latraviata

Jono Kuprio nuotrauka

,,La Traviatos” operos garsai pradžiugino mūsų tautiečius

Edvardas Šulaitis
 
Kaip ir kiekvieną pavasarį, taip ir šiemet Čikagos lietuvių operos kolektyvas savo gerbėjams pateikė naują premjerą, taip pratęsdamas savo gyvavimą dar vienerius metus.

Daugiau nei tūkstantis lietuvių žiūrovų, kurie matė Giuseppe Verdi „La Traviatos” premjerą (ir vienintelį spektaklį) Morton High School auditorijoje Cicero, IL, balandžio 27 d. gailėjosi herojės Violetos dėl jos ankstyvos mirties. Vis dėlto jie gali būti ramūs, nes šį veikalą pastatęs kolektyvas – Čikagos lietuvių opera (ČLO) – dar nežada pasekti tos legendinės moters pėdomis.

Nors jau ne pirmi metai sklando kalbos, kad ČLO kolektyvas užbaigs savo daugiau kaip pusšimtį metų besitęsiančią veiklą, sekmadienio premjera įrodė, kad jis dar gyvybingas. Nors ir išgyvena kartų kaitos krizę, ketina įveikti nepalankias tikrovės kliūtis.

Optimizmo kupinas ir ČLO valdybos pirmininkas Vytautas Radžius, kuris po spektaklio į mus prabilo sakydamas, jog „daug ką sužinosime, kai pamatysime visas premjeros sąskaitas ir padarysime finansinę apskaitą”. „Pati premjera, palyginti nemažas publikos būrys ir žiūrovų bei gerbėjų nuotaikos mums teikia vilčių ateičiai”, – sakė V. Radžius, kuris šiame kolektyve darbuojasi nuo jo įsikūrimo dienų 1956 metais.

Violetos vaidmuo atliktas be priekaištų

Čia nesiimu vertinti naujausio ČLO pastatymo, išsakysiu tik vieną kitą nuomonę apie matytą spektaklį.
Atrodo, jog žiūrovus labiausiai sužavėjo dabar jau ilgesnį laiką Čikagoje gyvenanti buvusi klaipėdietė Nida Grigalavičiūtė, atlikusi pagrindinę Violetos partiją. Nepaisant to, jog šį vaidmenį ji atliko pirmą kartą per savo sceninę veiklą, tiek balso, tiek vaidybos prasme ji tai atliko be priekaištų. Tai buvo nemaža staigmena meno gerbėjams, kurie įsitikino, kad Čikagoje gyvena išties talentinga solistė.

Nidos talkininkės – nedidelių vaidmenų atlikėjos Genovaitė Bigenytė ir Lijana Kopūstaitė, kurios taip pat dabar gyvena Čikagoje, irgi įrodė, kad turi nemažai gabumų operinio meno srityje.

Alfredo šįkart šiek tiek nuvylė

Jei Violetos partiją atlikusi N. Grigalavičiūtė šį kartą buvo nuostabi, tai jos partneris Audrius Rubežius, atlikęs Alfredo vaidmenį, buvo kiek silpnokas. Šis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas (LNOBT) jau ne kartą dalyvavo ankstesniuose ČLO kolektyvo pastatymuose. Ypač jam nesisekė repeticijų metu. Bet bent jau premjeros dieną jis pasistengė ir savo užduotį atliko patenkinamai. (Lietuvoje šiuo metu pajėgesnių tenorų beveik nėra).

Iš vyrų bene geriausiai pasirodė Mindaugas Gylys (atlikęs Alfredo tėvo Giorgio Germont partiją) iš Klaipėdos muzikinio teatro. Jo balsas ir vaidyba sudarė darnią visumą.
Anksčiau ČLO pastatymuose didesnius vaidmenis atlikęs solistas Arvydas Markauskas „La Traviatoje” neturėjo progos atsiskleisti – šįkart jam buvo skirtas tik nedidelis Markizo vaidmuo.

Kiti solistai – Linas Sprindys, Deividas Staponkus, Eugenijus Chrebtovas ir Domas Zastarskis – taip pat neblogai prisidėjo prie veikalo visumos. Ypač malonu buvo klausytis dar jaunų Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistų E. Chrebtovo ir D. Staponkaus (pirmasis gana gražiai atliko daktaro Grenvil, o antrasis – Barono partiją). Beje, E. Chrebt
ovas yra žinomo solisto Virgilijaus Noreikos mokinys, keturių vokalinių konkursų laimėtojas.

Kalbant apie D. Staponkų, reikia paminėti, kad šis solistas 2003 m. yra laimėjęs buvusio ČLO solisto a. a. Stasio Baro premiją, gavęs ir daugiau įvertinimų.

 E. Domarko ir V. Viržonio duetas

Dabar ČLO negalima įsivaizduoti be LNOBT narių – režisieriaus Eligijaus Domarko ir dirigento Vytauto Viržonio. Pirmasis Čikagon atvyksta kiekvienais metais jau daugiau negu dešimtmetį.

Pasitraukus Alvydui Vasaičiui, ČLO pastatymams diriguoja vilnietis V. Viržonis, kuris turi nelengvą užduotį per trumpą laiką susigroti su amerikiečių profesionalių muzikantų grupe.

Choristai ir talkininkai

Gana svarbų vaidmenį „La Traviatos” pastatyme atliko ir 40 žmonių choras, sudarytas iš lietuvių ir vieno japonų kilmės dainininko – Edward Ozaki. Įdomu, kad E. Ozaki dainavo ČLO chore anksčiau, o šįmet po pertraukos vėl sutiko talkinti, sužinojęs, kad labai trūksta vyriškų balsų.

Dabar daugumą choro narių (ypač moterų) sudaro „trečiabangiai” dainos mylėtojai. Didesnė dalis (penki iš septynių) kolektyvo vadovybės yra taip pat neseniai į šį kraštą atvykusieji.

Čikagos lietuvių operos valdybą sudaro: Vytautas Radžius (pirm.), Virginija Savrimienė, Daina Sabaliauskienė, Elena Ablingytė, Gražina Burneikienė, Tomas Klova, Rima Urbonavičienė. Revizijos komisijoje dirba: Dalius Dunčia, Dalia Stankaitienė ir Gintaras Juknys.

Paminėtini ir kiti asmenys, kurie prisidėjo prie „La Traviatos” įgyvendinimo. Tai apšvietimu bei scena besirūpinę Laima Šulaitytė-Day, Laura Patera ir Tomas Rusnak. Chormeisteris ir koncertmeisteris Ričardas Sokas, chormeisteriai – Jūratė Grabliauskienė, Manigirdas Motekaitis, baletmeisterė – Salomėja Strižigauskienė.
Premjeroje šoko Čikagos lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Suktinis” nariai. Spektaklio metu dalyvavo ir keturi statistai. Scenos priežiūra rūpinosi ir 18 ,,Morton H. S.” dramos studijos mokinių.

Linkėta gyvuoti dar ilgus metus

Gana daug apie „La Traviatos” premjerą buvo kalbėta sekmadienio vakare Jaunimo centre įvykusiame pabaigtuvių renginyje – vakarienėje. Čia kalbėjęs ČLO operos valdybos pirmininkas V. Radžius dėkojo visiems prisidėjusiems prie premjeros (jie buvo išvardyti ir programos leidinyje).

Svečių ir talkininkų iš Lietuvos vardu žodį tarė dirigentas V. Viržonis. Gražių sveikinimo žodžių pabėrė Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, palinkėjęs kolektyvui gyvuoti dar ilgus metus. Vakaro metu buvo apdovanotas 50 metų kolektyve dirbantis Julius Savrimas ir iždininkė Elena Ablingytė.

Skanią vakarienę visiems susirinkusiems paruošė „Kunigaikščių užeigos” restoranas. Dalyviams nuotaiką kėlė operoje pasirodę „Suktinio” šokėjai bei R. Soko vadovaujamas orkestras, raginęs visus jungtis į šokio sūkurį.

Tikimės, kad kitą pavasarį vėl sulauksime naujos ČLO premjeros. Linkime šiam kolektyvui įveikti visas kliūtis ir toliau savo pastatymais džiuginti mūsų tautiečius. Netekus ČLO kolektyvo Čikagos lietuvių kultūrinė padangė žymiai patamsėtų. O šiuo metu, kada Čikagos ir apylinkių lietuvių šeima gerokai pasipildė naujais, jaunais veidais, toks praradimas būtų neatleistinas.
 
Praeities žiupsnelis
 
Norisi grįžti į praeitį ir pažvegti į pirmąjį (dabartinis buvo jau trečiasis) ,,La Traviatos” pastatymą. Jis įvyko prieš 42 metus – 1966-jų pavasarį. Tuomet prireikė net 5 spektaklių, norint patenkinti visus operos gerbėjus, nors tada jie buvo rengiami Marijos aukšt. mokyklos salėje, kuri gerokai mažesnė už Morton gimnazijos auditoriją. Šiuose spektakliuose dainavo buvusi ,,Metropolitan” operos solistė Lilija Šukytė, kurios partneriu buvo lenkų kilmės dainininkas Stefan Wicik, mat mūsiškis Stasys Baras nesiryžo dainuoti Alfredo vaidmens. Taip pat scenoje pasirodė gerai žinomi atlikėjai: Algirdas Brazis (irgi rodesis ,,Metropolitan” operoje), Algimantas Grigas, Daiva Mongirdaitė, Roma Mastienė ir kiti (tada skirtinguose spektakliuose dainavo kiti žmonės). Operai dirigavo Aleksandras Kučiūnas, o režisavo neseniai mirusi rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė.

traviata 

Jono Kuprio nuotrauka