Seniausio pasaulyje lietuvių laikraščio ,,Tėvynė” naujas numeris

Edvardas Šulaitis

 „Draugo” spaustuvėje neseniai buvo išspausdintas organizacijos  ,,Susivienijimas lietuvių Amerikoje” (SLA) leidžiamo laikraščio „Tėvynė” naujas numeris. Šis, dabar neperiodiniu tapęs leidinys, anksčiau buvęs savaitiniu laikraščiu, leidžiamas jau 107ti metai. Tai pats seniausias lietuviškas laikraštis ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje.

„Tėvynė” yra 121 metus gyvuojančio „Susivienijimo lietuvių Amerikoje”, kuris anksčiau buvo viena iš pagrindinių JAV lietuvių organizacijų, oficiozas. Ši, taip vadinama ,,fraternalinė” (broliška), organizacija skirta mūsų tautiečiams nelaimėje, apdraudžiant jų gyvybes už prieinamą kainą.

Naujausias numeris turi 12 puslapių, kuriuose šalia tik su organizacija susijusių rašinių yra ir įvairios medžiagos iš lietuviškojo gyvenimo bei nuotraukų. Be lietuviškų rašinių, čia įdėta ir straipsnių anglų kalba, nes nemaža dalis SLA priklausančių narių (kurie, beje, laikraštį gauna nemokamai) yra jau gimę JAV ir lietuviškai menkai supranta.

Naujausiame numeryje — SLA prezidento Kęstučio Miklo ir „Tėvynės” redaktoriaus Edvardo Šulaičio pasisakymai, rašinys apie ilgametį SLA pirmininką a. a. PaulPovilą Dargį, visuomenininką dr. Joną Adomavičių, komunizmo aukoms pastatyto paminklo Washington, DC atidengimą. Taip pat čia pristatoma knyga apie prezidentienę Almą Adamkienę ir kt.

Anglų kalba spausdinama istorinio pobūdžio trečios kartos lietuvio (beje, gimusio Kuboje) Viliaus Žalpio straipsnio apie senuosius ateivius Amerikoje pirmoji dalis.  Šis vyras yra JAV LB Portland, OR skyriaus valdybos pirmininkas.

Be kita ko, numeryje yra sąrašas piniginių sumų, kurios kaip pomirtinis draudimas buvo išmokėtos SLA mirusiųjų narių artimiesiems. Na, o naujai į organizaciją įstojusiųjų sąrašas rodo, kad SLA dar yra pasiryžusi gyvuoti ir toliau.

Dėl įstojimo į šią organizaciją reikia kreiptis į SLA viceprezidentą advokatą Saulių Kuprį (tel. 708-997-1861) Čikagoje arba į SLA sekretorę Genovaitę Meiliūnienę (tel. 212-563-2210) New York. Centrinė šios organizacijos raštinė yra New York miesto centre, 307 W. 30th Street, New York, NY 10001. Norintieji gauti daugiau informacijos apie šią seniausią pasaulyje lietuvių organizaciją taip pat gali rašyti šiuo adresu.

Būtų gražu, jog naujai į šį kraštą atvykusieji tautiečiai susidomėtų šia neeiline organizacija ir palaikytų jos gyvavimą ilgiems metams.