meno8


Belaukiant naujos kūrybos stovyklos suaugusiems Neringoje

Meno8Dienos – 2008 m. rugpjūčio 24-31 d.

Liuda Žiaugrienė
       
Planuojantiems savo vasaros atostogas išties verta pasvarstyti, ar nenorėtumėte šią vasarą pastovyklauti Vermonte ir išmėginti savo kūrybines galias ar paslėptus gabumus. Neringos stovykloje paskutinę rugpjūčio savaitę įvyks Meno8Dienų stovykla suaugusiems, kuri nuo 2005 metų rengiama jau ketvirtus metus.

Sprendžiant pagal užsiregistravusių dalyvių skaičių ir adresų geografiją – ši meno ir kūrybos savaitė tikrai populiarėja, kasmet tampa vis įvairesnė ir įdomesnė. Visi stovyklautojai vieningai apibūdina Meno8Dienas kaip tikrai unikalią progą suaugusiems, neturintiems jokio meninio pasiruošimo, susitikti su profesionaliais lietuvių menininkais, pabūti nuostabioje Vermonto ir Neringos gamtoje, pasipildyti naujom patirtim, bandymais, atradimais, sutikti savo senus draugus ir susidraugauti su naujais žmonėmis.

Savaitės dienos būna prisotintos užsiėmimų, laisvalaikio lyg ir nelieka, dažnai 24 valandų per parą būna per mažai norint apeiti visas studijas ir atlikti širdžiai patrauklius projektus. Priklausomai nuo dėstytojų, kai kurios pamokos vyksta tik keletą dienų, bet yra ir besitęsiančių visą savaitę. Savaitgaliui atvažiuojantiems siūlomi vienos-pusantros dienos kursai.

Kas įdomaus vyko pernai

Prisimenant 2007 Meno stovyklą pažymėtina, kad ji buvo ypatinga ne tik studijų vedimo naujumu, bet ir tuo, kad joje dalyvavo dalis naujai atvykusių trečios bangos lietuvių. Keli menininkai įrengė savo studijas kaip menininkų dirbtuves, veikiančias ištisą savaitę. Tokiu būdu buvo galima iš arti stebėti procesą, t. y. kaip ,,daromas” meno kūrinys arba patiems kurti drauge su menininkais. Tose dirbtuvėse darbavosi: Norbertas Lingertaitis – kryždirbystė, Danguolė Kuolienė – popieriaus grafika, Gintaras Jocius ir Rolandas Kiaulevičius – ,,Pasakų namelio” sienų tapyba. Kaip ir seniau, Irenos Kubilienės mezgėjų kampelis įsikūrė valgykloje ir kas tik norėjo išmokti megzti ar turėjo siūlų galėjo nusimegzti įvairios paskirties daiktelių.

Kiti meno būreliai vos sutalpindavo norinčius gauti įvairių įgūdžių: japonų knygų rišybos pas Viliją Pakalniškytę, tapybos su Snaige Šileikiene, porceliano keramikos su Nora Aušriene ir molio keramikos su Mindaugu Braslausku. Rolandas Kiaulevičius rodė lipdymo techniką iš popieriaus (papier–mache). Naudojant klijus ir popieriaus gabalėlius buvo sukurta įdomių erdvinių skulptūrų, linksmų kaukių, medžioklės iškamšų. Alberta Astraitė vedė ypač populiarias juvelyrikos pamokas, parodė, kaip iš suardytų, aplūžusių senų karolių galima sukurti naujus, pritaikant įvairius pusbrangius akmenėlius. Nuostabu buvo matyti stovyklautojas pasipuošusias savo pačių pagamintais papuošalais – tikrai atrodė pritaikyti kaip tik joms! Janės Žirlienės japonų gėlių puokščių meno–ikebanos pamoka truko tik vieną dieną ir susilaukė didelio pasisekimo. Kūrybinės paieškos surado naujų žodžių jas išreikšti. Taip Erikas Karpavičius sukūrė naują žodį savo gėlių puokštei – ,,lietubana”. Erikas yra trečios kartos lietuvis, prieš kelias vasaras tobulino lietuvių kalbą Vilniaus universitete ir apskritai itin pasižymėjo taisyklingu lietuvių kalbos vartojimu, už ką nusipelnė jumoristinio ,,auskaro” apdovanojimą per užbaigimo vakarą.

Poetinio žodžio, ritmo ir rimavimo ieškojo poezijos būrelis, vadovaujamas poetės ses. Onutės Mikailaitės. Ses. Onutė sėkmingai tęsia šį nelengvą uždavinį nuo pat pirmos M8D stovyklos. Ji sugeba uždegti pradedančius rašyti savo nepaprastu subtilumu, meile lietuviškam žodžiui, garsui ir poezijai. Po truputį moka ,,atrakinti” bandančiųjų saviraišką taip, kad tikrai jaučiamas kasmetinis minčių, eilių, atrastų sąskambių ūgtelėjimas. Šias eilutes rašančiai bendravimas su ses. Onute poetų būrely buvo ir tebėra fantastiškas patyrimas!

Prozos mėgėjai turėjo puikią progą panagrinėti savo parašytus tekstus su kanadiečiu rašytoju Antanu Šileika. Šileikos paskaita apie rašytojus, rašančius apie Lietuvą kitomis kalbomis, atkreiptų visų dėmesį į savo šaknų ir protėvių kultūrinio palikimo svarbą kiekvienoje kūryboje, o ypač dailiojo žodžio – literatūroje ir poezijoje.

Jau tapo tradicija M8D savaitės vidury aplankyti apylinkių meno galerijas. Ir šį kartą grupelės stovyklautojų išvyka į New Adams Mass MOCA modernaus meno muziejų suteikė jiems daug malonumo pasidairyti į šiuolaikinę dailę. Kita tradicija tapo teminės vakaronės ir vakarinis bendravimas po dienos užsiėmimų, įspūdžių ir darbų.

Ypač pasisekusia laikytina iškilminga vakarienė, ruošiama antrus metus Janės Žirlienės pastangomis. Tą vakarą visi gražiai apsirengę papuošia stalus ir salę, kurioje po skanios ir klasiškai pateiktos vakarienės vyksta koncertas-programa iš stovykloje sukurtų poezijos, prozos ar muzikos kūrinių.

Daug kas stovykloje priklauso nuo muzikos, norinčių šokti, dainuoti, palaikyti linksmą nuotaiką. Buvom laimingi turėdami žymųjį Lietuvos smuikininką Martyną Švėgždą von Bekker. Šalia muziko pareigų Martynas puikiai įsijungė į stovyklos gyvenimą, sukūrė vieną iš kruopščiausių knygrišybos ir keramikos darbų. Jo smuikas buvo visur, kur tik reikėjo muzikinio pritarimo. Jis taip pat perskaitė turiningą paskaitą, palydėtą jo smuikavimo, apie šiuolaikinius lietuvių kompozitorius ir lietuvių modernią klasikinę muziką.

Stovyklos vyksmą paįvairino į pabaigą iš Čikagos ALTV televizijos atvykęs Arvydas Reneckis. Arvydas su sūnumi važinėjo po visas lietuviškas stovyklas, filmuodamas šį gyvuojantį lietuvybės procesą pagal vykdomą JAV LB projektą.

Pagrindinei M8D įkvėpėjai, grafikei Danguolei Kuolienei niekad netrūksta energijos ir idėjų, kaip kartu suvienyti įvairius dailininkus ir stovyklautojus, kad visi pasijustų kūrybiškai pakylėti. Ji išradingai sugalvojo panaudoti kūrybines pajėgas stovyklos atidarymui ir užbaigimui. Stovykla prasidėjo gražiu tradiciniu bendrai daromu projektu. Danguolė šį kartą perplėšė didžiulę Vilniaus panoraminę nuotrauką į atskirus vertikalius gabalus ir sudėjo juos popieriaus lapo ilgumo. Kiekvienas iš studijų savaitės dalyvių turėjo akvareliniais dažais nupiešti tuščią tarpą, kad sujungtų nuotraukos dalis. Po kiek laiko bendromis jėgomis buvo sukurtas naujas Vilniaus panoramos variantas, tapęs pirmuoju Neringos stovyklautojų meno kūriniu. Kiekvieno atskiro dalyvio potėpis ir būdas paliko jame savo ženklą.

Stovyklos pabaigtuvėms Danguolės iniciatyva buvo atliktas ,,muzikinis paveikslas” – tai yra paveikslo tapymas pagal muziką. Tai buvo pats pirmasis Gintaro Jociaus ir Rolando Kiaulevičiaus dailininkų dueto gyvos tapybos vakaras, kurie dabar žinomi kaip GIRO pasirodymai. Jis įvyko per paskutinį stovyklos uždarymo vakarą. Muzikinį toną suteikė smuikininkas Martynas Švėgžda ir Laura Balnytė (pianinas). Skambėjo Bach, Mozart, Schubert kūriniai, o paveiksle iš dailininkų teptukų gelmių ,,išplaukė” legendinės Neringos veidas. Viršum jos susibangavusių plaukų ,,išaugo” Vermontiškė sesė – Neringos stovyklavietė. Iš tiesų, buvo žavinga ir įdomu stebėti drobėje gimstantį vaizdą, tarsi iš muzikos garsų. Stovyklautojai, įsigiję šį kūrinį iš vėliau įvykusių varžytinių, vieningai nutarė jį padovanoti Neringai.

Uždarymo vakare nestigo geros nuotaikos ir sąmojaus. Buvusi Neringos direktorė Dana Grajauskaitė ir jos įpėdinė – dabartinė direktorė Dainora Kupčinskaitė atidarė kūrinių galeriją, prisistatydamos kaip specialiai iš Holywood atvykusios, O-AUskarų komiteto atstovės. Aukščiausios tarptautinės O-AU-skarų premijos (mediniai auskarai-šaukštai) buvo suteiktos 4 stovyklautojams šiose kategorijose: Lilijai Kulbienei – už nepailstamą fotografavimą; Reginai Giniotienei – už greičiausią meno projektų darymą; Laurai Balnytei – už aukščiausių kulniukų nešiojimą (Laura visą laiką vaikščiojo basa) ir Erikui Karpavičiui, kaip minėta anksčiau, – už lietuvių kalbą.

Prasimiklinę menų verpetuose, stovyklautojai džiaugėsi savo pasiekimais. Kūrybos vaisiai iš visų būrelių ir studijų buvo sunešti salėn ir aiškiai atskleidė naujus talentus. Ryškiai išsiskyrė tapybos darbai, linksmai žiūrėjosi papier-mache, porceliano ir molio keraminiai daikteliai, papuošalai, juodai-balta grafika, įrištos knygelės su asmeniniais įspaudais, ikebanos puokštės iš lauko gėlių, žolių ir šakelių. M8-D2007 savaitė pasibaigė su puikia nuotaika ir noru sugrįžti vėl kitas metais.

Kas naujo ir įdomesnio įvyks šią vasarą

Numatomi šie nauji(*) ir jau tradiciniais tapę užsiėmimai:
Irena Šaparnienė – batika*, dr. Linas Vaitkus – fotografija(*), Danguolė Kuolienė – grafika, Rolandas Kiaulevičius – piešimas, akvarelė, tapyba, Jonas Stundžia – tautodailė*, Janė Žirlienė – gėlių puokštės/ikebana, Estera Sužiedėlienė – siuvimas*, Irena Kubilienė – mezgimas, poezija – ses. Onutė Mikailaitė, Norbertas Lingertaitis – sidabro plastika*, Alberta Astras – papuošalai, juvelyrika. Aldona Lingertaitienė ves dvasinio susikaupimo ir meditacijos vakarą. Vėl planuojama visiems patikusi išvyka į MassMOCA ir iškilminga vakarienė.

Norint išlaikyti ilgametę Neringos stovyklos tradiciją ir krikščionišką misiją, tenka priminti, kad Meno8Dienos yra grynai studijinio pobūdžio stovykla. Siekiame, kad M8D būtų kūrybinio ugdymo bei kultūros puoselėjimo savaitė, suteikianti dvasinės ir fizinės atgaivos visiems siekiantiems pažinti meno ir kūrybos procesą.

M8D-2008 registracijos forma ir informacija apie dėstomus kursus, reikalavimus ir sąlygas yra paskelbta Neringos tinklalapyje www.nerin-ga.org/meno.html. Norintieji gali išsaugoti registracijos formą kompiuteryje ir ją užpildę, nusiųsti nurodytu adresu.
M8D–2008 stovyklos rengimo komitetą sudaro: Danguolė Kuolienė, Estera Sužiedėlienė, Janė Venckutė-Žirlienė ir Liuda Žiaugrienė. Su siūlymais ar klausimais rašykite: danguole@kuolas.com.

Iki susitikimo Neringoje per M8D, kuri, be jokių abejonių, taps dar vienu įstabių kūrybinių galimybių proveržiu.

meno8