JAV Lietuvių Bendruomenės pareiškimas: ,,ypatingas statusas” nenaudingas Lietuvai

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba yra sulaukusi daugybės pasisakymų ir laiškų iš JAV LB apylinkių ir pavienių lietuvių, konstatuoja, kad Vyriausybės vakardien skelbtame siūlyme įsteigti „ypatingo ryšio su valstybe“ institutą, kuris tarsi atstotų anksčiau galimą turėti dvigubą pilietybę, neatsižvielgiama į aiškiai išsakytus užsienio lietuvių lūkesčius. Šiuo siūlymu nei ginama Lietuvos valstybė, nei globojama lietuvių tauta.

JAV lietuviai (ir mūsų žiniomis lietuviai kituose kraštuose) renka parašus, aktyviai pasisako vardan to, kad dvigubos pilietybės galimybė būtų išsaugota užsienyje gyvenantiems lietuviams. Visur, kur mes gyvename, matome asmenis, kurie rūpinasi savo tėvyne, jos ateitimi, ją remia savo investicijomis bei savo visuomenine, kultūrine, švietimo bei labdaringa veikla. Tokių asmenų tarp mūsų labai daug ir jų nuopelnai Lietuvoje ryškūs. Jų pilietiniai santykiai su gyvenamąja valstybe, tuo pačiu su jiems brangia tėvyne, taipogi reikšmingi, saugojant valstybės interesus užsienyje.

Šiuo metu mažėja piliečių skaičius Lietuvoje, vyksta „protų nutekėjimas“ ir apskritai asmenų judėjimas įgyja naują įgreitį. Daugybė valstybių imasi priemonių išsaugoti ne vien savo kultūrinį paveldą, o taip pat ir pačius žmones, piliečius, telkdamos juos, lengvinančios jų mobilaus gyvenimo sąlygas. Lietuva turi ypatingą pagrindą rūpintis užsienyje išblaškytos tautos pilietinių teisių įtvirtinimu: XX amžiaus okupacija bei tremtis didelę dalį tautos išvietino, o jų vaikai ir vaikaičiai – tebėra potencialūs Lietuvos piliečiai, valstybės atrama.

Tuo tarpu „ypatingas statusas“ jokiu būdu nėra pilietybė – tai yra geriausiu atvėju administracinis rūpestis žmogumi jį nupilietinant, atimant teisę balsuoti ir dalyvauti politiniame gyvenime bei valstybės raidoje.

JAV Lietuvių Bendruomenė dėkoja visiems Lietuvos politikams bei vadovams, aiškiai pasisakiusiems už dvigubos pilietybės galimybės išlaikymą – jų tarpe prezidentui Valdui Adamkui ir Seimo pirmininkui Viktorui Muntianui.

Kreipiamės į Seimo pirmininką ir prašome inicijuoti atitinkamo, visomis teisinėmis galimybėmis paremto, Pilietybės įstatymo projekto rengimą. Tikime, kad žodžiai atsiskleis realiais darbais, ir nauji teisės aktai atspindės tikruosius Lietuvos interesus, vienys mūsų šeimas, augins tautą, o ne smukdys piliečių skaičių.