Šventasis slėnis

Dr. Viktoras Stankus

Amerikos indėnams Cuyahoga upės slėnis, besitęsiantis nuo Erie ežero pakrantės 40 mylių į pietus, buvo šventa žemė, kur jų įvairios gentys galėjo susieiti, taikiai bendrauti, žuvauti, rinkti girių ir pievų gėrybes. Nuo 1796 metų, kai buvo įsteigtas Cleveland miestas, Cuyahoga (indėnų kalba reiškianti „netiesų, vingiuotą”) upės slėnis turėjo lemiamą įtaką miesto vystymuisi, nes per jį skleidė savo prekes, išradimus Amerikai ir pasauliui.

Tai ypatingai pasireiškė, kai 1825 metais miestas pradėjo projektuoti Ohio Erie Canal perkasą nuo Cuyahoga upės žiočių ežero pakrantėje iki didingos Ohio upės. Per ją susisiekė su Mississippi iki New Orleans ir Meksikos įlankos. Kanalas leido klestėti ne tik Cleveland, bet ir New York miestui, kuris Erie kanalu buvo sujungtas su Erie ežeru ir taip galėjo viršyti ir pralenkti Boston ir tapti Amerikos vyraujančiu miestu.

Naudojantis per Cuyahoga slėnį išdirbtu transporto susisiekimo tinklu John D. Rockefeller, pirmasis pasaulio milijardierius, čia įsteigė pirmąją naftos kompaniją pasaulyje. Cleveland skysto kuro ekspertizė vystėsi ir toliau, kai Amerikos valdžia  šalia Cleveland Hopkins International oro uosto įsteigė pirmąjį National  Aeronautics  Administration centrą, nes Cleveland buvo įsikūrusios pirmos Amerikoje lėktuvų gaminimo kompanijos, kurios tęsė lėktuvų išradėjų, Ohio brolių Wright lėktuvų tobulinimo darbą.

Vėliau NAA, įtraukus į veiklą erdvės (space exploration) darbą, virto National Aeronautics and Space  Administration (NASA). Cleveland NASA teko didelė atsakomybė pagaminti skystą kurą, kuris leido Amerikos astronautams pasiekti Mėnulį. Taip pat išrado jonais varomą (ion propulsion) motorą. Šiandien ši vietinė NASA perkrikštyta į NASA GLENN, norint pagerbti Ohio astronautą John Glenn. Jai tenka didelė atsakomybė projektuojant ir prižiūrint statybą raketos, kuri skraidins Amerikos astronautus atgal į Mėnulį 2014 metais.

• • •

Taip trumpai Cuyahoga Planning  Commission direktorius Paulius Alšėnas apibūdino slėnio istoriją, jo reikšmę ir svarbą šiandienai ir ateičiai. Paulius apie tai pasakojo susirinkusiems, jo vadovaujamos išvykos žmonėms: Kent State University (netoli Cleveland) Lituanistinės programos Kent globėjui dr. Timothy Moore, tos programos remti komiteto pirmininkui dr. Viktorui Stankui, Lituanistinės programos stipendininkei iš Australijos Kristinai Petraitytei, siekiančiai doktorato iš audiologijos, ir jos broliui Pauliui Petraičiui, baigusiam ekonomikos mokslus  Australijoje, Londone,  Barselonoje.
Dekanas Moore atvyko pasitarti su direktorium Paulium Alšėnu.  Kent University urbanistikos architektūros fakultetas yra įsikūręs Cleveland miesto centre ir Kent čia turi programą su Karamu House, pirmuoju teatru Amerikoje, kur baltieji ir juodieji pradėjo vaidinti kartu scenoje, taip pat garsaus rašytojo, dramaturgo Langston Hughes literatūrine gimtine.
Buvo proga pasitarti ir dėl lituanistinės programos Kent, lituanistinės stipendijos fondo, kuris skiriamas lietuvių kilmės studentams, siekiantiems bakalauro, magistro, doktorato laipsnių Kent, dėl lietuviškų knygų rinkinio ir archyvų. Norintiems studijuoti Kent ir gauti stipendiją, paaukoti lietuviškas knygas lietuviškam rinkiniui Kent bibliotekoje kreipkitės į: Dean Timothy Moore, College of Arts and Sciences, Lithuanian Program, 105 Bowman Hall, KSU, Kent, Ohio 44242.
Dekanas Moore įteikė visiems išvykoje dalyvavusiems lituanistikos Kent kursų sąrašą. Susitarta susisiekti su lituaniste Vida Bučmiene, kuri Cleveland  Dievo Motinos parapijos patalpose moko studentus ir suaugusius lietuvių kalbos. Norima susitarti, kad Kent duotų jiems kreditus. Paulius Alšėnas, buvęs Kent lituanistinės programos komiteto aktyvus narys, minėjo, kad laikui leidžiant padės komitetui.

• • •

Paulius toliau pasakojo, kad jo vadovaujama Planavimo komisija įgyvendina „Green Principles”: atnaujina, atžalina Cuyahoga slėnį ir apskritį pritaikydama „žalius” principus naujai statybai, įmonėms, pramonei, perdirbant egzistuojančias. Mat įrodyta, kad taip kyla žmonių gerovė, ekonomika.
Tą pastebėjo Cleveland apsilankęs Čikagos meras Daley, jis įtikino Planavimo komisijos narį, gabiausią tų principų puoselėtoją, persikelti į Čikagą ir pradėti ten panašų projektą. Cleveland darbas įvertinamas Amerikos mastu, sako Jeanine Benjus, garsi biomimicry puoselėtoja, kuri teigia, kad reikia mėgdžioti, pritaikyti civilizacijai tai, ką gamta yra ištobulinusi per milijardus metų.
Paulius apibūdino, kaip plačiai jo vadovaujama komisija dirba su federaline valdžia ir kitomis agentūromis tobulinant National Heritage Corridor, kuris tęsiasi per Cuyahoga upės slėnį nuo Komisijos globojamo Wendy Park  Erie ežero 110 mylių į pietus iki New Philadelphia. Yra atnaujinamas Erie Ohio kanalas, šalia jo Towpath, kuriami takai bėgimui, vaikščiojimui, dviračiams. Nuo Wendy Park steigiami nauji Cleveland Metro Parks parkai, kurie įsijungia į Cleveland miestą supantį 19,000 akrų Metro Parks tinklą (taip vadinamą Emerald Necklace) ir į 35,000 akrų Cuyahoga  Valley National Park.
Komisija, kaip dalį National Heritage  Corridor, puoselėja Cleveland miesto centre devynių teatrų Play House Square apygardą, antrą didžiausią teatrų apygardą po New York,  Cleveland Museum of Art ir sėkmingą muziejaus keliaujančią parodą, kuri viešėjo  Beijing, Tokyo, Seoul,  Vancouver. Toliau ji keliauja nuo Los Angeles iki Muenchen.

Komisija dirbo su Cuyahoga apskrities komisionieriais užtikrinant lėšas pastatyti naują Convention  Center, sujungtą su Medical Mart. Buvusio prezidento Kennedy šeima, Merchant Mart tinklo per Ameriką savininkai, parinko Cleveland įsteigti pirmą Amerikoje tokio pobūdžio Medical Mart. Apskritis plės Cleveland uostą, į kurį atplaukia laivai iš 80 valstybių per Atlantą, Saint Lawrence Seaway.

• • •

Paulius pradėjo išvyką po slėnį nuo paežerės Wendy Park. Parodė, kaip nauji parkai žaliais pleištais atžalina buvusią pramoninę žemę, sujungia dvasiškai (ne vien aibė pastatytų tiltų, daugiausia, virš slėnio) Cuyahoga upės perskirtą į vakarinę ir rytinę dalis Cleveland miestą žmonių atgaivai. Kuriamos ir atnaujinamos žaliais principais įmonės. Statomi nauji, slėnio nuolydžiais besidriekiantys gyvenami rajonai, prilygstantys priemiesčiams, bet esantys pačiame Cleveland miesto geografiniame centre.
Išvyka baigėsi naujo Cleveland Park Mill Creek Falls. Parkas turi aukščiausią natūralų krioklį Cuyahoga apskrityje, bet yra paties Cleveland miesto pietinėje centro linijoje ir įrodo, kaip gamta išsaugojama urbanistinėje aplinkoje.

Paulius Alšėnas užbaigė išvyką pareikšdamas: „Aš lietuvis, tai branginu žalią gamtą, tai, ką ateitininkų Šalkauskis brangino, ką lietuvių skautai puoselėja ir tuo vadovaujuosiu savo darbe.” Gražu, kad lietuvis turi tokią didelę įtaką ir atsako  mybę šiame mechanizuotame pasaulyje.

                        svnslen
Prie Cleveland Mill  Creek Falls krioklio: Paulius Petraitis, Kent Lituanistinės programos komiteto pirmininkas dr. Viktoras Stankus, Kent State University dekanas dr. Timothy Moore, Kent Lituanistinės programos stipendininkė Kristina Petraitytė, Cuyahoga Apskrities Planavimo komisijos direktorius Paulius Alšėnas.