Lietuviško varpo kelionė

Kęstutis Keblys

Apie Kansas City lietuvius mažai ką girdime. Bet nuo šiol, kai jau jų varpas muziejuje, gal girdėsime daugiau. Mat varpą  rugpjūčio pradžioje  kranu ištraukė iš Kristaus Karaliaus bažnyčios bokšto ir nugabeno į Wyandotte County muziejų. Bet argi varpas gali skambėti garsiau tarp muziejaus sienų negu aukštame bokšte? Gal ir gali, jei tai lietuviškas varpas.

Apie to varpo gimimą ir keliones mums papasakojo Kansas City lietuvių organizacijos vadovė Sally Žemaitytė-Dannov. Nedidelis būrelis lietuvių Kansas City apylinkėse įsikūrė apie 1880-uosius metus. Netrukus jie nusprendė, kad reikia savos bažnyčios. Nors jų skaičius nesiekė dviejų šimtų, dėdami centą prie sunkiai uždirbto cento  po kiek laiko nupirko seną baptistų bažnyčią ir savom rankom ją suremontavo bei pritaikė katalikiškoms apeigoms. Patys pastatė  kleboniją ir mokyklą, bažnyčią papuošė rankų darbo mediniu altoriumi. Taip gimusi Šv. Kazimiero parapija  būrė apylinkės lietuvius ir tapo jų bendruomenės  centru.

Apie 1920-uosius metus parapija įsigijo varpą, kuris  specialiu užsakymu buvo nuliedintas Saint Louis mieste. Tai nebuvo koks mažas varpeliukas — jis buvo keturių pėdų diametro ir svėrė vieną toną. Jame buvo įspaustas užrašas  trim kalbom, o taip pat ir pavardės šeimų, kurios aukojo varpo įsigijimui. Varpu parapijiečiai džiaugėsi ir didžiavosi daugiau kaip 40 metų.

Sumažėjus parapijiečių skaičiui, 1947 m. vyskupija lietuvių parapiją uždarė. Bažnyčios daiktai arba buvo išmėtyti, arba perkelti į kitas parapijas. Varpas nukeliavo į Kristaus Karaliaus bažnyčią. Kansas City lietuviai, netekę juos jungiančio centro, ilgainiui išsibarstė ir atitolo nuo savo kalbos bei papročių. Tik apie 1980 metus, pusbrolių Don ir Chuck Žemaičių iniciatyva, apylinkės lietuviai vėl sukruto atkurti savo bendruomenę. Mėginimas pavyko, ir dabar Kansas City veikia aktyvi organizacija,  kuri globoja  tautinių šokių grupę  ,,Aidas”, rengia  parodas ir muges, žodžiu, demonstruoja vietos žmonėm  lietuviškos  kultūros ir paveldo apraiškas. Be viso to, ši organizacija, pavadinta ,,Lithuanians of America”, atlieka ir JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkės funkcijas.

Atgijusioje bendruomenėje kilo mintis atgauti senųjų imigrantų palikimą – buvusios Šv. Kazimiero parapijos varpą. Greit pasirodė, kad tai ne taip jau lengva. Parapija, kurioje varpas buvo priglaustas, nenorėjo  jo  grąžinti, o arkivyskupija  nematė reikalo atiduoti varpą pasauliečių grupei, kuri neturi  net savos bažnyčios. Pagaliau po ilgesnių derybų vyskupas nusileido ir davė leidimą varpą perkelti.

Kansas City lietuviai nudžiugo sužinoję,  kad varpą galima perkelti. Bet kur? Pirmasis planas patalpinti jį Kansas City tautybių etnografiniame Strawberry Hill muziejuje nepavyko, nes muziejuje dominuojantys kroatai tam pasipriešino. Apie varpo projektą atsitiktinai sužinojo vienas lietuvių kilmės žmogus, kuris, dar būdamas mišių patarnautoju Kristaus Karaliaus parapijoje, prieš kokius 40 metų skambindavo tuo lietuvių varpu. Jis, kaip buvęs Wyandotte County muziejaus tarybos direktorius, pasirūpino, kad priemiestyje esantis muziejus priimtų varpą savo globon. Varpas buvo patalpintas priekiniame muziejaus įėjime ant specialiai tam pastatytos pakylos.

Gera ir atkakli iniciatyva visuomet laimi. Dabar vietos lietuviai galės džiaugtis ir viešai didžiuotis savo protėvių palikimu. Spalio 19 d. muziejuje įvyko oficiali varpo dedikacija. Tenka sutikti su  Sally Dannov-Žemaityte  (nuo pat pradžių  kartu su savo tėvu Don Žemaičiu buvusia šio projekto  priekyje), kuri ,,Bridges” žurnale rašė: ,,Dedikacijos dieną, prisiminę sunkiu darbu tautinę bendruomenę sukūrusius savo prosenelius, Kansas City lietuviai galės džiaugtis, kad jie ir dabar buriasi draugėn, ir dar vis didžiuojasi esą lietuviais”.