A. Tamulis: Atviras dialogas su visuomene mums padės

Radijo programos „Margutis II”  programų vedėjas Tadas Kubilius kalba su Lietuvių fondo Tarybos pirmininku Arvydu Tamuliu.

– Ruošiate pasikalbėjimą apie Lietuvių fondo pelno skirstymą. Kas yra kviečiami dalyvauti šiose diskusijose?

– Šios diskusijos vyks sekmadienį,  š.m. lapkričio 18 d., 12:30 p.p. Pasaulio lietuvių centre (Lemont), Bočių menėje. Maloniai kviečiame visus atvykti ir aktyviai dalyvauti. Apklausos anketos apie Pelno skirstymą Lietuvių fondo nariams jau buvo išsiųstos prieš mėnesį. Diskusijų metu pateiksime gautų rezultatų suvestinę. Taip pat mums yra svarbu žinoti  ne tik Fondo narių nuomonę.

– Kaip yra skirstomas Lietuvių fondo pelnas?

– Prašytojai pirmiausia užpildo paramos arba stipendijos prašymąanketą, kur yra nurodomi projekto tikslai, apimtis, terminas bei tikslūs finansiniai duomenys. Stipendijų prašytojai pateikia savo mokslo pažymius. Pelno skirstymo komisija atidžiai peržiūri ir įvertina prašymus. Komisiją sudaro 3 Lietuvių fondo atstovai ir 3 JAV Lietuvių bendruomenės atstovai. Pelno skirstymo posėdžio metu komisija aptaria visus prašymus ir nutaria remiamus projektus. Yra atskira pakomisė, kuri yra atsakinga už stipendijų prašymų įvertinimą ir stipendijų skyrimą. Stipendijų pakomisė yra pavaldi Pelno skirstymo komisijai.

– Iš kur imamos lėšos Pelno skirstymui, kiek lėšų yra tam skiriama?

– Lietuvių fondo kapitalą sudaro narių įnašai ir palikimai. Šis kapitalas yra profesionaliai investuojamas. Yra skirstomos tik investuoto kapitalo pajamos. Lietuvių fondo narių sukauptos lėšos yra neliečiamos. Skirstoma suma priklauso nuo bendros ekonominės situacijos, nuo investicijų pajamų. Šiais metais buvo paskirstyta 600,000 dol. Praeityje, pelningesniais metais Fondas galėjo paramos ir stipendijų prašytojams skirti net 1,000,000 dol. Nuo Lietuvių fondo veiklos pradžios viso jau paskirta 14.5 milijonų dol.

– Kas paskatino Jus šioms atviroms diskusijoms su visuomene? Gal yra kokių nors problemų?

– Problemų tikrai nėra. Manyčiau, kad Fondo pelnas yra skirstomas gerai. Tačiau nūdienos lietuviškas gyvenimas keičiasi, keičiasi lietuvių kartos, keičiasi visuomenės nuotaikos ir poreikiai. Norime dar geriau suprasti, įsigilinti į išeivijos aktualijas ir problemas. Fondo narių  bei besidominčių lietuviška veikla patarimai mums yra svarbūs. Anksčiau esu dalyvavęs Pelno skirstymo komisijos darbe tiek JAVLB, tiek ir Lietuvių fondo  įsitikinau, koks tai yra sunkus ir atsakingas darbas. Galbūt ir vieno milijono skirstoma suma atrodo didelė, tačiau, įvertinus faktą, jog paskutiniaisiais metais vidutiniškai bendra gautų prašymų suma yra daugiau nei penki milijonai dolerių, supranti, kad reikia daug logikos, daug darbo valandų ir pastangų, kad, kaip sakoma, „atskirti pelenus nuo grūdų”.

– Kokius skirstymo klausimus manote aptarti per šias diskusijas?

– Girdime įvairias visuomenės diskusijas apie Fondo pelno skirstymą: ar skirti daugiau išeivijai, ar projektams Lietuvoje, ar daugiau skirti švietimui ar ne, ar daugiau skirti stipendijoms ir t.t. Esu realistas, kad nebus įmanoma surasti tikslių atsakymų į šiuos klausimus. Tačiau atviras dialogas su visuomene mums visiems tiek Fondo,  tiek ir kitų lietuviškų organizacijų atstovams, tikrai padės efektingiau siekti užsibrėžtų bendrų tikslų.


Diskusijos apie Lietuvių fondo pelno skirstymą įvyks š.m. lapkričio 18 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Bočių menėje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439). Negalintys dalyvauti diskusijose del LF pelno skirstymo, gali prisijungti telefonu: 1-605-990-0300 (access — 21574#).