newhavenpix
Nepriklausomybės paminėjimo dalyviai New Haven.

New Haven apylinkė

Sigita Šimkuvienė

Nedidelė New Haven apylinkė jungia apie 40 šeimų. Joje įvairių kartų lietuviai: čia gimę ir augę, atvykę su tėvais po Antrojo pasaulinio karo, atvykę iš Lietuvos po Nepriklausomybės paskelbimo. Bet visus juos vienija noras išlikti lietuviais. Mūsų Lietuvių Bendruomenės apylinkė išsiskiria iš kitų tuo, kad turime akademikų. Tai dr. Elona Vaišnienė, prof. Rimas Vaišnys, prof. Tomas Venclova, dr. Žydrūnas Gimbutas, dr. Laima Karosienė, Jonas Zdanys. Visada džiaugiamės, kai mūsų renginius aplanko ar paskambina mums seni bendruomenininkai. Tai Monikutė ir Zenonas Merkevičiai, Salomėja Valiukienė, Jurgis Kisielius.

Jau šešeri metai kaip nebeturime savo patalpų, tad renginius labai sunku suruošti. Glaudžiamės privačiuose namuose, Yale University, Waterbury Vyčių klube, Brandford, Durham. Esame labai dėkingi visiems, kurie mus priima.
Nors renginių ne tiek gausu mūsų apylinkėje, jie visi mums ypatingi. Praėjusį rudenį šventėme poeto ir publicisto Tomo Venclovos 70 metų jubiliejų. Profesorius jau 29 metai kaip dirba Yale University, jis mielai vyksta skaityti paskaitų ir į kitų šalių mokslo įstaigas.

* * *
Neįprastai šiais metais praėjo mūsų Vasario 16-ios šventė (ji vyko kovo 23 dieną). Juk buvo švenčiamos 90-osios Nepriklausomybės metinės! Ir šiame renginyje dalyvavo neįprasti svečiai – pagrindinė pranešėja buvo NY apygardos pirmininkė, ,,Amerikos lietuvio” ,,Metų žmogumi” išrinkta Ramutė Žukaitė. Savo trumpame, bet išsamiame pranešime Ramutė papasakojo LB rūpesčius, apie mūsų paveldo išsaugojimą, pateikė daug faktų apie New York Aušros Vartų bažnyčios reikalus, papasakojo, kaip dirba lietuviai jų bendruomenėje. Pranešėja atvyko su savo nuostabia mama, NY apylinkės veikėja Aldona Žukaitiene.

Sulaukėme svečių ir iš toliau. Karolis Simon atvyko iš Michigan, Povilas Simonavičius – iš Čikagos. Mat šventę surengėme mūsų bendruomenės narių David Simon ir Header Gerkin (abu jie dirba Yale University Teisės mokykloje, Header profesorė, David – lektorius) gražiame ir įspūdingame name Edgil gatvėje, New Haven. Mūsų tie du ypatingi svečiai – tai David Simon tėvas Karolis Simon, kuris supranta ir kalba lietuviškai. Jis viešėjo keletą kartų Lietuvoje, lankėsi savo senelio gimtinėje Anykščių krašte. Karolis Simon labai didžiuojasi esąs lietuvis, savo darbo kabinete (jis University of Michigan dėsto ekonomiką) turi pasikabinęs lietuvišką vėliavą ir Vytį.

Antras ypatingas svečias, tai 93 metų lietuvis iš Čikagos Povilas Simonavičius. Nors Povilas gimęs ne Lietuvoje, o Amerikoje, puikiai kalba lietuviškai, prisimena savo tėvo meilės istoriją. O ji tikrai labai įdomi.

Jo tėvelis bernavo Troškūnų dvare pas ponus Krasauskus ir įsimylėjo jų dukrą. Aišku, Krasauskai nenorėjo, kad samdinys būtų jų žentas, tad įsimylėjėliai slaptai susitikinėdavo, meilės raštelius slėpdavo medžio drevėje. Po metų įsimylėjėliai pabėgo iš dvaro, susituokė ir iš Rygos išplaukė į Ameriką.

Mielas Povilas labai didžiuojasi savo anūku David, jo žmona Header, proanūkiais Benu ir Anna, įsijungusiais į New Haven LB gretas.

* * *
Labai džiugu, kad mūsų apylinkėje yra nuostabių, pasiaukojančių lietuvybei žmonių, be kurių pagalbos mes neišsiverstumėm. Pabandysiu išskirti pačius aktyviausius.

Dr. Elona Vaišnienė ir profesorius Rimas Vaišnys. Ši šeima visada lieka ištikima savo lietuviškoms šaknims. Rimas yra Yale universiteto Elektrinės inžinerijos ir Ekologinės ir evoliucinės biologijos departamento profesorius. Dėsto ir dirba prie ekologinių ir sociologinių procesų modeliavimo Yale University ir Vytauto Didžiojo universitete Lietuvoje.

Apie gerbiamą Eloną reikia pradėti rašyti nuo jos visuomeninės lietuviškos veiklos. Ji JAV LB tarybos narė, taip pat Krašto valdybos narė, yra atsakinga už LB tinklalapį. Porą kartų į metus dr. Elona vyksta dirbti Lietuvos Seimo ir PLB komisijoje. Būdama Lietuvoje ji skaito paskaitas Pilietinės visuomenės instituto prašymu (instituto direktorius Darius Kuolys). Lietuvoje yra susikūrę klubai, pavadinti ,,Civitas”, verčiant pažodžiui iš lotynų kalbos būtų pilietiškumas. Dr. Vaišnienė su savo paskaitomis jau aplankė 12 ,,Civito” klubų. Ji mielai prisideda ir prie Piliečių santalkos (nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje) veiklos.

Elona aktyvi ir amerikiečių organizacijose. Jau antri metai ji dalyvauja ,,Moterų balsuotojų” Lygos organizacijoje, kuri susikūrusi prieš 80 metų ir jau jungia daugiau kaip 150 tūkstančių narių. (Nuo 1973 metų šios organizacijos veikloje dalyvauja ir vyrai.) Dar prieš vykdama į Lietuvą šią žiemą, dr. Vaišnienė susisiekė su šios organizacijos centro valdyba Washingtone, DC ir gavo daug informacijos, kuri labai reikalinga Lietuvoje. Net 10 apskričių Lietuvoje turi ,,Moterų politikių klubus”. Dr. Elona yra kviečiama į juos skaityti savo pranešimus. Aktyvi visuomenininkė mielai dalyvauja ir New Haven apylinkės renginiuose, padeda juos ruošti.

Turi Elona savo seną pomėgį dainuoti. Meilė dainai ir muzikai atėjo iš garsios ir dainingos Marijošių giminės. Nuo 1993 metų ji dainuoja gospel muzikos ansamblyje ,,Druska ir pipirai”. Savo muzikinius gabumus Elona yra parodžiusi ir New Haven apylinkės vakarėliuose, puikiai traukdama liaudies dainas.

* * *
Rimas Samis mūsų apylinkės pasididžiavimas. Visada linksmas ir nuotaikingas, pilnas įvairių idėjų ir sumanymų, aktyvus New Haven apylinkės valdyboje, teatro grupės ,,Aitvaras” narys, JAV LB XVIII tarybos narys, Connecticut Sporto klubo valdybos narys. Rimas yra vienas tų jaunų žmonių, kuriam svarbu išlikti lietuviu. Jau ketvirti metai, kaip jis su savo draugu Arvydu Trumpausku ruošia pasilinksminimo vakarus.

O viskas prasidėjo labai paprastai. Naujų metų sutikimą jis surengė New Britain, Šv. Andriejaus parapijos salėje, kurioje dalyvavo apie šimtas lietuvių. Po šio renginio Rimas vis daugiau susilaukdavo skambučių – o kur dar koks vakarėlis ar diskoteka bus? Rimas su Arvydu įsigijo gerą koncertinę aparatūrą ir mielai važiuoja padėti surengti koncertus ir kitoms apylinkėms ir klubams, tinkamai priimti dainininkus iš Lietuvos.

 Paskutinis smagus jų suruoštas vakaras įvyko prieš dvi savaites Hartford – Rimas su Arvydu pakvietė visus atvykti į diskoteką, paragauti šalto alaus, pasivaišinti kiaulės kojomis su žirniais. Vakaro metu vyko loterija, buvo paruošti įvairūs klausimai muzikos ir sporto temomis, ekranuose buvo galima stebėti nufilmuotas krepšinio varžybas, pasiklausyti dainų, linksmai pasišokti. Artimiausias renginys, kurį ruošia Rimas ir jo bendražygiai, bus Joninės.

* * *
New Haven apylinkė džiaugiasi, kad tokie žmonės kaip generolas Jonas Kronkaitis, Vaiva Vėbraitė darbuojasi Lietuvos labui. Nors generolas seniai nebegyvena mūsų apylinkėje, bet pakviestas visada noriai apsilanko savo gimtinėje.

Mūsų miela Vaiva, paveldėjusi meilę Lietuvai iš savo tėvelio Juozo Vėbros, toliau darbuojasi jos labui. Ji Prezidento patarėja, viena iš APPLE kursų įkūrėjų ir pirmoji jų direktorė, aktyvi LB veikloje – Krašto valdybos vicepirmininkė. Jos geri ir nuoširdūs patarimai apylinkės darbe labai naudingi. Vaiva padeda redaguoti įvairius pranešimus, šiuo metu kaip tik ruošia New Haven apylinkės nuotraukų parodą, jai aktyviai talkina jos vyras Jim Gust.

* * *
Aktyvus ir visada mielai visiems padedantis yra mūsų Tomas Plečkaitis. Tomas dalyvauja apylinkės renginiuose, padeda juos suruošti. Jis iš gausių Plečkaičių ir Kronkaičių šeimų, mokosi lietuvių kalbos savarankiškai, domisi lietuviška spauda. Tomas tas žmogus, kuris globoja New Haven apsistojusius svečius ir atlikėjus iš Lietuvos: Virgį Stakėną, Vytautą Babravičių, Veroniką Povilionienę, muziejaus darbuotoją Birutę Vagrienę ir kitus.

* * *
Galima pasigirti ir mūsų jaunimu, kurie garsina Lietuvių Bendruomenę. Vienas iš jų tai dailininkas– iliustratorius Rolandas Kiaulevičius. Jis visada linksmas ir besišypsantis, moka bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis. Jo sukurtais darbais mes visada džiaugiamės ir jį palaikome. Džiaugėsi New Haven ir viso Connecticut lietuviai turėję galimybę išvysti GIRO (Gintaro Jociaus ir Rolando Kiaulevičiaus) pasirodymą kovo 29 dieną Brandford. Šokių muzikos ritmas ir dailininkų teptukų šokis drobėje paliko žiūrovams dar niekur nematytą įspūdį. Vakaro metu nutapytas šokėjos paveikslas buvo parduotas aukcione, jis papuošė Jūratės ir Rimo Samių namus.

* * *
Nuoširdžiai renginius ruošia ir juose dalyvauja Jurgita Mockutė (apylinkės valdybos sekretorė), dr. Žydrūnas Gimbutas (nuolatinis ekskursijų vadovas po Yale University), Dzina ir Einaras Inkratai, Laima ir Randy ir Emilijus Reis, Kristina Repeikaitė, Austėja Pečiūraitė, Edita Tamulionytė, Rima Laukaitienė (apylinkės iždininkė), Birutė Geležauskienė ir kiti.

Paskutinis labai įdomus renginys New Haven apylinkėje įvyko balandžio 15 dieną. Bostoniškis Jonas Limantas atlydėjo svečius iš Lietuvos – LR ambasadorių dr. Vytautą Žalį, Klaipėdos universiteto rektorių, prof. Vladą Žulkų su žmona Leonora ir dailininką Ernestą Žvaigždėną. Pirmiausia svečius savo namuose Durham priėmė Vaiva Vėbraitė, pavaišino arbata. Svečiai kalbėjo apie švietimo sistemą Amerikoje ir Lietuvoje. Atvykusius į New Haven juos pasitiko dr. Žydrūnas Gimbutas, surengęs trumpą, bet išsamią kelionę po Yale University.

Su apylinkės žmonėmis poetu Tomu Venclova, jo žmona Tatjana Vencloviene, dr. Elona Vaišniene, Austėja Pečiūraite ir kitais svečiai diskutavo prie vakarienės stalo privačiuose namuose. Visi mūsų svečiai dėkojo Vaivai ir apylinkės lietuviams už nuoširdų priėmimą.

New Haven apylinkėje dabar pats darbymetis – ruošiamės Naujosios Anglijos poezijos šventei. Poezijos pavasario šventėje dalyvauja 5 poetai, ,,Jaunų širdžių” ansamblis iš Bostono. Bet apie visa tai vėliau.