PASIRUOŠIMO, DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ TRIDIENIO
PAMALDŲ TVARKA ČIKAGOS LIETUVIŲ APYLINKĖSE

Pilnas parapijų tvarkaraštis atnaujintas kovo 23 d.

 

ŠV. ANTANO PARAPIJOJE (CICERO)

1510 South 49th Court, Cicero, IL; Tel. 708-652-0231

Balandžio 1d., Palmių-Verbų sekmadienį

9 v. ryto – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios Šv. Mišios

Balandžio 5d., Didįjį ketvirtadienį

7 v. vakaro – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo Šv. Mišios (lietuvių, anglų ir ispanų k.)

Balandžio 6d., Didįjį penktadienį

5 v. vakaro – Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos

Balandžio 7d., Didįjį šeštadienį

3 v. popiet – Velykinių valgių palaiminimas

7 v. vakaro – Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigilijos Šv. Mišios (anglų ir ispanų k.)

Balandžio 8d., Velykų sekmadienį

6:30 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios

9 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios

 

MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE (MARQUETTE PARK)

6858 South Washtenaw Avenue, Chicago, IL; Tel. 773-776-4600

Kovo 23d., penktadienį – Gavėnios rekolekcijos

7 v. vakaro – Šv. Mišios, pamokslas, po Mišių Atgaila ir Sutaikinimas (asmeninės išpažintys – kun. G. Jonikas)

Kovo 24d., šeštadienį – Gavėnios rekolekcijos

10 v. ryto – Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (kun. G. Jonikas)

4 v. vakaro – Šv. Mišios, pamokslas, po Mišių Atgaila ir Sutaikinimas (asmeninės išpažintys – kun. G. Jonikas)

Kavutė ir pabendravimas su kun. G. Joniku parapijos salėje

Kovo 25d., sekmadienį – Gavėnios rekolekcijos

7:30 v. ryto – Šv. Mišios, pamokslas (kun. G. Jonikas)

10:30 v. ryto – Šv. Mišios, pamokslas (kun. G. Jonikas)

Kovo 29d., ketvirtadienį

7 v. vakaro – Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (lietuvių ir anglų k.)

Balandžio 1d., Palmių-Verbų sekmadienį

7:30 ir 10:30 v. ryto – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios Šv. Mišios

Balandžio 5d., Didįjį ketvirtadienį

7 v. vakaro – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo Šv. Mišios, rinkliava skiriama vargšams (lietuvių ir anglų k.)

Iki 10 v. vakaro – Švenčiausiojo Eucharistijos sakramento garbinimas

Balandžio 6d., Didįjį penktadienį

7:30 v. ryto – Kryžiaus kelio pamaldos

3 v. popiet – Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos rinkliava skiriama Šventosios Žemės šventovėms išlaikyti (lietuvių ir anglų k.)

Balandžio 7d., Didįjį šeštadienį

1 v. popiet – Velykinių valgių palaiminimas

7 v. vakaro – Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigilijos Šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.)

Balandžio 8d., Velykų sekmadienį

6:30 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios

10:30 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios

(Dėmesio! 7:30 v. ryto Šv. Mišių nebus)

 

MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOJE (BRIGHTON PARK) 

2745 West 44th Street, Chicago, IL; Tel. 773-523-1402

Kovo 24 d., šeštadienį – Gavėnios rekolekcijos

2 v. popiet – Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (kun. G. Jonikas)

Kovo 25d., sekmadienį – Gavėnios rekolekcijos

10 v. ryto – Šv. Mišios, pamokslas (kun. dr. A. Žygas)

Balandžio d., Palmių-Verbų sekmadienį

10 v. ryto – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios Šv. Mišios

Balandžio d., Didįjį ketvirtadienį

6 v. vakaro – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo Šv. Mišios (lietuvių, anglų ir ispanų k.)

Balandžio d., Didįjį penktadienį

5 v. vakaro – Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos

Balandžio d., Didįjį šeštadienį

8 v. vakaro – Velykų Nakties budėjimas, Velyknakčio Vigilijos Šv. Mišios (lietuvių, anglų ir ispanų k.)

Balandžio 8d., Velykų sekmadienį

10 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios

 

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE (LEMONT)

14915 127th Street, Lemont, IL; Tel. 630-257-5613

Kovo 29d., ketvirtadienį – Gavėnios rekolekcijos

7 v. vakaro – Šv. Mišios, pamokslas, išpažintys prieš ir po Mišių (kun. A. Paliokas SJ)

Kovo 30d., penktadienį ir kovo 31d., šeštadienį – Gavėnios rekolekcijos

8 v. ryto, 7 v. vakaro – Šv. Mišios, pamokslas, išpažintys prieš ir po Mišių (kun. A. Paliokas SJ)

Balandžio 1d., Palmių-Verbų sekmadienį

9 ir 11 v. ryto, 6 v. vakaro – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios Šv. Mišios

Balandžio 4d., Didįjį trečiadienį

6 v. vakaro – Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (išpažinčių neklausoma Velykų Tridienį – Didįjį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį)

Balandžio 5d., Didįjį ketvirtadienį

7 v. vakaro – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo Šv. Mišios

Iki 10 v. vakaro – Švenčiausiojo Eucharistijos sakramento garbinimas

Balandžio 6d., Didįjį penktadienį

3 v. popiet – Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos

Balandžio 7d., Didįjį šeštadienį

8 v. vakaro – Velykų Nakties budėjimas, suaugusiųjų Krikšto ir Sutvirtinimo šventimas, Velyknakčio Vigilijos Šv. Mišios

Balandžio 8d., Velykų sekmadienį

7 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios (su choru; papildomos patalpos su tiesioginiu vaizdu bei garsu, kad visi galėtų dalyvauti)

9:15 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios

11 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios (su choru)

6 v. vakaro – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios

 

TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYČIOJE (Jaunimo centre)

2345 West 56th Street, Chicago, IL; Tel. 773-737-8400

Kovo 24d., šeštadienį – Gavėnios rekolekcijos

8:30 v. ryto - 1 v. popiet – Čikagos Lituanistinės mokyklos moksleiviams Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (kun. A. Paliokas SJ)

4 v. vakaro – Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi, Šv. Mišios, pamokslas, išpažintys prieš ir po Mišių (kun. A. Paliokas SJ)

Kovo 25d., sekmadienį – Gavėnios rekolekcijos

9 v. ryto – Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas (asmeninės išpažintys – kun. A. Paliokas SJ)

10:30 v. ryto – Šv. Mišios, pamokslas (kun. A. Paliokas SJ)

Balandžio 1d., Palmių-Verbų sekmadienį

10:30 v. ryto – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios Šv. Mišios

Balandžio 8d., Velykų sekmadienį

10:30 v. ryto – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios


 

ŠV. ONOS – KOPŲ PARAPIJOJE (BEVERLY SHORES)

P.O. Box 727; 433 E Golfwood Road, Beverly Shores, IN; Tel. 219-879-7565

Balandžio 1d., Palmių-Verbų sekmadienį

1 v. popiet – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios Šv. Mišios

 

Paruošė Nerijus Šmerauskas
nuostaba@gmail.com