Šiųmetinis visuotinis Lietuvos Vyčių seimas

Faustas Strolia

Trečiadienį, rugpjūčio 1 d., delegatams buvo suteikta proga aplankyti ištaigingus rūmus Newport, RI ir pavalgyti lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios salėje vėžių pietus.

Ketvirtadienio rytą dalyvavome seimo atidarymo mišiose, kurios buvo laikomos prie viešbučio netoliese esančioje gražioje Mūsų Viešpaties (Our Savior) koplyčioje, kuri priklauso Atgailos vienuolijai (Friars of Atonement). Mišias laikė prelatas Albertas Kontautas (Mgsr. A. Contons), per visas seimo dienas skaitęs gilius pamokslus, koncelebruojant juos su kun. Mykolu Janiūnu, kun. Steponu Žuku, kun. Mykolu Sala, SJ ir diakonu Vytu Paškausku. Jėzuitas kunigas Mike Sala, New York, Metropolitan ligoninės kapelionas, vėliau atvykęs į posėdžių salę, iškalbingai pasveikino seimo delegatus.

Delegatai kas rytą rinkosi Mišioms minėtoje, nors ir tamsokoje, bet labai jaukioje koplyčioje. Dalyvaudami aktyviai ir maldose, ir giesmėse, jie prisiminė brangią šalį Lietuvą.

Penktadienio rytą prie prelato Kontauto Mišiose prisijungė iš Romos atvykęs ir kasmet Vyčių seimuose dalyvaujantis prelatas Algirdas Bartkus, Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos Romoje direktorius.

Pirmasis posėdis prasidėjo vėliavų įnešimu ir himnais. Į preziudimą buvo pakviesti Michael Petkus iš C96 (96 kuopos) Dayton, OH, Julia Schroder iš C110 Maspeth, NY ir Vivian Rodgers iš C26 Worcester, MA, o sekretoriauti — sesuo kazimierietė Johanna Marie Shainauskas bei Cynthia Paškauskas — abi iš C112 Čikagos, IL. Seimo posėdžiai vyko, prisilaikant taip vadinamų Roberts Rules, kurias visą laiką atidžiai sekė ir prižiūrėjo (parlamentaru vadinamas) Walter Svekla HM (garbės narys) iš C3 Philadelphia, PA. Todėl seimo posėdžiai vyko sklandžiai, be priekaištų ar sutrikimų.

Organizacijos vyriausia vadovė Supreme Council President Elena Nakrosis skaitė pranešimą apie organizacijos padėtį, o Bernice Aviza, HM iš C139 HudsonMohawk, NY po sunkios ligos padėkojusi visiems už maldas – apie finansinę apyvartą. Daugelis seimo delegatų pranešimų buvo lengviau suprantami, nes jie buvo papildomi padidintais vaizdais ant ekrano.

Seimas susilaukė daug sveikinimų: Almis Kuolas perdavė sveikinimą nuo Lietuvių fondo Tarybos pirmininko Arvydo Tamulio ir valdybos pirmininko Ramūno Astrausko; advokatas Saulius Kuprys nuo Lietuvių Katalikų spaudos draugijos ,,Draugo” ir Lietuvių Romos katalikų federacijos (jis vadovauja abiems organizacijoms); vienuolės seserys perdavė sveikinimus nuo savų vienuolijų – kazimieriečių (Sr. Immacula Wendt) ir Jėzaus Nukryžiuoto (Sisters of Jesus Crucified).

Vakarinis subuvimas viešbučio Grand Ballroom salėje neapsiėjo be antros vėžių vakarienės, kuri prasidėjo tipišku Naujosios Anglijos ,,steamer” ir pasibaigė skanumynais. Po vakarienės Povilas Strolia (iš C157 Čikagos), pritardamas gitara, užėmė svečius, dainuodamas lietuviškas dainas, kurių padidintus žodžius galėjome sekti šalia jo ant ekrano. Visi, atrodo, maloniai praleido vakarą!

Antrajame plenariniame posėdyje buvo pristatyta Lietuvos Vyčių ir kitų labdaringų organizacijos padalinių veikla, tokių kaip Saint Casimir Guild, kuri remia Popiežišką Lietuvių šv. Kazimiero kolegiją Romoje, ir Aid to Lithuania, Inc. Paskutinysis padalinys nuo 2007 m. gruodžio 31 d. neveiks. Jo misija prasidėjo 1990 m. kaip medicininė pagalba Lietuvai, šio padalinio taryba nusprendė, kad misijos tikslas pasiektas, nes šiuo metu Lietuva pajėgi pasirūpinti pati medicininėmis priemonėmis.

Vyčiai yra ir toliau raginami padėti Lietuvai per kitus organizacijos padalinius ar kitas puikias labdaros organizacijas.

Stiprų tos veiklos įspūdį darė Jėzaus Nukryžiuoto vienuolės ses. Helen Ivanauskas, SJC iš Brockton, MA, (C1) darbas su našlaičiais per jos vadovaujamą Lithuanian Children’s Relief organizaciją. Ant ekrano ji parodė daugybę nuotraukų iš darbo su Lietuvos vaikais.

Penktadienio rytą Lietuvos Vyčių viceprezidentė ses. Johanna Marie Shainauskas pristatė seimo delegatams tris kuopas, kuriose padaugėjo narių. Prieš tai ji vaizdingai surišo su tą rytą girdėta šventąja Evangelija, kurioje Jėzus įvykdo stebuklą, kada apaštalai ,,kiaurą naktį vargę ir nieko nesugavę”, staiga užmetę tinklus pagavo tiek daug žuvų, kad pripildė savo dvi valtis, kurios ,,kone skendo”. Po to Jėzus tarė Simonui, kad nuo dabar jau turėsiąs ,,žvejoti žmones”. Dageliui reikia nuolatos rūpintis naujų narių prieaugliu, todėl malonu buvo klausytis sesers Johannos pranešimo, kad antrą ir trečią vietas laimėjusios abi kuopos iš Pennsylvania valstijos – 144-ta iš Anthracite kuopa ,,sugavo” 8, 3-čia kuopa iš Philadephia – 9 ir 133-čia kuopa iš Los Angeles, California ,,sugavo” net 19 naujų narių, ir taip laimėjo pirmą vietą.

Tą patį rytą ritualų komiteto vadovė Lee Moore pristatė 20 narių, kurie užsitarnavo būti pakelti į IV laipsnio vyčius, o nominacijų komitetas pristatė kandidatus, sutikusius būti išrenkamais į įvairias Centro valdybos funkcijas.

Po organizacijos garbės narių komisijos pirmininkės Elinor Sluzas pranešimo buvo ilgiau sustota prie labdaringo organizacijos padalinio St. Casimir Guild, kuris nuo 1984 m. rūpinosi Romoje esančia Popiežiška Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija. Šio padalinio pirmininkė Anna Wargo po 18 metų darbavimosi dėl sveikatos atsistatydino. Nors ir apgailėta netekus nepaprastai darbščios padalinio vadovės, malonu, kad jam vadovauti sutiko jaunutė Elizabeth Pataki.

Vyčiai stengiasi nesigirti savo nuveiktais darbais ar suaukotais pinigais, vis dėlto pritinka mums visiems pasidžiaugti, kad per 17 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo net 80 kunigų iš Lietuvos šios kolegijos dėka gavo savo akademinį išsilavinimą, iš kurių daugelis Lietuvoje yra užėmę svarbias pozicijas. 1990 m. pats popiežius ne tik apsilankė kolegijoje, bet ir pasakė pamokslą lietuviškai. Paskiausias 2007 m. kolegijos vadovybės siekis yra kompiuterizuoti kolegiją. Apie šios kolegijos rūpesčius ir pasiekimus seimo delegatai sužinojo iš suvažiavime dalyvavusio paties kolegijos rektoriaus prelato Algirdo Bartkaus.

Seimo posėdžiuose dalyvaudavo daugiau nei 70 delegatų iš beveik visų JAV valstijų, atstovavusių 20čiai kuopų. Baigiant buvo prisiminta, kad už šešerių metų organizacija švęsianti 100 metų sukaktuves.

Meninei programai buvome pakviesti į lietuvių šv. Kazimiero parapijos salėje vyksiančias Venecijos Nakties iškilmes.

Venecijos naktis visus gražiai apjungė bendru pasidainavimu – iš pradžių daina ,,Wunderbar”, pabaigoje ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, kurių žodžius visi galėjome rasti paskutiniame programos puslapyje.

Tarp šių dainų buvo tokia plati koncertinė dalis, kokios man per visus savo 50 metų Amerikoje neteko išgyventi! Ir visa tai vieno asmens – solistės Marytės Bizinkauskaitės – pastangų dėka. Be jos programoje dalyvavo šie dainininkai: mecosopranas Danutė Mileikaitė, jaunas sopranas Kelly Walsh, kinietis tenoras Maxwell Li, tenoras Povilas Strolia ir Boston Vyrų sekstetas, kurį kažkodėl sudaro tik penki vyrai: tenorai Helmutas ir Norbertas Lingertaičiai, baritonai Bronius Banaitis, Vytas Dilba ir ,,bosu extraordinaire” vadinamas Gintas Simonaitis ir šešta moteris — vadovė ir akompaniatorė Daiva Navickienė. Solistams ir jų duetams akompanavo pianistas Edvinas Minkštimas, jis ir solo paskambino du gerokai bravūrinius Liszt ir, berods, Čaikovskij kūrinius fortepijonui. Gaila, kad labai patraukliai spausdintose programose niekur nebuvo pažymėti muzikos kūrinių autoriai bei pianisto ir seksteto kūrinių pavadinimai.

Visi meninės dalies dalyviai gražiai buvo sustoję scenoje, sėdėdami prie valgiais dengtų stalų, nes Venecijos naktis bandė sukurti nuotaiką, kad čia buvo visų – ir publikos, ir menininkų – bendra šventė! Visas koncertas praėjo ne bet kaip, bet aukštame lygyje, gale neapsieita ir be šiek tiek jumoro, kai trys tenorai – broliai Lingertaičiai ,,susikovė” su Li, dainuodami ,,kas aukščiau” itališką tango ,,O Sole Mio”.    

Kaip ir visas seimo dienas, šeštadienį pradėjome su šv. Mišiomis Mūsų Viešpaties koplyčioje. Trečiąjį posėdį atidarė Michael Petkus. Pranešimas buvo skirtas Šiluvos Marijos (Our Lady of Šiluva) komiteto veiklai. Komitetui pirmininkauja kun. Anthony Markus. Jam seime nedalyvavus, pranešimą skaitė komiteto iždininkė Mary Beth Slakis. Ji papasakojo apie pasiruošimą ateinančiam 400 metų nuo Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui, taip pat paminėjo Vyčių Mid-America apskrities choro įgiedotą Marijos giesmių kompaktinę plokštelę (CD), kuri yra ir lietuvių, ir anglų kalbomis ir kurią galima įsigyti per bet kurį šio komiteto narį ar per choro buvusį vadovą Faustą Strolią. Jubiliejui pažymėti kun. Markus rūpinasi sukurti medalikėlį. Jį bus galima įsigyti tik užsisakius. Kai reikalai pasistūmės į priekį, bus pranešta smulkiau. Garbės narė Elinor Sluzas svarsto piligriminės kelionės galimybes dalyvauti jubiliejaus iškilmėse pačioje Lietuvoje. Kun. Markus kiekvieno mėnesio pimąjį penktadienį laikąs Mišias, skirtas Šiluvos Marijai Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje

Adv. Saulius Kuprys, organizacijos teisinis patarėjas, įdomiai pristatė Joint Baltic American National Committee (JBANC) ir Lithuanian Alliance of America (LAA) veiklą ir kvietė palaikyti abi organizacijas, kurios per daugelį dešimtmečių rūpinosi Lietuvos ir Amerikos lietuvių reikalais.

Po to įvyko naujos centro valdybos rinkimai, kurie neužtruko ilgai, nes daugelis jos narių sutiko būti perrenkami.

Vėliau pasirodė Lietuvos Vyčių seime dalyvavę jaunučiai. Kiekvienas papasakojo savo įspūdžius, kas jiems jų specialioje programoje labiausiai patikę.

Jie priminė, kad pardavinės loterijos bilietus su tikslu paremti labdaros oraganizaciją ,,Lithuanian Children’s Relief”. Šitoje seimo sesijoje taip pat buvo paskirstytos aukos Amerikos lietuvių vienuolynams, laikraščiams, Vyčių labdaros padaliniams ir nubalsuota 2008 metais įvyksiantį seimą rengti nuo liepos 30-tos iki rugpiūčio 5-tos Dayton, Ohio.

Vakare viešbučio Grand Ball Room įvykusioje iškilmingoje vakarienėje dalyvius pasveikino šio seimo organizatorė Marytė Bizinkauskaitė. Tradicinis kitataučio ,,Lietuvos draugo” žymuo atiteko Donna Gustavson, kurį įteikė Lietuvos reikalų pirmininkė Mildred Jagella. Tai vietinė brocktoniškė, kuri niekada nepavargsta, padėdama seseriai Helen Ivanauskas, SJC, ir jos labdaros organizacijai Lithuanian Children’s Relief. Ne tik jos kontaktai padėjo įgyti daugelį medicinos reikmenų, Donna daug prisidėjo, juos pakuodama ir kraudama į talpintuvus.

Vyčio garbės titulą Elinor Sluzas suteikė Robert Martin, Jr., ilgamečiam Vyčių pasišventėliui. Sveikiname Robert su pelnytu apdovanojimu. Po to vyko stipendijų paskirstymas vyčių jaunimui, o dar vėliau – šokiai.

Sekmadienį autobusais mus nuvežė į lietuvių šv. Kazimiero bažnyčią, kur Mišias koncelebravo prelatai Kontautas ir Bartkus, o delegatai pripildė šiuos Dievo namus balsingu giedojimu. Tuoj po mišių padaryta šio 94-to Vyčių seimo nuotrauka ir išsiskirstyta namolei.