Pasikeitė Lietuvių fondo vadovybė

Gruodžio 6 d. Lietuvių fondo vadovybė sušaukė paskutinę šių metų spaudos konferenciją, kaip paprastai, Pasaulio lietuvių centro posėdžių kambaryje. Lietuvių fondui konferencijoje atstovavo Vytautas Kamantas, dr. Antanas Razma, Arvydas Tamulis, Ramūnas Astrauskas, Sigita Balzekienė ir Kazys Laukaitis. Be abejo, susirinkusiems (šįkart nelabai gausiai) lietuviškos žiniasklaidos atstovams labai knietėjo sužinoti vakarykščio (gruodžio 5 d.) Lietuvių fondo Tarybos posėdžio rezultatus, nes tame posėdyje turėjo būti renkamas naujas LF Tarybos ir valdybos pirmininkas (ar pirmininkė).

Spaudos konferenciją atidarė buvęs LF tarybos pirm. Vytautas Kamantas. Jis visus susirinkusius pasveikino ir pranešė, kad vakarykščiame posėdyje iš 18 LF Tarybos direktorių dalyvavo 16. Posėdis buvo ilgas ir darbingas, nes išklausyti komitetų pirmininkų pranešimai, aptarti kiti einamieji reikalai. Taip pat LF Tarybos direktorių pirmininku išrinktas Arvydas Tamulis. Po šio pranešimo V. Kamantas  pakvietė A. Tamulį vadovauti spaudos konferencijai.

A. Tamulis padėkojo V. Kamantui už kruopštų darbą, einant pirmininko pareigas, ir už tai, kad toliau pasilieka LF taryboje, tuo prisidėdamas prie LF veiklos. Jis pranešė, kad naujuoju LF valdybos pirmininku buvo išrinktas Ramūnas Astrauskas, o buv. pirmininkė Sigita Balzekienė ir toliau sutinka pasilikti valdyboje (tai, mūsų nuomone, labai geras ženklas, nes ji darbšti, sumani ir kūrybinga).

LF korporacijos sekretoriumi išrinktas adv. Rimas Domanskis, o buvęs sekr. Vytenis Kirvelaitis taip pat pasilieka taryboje. Pasak A. Tamulio, buvo pasikeista pareigomis, bet pradėtas LF darbas bus tęsiamas toliau, siekiant pagrindinio LF tikslo: kuo daugiau paremti lietuvišką veiklą. Lietuvių fondas yra tas finansinis variklis, be kurio daug lietuviškos veiklos negalėtų egzistuoti ar bent pradėtų silpti.

Per pastaruosius kelerius metus į LF įstojo 250 naujų narių. Šiemet iki lapkričio pabaigos nariai į LF įnešė 100,000 dol. Svarbu, kad visuomenė jungtųsi į LF narių gretas ir savo įnašais suteiktų Lietuvių fondui dar didesnę galimybę remti lietuvišką veiklą.

R. Astrauskas prisipažino, kad jo, kaip LF valdybos pirmininko, pareigos yra atsakingos ir pareikalaus daug darbo. Jis yra jau anksčiau buvęs LF administratoriumi, priklausė valdybai ir yra susipažinęs su fondo veikla. Bus sunku eiti S. Balzekienės įmintomis pėdomis, bet jis pasiryžęs tai atlikti. Jos darbai yra tiesiog stebinantys: laikraštėlis ,,Liepsna”, pelno skirstymo leidinėliai, suruoštas koncertas, išleistas kompaktinis muzikos įrašas (,,Dovana nariams” — Evelina Puzaitė, Gabrielius Alekna ir Vakarė Petroliūnaitė), kuris išsiuntinėtas LF nariams, kaip padėka už įnašus.

Pagrindinis LF artimos ateities uždavinys — verbuoti naujus narius, ypač kreipiant dėmesį į neseniai atvykusius lietuvius imigrantus. Tai pabrėžė tiek naujasis LF tarybos, tiek ir valdybos pirmininkas. Svarbu panaikinti sprūdžius tarp anksčiau ir nelabai seniai atvykusių tautiečių, nes Lietuvių fondas yra visų ir visiems. Klausimų ir sumanymų eigoje ši mintis buvo toliau puoselėjama bei nagrinėjama.

V. Kamantas priminė, kad Lietuvių fondo metinis narių suvažiavimas įvyks 2007 m. balandžio 21 d. Yra jau sudaryta nominacijų komisija ir nariai gali siūlyti kandidatus į LF Tarybą iki kitų metų kovo 1 d. Bus renkami 6 nauji nariai trejų metų kadencijai ir 3 nariai į LF kontrolės komisiją vienerių metų kadencijai. Studentai, norintys gauti stipendijas, prašymus turi atsiųsti iki 2007 m. kovo 15 d., o visi kiti, kurie pageidauga LF paramos — iki tų metų balandžio 15 d.

Paruošė D.B.