Aušros Vartų bažnyčios duris nuo parapijiečių saugo nauji užraktai

 Dalia Cidzikaitė


Parapijiečių vigilija prie Aušros vartų bažnyčios. ,,Our Lady of Vilnius" nuotr.

Vasario 26 d., pirmadienio rytą, New York arkivyskupija uždarė Aušros vartų (AV) (Parish of Our Lady of Vilna) bažnyčią Manhattan. Tos pačios dienos vakare parapijiečiai ir vietiniai gyventojai susirinko į taikią vigiliją su žvakėmis.

1989–90 metais, Lietuvai kovojant už savo nepriklausomybę, tūkstančiai Amerikos lietuvių įvairiuose JAV miestuose rengė protesto akcijas ir demonstracijas, bandydami atkreipti Amerikos ir viso pasaulio dėmesį į Lietuvos teisę būti laisva. 2007 metų vasario 26 d. vakare New York lietuviai rinkosi prie užrakintų AV bažnyčios durų dėl teisės ir toliau melstis savo bažnyčioje.

Uždarymą mačiusių liudininkų teigimu, NY arkivyskupija, matyt, bandydama išvengti viešumo ir pritraukti kuo mažiau žiniasklaidos dėmesio, uždarydama AV bažnyčią, ėmėsi klastingo plano.

Vasario 26 d. 9 val. ryto AV parapijos klebonas Eugine Sawicki buvo pakviestas atvykti į arkivyskupiją susitikti su kardinolu Edward Egan. Kol klebonas E. Sawicki kalbėjo su NY arkivyskupijos kardinolu, vyskupijos įgaliotiniai pakeitė bažnyčios spynas ir pastatė apsaugą.

Vienos vigilijoje dalyvavusios parapijietės teigimu, toks NY kardinolo žingsnis jai labiau primena sovietinius laikus, Stalino režimą, nei demokratišką Ameriką. Ji sakė negalinti patikėti, jog taip elgiamasi ir JAV.

Visa tai įvyko po to, kai JAV su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir laišku kreipėsi į NY arkivyskupą kardinolą E. Egan.

Kiek anksčiau, sausio 25 d., oficialiu laišku į kardinolą E. Egan kreipėsi ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Jonas Jučas, kuriame be kitų dalykų prašoma „neužtrenkti durų lietuvių etninei ir kultūrinei veiklai Manhetene ir padėti išlaikyti Niujorko Parish of Our Lady of Vilna parapijos lietuvių bažnyčią ir kultūros centrą, kuris prisideda ne vien tik prie lietuvybės puoselėjimo, bet ir prie Amerikos kultūrinio paveldo turtinimo mūsų šalies tradicijomis”.

Į NY kardinolą ne kartą kreipėsi LR ambasada Vašingtone ir LR konsulatas New York.

Kol kas NY arkivyskupijai niekas nė motais. Sausio mėnesį ,,Draugo” kalbinta JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė vylėsi, jog kaip nors pavyks susisiekti su kardinolu E. Egan ir susėsti pokalbiui prie apvalaus stalo.

Iki šiol, atrodo, tiesoginio kontakto tiek su arkivyskupija, tiek su pačiu kardinolu užmegzti nepavyko. Todėl vasario 26 d. vigilijos dalyviai NY kardinolo E. Egan prašė ne tik atidaryti bažnyčią, bet ir susitikti diskusijai dėl tolesnio AV parapijos likimo.

Nuo šių metų sausio 19 d., kai New York arkivyskupija oficialiai pranešė apie AV parapijos Manhattan uždarymą, žiniasklaidoje pasirodė keletas AV likimą nušviečiančių straipsnių ir interviu. Vasario 22 d. ,,New York Post” išspausdino straipsnį ,,Hail Mary Pass: Lithuania prez begs Egan to spare church” (Feb. 22, 2007).

Vasario 10 d. ,,Amerikos lietuvyje” išspausdinti du Audronės Simanonytės straipsniai: ,,Dar kartą apie Niujorko Aušros Vartų bažnyčios uždarymą” ir ,,Dvi nuomonės dėl Niujorko Aušros Vartų bažnyčios uždarymo”.

Sausio 25 d. Lietuvos nacionalinis radijas transliavo interviu su JAV LB New York apygardos pirmininke Ramute Žukaite.

,,Drauge” pasirodė keletas interviu ir straipsnių: prel. E. Putrimo laiškas ,,Bažnyčių uždarymas — visų problema” (,,Draugas”, vasario 7 d., 2007); Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivysk. Sigito Tamkevičiaus, SJ laiškas ,,Draugo” skaitytojams (,,Draugas”, vasario 6 d., 2007); interviu su PLB ir JAV LB darbuotoju Algimantu S. Gečiu (,,Draugas”, sausio 31 d., 2007); ,,Aušros Vartų parapija New York — būtuoju ar būsimuoju laiku?” (,,Draugas”, sausio 27 d., 2007); ,,Paskelbtas nuosprendis Aušros Vartų parapijai — uždaryti” (,,Draugas”, sausio 25 d., 2007).

Po tokio NY kardinolo žingsnio New York lietuvių, Amerikos lietuvių ir AV parapijiečių ryžtas išgelbėti vieną seniausių lietuviškų parapijų nesumažėjo. Norintys prisijungti prie šių pastangų, gali tai padaryti pasirašę peticiją adresu: http://www.petitiononline.com/OLV2006/petition.html. Daugiau informacijos rasite AV parapijos internetiniame tinklalapyje: http://www.ourladyofvilnius.org arba kreipkitės adresu: Lithuanian R. C. Church, 32 Dominick St., New York, NY 10013. Tel.: (212) 255-2648; fax.: (212) 924-6210; el. paštas: OurLadyOfVilnius@mail2ny.com.

Vasario 28 d. 2 val. p.p. Čikagoje seselių kazimieriečių vienuolijoje (2601 W. Marquette Rd., Chicago) įvairios lietuviškos organizacijos tarsis dėl uždaromų lietuviškų parapijų. Tel. Pasiteiravimui: 708-349-1911 (Algis Kazlauskas).