CENTRAS - Geografija-Rajonai - Lietuvos generaliniam konsulatui New Yorke – 90 metų
Į Lietuvos generalinio konsulato New Yorke veiklos 90-mečio minėjimą susirinkusius svečius sveikino dabartinis Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius.
Į Lietuvos generalinio konsulato New Yorke veiklos 90-mečio minėjimą susirinkusius svečius sveikino dabartinis Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius. (Lietuvos gen. kon. New Yorke nuotr.)

Lietuvos generaliniam konsulatui New Yorke – 90 metų

Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke atidaryta konsulato veiklos 90-mečiui paminėti skirta ekspozicija.
Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke atidaryta konsulato veiklos 90-mečiui paminėti skirta ekspozicija.

2016 metų gruodžio 12 dieną Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New Yorke buvo paminėtas šio konsulato veiklos 90-metis ir atidaryta šiai sukakčiai paminėti skirta ekspozicija. Į minėjimą susirinkusius svečius sveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius. Renginyje dalyvavo buvę ir esami konsulato darbuotojai, JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai ir konsulato draugai.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke – viena ilgiausiai veikiančių Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje, įkurta kaip konsulinė agentūra dar 1923 metais. Generalinio konsulato statusą ji įgijo po trejų metų – 1926 metais. Generalinis konsulatas New Yorke tęsė savo veiklą net ir dramatišku Lietuvai XX  amžiaus laikmečiu – sovietinės ir nacistinės okupacijos metais. Lietuvos diplomatinis korpusas New Yorke sugebėjo išsaugoti valstybės tęstinumą ir iki šiol sėkmingai atstovauja Lietuvai.

1923 metų liepos 18 dienos dienraštyje „Draugas” buvo paskelbtas šis Lietuvos atstovybės Amerikoje pranešimas: „Lietuvos valdžia norėdama suteikti kuo geriausio patarnavimo saviems piliečiams gyvenantiems Amerikoje ir besirūpindama jų interesų apsaugojimu, lyginai turėdama omenyje ir prekybos santykių tarp Lietuvos ir Amerikos išvystymą, yra nutarusi steigti Amerikoje du savo konsulatus – vieną New Yorke, kitą Chicagoje. Skaitau savo malonia ir garbinga pareiga pranešti Amerikos lietuvių visuomenei, kad šių metų liepos mėnesio 16 dieną New Yorke yra atidaroma pirmoji istorijoje Lietuvos konsularinė įstaiga Amerikoje”.

Konsulato New Yorke įkūrimas sietinas su Juliaus Jono Bielskio, Lietuvos finansų ministerijos įgaliotinio Amerikoje, asmenybe. 1923 metų gegužės 25 dieną Užsienio reikalų ministerija Lietuvos konsulinio agento pareigas eiti paskiria būtent jį, konsulato New Yorke įkūrimo iniciatorių. Konsulatas jau pirmaisiais veiklos metais atliko daugybę konsulinių funkcijų. 1924 metais Lietuvos atstovybei Wašingtone pateiktoje konsulato pirmųjų veiklos metų ataskaitoje (tuomet vadintoje ,,Darbuotės peržvalga”) pateikiami tokie duomenys: 5130 gautų laiškų ir 4943 išsiųsti laiškai; išduotos 646 vizos; paliudyti 2503 dokumentai (daugiausia vertimai); persiųstos 279 piniginės perlaidos; gauta 316 bylų mirusių piliečių palikimų išieškojimui; gauta apie 200 paklausimų iš JAV verslininkų. Per pirmus metus konsulate per dieną apsilankydavo apie 20 lankytojų. 

Istorinis dokumentas.
Istorinis dokumentas – Lietuvos pasiuntinybės JAV, 1926 lapkričio 4 dienos pranešimas apie Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New Yorke steigimą.

Jonas Julius Bielskis iš konsulo pareigų pasitraukė 1926 metais ir tapo Lietuvos garbės konsulu Los Angele. Po jo pasitraukimo generaliniam konsulatui New Yorke vadovavo Henrikas Rabinavičius – pirmasis generalinis konsulas New Yorke. 1928 – 1935 metais generalinio konsulo pareigas New Yorke ėjo buvęs Lietuvos konsulas Čikagoje Povilas Žadeikis, kuris vėliau persikėlė į Washingtoną ir tapo Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru JAV.

1936 metais generaliniu konsulu New Yorke buvo paskirtas Jonas Budrys, buvęs Lietuvos generalinis konsulas Rytų Prūsijoje, išgarsėjęs 1923 metais kaip Klaipėdos krašto sukilimo vadas. Dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių, susijusių su Lietuvos okupacija, Jonas Budrys generalinio konsulo pareigas New Yorke ėjo 28-erius metus, iki pat savo mirties 1964 metais.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio 9 dieną buvo sudaryta Lietuvos užsienio reikalų ministerijos likvidacinė komisija. Lietuvos generalinis konsulas New Yorke J. Budrys atsisakė paklusti sovietų okupantų sudarytos vyriausybės reikalavimui ir Lietuvos generalinio konsulato New Yorke veiklą tęsė. Nutrūkus finansavimui iš Užsienio reikalų ministerijos, konsulato darbuotojų skaičių, kuris buvo padidintas 1939 metais, teko sumažinti 3 etatais. Konsulatui išsilaikyti padėjo pajamos, gaunamos iš konsulinės veiklos. Taupant lėšas konsulatas buvo perkeltas į kitas patalpas, sumažinti konsulato darbuotojų atlyginimai.

1941 metais birželio 22 dieną Lietuvą okupavus nacistinei Vokietijai, padėtis Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke liko įtempta. 1941 metų konsulato veiklos ataskaitoje generalinis konsulas J. Budrys rašo, kad „darbo sąlygos 1941 metais nebuvo palankios, darbas pasunkėjo ir vis dar sunkėja”. Ataskaitoje minimos problemos, su kuriomis konsulatas susiduria dėl banko sąskaitų suvaržymo, taip pat negalėjimo iš Lietuvos gauti dokumentų ir informacijos, būtinos konsulinėms funkcijoms atlikti.

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke darbuotojai apie 1928 metus.
Lietuvos generalinio konsulato New Yorke darbuotojai apie 1928 metus. Viduryje – generalinis konsulas Povilas Žadeikis, pirmas iš kairės – vicekonsulas Petras Povilas Daužvardis (nuo 1937 metų – Lietuvos konsulas Čikagoje).

JAV laikėsi Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikos, todėl JAV veikiančių Lietuvos atstovybių veikla JAV  buvo teisėta ir pripažįstama JAV Valstybės departamento. 

Konsulato veiklos 1946 metų ataskaitose rašoma apie didelį darbo krūvį, daugiausia susijusį su pagalbos Lietuvos pabėgėliams ir tremtiniams teikimu. Generalinis konsulas J. Budrys rašo, kad „sunku atskirti, ką dabar priskaityti prie normalaus ir specialaus (…) darbo. Tiek pasai, tiek dokumentai, tiek pasitaikę nelegalūs atbėgėliai duoda nenormalų darbą ir galvosūkio”.

Konsulatas gaudavo itin daug prašymų surasti gimines įvairiose šalyse (1946 metais gauta daugiau kaip 14 000 tokių prašymų), taip pat konsulatą pasiekdavo šimtai prašymų surasti ir išduoti gimimo ir kitokius  dokumentus, vietoj prarastų per karą. Daug buvo dirbama su į JAV atvykstančiais pabėgėliais, pradedant nuo pagalbos surandant gimines JAV, baigiant laivų, atplaukiančių į New Yorką pasitikimu, atvykėlių palydėjimu į viešbučius ir kitokios pagalbos teikimu.

Dar 1936 metais generalinio konsulo Jono Budrio iniciatyva konsulate New Yorke buvo pradėta kaupti asmenų kartoteka. Konsulato 1960 metų veiklos ataskaitoje rašoma apie šios kartotekos, kurią tuo metu sudarė 135 000 adresų, svarbą. Generalinis konsulatas New Yorke tuo metu buvo itin svarbi vieta po pasaulį išsiblaškiusiems lietuviams, kurie per konsulatą galėjo surasti vienas kitą. Konsulatas padėdavo asmenų ieškančioms organizacijoms (Raudonajam kryžiui ir kt.), be to, gaudavo ir daug tiesiogiai adresuotų laiškų, nes konsulato adresas buvo žinomas tiek Lietuvoje, tiek Sibire.

1964 metais mirus Jonui Budriui, Lietuvos diplomatijos vadas Stasys Lozoraitis paskyrė vicekonsulą Vytautą Stašinskį eiti Lietuvos generalinio konsulo New Yorke pareigas, o 1967 metų liepos 14 dienos, mirus Vytautui Stašinskiui, Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu New Yorke paskiriamas Anicetas Simutis.

1967 metų rugsėjo 11 dieną JAV Valstybės departamentas pripažino Anicetą Simutį Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu New Yorke. Lietuvos generalinio konsulo New Yorke paskyrimas buvo vertinamas kaip ypač svarbus veiksmas, liudijantis JAV ir Lietuvos oficialių santykių tęstinumą, taip pat patvirtinantis JAV vykdomą Lietuvos okupacijos nepripažinimo politiką ir tarsi įrodantis Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje kompetenciją atstovauti Lietuvai.

Aniceto Simučio diplomatinė karjera buvo unikali, jis nuo 1936 iki 1992 metų be pertraukos dirbo Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke ir buvo ilgiausiai šiame konsulate dirbęs diplomatas.

Ekspozicija Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke.
Ekspozicija Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke.

Naujas diplomatas Lietuvos generaliniame konsulate iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo nebuvo paskirtas, todėl Anicetui Simučiui teko ypatinga misija – vienam atstovauti Lietuvai ir vykdyti  generalinio konsulato New Yorke veiklą iki pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos Vyriausybė A. Simutį paskyrė ambasadoriumi prie Jungtinių Tautų (JT). Jam teko įkurti ir įteisinti Lietuvos nuolatinę atstovybę prie JT. Iki 1992 metų A. Simutis taip pat dar ėjo ir generalinio konsulo New Yorke pareigas.

1992 metais LR generaliniu konsulu New Yorke paskiriamas teisininkas dr. Leonas Antanas Kučinskas. 1993 metais Lietuva įsigijo patalpas naujai pastatytame dangoraižyje New Yorko centre, kuriose įsikūrė Generalinis konsulatas ir Lietuvos nuolatinė misija prie Jungtinių Tautų. Tiesa, misija po kelerių metų buvo iškelta į kitas patalpas. 420 Street 5th avenue, New York, NY –  šiuo adresu Lietuvos generalinis konsulatas New Yorke veikia iki šiol.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo New Yorke generaliniais konsulais buvo paskirti  dr. Petras Anusas (1994–1999 m.), dr. Rimantas Morkvėnas (1999–2003 m.), Mindaugas Butkus (2003–2007 m.), Jonas Paslauskas (2007–2010 m.), Valdemaras Sarapinas (2010–2014 m.).

Lietuvos generalinis konsulatas New Yorke tęsdamas ilgametes konsulato tradicijas ir toliau aktyviai bendradarbiauja ir palaiko glaudžius ryšius su JAV Lietuvių Bendruomenėmis, teikia konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams, vykdo kultūrinius projektus, organizuoja Lietuvos menininkų ir atlikėjų parodas ir pasirodymus, atlieka ekonomines funkcijas, pristato Lietuvos investicinį potencialą ir padeda Lietuvos eksportuotojams.

2016 metų pradžioje, sėkmingai bendradarbiaujant Lietuvos generaliniam konsulatui New Yorke, Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos centriniam valstybės archyvui, į Lietuvą grąžinta didžioji dalis Lietuvos generalinio konsulato New Yorke archyvo, kuris daugelį metų buvo saugomas Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) Putname (Connecticuto valstijoje).

Pirmoji generalinio konsulato dokumentų dalis buvo atgabenta į Lietuvą 1996 metais.  Archyvinę medžiagą sudaro konsulato tarnautojų pranešimai, palikimo ir pasų bylos, straipsniai lietuvių išeivijos ir užsienio šalių spaudoje, raštai Lietuvos ir užsienio institucijoms ir kiti dokumentai, atskleidžiantys Lietuvos generalinio konsulato New Yorke veiklą tarpukario ir Lietuvos okupacijos metais.

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke informacija ir nuotraukos.