Tautodailė Šiaurės Amerikoje

Elena Oželytė

Šiais metais sukanka 30 metų Lietuvių Tautodailės Institutui (LTI), kurį Šiaurės Amerikoje įkūrė dail. Anastazija ir Antanas Tamošaičiai ir kuriam nenuilstamai jau daug metų vadovauja Aldona Veselkienė.

Per tuos 30 metų buvo daug nuveikta, daug žinių sukaupta ir su atsidėjimu bei meile buvo puoselėjamas lietuviškas tautinis menas. Svarbiausia gal tai, kad LTI nariai ir  pritarėjai negailėjo laiko, supažindindami daugiatautę Šiaurės Amerikos visuomenę ir kitas pasaulio tautas su Lietuvos tautinio meno grožiu ir dvasia.

Paminint šį garbingą jubiliejų, buvo surengta sukaktuvinė paroda „Lithuanian Folk Art — Continuing the Tradition”, kuri buvo atidaryta šių metų birželio 26 dieną puikiame Neilson Creative Centre, Toronto apylinkėse, Ontario, ir kuri buvo iškilmingai uždaryta liepos 14 dieną.

Šios parodos metu buvo eksponuojami lietuvių tautinio meno kūriniai, sukurti pačių geriausių LTI priklausančių menininkų iš įvairiausių Šiaurės Amerikos miestų ir miestelių.

LTI jubiliejinė paroda susilaukė daug lankytojų, kurie įrašė pačius šilčiausius atsiliepimus svečių knygoje. Paroda buvo vadinama „wonderful”, „real jewel”, „fine art with creative detail”, etc., nes ne veltui tautodailininkai išrinko šiai parodai savo kūrinius, kuriais jie patys didžiuojasi. Lankytojai labai domėjosi mūsų liaudies tautiniu menu, kaip antai: austais tautiniais drabužiais ir juostoms, spalvingais gobelenais, tautiniais drabužėliais apvilktomis lėlytėmis, margučiais, šiaudinukais, užgavėnių kaukėmis, skulptūromis ir keramika.

2007 metų liepos 14 dieną LTI nariai rinkosi Neilson Park Creative Centre, kur Parodų salėje įvyko iškilmingas narių suvažiavimas LTI 30 metų jubiliejui paminėti.

Iškilmingą narių suvažiavimą atidarė Instituto pirmininkė A. Veselkienė, pasveikindama visus atvykusius į LTI suvažiavimą, švenčiant 30ties metų garbingą jubiliejų. Pirmininkė pakvietė visus vienos minutės atsistojimu pagerbti Toronto skyriaus mirusią narę Ariją Škėmienę.

Suvažiavimui pirmininkauti buvo pakviestas L. Veselka, o sekretoriauti — G. Tarvydienė.

Mandatų komisijos nariai E. Oželytė ir G. Repečka pranešė, kad suvažiavime asmeniškai dalyvauja 20 narių, kad 15 narių įteikė savo įgaliojimus.

Vėliau įvyko pereito visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas. Protokolą perskaitė O. Taseckienė. Protokolas su dviem pataisomis buvo vienbalsiai priimtas.

Toliau buvo pranešimai. Pranešta, kad Tarybos pirmininkė suvažiavime negalėjo dalyvauti.

Valdybos pirmininkė A. Veselkienė perskaitė jubiliejaus proga gautus sveikinimus: iš New York sveikino Lilė Milukienė, iš Čikagos sveikino dailininkė Janina MonkutėMarks, iš Lietuvos buvo gauti Vilniaus Dailės Akademijos rektoriaus prof. dr. Adomo Butrimo ir Laimutės Lukoševičienės sveikinimai Tamošaičių galerijos „Židinys” vardu.

Pirmininkė pareiškė padėką M. Vasiliauskienei už „Tėviškės žiburiuose” atspausdintą straipsnį apie 2006 metų narių suvažiavimą.

Apie LTI 30-mečio jubiliejinę parodą buvo skelbiama lietuviškoje spaudoje: „Drauge” ir „Tėviškės žiburiuose”. „Tėviškės žiburiai” išspausdino įdomų R. Jonaitienės ir L. Vismano pokalbį apie LTI rengiamą jubiliejinę parodą.

Iš Instituto veiklos svarbu paminėti, kad A. Veselkienė sutvarkė Instituto archyvą ir parengė archyvo inventoriaus sąrašą.

Lietuvos Respublikos ambasadai Otava pirmininkė padovanojo knygą „LTI išeivijoje”. Knyga buvo įteikta Miglei Jankauskienei.

Audimo studentės Rasuolė Dindaitė ir Violeta Gudaitė, pereitais metais gavusios paramą iš LTI dail. Tamošaičių atminimui, atsiuntė padėkos laišką. Pagal senovės tautinių drabužių pavyzdžius, kurie yra laikomi Tamošaičių galerijoje „Židinys” Vilniuje, R. Dindaitė išaudė žemaičių, o V. Gudaitė aukštaičių tautinius drabužius.

Taip pat yra gauti padėkos laiškai iš studenčių audimo projekto vietovės R. Raciūtės ir Tamošaičių galerijos „Židinys” vedėjos L. Lukoševičienės.

Visų Instituto narių vardu valdybos pirmininkė pareiškė padėką LTI 30mečio proga suruoštos parodos rengimo komiteto pirmininkui Laurynui Vismanui ir jo komiteto nariams už gerai suruoštą parodą. Ypatinga padėka, ruošiant šią parodą, atiteko Toronto skyriaus pirmininkei A. Vaitonienei, L. Nakrošienei ir jų bendradarbėms.

Už ilgametę ir aktyvią veiklą pažymint LTI 30mečio sukaktį, valdybos pirmininkė įteikė Garbės nario pažymėjimus šioms narėms: Irenai  ŠernaiteiMeiklejohn, buvusiai LTI valdybos pirmininkei, metinių ataskaitų su Kanados Federaline valdžia vykdytojai ir ilgametei Centro valdybos sekretorei, ir Danutei Staškevičienei, juostų audėjai ir LTI steigiamojo susirinkimo dalyvei.

Vėliau iždininkė I. Tarvydienė pristatė 2006 metų apyskaitą. Pranešimas buvo įteiktas su protokolu. Revizorė O. Taseckienė patvirtino iždo apyskaitą. Iždininkė pranešė apie 2006aisiais metais padarytą knygų inventorių: dabartiniu metu 352 knygos yra „Vilniaus Manor” sandėlyje.

Toronto skyriaus pirmininkė A. Vaitonienė pranešė, kad Toronto skyriaus narės, kurios renkasi pirmadieniais pas A. Vaitonienę, išsiuntė Panevėžio audimo mokiniams 8 dėžes siūlų. Toronto skyriaus narės audžia ir kitus tautodailės darbus.

Čikagos pirmininkė V. Rimienė raštu pranešė, kad Čikagos narės audžia ir mokina skautus austi juostas. Skyriaus narės stengiasi išlaikyti gražiai įrengtą galeriją, kuri atstovauja tautinį meną.

Philadelphia pirmininkė A. RastenytėPage raštiškai pasveikino ir atsiuntė linkėjimus visiems tautodailininkams, susirinkusiems 30mečio proga Toronte. Philadelphia LTI narės bendradarbiauja su Philadelphia kultūros organizacija — kartu ruošia pobūvius, kultūrinius vakarus ir įdomias diskusijas. Skyrius yra numatęs rudenį suruošti juostų audimo ir mezgimo iš lino seminarą ir rudens mugėje pamokinti žiūrovus, kaip pasigaminti kalėdinius šiaudinukus.

Jonas Stundžia, Boston skyriaus pirmininkas, aprašė įdomiai surengtą Joninių vakaronę.

New York skyriaus pirmininkas Laurynas Vismanas stengiasi sustiprinti ir atnaujinti skyriaus veiklą. Jis energingai užsiima naujų narių verbavimu. Dalyvaudamas dainų ir šokių vakaronėje, kurią vedė Veronika Povilionienė, jis visiems išdalino lankstinukus apie LTI.

Montreal „Vaivorykštės” atstovė D. Staškevičienė ir dvi likusios narės audžia juostas ir gobelenus.

Pietų pertraukos metu suvažiavimo dalyviai turėjo progos pasigrožėti paroda, atnaujinti tarpusavio ryšius ir skaniai užkandžiauti.

Po pietų pertraukos įvyko tarybos rinkimai.

Susirinkimo nariams prašant, 2006 metų tarybos nariai sutiko pasilikti 2007 metų taryboje. 2006 metų tarybos pirmininkei Rasai Veselkienei pageidaujant pasitraukti iš šių pareigų, Laurynas Vismanas buvo išrinktas tarybos pirmininku.

Vyko revizoriaus ir iždininkės rinkimai. Dabartinė revizorė ir iždininkė sutiko eiti tas pačias pareigas.

Vyko diskusijos dėl LTI ateities. Buvo nutarta laikinai tęsti dabartinę veiklą. L. Vismanas pažadėjo šių metų laikotarpyje sušaukti LTI skyrių pirmininkų susitikimą ir jame apsvarstyti, kaip plėsti ir tęsti Instituto veiklą.