatytas vietas, prie paruoštų mažų altorėlių. Buvo sustota prie Švento Kryžiaus ligoninės, prie Maria High School kieme esančios 34 pėdų aukščio Marijos statulos, prie kazimieriečių vienuolyno ir nukeliauta prie šios parapijos mokyklos durų. Paskutinė sustojimo vieta buvo kaimyninės parapijos Šv. Andriejaus bažnyčia, prie kurios susirinkę šios parapijos parapijiečiai ir sutiko atlaidų dalyvius giedojimu. Procesijoje buvo nešamas Švenčiausias Sakramentas, apdengtas baldakimu, kaip yra daroma Lietuvoje procesijų eisenose.

Eisenoje kartu su maldininkais buvo vežama Šiluvos Marijos statula ir Šiluvos Marijos su kūdikėliu Kristumi paveikslas, kurį nešė Pasek (Giedraičių) dukterys, apsirengusios lietuviškais tautiniais drabužiais, ir jų šeimos nariai. Eisenos giesmėms vadovavo parapijos vargonininkė, muzikė Jūratė Grabliauskienė. Sustojus prie paruošto altorėlio buvo pasimelsta ir palaiminta su nešamu  Švenčiausiuoju  Sakramentu.  Reikia pasidžiaugti, kad klebonas  A. Markus buvo parūpinęs autobusiuką negalintiems keliauti kartu su visais maldininkais. Daugelis tuo pasinaudojo.

Iškilmingos pamaldos buvo užbaigtos palaiminimu. Visi buvo pakviesti į parapijos salę pasisvečiuoti. Iškilmingų pamaldų metu giedojo parapijos choras, vadovaujamas muzikės Jūratės Grabliauskienės. Maldininkus taip pat žavėjo giesmėmis solistai Margarita ir Vaclovas Momkai.

Procesijos eisenoje nešta Šiluvos Marija ir kūdikėlio Jėzaus paveikslas pradės piligriminę kelionę po tikinčiųjų namus. Norint dalyvauti šiame projekte, prašome paskambinti į parapijos raštinę. Kauno arkivyskupijos kurija parengė šio paveikslo piligriminės kelionės nuorodas. Švenčiausia Mergelė Marija 1608 metais Šiluvos apylinkės laukuose pasirodė kaimo piemenėliams, ant rankų laikydama kūdikėlį Jėzų. Po apsireiškimo į šią vietovę atvykdavo daugybė maldininkų, kurie išreikšdavo savo dėkingumą Šiluvos Marijai palikdami padėkos votus (brangias dovanas).

 2008 metais bus švenčiamas 400 metų jubiliejus nuo Marijos apsireiškimo Šiluvos laukuose. Kauno arkivyskupas  Sigitas Tamkevičius ir visa Lietuva ruošiasi šiai didingai šventei. Mūsų parapijos klebonas kun. A. Markus taip pat ruošiasi paminėti Marijos 400 metų apsireiškimo jubiliejų ir pakvietė kardinolą Francies George dalyvauti procesijoje ir gavo pasižadėjimą, kad šis atvyksiąs, jeigu Dievas dar laikys gyvą iki šio jubiliejaus.

Rugsėjo 16 d. parapijos biuletenyje, klebonas A. Markus išreiškė nuoširdžią padėką visiems, kurie kuo nors prisidėjo prie sėkmingai praėjusių pamaldų bažnyčioje, prie procesijos ir visą savaitę trukusių Šiluvos Marijos garbei atlaidų, kuriems vadovavo kun. J. Kelpšas. Taip pat dėkojo Ateitininkų šeimos nariams, atvežusiems savąjį jaunimą į didingą lietuvių šventovę, Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Taip pat išreiškė padėką gausiai apsilankiusiems maldininkams.