Smalos šaukštas Lietuvių tautinių 
šokių šventės statinėje

Romualdas Kriaučiūnas


Metams baigiantis lietuviškoje spaudoje teko skaityti JAV LB Los Angeles apylinkės valdybos pirmininko dr. Dariaus Udrio atsistatydinimo laišką, adresuotą JAV LB Krašto valdybos pirmininkui Vytui Maciūnui. Laiške rašoma, jog Tautinių šokių šventės komitetas atmetė D. Udrio pasiūlymą pakviesti jidiš atlikėjų grupę vienam šokiui arba dainai šią vasarą įvyksiančioje Lietuvių tautinių šokių šventėje Los Angeles mieste. Su tuo nutarimu nesutikdamas, D. Udrys toliau rašo: ,,Nenoriu atsisakyti savo įsipareigojimų, nes tikiu, jog privalau įvykdyti tai, ką esu pažadėjęs. Savo įsipareigojimus JAV LB galiu ištęsėti iki 2008 m. vasario 10 d. Taigi, šiuo laišku pranešu apie savo atsistatydinimą, kuris įsigalios tą dieną.” Atsistatydindamas, durų bendradarbiavimui visai neužtrenkė: jei ateityje JAV LB vadovybė vėl pasišvęs toms vertybėms, kurios jam yra brangios. Tokiu atveju, rašo D. Udrys, ,,mielai sutiksiu svarstyti sugrįžimą į vadovo pareigas”.

Viename laikraštyje (,,Amerikos lietuvis”) skaitytojai galėjo tuoj pat pasisakyti dėl ten išspausdinto D. Udrio laiško. Iki sausio 12 d. jau buvo susilaukta 45 komentarai. Įdomumo dėlei, prie kompiuterio prisėdau, atidžiai viską perskaičiau ir rastus atsakymus suskirsčiau į keturias kategorijas. Septyni komentarai buvo teigiami D. Udriui. Pvz., ,,Auksinė mintis”; ,,Provinciališkumas Lietuvių Bendruomenėje išstūmė šį žmogų”; su D. Udriu ,,sutinku, jei jie šoktų lietuviškus šokius...”

Dvidešimt vienas pasisakymas (kai kurie tų pačių autorių rašyti) buvo neigiami: ,,Jis demagogija užsiima ir tiek...”; ,,Kodėl turi būti per lietuvių šventę išskirti žydai?”; ,,Udrys provokatorius, parsidavęs už keletą shekelių”. Du pasisakymai buvo neutralūs, o likusieji 15 pasisakymų, mano manymu, buvo ne į temą. Juose plačiai išsilieta į lankas apie dvigubos pilietybės reikalus.

Tai ne pirmas kartas, kai D. Udrys į save atkreipia visuomenės dėmesį. Prieš daugybę metų, dar dirbdamas ,,Laisvosios Europos” radijo programoje, jis pasisakė prieš Kauno oro uosto pavadinimą Dariaus-Girėno vardu, nes jų priešlaikinė žūtis nepasiekus tikslo galėjo sukelti nenorimą įvaizdį. Aš pats jo komentarų negirdėjau, bet apie tai spaudoje buvo rašyta. Kiek vėliau, prieš porą metų, D. Udrio vardas nubangavo dėl Vasario 16-tosios gimnazijos Vokietijoje. Spaudoje ilgai užsitęsę pasikartojantys kaltinimai ir gynimasis daugiau priminė teismo procesus, o ne žurnalistikos areną.

Dabar prieš akis užmetimai šventės organizatoriams ir pačiai JAV LB Krašto valdybai. Šventės rengėjų sprendimas, anot D. Udrio, įžūliai prieštarauja Lietuvoje nuo senovės rodomai pagarbai mažumų kultūroms. Nenuostabu, kad sausio 12. d. lrytas.lt tinklalapyje Monika Bončkutė gana plačiai rašo, kad ,,JAV lietuvius sukiršino žydų šokis”. Man įdomiausia, kad, anot jos rašinio, nesutarimai pasiekė amerikiečių spaudą ir nuaidėjo net iki Jeruzalės. Taip pat, Los Angeles leidžiamas savaitraštis ,,Jewish Journal” jau parašė straipsnį, pavadintą ,,Jidiš šokėjai nepriimti į lietuvių šventę”. Berinkdama informaciją tam straipsniui šio minėto straipsnio autorė Jane Ulman skambino konsultuotis su Simon Wiesenthal centro Jeruzalėje direktoriumi, nacių medžiotoju Efraim Zuroff. Anot M. Bončkutės, pastarasis apgailestavo, kad nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo nuteistas nė vienas karo nusikaltėlis, o JAV gyvenantys lietuviai yra daug konservatyvesni nei gyvenantys Lietuvoje. ,,Negana to, daugelis jų esą yra nacių karo nusikaltėlių palikuonys”, sakė Zuroff.

Lietuvos generalinis konsulas New York mieste Jonas Paslauskas yra pažadėjęs dalyvauti Los Angeles Lietuvių Bendruomenės ,,Friends of Vilnius Yiddish Institute” ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento remiamame koncerte ,,Vilniaus dainos: Lietuvos tautinių mažumų muzika”. Įdomiu sutapimu, panašus siūlymas rastas jau minėtuose elektroniniuose skaitytojų pasisakymuose ,,Amerikos lietuvio” tinklalapyje: ,,Būtų gražu, jeigu kas nors, kad ir tas pats Darius Udrys, sumanytų ir surengtų Lietuvoje gyvenusių tautinių mažumų ir lietuvių šokių šventę. Kūrybingumui nėra ribų!”

Rankose turiu vakar mano paprašytą, o šį rytą el-paštu gautą Vyto Maciūno, JAV LB Krašto valdybos pirmininko, pareiškimą. Ten rašoma: ,,Atmetu jo [D. Udrio — R. K.] laiške JAV Lietuvių Bendruomenei taikomus priekaištus ir apgailestauju, kad pats LB apylinkės pirmininkas, turėdamas ir išskirtinę juridinę atsakomybę LB organizacijai, ir dar skelbdamas suartėjimo misiją, taip neatodairiškai ir nesąmoningai interpretuoja šokių šventės rengimo komiteto sprendimus, su galimomis pasekmėmis JAV Lietuvių Bendruomenę ir vietinę žydų visuomenę dirbtinai supriešinti. Viliuosi, kad žydų visuomenė nepasiduos Dariaus Udrio provokacijoms.” Toliau V. Maciūnas teigia, kad dalyvavimas šokių šventėje niekada nebuvo ribojamas tik lietuvių kilmės asmenims. Kaip pavyzdį, jis mini į šių metų šokių šventę užsiregistravusią šokių grupę iš Duke universiteto. Grupės sudėtyje tik du studentai yra lietuvių kilmės. Tačiau visi dalyvaujantys ansambliai privalo išmokti tą pačią programą. Tuo pagrindu šokėjai registruojasi ir dalyvauja šventėje. ,,Jeigu atsirastų žydų ansamblis, kuris pasiryžtų išmokti bent keletą lietuvių tautinių šokių, neabejoju, kad rengimo komitetas labai mielai priimtų į dalyvių ratelius ir suteiktų net išskirtinį dėmesį” — teigia V. Maciūnas.

Pabaigai norisi šį bei tą pridėti nuo savęs. Įvairiomis progomis esu sakęs, kad man nepatinka sterilizuota, sanitizuota spauda. Tikrai negalima D. Udriui primesti, kad jis savo ėjimais prie to prisidėtų. Kita proga rašiau, kad blogas paukštis savo lizdą teršia, pridėdamas, kad dar blogesnis paukštis yra tas, kuris savo lizdo neišsivalo. Atrodo, kad D. Udrys stengėsi tą lietuvišką lizdą apvalyti, kažką naujo atnešti. Bet, nors ir kaip norėčiau, negaliu pritarti jo sąmoningoms pastangoms mūsų nuo visuomeninės veiklos prakaito persunktus marškinius siųsti į svetimtaučių ,,skalbyklą”. Ten nusiuntus kažkas atrado buvusių ar prasimanytų praeities dėmių, kurios jau pasiekė Simon Wiesenthal centrą Jeruzalėje. Po ranka neturiu duomenų, kad mūsų visuomeninės veiklos baltinius D. Udrys tarptautinei ,,teisingumo skalbyklai” persiuntė, bet sunku įsivaizduoti, kad taip nebuvo. Tuo tarpu reikia  jungtis prie Vyto Maciūno, dėkojant Tautinių šokių šventės rengimo komitetui, kad apsiėmė didžiulį darbą ir atsakomybę suorganizuoti XIII Tautinių šokių šventę, kuri įvyks š. m. liepos 6 d. Los Angeles mieste.

D. Udrio atsistatydinimo laišką ir V. Maciūno atsakymą į jį rasite ,,Drauge”, 2008 m.sausio 12 d.  Redakcija