• Mirimo data (M)
  • Atsisveikinimo (A)

Velionis

2014-12-12 (M)

2014-12-18 (A)

AUDRIS ANTANAS ENDRIJONAS.

A † A AUDRIS ANTANAS ENDRIJONAS Mirė 2014 m. gruodžio 12 d. Gimė 1941 m. rugpjūčio 17 d., Vilniuje, Lietuva. Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Marquette Park, IL. Nuliūdę liko: duktė Erika Ann Endrijonaitė; brolis Gintaras su žmona Audra; sesuo Danutė Pape su vyru Russell; dukterėčia Krista Soliūnienė su vyru Kastyčiu bei jų vaikai Vėjas ir Aria. A. a. Audris buvo sūnus a. a. Salomėjos Tamošaitytės ir a. a. Viktoro. Buvo Captain U.S. Army, Vietname. Priklausė Don Varnas American Legion Post # 986. Velionis bus pašarvotas gruodžio 17 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 9:30 val. ryto. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių (12:30 p. p.) velionis bus palaidotas Abraham Lincoln National kapinėse Elwood, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Wounded Warrior Project. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-12-11 (M)

2014-12-22 (A)

DALĖ KOKLYTĖ LUKIENĖ.

A † A DALĖ KOKLYTĖ LUKIENĖ Mirė 2014 m. gruodžio 11 d. Silver Spring, Maryland. Gimė 1937 m. gegužės 10 d., Marijampolėje, Lietuvoje. Jos tėvai – Apolonia ir Artūras Kokliai – palaidoti Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, Illinois. Jos broliai Vitas ir Algis Kokliai mirė šiais metais. Sesuo Danutė Dirvonienė ir brolis Jonas gyvena Čikagos priemiestyje. Sesuo Lydija Vaitkus gyvena Three Oaks, Michigan. Dalės tėvai atvyko į JAV 1951 m. ir apsigyveno Cleveland, Ohio. 1959 m. Dalė baigė College of Mount Joseph, Ohio ir 1986 m. apsigynė magistrą iš Library Science, U. of Maryland. 1964 m. spalio 6 d. Dalė ištekėjo už Algio Luko Čikagoje, Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Jie susilaukė dukrelių Kristinos, Loretos ir sūnaus Pauliaus. Dalė ir Algis porą metų gyveno prie Hartford, CT. 1969 m. apsigyveno Maryland, prie Washington. Ji dirbo National Library of Medicine, National Institute of Health bibliotekininkės pareigose. Dalė visą savo laisvalaikį skyrė Amerikos lietuvių organizacijoms. Nuo jaunų dienų ji buvo skautė ir betarnaudama skautijai pasiekė Skautininkės laipsnį. Nuo 2006 m. JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė, vėliau – JAV LB Krašto valdyboje patikėtos vicepirmininkės archyvų reikalams pareigos.Dalė priklausė Lietuvių Fondo tarybai, Lietuvių katalikų mokslo akademijai, Lituanistikos Tyrimo ir studijų centro tarybai, bendradarbiavo su lietuvių bibliotekomis bei archyvu (ALKA), Putnam CT. Ji surengė daugybę kultūrinių renginių, įvairių archyvų seminarų, pvz., su Lietuvos archyvų vedėjais ir kt. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Dalė daug metų vykdavo į Lietuvą su įvairiomis programomis, siūlydama, kaip atnaujinti Lietuvos bibliotekų sistemas. Apie penkerius metus platino Amerikos bibliotekoms Lietuvos knygas. Su dideliu liūdesiu Dievo palaimos linki šeima: vyras Algis Lukas; duktė Kristina su vyru Kevin Sullivan; duktė Loreta su vyru John McPartland; sūnus Paulius Lukas su žmona Kirsten; anūkai: Lina, Andrew, Chloe, Aleksandra, Cailin, Joseph, Elizabeth, Monika ir Noelle; sesuo Danutė su vyru Rimu Dirvoniu; sesuo Lydija; brolis Jonas Koklys su žmona Barbara bei visi jų vaikai. Šv. Mišios už a. a. Dalę bus atnašaujamos gruodžio 22 d. 11 val. ryto, Our Lady of Grace Church, 15661 Norbeck Blvd., Silver Spring, MD, 20906. Po Mišių parapijos salėje bus Dalės atminomo pagerbimas ir užkandžiai. Velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Aukas galima siųsti Lithuanian Research and Studies Center (LTSC), 5600 S. Claremont Ave., Chicago, Illinois, 60636-1039 arba American Lithuanian Catholic Academy (ALKA), 37 Mary Crest Dr., Putnam, CT, 06260. Nuliūdusi šeima

2014-11-30 (M)

2014-12-03 (A)

Sesuo REGINALD TAMULEVICH, SSC.

A † A Sesuo REGINALD TAMULEVICH, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2014 m lapkričio 30 d. Vienuolyne įžaduose išgyveno 76 metus. Sesuo Reginald gimė Haverhill, MA, patarnavo St. Casimir Academy ir Maria High School, Chicago, taip pat kitose mokyklose IL, PA ir New Mexico. rkestrų, o taip pat mokė anglų kalbos emigrantus iš Lietuvos. Nuliūdę liko: trys sūnėnai ir trys dukterėčios, gyvenantys Massachusetts: Elaine Cristoferi, Maria Tamulevich, Andrea Tamulevich, John Tamulevich, David Tamulevich ir Timothy Tamulevich; pusbrolis Jack Tamul, gyvenantis Rhode Island. Velionė buvo duktė a. a. Mary ir a. a. Adolf Tamulevich, sesuo a. a. Adolph ir a. a. John, teta a. a. Peter ir a. a. Paul Tamulevich, pusseserė a. a. Anne Ferrara. Sesuo Reginald bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 3 d. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, nuo 1 val. p. p. iki 2 val. p. p. ir nuo 3:30 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700 arba 773-776-1324

2014-11-26 (M)

2014-12-02 (A)

DANA STANKAITYTĖ.

A † A DANA STANKAITYTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 26 d. Gimė 1927 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvoje, Joniškyje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: dukterėčios Vida Pargauskaitė Burklow ir vaikai Amber ir Ryan su šeimomis; Dana Pargauskaitė Murray su vyru Kevin ir vaikai Shawn ir Macy; sūnėnai Louis Stankaitis su žmona Julyte ir vaikai Lucė ir Gabija; Allan Stankaitis ir vaikai Grant ir Alena; brolienė Dalia Stankaitienė ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Dana buvo sesuo a. a. Onos Baužienės, Vlados Pargauskienės ir Liudo Stankaičio. Buvo pagrindinė solistė lietuvių Operoje Čikagoje, dainavo užsienyje ir Lietuvoje. Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 2 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Dana bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-11-21 (M)

2014-12-06 (A)

VALERIJA GRYBAUSKAITĖ YURKIENĖ.

A † A VALERIJA YURKIENĖ GRYBAUSKAITĖ Mirė 2014 m. lapkričio 21 d. Gimė 1924 m. vasario 5 d. Lietuvoje, Telšiuose. Gyveno Bristol, IL, anksčiau Naperville, IL ir Čikagoje Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Zolotienė su vyru Jerrold; sūnus Linas su žmona Susan; sūnus Rimas su žmona Diane; anūkai Lydia Johnson su vyru Tyler, Alexandra Morrow su vyru Scott, Linas Yurkus ir Elytė Baykun; keturi proanūkai; brolis Steponas su žmona Danute ir šeima Lietuvoje; sesuo Aldona Seymour su vyru Rick bei kiti giminės. A. a. Valerija buvo žmona a. a. Juozo ir sesuo a. a. Antano, Aleksandro ir Vyto, anyta a. a. Cammy. Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 6 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-11-11 (M)

2014-11-15 (A)

LEONAS JONAS VALAITIS.

Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2014 m. lapkričio 11 d. staigiai mirė mylimas A † A LEONAS JONAS VALAITIS Gimė 1949 m. birželio 25 d. Čikagoje Baigė psichologiją Loyolos universitete ir inžineriją DeVry universitete. Nuliūdę liko: žmona Vakarė ir vaikai Ada, Daina ir Saulius; motina Gražina Mykolė, broliai ir seserys su šeimomis: Egidijus (Tony), Audronė Skripkienė, Vaidis, Vytautas, Algimantas ir Daiva Brannon; giminės, draugai ir pažįstami. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 15 d. Atsisveikinimas 1 val. p. p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Laidotuvių šv. Mišios 2 val. p. p. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi šeima

2014-11-10 (M)

2014-11-15 (A)

MARIA BORTKEVIČIŪTĖ MARKULIENĖ.

A † A MARIA MARKULIENĖ BORTKEVIČIŪTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 10 d. Gimė 1921 m. kovo 25 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park. Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Emilija ir jų sūnus Andrius; duktė Rasa Aleksiūnienė ir sūnūs Darius, Linas ir Audrius; dukterėčios Jūratė Jakševičiūtė-Mohen su šeima ir Dalytė Jakševičiūtė, pusbrolio a. a. Eugenijaus Bartkaus žmona Danguolė ir šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė buvo sesuo a. a. dr. Janinos Jakševičienės. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Ilgus metus dirbo Šv. Kryžiaus ligoninės laboratorijoje, dėstė Histologijos mokslą. A. a. Maria buvo žmona a. a. Edvardo. Velionė bus pašarvota šeštadienį, lapkričio 15 d. nuo 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kur 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Maria bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-11-10 (M)

2014-11-15 (A)

ALGIMANTAS KUBILIUS.

A † A ALGIMANTAS KUBILIUS JAV armijos veteranas mirė 2014 m. lapkričio 10 d., savo namuose, Marquette Park, sulaukęs 78 metų. Gimė Vilniuje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuliūdę liko: vaikai Linas (Peter) ir Antanas „Tony” (Kelly); anūkai Jack ir Lucy Ann. Velionis buvo vyras a. a. Irenos Virbylaitės. Priklausė Amvets and Moose Lodge # 44, daug metų ištarnavo United Airlines. A. a. Algimantas pašarvotas penktadienį, lapkričio 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 15 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9 val. r. atsisveikinimas ir 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Algimantas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

2014-11-09 (M)

2014-11-14 (A)

KRISTINA MARTINKUTĖ.

A † A KRISTINA MARTINKUTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 9 d. Gimė 1952 m. gegužės 16 d. Čikagoje. Gyveno Marquette Park, Čikagoje. Nuliūdę liko daug pusseserių ir pusbrolių Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Kristina buvo duktė a. a. Klemenso ir a. a. Stasės Rekašiūtės, sesuo a. a. Kazio. Velionė bus pašarvota lapkričio 14 d., penktadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Kristina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-11-03 (M)

BRONĖ ŽIBUTYTĖ JOZAITIENĖ.

A † A BRONĖ JOZAITIENĖ ŽIBUTYTĖ Mirė 2014 m. Lapkričio 3 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1933 m. spalio 6 d. Lietuvoje, Zarasuose. Gyveno Oak Lawn , IL, anksčiau Čikagos Brighton Park priemiestyje. Nuliūdę liko: sūnūs Vytas ir Paul , anūkai Vilija , Vytas ir Olivia. Laidotuvės privačios. Liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus , tel. 800-994-7600

2014-10-29 (M)

2014-11-08 (A)

REGINA MICKEVIČIENĖ.

A † A REGINA MICKEVIČIENĖ Mirė 2014 m. spalio 29 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1923 m. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Wausau, Wisconsin. Nuliūdę liko: brolis Algirdas Andriušis; sūnėnai Raimundas su žmona Mary, Vytautas su žmona Frances ir jų visų šeimos Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Atsisveikinimas ir šv. Mišios šeštadienį, lapkričio 8 d. 10 val. ryto, Church of the Resurrection, 621 2nd St., Wausau, Wisconsin. Nuliūdę artimieji

2014-10-28 (M)

2014-11-02 (A)

SESUO JEAN GIRZAITIS, SSC.

A † A SESUO JEAN GIRZAITIS, SSC (Seniau sesuo M. Christopher) Po trumpos ligos mūsų mylima seselė mirė 2014 m. spalio 28 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 74 metus. Sesuo Jean, gimusi Čikagoje, patarnavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo mokykloje, Queen of the Universe Parish, Maria High School, Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, taip pat kitose mokyklose ir parapijose Illinois, Pennsylvania, New Mexico ir Florida. Nuliūdę liko: sesuo Loretta Girzaitis, gyvenanti St. Paul, MN ir dukterėčia Nancy Girzaitis, gyvenanti Eldersburg, MD. Velionė buvo duktė a. a. Paul ir a. a. Suzanna Girzaitis, sesuo a. a. Zenon Girzaitis (Angeline), teta a. a. Carol Girzaitis. Sesuo Jean buvo pašarvota sekmadienį, lapkričio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems vyko sekmadienį, 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, lapkričio 3 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys Lack & Sons FH, tel. 773-776-1324

2014-10-23 (M)

GUNAR KLASS.

A † A GUNAR KLASS Mirė 2014 m. spalio 23 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Wisconsin ir Chicago. Gimė Latvijoje, a. a. Sigurd ir a. a. Gerda (Steinhardt) Claassen šeimoje. Velionis buvo vyras a. a. Birutės. Nuliūdę liko: sūnūs Wally su žmona Debra Klass ir Ron su žmona Paula Klass; anūkai Kayla, Stephen (Irene) ir Bryan (Josie); keturi proanūkai ir sesuo Elita; sūnėnai ir dukterėčios. Nuliūdę artimieji Laidotuves tvarko Pederson-Nowatka laidojimo namai. Užuojautas siųskite www.pn-fh.com

2014-10-22 (M)

2014-10-30 (A)

VYTAUTAS ČEMARKA.

A † A VYTAUTAS ČEMARKA Mirė 2014 m. spalio 22 d., Issaquah, WA. Gimė 1925 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje, Vilkaviškyje. Gyveno Issaquah, WA, anksčiau Downers Grove, IL ir Čikagos Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Regina Kušeliauskaitė; sūnus dr. Vidmantas Čemarka; anūkai Lilia Marie ir Paul Yuri Čemarka; švogeris Vidas su žmona Beverly; švogeris Kazimieras su žmona Marija; švogeris Antanas su žmona Lilija; svainė Marija Barzda; daug dukterėčių ir sūnėnų. Velionis 35 metus dirbo Burlington Northern Railroad. A. a. Vytautas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos įvyks penktadienį, spalio 31 d. 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-10-20 (M)

JUOZAS PALEKAS.

A † A Inž. JUOZAS PALEKAS Mirė 2014 m. spalio 20 d, Gimė 1921 m. Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona, dukra Audronė (Michael), sūnus plk. Edmundas (Julie). Labai pasiges savo mėgiamo „Papa” 4 anūkai, jo giminės čia Amerikoje ir Lietuvoje. Juozas buvo pašarvotas Palos-Gaidas laidojimo namuose 11029 Southwest Hwy., Palos Hills ir palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima

2014-10-09 (M)

2014-10-30 (A)

ADAM VALAUSKIS.

A † A ADAM VALAUSKIS Mirė 2014 m. spalio 9 d. Lombard, IL. Gimė 1928 m. rugpjūčio 3 d. Chicago, IL. Gyveno Lombard, IL. Nuliūdę liko: žmona Vida Spokienė; duktė Monika Spokas su vyru Robert ir vaikai Roberta, Sofija ir Brigita; sūnus Martynas su žmona Violeta, vaikai Arnoldas ir Patricija. A. a. Adam buvo pašarvotas penktadienį, spalio 10 d. nuo 10 val. ryto iki 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos vyko 12 val. p. p. Petkaus Lemont laidojimo namuose. Po Religinių apeigų a. a. Adam buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-10-01 (M)

2014-10-03 (A)

Saulė Kristina Jautokaitė.

A † A SAULĖ KRISTINA JAUTOKAITĖ Mirė 2014 m. spalio 1 d., sulaukusi 78 metų. Gimė 1935 m. Rietave, Lietuvoje. Gyveno Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: sesuo Regina; broliai Viktoras su žmona Rūta, Lietuvoje Povilas su žmona Zofija ir jų šeimos; sūnėnai Ramojus Vaitys su žmona Aldona, Adrianas su žmona Judita ir Renatas su žmona Regina ir jų šeimos bei daug giminių Lietuvoje. A. a. Saulė Kristina buvo pašarvota spalio 3 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Saulė Kristina palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-10-01 (M)

2014-10-11 (A)

Romualdas Kronas.

A † A ROMUALDAS KRONAS Iškeliavo į Amžinybę 2014 m. spalio 1 d. Gimė 1932 m. vasario 6 d. Atsisveikinimas su velioniu įvyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 2014 m. spalio 11 d. 9:30 val. ryto. Laidotuvių šv. Mišios 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Laidotuvės privačios. Liūdi žmona Baniutė Mašiotaitė Kronienė, duktė Sigita Mitchell su šeima, a. a. sūnaus Romo duktė Auksė su dukra Kairi, sesuo Elena Jasinevičienė su šeima, brolio a. a. Liūdo sūnus Algis su šeima, a. a. Stefanijos šeima, a. a. brolio Balio šeima ir a. a. brolio Edvardo šeima, giminės, draugai ir pažįstami. Ilsėkis ramybėje. Vietoj gėlių prašom aukoti pasirinktai Šalpos draugijai. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-09-30 (M)

2014-10-04 (A)

Ona Aldona Baukienė.

A † A ONA ALDONA BAUKIENĖ Mirė 2014 m. rugsėjo 30 d., sulaukusi 92 metų amžiaus. Gimė 1922 m. vasario 26 d. Mažeikiuose, Lietuvoje, gyveno Cicero, St. Petersburg Beach ir Wheeling, IL. Velionė buvo a. a. Broniaus Baukio žmona, a. a. Gvido Valantino sesuo ir a. a. Juliaus Sinkevičiaus svainė. Giliame liūdesyje liko: dukra Raminta ir žentas Raimundas Lapšys, dukra Jazmina Baukys ir žentas Mark Mandzick, anūkės Andrea ir Laura Lapšytės, anūkas Kovas Lapšys su žmona Erika ir dukra Vitalija, sesuo Olytė ir vyras Stepas Barkauskas, sesuo Stefa Sinkevičienė, sūnėnai ir dukterėčios: Rasa Roseberry, Maira Guild, Viktoras Barkauskas, Gražina Bivins, Vytas Sinkevičius, Daiva Allely, Audra Sinkevičius, Julius Sinkevičius ir jų visos šeimos bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, spalio 4 d. 12:30 val. p. p. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero. Šv. Mišios bus aukojamos 1 val. p. p. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose Laidojimo paslaugos privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima pageidauja vietoj gėlių aukas siųsti „Saulutei” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439. Geroji Mamyte – ilsėkis ramybėje!

2014-09-29 (M)

2014-10-04 (A)

Diane Skopas-Kuinys.

A † A DIANE SKOPAS-KUINYS Mirė 2014 m. rugsėjo 29 d., sulaukusi 84 metų. Nuliūdę liko: vyras Edward R. Skopas, duktė Bernadette (Frank) Bence, duktė Regina (Martin) Mendicino, sūnus Edward J. (Kathleen) Skopas; anūkai Angela (Adrian) Selkowitz, Christopher (Mary) Bence, Vanessa (Mark) Padecky, Louis Mendicino, Keith (Vanessa) Bence, Dominic Mendicino, Kevin Bence, Nathan ir Noah Skopas; proanūkai Braden, Bence, Lemmy Selkowitz, Brooklyn Bence; sesuo Aldona Kriaučiūnas, sesuo Genevieve Stei kūnas bei kiti artimieji. Atsisveikinimas ir šv. Mišios šeštadienį, spalio 4 d. 9:30 val. ryto Šv. Anta no bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct., Cicero, IL. A. a. Diane bus palai dota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Adolf FH, Berwyn, tel. 708-484-4111 arba www.adolfservices.com

2014-09-27 (M)

2014-10-09 (A)

Irena Eglė Kemešytė Abraitienė.

A † A IRENA EGLĖ KEMEŠYTĖ ABRAITIENĖ Mirė 2014 m. rugsėjo 27 d., Orland Park, IL. Gimė 1927 m. vasario 8 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Idalija Regina Panaras su vyru Viktoru; anūkai Lisa Augustyn su vyru Daniel ir Andrius Panaras; sūnus dr. John Arūnas Abraitis; Lietuvoje liko brolis Gediminas Kemešis su šeima; sesuo Danutė Bružienė su šeima; Detroite a. a. Nijolės Craig sūnus Ted Craig su šeima. A. a. Irena buvo žmona a. a. mjr. Jono Abraičio. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 9 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-09-25 (M)

2014-10-02 (A)

Irena Radėnaitė Beinarauskienė.

A † A IRENA RADĖNAITĖ BEINARAUSKIENĖ Mirė po sunkios ligos 2014 m. rugsėjo 25 d. Čikagoje, sulaukus 92 metų. Gimė Lietuvoje, Bagdonuose, Kėdainių apskrityje. Karo metu bėgo iš Lietuvos į Vakarus su seserimis ir tėveliais. Tėveliui pakelyje susirgus, Irena pasiliko Lenkijoje su tėveliais. Irena su savo mamyte atvyko į Čikagą 1961 metais. Ištekėjo už Petro Beinarausko ir gyveno Marquette Parke iki mirties. Nuliūdę liko: seserų ir brolių vaikai, Irena Barauskienė, Jonas Vaičikonis, Pranas Pranckevičius, Gražina Radėnaitė, Adomas Radėnas bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 2 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-09-24 (M)

2014-09-27 (A)

Aldona Kačinskienė Dirmantaitė.

A † A ALDONA KAČINSKIENĖ DIRMANTAITĖ. Mirė 2014 m. rugsėjo 24 d. Joliet, IL. Gimė 1921 m. rugsėjo 18 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Danutė Benedict su vyru Ronald; sūnus Evaldas su žmona Patricia; anūkai Peter ir Linda; proanūkai Valerie, Sara, Kendra ir Trevor. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Vinco.Velionė bus pašarvota rugsėjo 26 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks rugsėjo 27 d., šeštadienį. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus au kojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-09-18 (M)

2014-09-27 (A)

Romanas Rimas Kaunas.

A † A dr. ROMANAS RIMAS KAUNAS Gimė 1944 m. rugsėjo 8 d. Kivyliuose, Lietuvoje. Gyveno Elm Grove, Wisconsin, anksčiau Cicero, IL. Liūdesyje liko: žmona Gražina Valeikaitė, vaikai – sūnus dr. Rolandas su žmona Christine, anūkas Rustam, duktė Kristina Johnson su vyru Kent, anūkai Cody ir Shawn, mamytė Vanda Kaunienė, seserys Regina ir Ramona su šeimomis, svainės Dalia, Giedrė ir svainis Algis su šeimomis, teta Zita Galminaitė-Gražienė su šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Romanas baigė Marmion Military Accademy. Bakalauro laipsnį gavo Northwestern universitete. Marquette Medical School baigė mediciną ir įsigijo psichiatro specialybę. Kariuomenėje tarnavo Medical Corps kapitono laipsniu. Velionis buvo sūnus a. a. dr. Ferdinando, brolis a. a. Rolando. Atsisveikinimas su a. a. Romanu įvyks rugsėjo 27 d. Becker Ritter laidojimo namuose, 14075 W. North Ave., Brookfield, WI 53005, tel. 262-782-5330. A. a. dr. Romano Rimo Kauno laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 29 d., 1 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinėse. Pažinoję velionį kviečiami dalyvauti. Liūdinti šeima

2014-09-18 (M)

2014-09-22 (A)

Delfina Gritkutė Tričienė.

A † A DELFINA GRITKUTĖ TRIČIENĖ; Sulaukusi gilios senatvės į Amžinybę iškeliavo 2014 m. rugsėjo 18 d. Gimė 1921 m. sausio 2 d. Ylakiuose, Žemaitijoje, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1950 m. Gyveno Bostone ir Kennebunkport, Maine, vėliau – Bridgeporto, Gresham ir Marquette Parko rajonuose Čikagoje, o vėliausiai – Lyons ir La Grange Parko miesteliuose šalia Čikagos. A. a. Delfina aktyviai veikė Čikagos lietuvių visuomenėje, daug dirbo su lietuvių skautais, buvo viena iš savaitraščio ,,Lietuvių balsas” steigėjų, korespondentė, rašė vedamuosius. Priklausė Amerikos lietuvių tarybai, reorganizuotai Amerikos Lietuvių Bendruomenei, Amerikos lietuvių krikščionių demokratų partijai ir Katalikų federacijai bei kitoms išeivijos or ga nizacijoms. Buvo ilgametė BALF’o labdaros organizacijos narė ir rėmėja. Išeivijos klausimais dažnai rašė lietuvių spaudoje. Dideliame nuliūdime liko: duktė Ramunė Kelečienė, žentas Linas Kelečius, anūkai Kęstutis ir Audrys Kelečiai. Kanadoje – anūkas Yuri Tričys, anūkės Ilya, Pilar ir Tara Tričys su šeimomis, Lietuvoje – pusbrolio našlė Elena Venckuvienė. Kitame pasaulyje a. a. Delfiną pasitinka vyras, dailininkas a. a. Jonas Tričys, sūnus a. a. Alfredas, duktė a. a. Judita, velionės tėvai, brolis, seserys, pusbrolis Vytautas Venckus ir kiti giminės. Atsisveikinimas su a. a. Delfina įvyks pirmadienį, rugsėjo 22 d., 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, W 69th St. ir Washtenaw Ave., Čikagoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių a. a. Delfina Amžinajam poilsiui bus išlydėta į Šv. Kazimiero kapines, W. 111th St ir S. Kostner Ave., Čikagoje. Visi giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti at si sveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

2014-09-14 (M)

2014-09-18 (A)

Leonas Kalvaitis.

A † A LEONAS KALVAITIS Mirė 2014 m. rugsėjo 14 d., Chicago, IL. Gimė 1929 m. sausio 31 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Kazlauskaitė, sūnus Jonas; duktė Dana Curta su vyru Michael; sūnus Andrius; anūkai Nicholas, Vincent ir Aleksa; švogeriai Juozas ir Vytas Kazlauskai. A. a. Leonas buvo tėvas a. a. Petro ir Pauliaus. Priklausė Lietuvių Operos chorui. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Blake Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103rd St., Oak Lawn. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 19 d. 10:30 val. ryto iš Blake Lamb laidojimo namų a. a. Leonas bus palydėtas į Šv. Linus bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-09-13 (M)

2014-09-20 (A)

Česlova Povilaitytė Veleckienė.

Su liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugsėjo 13 d., mirė A † A ČESLOVA POVILAITYTĖ VELECKIENĖ Gimė Lietuvoje, gyveno Orland Park. Nuliūdę liko: vyras dr. Evaldas Veleckis, duktė Linda su vyru Gerard Nussbaum, brolis Pranas Povilaitis, seserys Teresė Kucienė ir Monika Kabliauskienė su šeima. Šv. Mišios už a. a. Česlovą bus aukojamos šeštadienį, rugsėjo 20 d., 10 val. ryto Švč. Mergelės M. Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Vietoj gėlių prašome paremti „American Cancer Society” a. a. Česės vardu. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose Mišiose. Nuliūdusi šeima

2014-09-08 (M)

2014-10-23 (A)

ZENONAS LIUTKENIS (LIUTKEVIČIUS).

A † A ZENONAS LIUTKENIS (LIUTKEVIČIUS) Mirė 2014 m. rugsėjo 8 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1925 m. kovo 9 d., Nemeikščių k., Utenos raj. Tėvai Antanas Liutkevičius ir Julijona Deveikytė (Liutkevičienė). Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. a. Zenonas bus pašarvotas 2014 m. spalio 23 d. 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. r bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę giminės ir draugai Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-08-31 (M)

2014-09-05 (A)

Tomas Žukauskas.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugpjūčio 31 d., sulaukęs 45 metų mirė A † A TOMAS ŽUKAUSKAS Gyveno La Grange Park, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Angelė; duktė Inga, močiutė Regina Sabaliūnienė; motina Irena Žukauskienė; brolis Linas su šeima, teta Gina Mačiulis su vyru Tom; dėdė Bronius Žukauskas su šeima; dėdė Vladas Žukauskas su šeima; uošviai Jaunutis ir Jūratė Linartai; svainis Juozas Linartas su šeima; svainis Povilas Linartas su šeima bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Tomas bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 5 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Tomas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome per „Lithuanian Scouts Association” paremti Čikagos jūrų skautus a. a. Tomo vardu. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima ir artimieji

2014-08-30 (M)

Vytautas A. Ramūnas.

A † A Inž. VYTAUTAS A. RAMŪNAS Dievulis pasišaukė mūsų mylimąjį 2014 m. rugpjūčio 30 d. Gimė 1927 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvoje, Mažulių dvare, netoli Mažeikių. Gyveno Miami, FL. Giliame liūdesyje liko: žmona Ramona, dukros Vilija, Rasa, Rūta, sūnūs Linas ir Andrius, devyni anūkai ir dvi proanūkės, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Vytas buvo visų mylimas, ramaus būdo, labai daug žinojo, domėjosi istorija ir geografija, todėl vaikams jis buvo „vaikščiojanti enciklopedija”. Gedulingos atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 20 d. 10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje Filadelfijoje. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima

2014-08-24 (M)

Adelė Vismantienė Mickaitė.

A † A ADELĖ VISMANTIENĖ MICKAITĖ 1927.03.01–2014.08.24 Gimė Lietuvoje. Nuo 1958 m. gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnūs Antanas, Jonas, Raimundas ir marti Teri, anūkai Jason ir Simon Vismantas, sesuo Onytė Šuopys. A. a. Adelė priklausė Dukterų draugijai ir buvo Balzeko muziejaus narė. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima

2014-08-22 (M)

2014-08-26 (A)

Anelė Stumbytė Pocienė.

A † A ANELĖ STUMBRYTĖ POCIENĖ Mirė 2014 m. rugpjūčio 22 d. Gimė 1929 m. vasario 14 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Marquette Park, Oak Lawn, Willowbrook. Nuliūdę liko: dukra Mary Ellen (Pociūtė) Martienė ir vyras Linas Mar tis, anūkai Lydia, Lucia ir Paul; dukra Vida (Pociūtė) Račkauskienė ir vyras Rytis Račkauskas, anūkai Simona ir Dovas. A. a. Anelė bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines rugpjūčio 26 d., antradienį, 10:30 val. ryto. (Prie kapo vyks atsisveikinimas ir maldos). Velionė Anelė daug metų buvo Lietuvos vyčių narė, Don Varnas Auxiliary veteranų posto narė ir buvusi prezidentė, aktyviai dalyvavo Jaunimo centro moterų klubo veikloje bei kitose organizacijose. Geroji Mamyte – ilsėkis ramybėje. Nuliūdusi šeima

2014-08-21 (M)

2014-08-29 (A)

Izabela Naujalienė.

A † A IZABELA NAUJALIENĖ Mirė 2014 m. rugpjūčio 21 d., sulaukusi 90 metų. Gyveno Cicero, IL. Iki pensijos dirbo United States Tobacco Company. Nuliūdę liko: sūnus Romas (Michelle), duktė Vida (Alvydas) Tu minas, anūkai Jenny Naujalis, Gytis, Darius (Samantha) ir Vilija Tuminai, šeši broliai. A. a. Izabela buvo žmona a. a. Juozo. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 29 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Antano bažnyčioje 1510 S. 49 th. Ct., Cicero, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH, Riverside, IL,

2014-08-17 (M)

Jūratė Jakštytė Landfield.

A † A JŪRATĖ (JAKŠTYTĖ) LANDFIELD Po sunkios ligos mirė 2014 m. rugpjūčio 17 d. savo namuose Honolulu, Hawaii, sulaukusi 63 metų. Gyveno Čikagoje, IL ir Honolulu, Hawaii. Gimė Vokietijoje. Gyvendama Čikagoje, Jūratė buvo „Antras kaimas” dramos būrelio aktyvi narė ir dirbo Roosevelt universitete. Persikėlusi į Honolulu, domėjosi teatru ir buvo aktyvi teatro kritikė. Velionė buvo a. a. Irenos ir a. a. Jono Jakščių duktė ir a. a. Dagmaros Jurcienės giminė. Nuliūdę liko: vyras Jerome B. Landfield, Edas ir Hanelore Puodžiūnai ir dukterys, artimos Dalia Steponaitienė ir Rima Beliūnaitė. Atsisveikinimo ir laidojimo paslaugos privačios Hawaii. Nuliūdę artimieji

2014-08-08 (M)

2014-08-13 (A)

Gabrielė Okinčaitė Ročkienė.

A † A GABRIELĖ OKINČICAITĖ ROČKIENĖ. Po sunkios ligos mirė 2014 m. rugpjūčio 8 d. Gimė 1922 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvoje, Mažeikiuose. Paskutiniu laiku gyveno Cicero, IL. A. a. Gabrielė buvo žmona a. a. dr. Benedikto Ročkaus. Nuliūdę liko artimieji ir daugelį metų ją globojusi Agnė Me zencevienė. Velionė priklausė Cicero Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui ir Draugo fondui. A. a. Gabrielė bus pašarvota rugpjūčio 13 d., trečiadienį, 10 val. r. Šv. Antano bažnyčioje (1510 S. 49-ta Court, Cicero, IL 60804). Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Liūdi artimieji. Laidotuvių direkt. David Moravecek, Ivins/Moravecek Funeral Home, tel.708-447-2261

2014-08-06 (M)

2014-08-09 (A)

Henrikas Židonis.

A † A HENRIKAS ŽIDONIS. Mirė 2014 m. rugpjūčio 6 d., LaGrange, IL. Gimė 1923 m. vasario 22 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno LaGrange Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Eleonora Račkauskaitė Židonienė; duk tė Annie Žilinskaitė; duktė Julie Žilinskaitė Tamason, anūkė Nicole Antoinette Tamason; dvi seserys Genovaitė Maldėnienė su šeima ir Liolė Kazlauskienė su šeima. Velionis pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 9 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Henrikas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-08-05 (M)

2014-08-08 (A)

Kazimiera Indreikienė.

A. + A. Agr. KAZIMIERA INDREIKIENĖ. Mirė 2014 m. rugpjūčio 5 d., sulaukusi garbaus amžiaus. Gimė 1910 m. birželio 16 d. Šimonyse, Kupiškio apskrityje. 1934 m. baigė Dotnuvos Žemės Ūkio akademiją diplomuota agronome. Mokytojavo Panevėžio Žemės Ūkio Namų Ruošos mokykloje. Amerikoje išgyveno 65 metus. Gyveno Marquette Park, Čikagoje. Priklausė Ateitininkams ir Lietuvių Fondui.A. a. Kazimiera buvo a. a. Alfonso žmona ir a. a. Vlado, Kleopo, Kazimiero ir Onos Dalindų sesuo. Nuliūdę liko: duktė Dalia su vyru Luis Azevedo, sūnus Gediminas, anūkai Louis, Alfonso ir George su šeimomis, proanūkės Ana, Alexandra, Veronika ir Emilija, brolis Povilas Dalinda ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d. nuo 4 val. p. p. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, Illinois ir penktadienį, rugpjūčio 8 d. 10 val. ryto, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

2014-08-05 (M)

2014-08-11 (A)

Jūra Orillion (Didžbalytė).

A † A JŪRA ORILLION (DIDŽBALYTĖ). Staiga mirė 2014 m. rugpjūčio 5 d., vakare namuose, sulaukusi 81 metų. Gyveno Bloomingdale, Illinois. Gimė Lietuvoje, Šakių rajone. Nuliūdę liko: vyras John (Jack), sūnus John, dukros Julie su vyru Larry, Donna, Linda ir Susan su vyru Roy, devyni vaikaičiai ir du provaikaičiai, brolis Adomas su žmona Regina, sesuo Ona Stoškus, sesuo Vida su vyru Algiu Bendoraičiu. Jūra priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Bendruo menei ir apylinkės organizacijoms. Buvo skautė. Velionė bus palaidota pirmadienį, rugpjūčio 11 d. Queen of Heaven kapinėse, Hillside, Illinois. Laidotuvės privačios. Prašome prisiminti Jūrą maldoje. Liūdinti šeima

2014-07-20 (M)

2014-09-06 (A)

Paulius Alekna.

A † A sv vsl PAULIUS ALEKNA 1962.08.21–2014.07.20 Gyveno Cochrane, AB, Kanadoje. Nuliūdę liko: mama Vanda Aleknienė, sūnūs Aras ir Audrius Aleknos, sesuo Audra su vyru Aru ir dukra Rima Lintakai, krikšto mama Irena Putrienė. A. a. Paulius buvo ilgametis Čikagos „Lituanicos” tunto skautas ir Lemonto „Spindulio” šokėjas. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 6 d. 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Paulius bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Ilsėkis ramybėje! Liūdinti šeima

2014-07-09 (M)

2014-07-13 (A)

Juozas P. Kazickas.

2014 m. liepos mėn. 9 d. East Hamptone (New Yorko valstijoje, JAV) savo namuose mirė daktaras Juozas Petras Kazickas. Velionis užgeso būdamas 96 metų. Tai buvo žmogus, pasiaukojęs savo šeimai ir Lietuvai. Valstybininkas, dosnus filantropas, pragyvenęs nepaprastai aktyvų ir laimingą gyvenimą.   Dr J. P. Kazickas gimė 1918 m. Rusijos stepėse, į kurias iš Lietuvos jo protėvius ištrėmė tuometinė Rusijos caro valdžia. Į tėvų žemę J. P. Kazickas grįžo būdamas jaunas berniukas, tačiau 1944 metais, komunistinės okupacijos metu, vėl reikėjo bėgti iš jos. Po trejų metų, praleistų Vokietijos pabėgėlių stovyklose, J. P. Kazickas laimėjo stipendiją Yale universitete ekonomikos mokslų doktorantūrai ir kartu su žmona Aleksandra bei dukra Jūrate laimingai įsikūrė Amerikoje. Sėkmė jį lydėjo visuose darbuose: ir versle, ir visuomeninėje veikloje, jis visada vertino naujas galimybes, tačiau per penkiasdešimt tamsių sovietinės okupacijos metų niekada nepamiršo savo Tėvynės. Dr. J. P. Kazickas nenuilstamai dirbo Lietuvos laisvės vardan: tardamasis su JAV vyriausybės pareigūnais ir aktyviai remdamas Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdį. Kai Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe, jis pritraukė pasaulinius verslininkus, įkūrė pirmąją mobilių telefonų kompaniją ir sukūrė šeimos fondą, remiantį švietimo, kultūros ir socialinius klausimus sprendžiančias Lietuvos bei išeivijos organizacijas. Už gerus darbus dr. J. P. Kazickas nesyk buvo pagerbtas ir apdovanotas įvairių organizacijų, universitetų bei Lietuvos vyriausybės.   Tačiau didžiausia meilė ir pasididžiavimas dr. J. P. Kazickui buvo jo šeima. Jis dievino žmoną Aleksandrą, kuri mirė būdama 91 metų, likus vos kelioms savaitėms iki jų 70 metų vestuvių jubiliejaus. Jis buvo mylintis Jūratės, Juozo, Mykolo ir Jono tėvas, ir labai skaudžiai išgyveno sūnaus Aleksandro mirtį, nutikusią 1976 metais. Atsidavęs šeimai, žaismingas vienuolikos nuostabių anūkų senelis, dr. J. P. Kazickas įkvėpdavo juos, dalindavosi su jais patarimais bei išmintimi.  Dr. Juozą P. Kazicką visada prisiminsime už jo begalinę meilę gyvenimui, jo žavesį ir draugiškumą, ir nesibaigiantį dėkingumą Aukščiausiajam už Jo nesuskaičiuojamus palaiminimus.   Šermenys vyko sekmadienį, liepos 13 d. Yardley and Pino Funeral Home, 94 Pantigo Rd, East Hampton, NY.  Laidotuvių šv. Mišios aukotos pirmadienį, liepos 14 d. Most Holy Trinity Catholic Church, 57 Buell Lane, East Hampton, NY.  Artimieji kviečia įprasminti dr. Juozo P. Kazicko atminimą, skiriant aukas Lietuvių Fondui, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

2014-07-03 (M)

2014-07-11 (A)

Nijolė Sirtautaitė Bikulčienė.

A † A NIJOLĖ SIRTAUTAITĖ BIKULČIENĖ Sunkios ligos iškankinta užgeso 2014 m. liepos 3 d. sūnaus namuose. Gimė 1933 m. vasario 12 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Algirdas, žmona Melissa, vaikai Daniel ir Brian su šeimomis, sū­nus Eugenijus su žmona Keena, jų duktė Samantha; daug giminių Amerikoje ir Kanadoje; labai daug draugų ir pažįstamų. A.a. Nijolė buvo žmona a. a. Stasio. Šv. Mišios už a. a. Nijolę bus aukojamos penktadie­nį, liepos 11 d. 12 val. Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jau­nimo centre). Laidotuvės privačios. Dideliame skausme likusi šeima

2014-07-03 (M)

Augusta Zauniūtė Šaulienė.

2014 m. liepos 3 d. Berkelyje, Kalifornijoje, užgeso A † A Dr. AUGUSTA ZAUNIŪTĖ ŠAULIENĖ Ji mirė sulaukusi 93 metų, apsupta mylimos šeimos ir pasiaukojusių slaugytojų Vidos ir Antano Norbutų. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė iškeliavo Anapilin paskui savo vyrą dr. Vacį Šaulį, iš gyvenimo pasitraukusį prieš ketverius metus. Ji paliko liūdinčius dukrą Augustą Jūratę su vyru Mark Nickerson Kalifornijoje, sūnų Dovą su žmona Jolanta Botsvanoje, sūnų Morkų Čikagoje, seserį Giedrę Zauniūtę New Jersey. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė gimė 1921 m. balandžio 27 d. Rygoje, Latvijoje, kur tuo metu dirbo jos tėvas, Lietuvos diplomatas Dovas Zaunius. Anksti netekusi mamos, ji praleido laimingą vaikystę Klaipėdoje, globojama tetos dr. Augustos Zauniūtės. Velionė visuomet su didele meile ir dėkingumu prisimindavo dr. A. Zauniūtę – tai ji įtakojo dukterėčios profesinį kelią. Būdama 12-os metų, Augusta kartu su vyresniuoju broliu Dovu išvyko gyventi ir mokytis į Kauną pas tėvą, tuo metu dirbusį Lietuvos užsienio reikalų ministru. Baigusi gimnaziją, ji įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Nepaisant Antrojo pasaulinio karo audrų, Augusta sėkmingai baigė studijas ir įgijo medicinos daktarės diplomą. Tačiau, 1944 m. sovietų frontui artėjant į Lietuvą, dr. A. Zauniūtė pasitraukė į Vokietiją. Ji ypač skausmingai prisiminė šį laikotarpį – sausakimšus vagonus, riedančius į Vakarus, pakeliui mirštančius kūdikius ir jos, jaunos daktarės desperatiškas pastangas padėti… Pasibaigus karui, Tubingeno pabėgėlių stovykloje Augusta sutiko savo būsimą vyrą, taip pat medicinos daktarą Vacį Šaulį. Jauna pora susituokė Vokietijoje ir netrukus išvyko į Čikagą, kur išaugino šeimą ir kartu pragyveno 60 metų. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė Illinojaus universitete baigė medicinos rezidentūrą ir visą profesinį gyvenimą pašventė pediatrijai, į pensiją išeidama jau sulaukusi 80-ies metų. Savo pasiaukojamos ir jau trios sielos vedama, ji ilgus metus dirbo Čikagos Sveikatos valdyboje, besirūpinančia nepasiturinčiais miesto gyventojais. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė visuomet tikėjo, kad žmogus turi būti darbštus ir santūrus, sugebantis pasiaukoti dėl kitų. Ji pati visą savo ilgą amžių pragyveno vadovaudamasi šia filosofija. Tylomis ji atliko didelius darbus, nesiguodė, nedejavo, kai buvo sunku. Augusta buvo nepaprastai šviesios, kilnios ir kuklios sielos žmogus, bet kartu ji turėjo ir nuostabų humoro jausmą bei šmaikštumą. Visiems mums, dr. Augustą Zauniūtę-Šaulienę pažinojusiems ir mylėjusiems, jos labai truks. Telydi Ją Amžina Šviesa. Privatus atsisveikinimas su velione bei jos vyru dr. V. Šauliu įvyks Čikagoje. Liūdinti šeima

2014-06-29 (M)

2014-07-03 (A)

Vanda Bichnevičienė Poškaitė.

A † A VANDA BICHNEVIČIENĖ POŠKAITĖ Mirė 2014 m. birželio 29 d., Cicero, IL. Gimė 1930 m. birželio 15 d. Šilalės rajone, Biržų Lauko kaime, a. a. Juzefos ir Jono Poškų šeimoje. Gyveno Cicero, IL. Dideliame liūdesyje liko: duktė Nida Petronienė su vyru Dai­niumi; duktė Silvija Coyne su vyru John; anūkai Jonas, Vincas, Tomas, Aly­­tė ir Lara; sesuo Aldona Ješmantienė ir brolis Jonas Poška su šeima Lenkijoje. A. a. Vanda buvo žmona a. a. Liubomiro Bichnevičiaus ir se­suo a. a. Jadvygos. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 3 d. nuo 9:30 val. r. Šv. Antano bažnyčioje Cicero, kurioje 10:30 val. ryto bus aukoja­mos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vanda bus palaidota Šv. Kazi­mie­ro kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Antano bažnyčiai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus daly­vau­ti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-29 (M)

2014-07-03 (A)

Donna Petkūnienė.

A † A DONNA PETKŪNIENĖ Mirė 2014 m. birželio 29 d. Gyveno Marquette Park ir daug metų labai gražiai Union Pier, MI. Donna buvo mylima žmona a. a. Juozo Petkūno. Nuliūdę liko: dukros Virginija Eigelienė ir Danutė Petkūnaitė, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Mes visi jos labai pasiilgsime. A. a. Donna bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 3 d. nuo 9:30 val. r. iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar­quette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sie­­lą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti lietuvių skautų Kernavės tuntui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly­vau­ti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji

2014-06-27 (M)

2014-07-01 (A)

Jonas Mockaitis.

A † A JONAS MOCKAITIS Mirė 2014 m. birželio 27 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Marquette Park apy­lin­kė­se. Gimė 1918 m. balandžio 9 d. Lietuvoje, Zubrių kaime, Šakių aps­­krityje, a. a. Petronėlės Venckūnaitės ir Antano šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Kapočiūtė, sūnūs Vytautas su drau­­ge Domenica, Algirdas su žmona Daiva, anūkai Sofia ir Da­nie­­lius. Atsisveikinimas su a. a. Jonu bus antradienį, liepos 1 d. nuo 9:30 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž­nyčioje, 2700 W. 69th. str. Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukoja­mos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai, P. O. Box 381, Downers Grove, IL, 60515 Nuliūdusi šeima

2014-06-26 (M)

2014-07-01 (A)

Antanas J. Gudaitis.

A † A ANTANAS J. GUDAITIS Sulaukęs 97 metų, šeimos apsuptas, mirė 2014 m. birželio 26 d. Ormond Beach, FL. Gimė 1917 m. Antkalniškių k., Plokščių vals., Šakių apskr., jauniausias iš 8 vaikų Prano ir Pranės Gudaičių šeimoje. 1938 m. baigė Šakių „Žiburio” gimnaziją ir įstojo į Karo mo­kyklą (XIV asp. laidą), kurią baigė jaun. leitenanto laipsniu. 1939 m. rudenį pradėjo studijas VDU architektūros fakultete Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Pasibaigus karui studijas tęsė Darmstadt Aukštojoje Tech­ni­kos mokykloje ir 1949 m. baigė inžinieriaus-architekto specialybę. 1950 m. emigravo į JAV. New Yorke 38 metus dirbo architektu keliose architektūros firmose. 1933 m. Šakių „Žiburio” gimnazijoj įstojo į LSS ir nuo 1935 m. iki 1938 m. vadovavo „Kudirkos” draugovei. 1938 m. LSS šefas (LR prezidentas) Antanui suteikė paskautininko laipsnį. Karui pa­sibaigus Neuminster D.P. stovykoje 1945 m. spalio mėn. įkūrė skau­tų tuntą. Atvykęs į New Yorką įsijungė į skautų vienetų veiklą. Va­do­vavo Tarptautiniam ir Spaudos skyriui, Skautybės fondui ir ėjo įvairias pareigas Atlanto rajono veikloje. 1974 m. pakeltas vyr. skau­tininku. 1978 m. baigė BSA vadovų kursus „Wood Badge”. Ap­dovanotas LSS ordinais: „Už Nuopelnus” (1971), „Lelijos” (1976), „Padėkos” (1978). Giliame nuliūdime lieka: žmona Rima (Grudzinskaitė), duktė Jolita Haigis ir sūnus Arūnas, marti Marina, anūkės Alexandra Gudaitis ir Liana Haigis, giminės ir artimieji Amerikoje, dvi dukte­rėčios ir du sūnėnai su šeimomis Lietuvoje. Š. m. liepos 1 d. po šv. Mišių Prince of Peace bažnyčioje, a. a. Antanas palaidotas Volusia Memorial Park, Ormond Beach, FL. Nuliūdusi šeima

2014-06-26 (M)

Birutė Marija Rimkutė Gylienė.

A † A BIRUTĖ MARIJA RIMKUTĖ GYLIENĖ Mirė 2014 m. birželio 26 d. Gimė 1930 m. rugsėjo 1 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Gyveno Cicero, Bridgeport, Marquette Park ir Olympia WA. Nuliūdę liko: vyras Paulius, vaikai – Jonas (Kim), Leonas, Euge­nija (Paul) ir anūkai Povilas, Laura, Aleksas, Juozas; sesuo Nijolė Vardienė, gyvenanti Lemont, brolis Raimundas Rimkus, gyvenantis Berwyn, IL. A. a. Birutė bus pašarvota Woodlawn Funeral Home, Lacey, WA. Laidotuvių Mišios bus aukojamos Sacread Heart Catholic baž­nyčioje, Lacey, WA. Velionė Birutė daug metų buvo Lietuvos Dukterų draugijos darbšti narė ir pirmoji jų skyriaus Seattle pirmininkė. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai – adresas: 2304 65th Lane, N.W. Olympia, WA 98502. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pri­si­minti velionę savo maldose. Geroji Mamyte – ilsėkis ramybėje! Nuliūdusi šeima

2014-06-25 (M)

Svajūnas Mikalčius.

A † A SVAJŪNAS MIKALČIUS po sunkios ligos mirė 2014 m. birželio 25 d. Gimė 1942 m. Lietuvoje. Dideliame liūdesyje liko: žmona Danutė, sūnūs Linas ir Vitas, dukra Vida su vyru Pedro, giminės ir artimieji Amerikoje ir Lie­tuvoje. A. a. Svajūnas buvo sūnus a. a. Juozo ir a. a. Marijos Mikal­čių. Liūdinti šeima

2014-06-18 (M)

2014-07-24 (A)

Rimantas Zenonas Blistrubas.

A † A RIMANTAS ZENONAS BLINSTRUBAS Mirė 2014 m. birželio 18 d. Gimė 1937 m. birželio 23 d. Lietuvoje, Šiauliuose. Gyveno Downers Grove, IL. Dideliame liūdesyje liko: žmona Irena Danutė; sūnus Ričar­das su gyvenimo draugu Eric Sessions; sūnus Robertas su žmo­na Gi­na ir jų vaikai Gilius ir Gytis; sesuo Sr. M. Milda, SSC; dukterėčia Diana Simaitytė; pusseserės Daiva Panarienė, Severina Jušku­vie­nė ir Rita Bezdicek; pusbrolis Viktoras Sekmakas su šei­­ma; Jonas ir Antanas Rejeriai; taip pat daug giminių čia ir Lie­­tu­­voje. Rimantas buvo sūnus a. a. Broniaus ir Eugenijos Blinstru­bų ir brolis a. a. Arūno Blinstrubo. A. a. Rimantas Zenonas bus pašarvotas antradienį, birželio 24 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž­­nyčioje (Marquette Park), kurioje 11 val. ryto bus aukoja­mos šv. Mišios. Vietoje gėlių prašome aukoti LSS Lituanikos tuntui. Laido­tu­vės privačios. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-18 (M)

2014-06-22 (A)

Žibutė Masaitienė Sedalskaitė.

A † A ŽIBUTĖ MASAITIENĖ SEDALSKAITĖ Mirė 2014 m. birželio 18 d. Gimė 1930 m. gruodžio 26 d. Lietuvoje. Gyveno Rockford, IL, anksčiau Del Ran, New Jersey. Nuliūdę liko: duktė Alma Erikson su vyru Dan; dvi seserys Re­gina Padleckienė ir Stasė Žemaitienė su vyru Juozu; dukterėčios Sylvia Thompson ir Nijolė Barsky su šeimomis; sūnėnai And­rius ir  Arvydas Padleckai bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Antano. A. a. Žibutė bus pašarvota sekmadienį, birželio 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 6 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Vietoje gėlių prašome aukoti Northwoods Wildlife Center, 8683 Blumenstein Rd., Minoqua, WI, 54548. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-17 (M)

2014-06-21 (A)

Vacys Laniauskas.

A † A VACYS LANIAUSKAS Mirė 2014 m. birželio 17 d., sulaukęs 88 metų amžiaus. Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Cicero, IL. Gimė Lietuvoje, Nevarėnų miestelyje. Nuliūdę liko: žmona Alfonsa Šarauskaitė; sūnus Paulius Li­nius su žmona Danute; sūnus Vitas Leonas su žmona Pamela; se­suo Elena Olšauskienė, švogeris Eduardas; brolis Anzelmas, bro­lienė Birutė bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis buvo sūnus a. a. Stanislavos ir Leono Laniauskų, bro­lis a. a. Alfonso. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Ateitininkų organizacijai, Lietuvių Fondui, Šv. Teresės draugijai, Maryknoll Tėvų ir Brolių draugijai. Rėmė lietuvius Tėvus jėzuitus. A. a. Vacys bus pašarvotas šeštadienį, birželio 21 d. nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-17 (M)

Valentinas Kryžavičius (Kent).

A † A VALENTINAS (KENT) KRYŽAVIČIUS Mirė 2014 m. birželio 17 d. Gimė 1920 m. spalio 22 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. 1951 m. vedė Nijolę Grudzinskas. Gyveno Queens, New York, dirbo aerokosminėje pramonėje, vėliau persikėlė į Valencia, CA, dirbo nekilnojamojo turto pir­kimų pardavimų brokeriu. Čia pragyveno 40 metų, vėliau persi­kėlė į Reno, NV. Nuliūdę liko: žmona Nijolė, duktė Rima, anūkė Daria, gyvenančios Reno, NV, draugai. Valentinas labai mėgo skaityti. Vietoje gėlių, šeima prašo aukoti Val Kent atminimui Washoe County Library ir siųsti N.W. Reno Library, 2325 Robb Dr. Reno, NV 89523. Liūdinti šeima

2014-06-14 (M)

2014-06-19 (A)

Ignas Navickas.

A † A IGNAS NAVICKAS Mirė 2014 m. birželio 14 d. Gimė 1919 m. birželio 1 d. Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Ci­bi­liekuose. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: žmona Birutė Straukaitė; duktė Danutė Navickas su vyru Jerry Strub; duktė Birutė Bendfelt su vyru Jeff; duktė Aldona Weir su vyru Jim; sūnus Arūnas su žmona Deanna; anūkai Mar­cie Sej su vyru James, Aleksandra Strub, Krista Weir, Andy Na­vickas, Jonas Weir, Thomas Navickas, Daniel Navickas, Erika Weir ir Ivan Navickas; proanūkas Jef­frey Sej. A. a. Ignas buvo tėvas a. a. Algio. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 19 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 20 d., 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Ignas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-12 (M)

2014-06-15 (A)

Augustinas Mikšys.

A † A AUGUSTINAS MIKŠYS Mirė 2014 m. birželio 12 d. Gimė 1924 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: žmona Danutė Mikšienė (Račiūnaitė), duktė Dan­­guolė Clabough su vyru Michael, anūkas Chistopher, sūnus Raimundas, anūkai Cole ir A. J., sūnus Edvardas su žmona Kathy, anūkai Stacia Matthew ir Christie, duktė Rita, anūkė Shauna, bro­lių dukterys su šeimomis Lietuvoje, pusbrolis su šeima Či­ka­goje­, brolienė Vida Račiūnienė su šeima. A. a. Augustinas bus pašarvotas sekmadienį, birželio 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 16 d. Iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, ku­rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Au­gus­tinas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,American Cancer” organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-10 (M)

2014-06-13 (A)

Eugenija Budelskienė Samuolytė.

A † A EUGENIJA BUDELSKIENĖ SAMUOLYTĖ Mirė 2014 m. birželio 10 d., sulaukusi gražių 92 metų. Gimė 1921 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvoje. Ilgus metus pragyveno Schiller Park, IL. Aktyviai dalyvavo savo parapijos ir Lietuvos Dukterų draugijos Melrose Park veikloje. A. a. Eugenija buvo a. a. Zigmo žmona, a. a. Jolandos Budelskytės-Lass ir a. a. Letos Budelskytės-Rhone mama. Nuliūdę liko: anūkai Todd Rhone ir Jennifer Omann (Rhone), dukterėčios Daina Shuipys su šeima, Erika Balsytis su šeima ir Silva Dovydaitienė su šeima (Lietuvoje). Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse birželio 13 d. Nuliūdę artimieji

2014-06-07 (M)

2014-06-13 (A)

Pilypas Narutis.

A † A PILYPAS NARUTIS Mirė 2014 m. birželio 7 d. Gimė 1920 m. gegužės 26 d. Rusijoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Elvyra Lukoševičiūtė; sūnus dr. Vytautas su žmona dr. Jolita; duktė Dainė Quinn su vyru dr. Thomu; duktė Rasa Kasniūnienė su vyru Mariumi; anūkai Aras Narutis, dr. Kristina Quinn, Tomas Quinn, Julius, Algis ir Vija Kasniūnai, svainė Nijolė Lukošiūnienė bei kiti giminės Lie­tuvoje. A. a. Pilypas bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 12 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, birželio 13 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi­nėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Ateitininkų Šalpos fondui 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL, 60439. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-02 (M)

2014-06-05 (A)

Janina Racevičienė Račkauskaitė.

A † A JANINA RACEVIČIENĖ RAČKAUSKAITĖ Mirė 2014 m. birželio 2 d. Gimė 1929 m. balandžio 9 d. Gyveno Riverside, IL. Nuliūdę liko: duktė Irena Kazėnienė su vyru Kęstu; dukterėčia Rita Bieliauskienė su šeima; sūnėnas Jonas Linas Račkauskas; brolis Jonas Račkauskas; sesuo Ire­na Flavin su šeima ir giminės Lietuvoje. Velionė buvo žmona a. a. Broniaus Racevičiaus ir motina a. a. Andriaus Racevičiaus. A. a. Janina pašarvota ketvirtadienį, birželio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, birželio 6 d. nuo 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Janina bus palai­dota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Saulutei”, 414 Freehauf St., Le­mont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 ȧrba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-01 (M)

2014-06-09 (A)

Irena Mitkus Razmus.

A † A IRENA MITKUS RAZMUS Mirė 2014 m. birželio 1 d. Gimė 1934 m. liepos 10 d. Gyveno Chicago, IL, Marquette Park rajone. Nuliūdę liko: vyras Teodoras; brolis Simonas ir giminės Lie­tuvoje. A. a. Irena bus pašarvota pirmadienį, birželio 9 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Švč. M. Marijos Gimimo baž­ny­čiai, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-06-01 (M)

Saulius Stanislovas Brazdys.

A † A SAULIUS STANISLOVAS BRAZDYS Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2014 m. birželio 1 d. Kingman Reg­ional Medical Center, Kingman, AZ, sulaukęs 71 metų. Gimė 1943 m. gruodžio 21 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Šeima 1956 m. iš Anglijos emigravo į JAV. Saulius baigė St. Ignatius vidurinę mokyklą, mokėsi Univer­sity of Illinois at Chicago ir baigė University of Illinois, Urbana bakalauro laipsniu ir įsigijo miškininkystės specialybę. Pro­fesionaliai dirbo US Forestry Service, Hammon Jenson Wallan Associates ir Ma­sonite Corporation. Nuliūdę liko: buvusi žmona Agnė D. Rasimas, gyvenanti King­man, AZ, du sūnūs Vytautas Brazdys, gyvenantis Kingman, AZ; Kęstutis Brazdys, gyvenantis Downers Grove, IL, duktė Karina Braz­dys iš Los Angeles, CA; brolis Antanas Brazdys, gyvenantis Tew­kesbury, Anglijoje; sesuo Konstancia Brazdys, gyvenanti Chi­cago, IL. Pagal Sauliaus pageidavimą, jo palaikai bus nuvežti į Lietu­vą, kur palaidoti jo tėveliai Antanas ir Leokadija Brazdžiai. Nuliūdusi šeima

2014-05-31 (M)

2014-06-04 (A)

Stasė Elena Semėnienė Lapaitė.

A † A STASĖ ELENA LAPAITĖ SEMĖNIENĖ Mūsų mylima mama ir močiutė mirė 2014 m. gegužės 31 d., Baraboo, WI, St. Clare Meadows namuose, kur surado labai švelnią ir nuoširdžią globą. Gimė 1916 m. birželio 12 d., Irkutsk,  Sibire. Gyveno Kaune, Londone, Čikagoje ir Baraboo. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Semėnaitė Etzwiler su vyru David; anūkai Chris/Kristutis (žmona Angie), Peter (Elise) ir Michael; proanūkai Andrew, Eric, Valerie ir Zoe; brolienė Gražina Lapienė ir svainė Valerija Damašienė; dukterėčia Rita Lapaitė (Peter) Cary ir sūnėnai Ričardas (Daiva) Lapas, Raimondas (Ramunė) Lapas, Tomas (Laurie) Lapas, Jurgis (Nijolė) Gaučys ir Vytas (Ni­jo­lė) Damašius. A. a. Stasė buvo dukra a. a. Elenos ir a. a. Zdislovo Lapų, žmo­na a. a. Alfonso, sesuo a. a. Viktoro, a. a. Edvardo ir a. a. Hario. Ji daug metų rašė „Drauge”, dirbo Balzeko muziejuje, priklausė LDD, CLWC, MVSC, Mokytojų ir Žurnalistų sąjungoms. Keliavo po visą pasaulį ir daug kartų vežė savo šeimą į Lietuvą ir kitus gražius kraštus. Trečiadienį 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios, St. Joseph bažnyčioje, Baraboo. Vėliau, vasaros pabaigoje bus Memorial service Lemonte. Vietoje gėlių prašome aukoti „Draugui”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589, „Saulutė”, 414 Freehauf St. Lemont, IL 60439 arba „Vaiko Vartai į mokslą”, P.O. Box 381, Downers Grove, IL 60515 Nuliūdusi šeima

2014-05-30 (M)

2014-06-03 (A)

Sesuo Ann Therese Radziunas.

A † A SESUO ANN THERESE RADZIUNAS, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2014 m. gegužės 30 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 89 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 69 metus. Sesuo Ann Therese gimė Mt. Carmel, Pennsylvania. Ji patarnavo St. George School, Nativity BVM ir Immaculate Conseption Schools, Čikagoje. Daug metų dirbo mokytoja ir va­dovavo mokykloms Pennsylvania ir Maryland. Velionė buvo duktė a. a. Joseph ir a. a. Pearl Radziunas, sesuo a. a. Bernice Gaughan, a. a. Thomas Radziunas, Sr., Mary Lebb. A. a. Ann Therese buvo pašarvota pirmadienį, birželio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. va­karo. Laidotuvių šv. Mišios antradienį, birželio 3 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys Laidot. direkt. Lack and Sons FH tel. 773-776-1324

2014-05-24 (M)

2014-05-27 (A)

Emilija Paužuolienė Vaitkevičiūtė.

A † A EMILIJA PAUŽUOLIENĖ VAITKEVIČIŪTĖ. Mirė 2014 m. gegužės 24 d. Gimė 1922 m. kovo 10 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Rimantas su žmona Patricia; sūnus Algirdas su žmona Judy, sūnus Linas su žmona Carrie; anūkai Nicholas Paužuolis su žmona Gisella, Thomas ir Nicole Jackson, Lindsey Bartlett su vyru Jacob; Anthony ir Dominic Paužuolis; proanūkai Liliana Paužuolytė, Emma ir Ellie Bartlett, daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Emilija buvo pašarvota antradienį, gegužės 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir trečiadienį, gegužės 28 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti šv. Mišioms. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes. com

2014-05-22 (M)

2014-05-24 (A)

Bronislava Sodaitienė Kulikauskaitė.

A † A BRONISLAVA SODAITIENĖ KULIKAUSKAITĖ. Mirė 2014 m. gegužės 22 d. 3:20 val. ryto. Gimė 1924 m. lapkričio 3 d. Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje, anksčiau Bridgeport. Nuliūdę liko: duktė Virginija Paulauskienė su vyru Kęstu; sūnus Vytautas, marti Krystal; anūkai Ona, Daiva, Kristina ir Audronė; pronūkai Logan ir Korben; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Bronislava buvo žmona a. a. Juozo ir mama a. a. Rimanto. Ji priklausė šauliams. Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 24 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Bronislava bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei”, 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600

2014-05-22 (M)

2014-05-30 (A)

Birutė Rygertienė Kalvėnaitė.

A † A BIRUTĖ RYGERTIENĖ KALVĖNAITĖ. Mirė 2014 m. gegužės 22 d. Gimė 1920 m. lapkričio 5 d. Lietuvoje, Kupiškyje. Gyveno Lake Thunderbird, Putnam, IL. Nuliūdę liko: duktė Rugilė Šlapkauskienė su vyru Algimantu; sūnus Gediminas su Joan O’Neill; anūkai Rugilė Šlapkauskaitė-Wathen su vyru Robert ir Gintas Šlapkauskas; proanūkai Darius Maximilius ir Ingrida Wathen; brolis Henrikas Kalvėnas. Velionė buvo žmona a. a. Vinco, sesuo a. a. Zinos Kal ve lienės ir Gedimino Kalvėno. A. a. Birutė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 29 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 30 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-05-21 (M)

Gediminas Purlys.

A † A GEDIMINAS PURLYS. Saulėtą 2014 m. gegužės 21 d. į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Čiurlionio ansamblio Clevelande dirigentas ir vadovas 1989–1991 metais ansambliui švenčiant 50 metų sukaktį. Su ašarom akyse reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai AUDRONEI, dukterims VAIVAI, ŽIVILEI, sū nui TADUI ir artimiesiems. Čiurlioniečiai

2014-05-19 (M)

2014-05-23 (A)

Daina Svarienė Stanišauskaitė.

A † A DIANA STANIŠAUSKAITĖ SVARIENĖ. Po sunkios ligos staiga mirė 2014 m. gegužės 19 d. Gimė 1943 m. Lietuvoje. 1964 m. Amerikoje baigė anglų kalbos studijas De Paul universitete su aukščiausiais pagyrimais(summa cum laude). Giliame liūdesyje liko sūnus Petras su dukra ir jos šeima, dukra Dalia Garrett su šeima, kiti giminės ir artimieji. Velionė palaidota penktadienį, gegužės 23 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Liūdinti šeima

2014-05-15 (M)

2014-05-23 (A)

Stefa Alvikytė Kisilienė.

A † A STEFA ALVIKYTĖ KISIELIENĖ. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2014 m. gegužės 15 d. Gimė 1927 m. sausio 26 d. Varlaukio kaime, Tauragės apskrityje, Stasės Bagavičiūtės ir Jurgio Elvikio šeimoje. Jauniausia iš keturių vaikų (a. a. brolis Bronius Elvikis, a. a. seserys Stasė Rukienė ir Jadvyga Dočkienė). Baigė Hanau lietuvių gimnaziją. Iki išvažiavimo į Ameriką studijavo J. W. Goethe universitete Frankfurte. Nuo 1948 m. iki mirties gyveno Cicero. 1951 m. sukūrė šeimą su dr. Petru Kisieliumi. Augino du vaikus – dr. Jolitą Kisieliūtę-Narutienę ir dr. Petrą Vytenį Kisielių. Dalyvavimas ateitininkų veikloje prasidėjo nuo pat mažens. Priklausė Korp! Giedrai. Kartu su vyru rėmė Dainavos stovyklos įkūrimą, taip pat ir Ateitininkų Namus Lemonte. Daug metų buvo Cicero Lituanis tinės mo kyklos tėvų komiteto valdybos narė. Priklausė Cicero Lietuvių Bendruomenei. Nuliūdę liko: duktė dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė su vyru dr. Vytu Naručiu ir anūku Aru, sūnus dr. Petras Vytenis Kisielius su žmona Daiva ir anūkais Žara, Siga, Mantu, Zigmu ir Žiba. Amerikoje liko pusseserės Julia Pupelis ir Helen Hagensee ir jų šeimos; sūnėnai dr. Antanas Razma ir dr. Edis Razma su šeimomis; dukterėčios duktė Raimonda Pabendinskienė su šeima, giminės Arnoldas Čerkevičius ir Antanas Elvikis su šeimomis. Lietuvoje liko sūnėnas Bronius Elvikis ir dukterėčios Irena Gasparaitienė, Jadvyga Griciuvienė ir Onutė Mockuvienė su šeimomis. Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 23 d. nuo 5 val. p.p. iki 9:30 val. v. Maldas praves kun. Nerijus Šmerauskas 7 val. v. Linhart Funeral Home 6820 Cermak Rd. Berwyn, IL. Šeštadienį, gegužės 24 d. lankymo valandos nuo 8 val. r. iki 8:45 v. r. Iš laidojimo namų 9 val. r. bus išlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 1510 S. 49th Ct., 15 St. ir 50 Avenue sankryža, Cicero, IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Stefa bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Visi esate labai maloniai ir nuoširdžiai kviečiami dalyvauti a. a. Stefos laidotuvėse. Liūdinti šeima

2014-05-13 (M)

2014-05-23 (A)

Šarūnas Julius Užgiris.

A † A ŠARŪNAS JULIUS UŽGIRIS. Mirė 2014 gegužės 13 d. po sunkios ligos. Šarūnas, girininko Ignacio Zaleckio sūnus, gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Pūžiškėje, Tauragės miškų urėdijoje. 1944 m. Užgirių šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1950-siais emigravo į Ameriką. 1958 m. Šarūnas bakalauro laipsniu baigė mechanikos inžinerijos studijas University of Illinois Urbanoje. 1966 m. apgynė daktaro laipsnį Illinois Institute of Technology (IIT). Baigęs studijas, Šarūnas dėstė IIT ir prisidėjo prie projekto statant greičiausią pasaulyje automobilį. 1970 m. automobilis „Blue Flame” pasiekė pasaulio rekordą, išvystydamas didesnį nei 1000 kilometrų per valandą greitį. 1970 m. Šarūnas su partneriu įsteigė bendrovę ,,Triodyne”, kuriai jis ir vadovavo. Įmonė ypatingai pasižymėjo transporto saugumo srityje. 2011 m. American Society of Mechanical Engineers įsteigė apdovanojimą Barnett-Uzgiris Product Safety Design Award, kuriuo pagerbė Šarūną ir jo partnerį.Šarūnas buvo ateitininkas, Korp. Kęstutis narys, Ateitininkų Šalpos fondo narys bei fondo tarybos pirmininkas. Nuliūdę liko: žmona Audronė; sūnus Arėjas su žmona Colleen, vaikaičiai Šarūnas ir Kovas; sūnus Vaidas su žmona Julia, vaikaičiai Emma ir Peter; duktė Aidė su vyru David Fitch, vaikaičiai Linas ir Ūla; sūnus Karolis; brolis Egidijus su žmona Irena ir šeima,sesuo Otilija su vyru Gintaru Barkausku ir šeima; pusbrolis Algis Kėželis su žmona Ale ir šeima; svainė Dalia Stakytė Anysienė su vyru Jurgiu bei kiti giminės, gyvenantys Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, gegužės 23 d., 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL, 60439. Šv. Mišios bus atnašaujamos 10 val. ryto. Po Mišių Šarūnas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti a. a. Šarūno laidotuvėse. Šeima pageidauja, kad vietoje gėlių būtų aukojama organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdusi šeima

2014-04-30 (M)

Kazimiera Juzaitienė Ramanauskaitė.

A † A KAZIMIERA RAMANAUSKAITĖ JUZAITIENĖ (1916–2014) Mirė 2014 m. balandžio 30 d., Putnam,  CT, JAV. Ji paliko savo vyrą Antaną Juzaitį, vaikus Rimą, Daną ir Kris­tiną, kurie ją gerbė ir mylėjo. Kazimiera gimė 1916 m. gruodžio 17 d. Griežiškių kaime, Šiau­lių apskrityje, Lietuvoje. Tėvas buvo Kazimieras Ramanauskas, o motina Bronė-Adolfina Jasudaitė-Ramanauskienė. Kazimiera užaugo su seserimi Emilija ir dviem broliais Julium ir Antanu. Kazimiera 1942 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakultetą ir gavo chemikės diplomą. Besimokydama universitete Kazimiera aktyviai dalyvavo vi­suomeninėje veikloje. Ji buvo veikli ateitininkė, redagavo mokslininkų žurnalą „Naujoji Vaidilutė” bei dalyvavo ir padėjo organizuoti profesoriaus Dovydaičio „gamtos ekskursijas”, skirtas moksleiviams. Kazimiera Lietuvos okupacijos metu be jokio svars­tymo, aktyviai prisidėjo prie partizanų pastangų ir veiklos. Būdama drąsi ir sąžininga, ji pasižymėjo savo atsidavimu ki­tiems. Kazimiera 1943 m. ištekėjo už inžinieriaus Antano Juoza­pa­vičiaus (Juzaičio). Jauna pora tuo pačiu metu paliko savo artimuo­sius ir išvažiavo į Austriją, o paskui į Vokietiją. Taip jie nebesiskyrė 71 metus. Po karo Kazimiera ir Antanas atvyko į Kanadą, kur jie gyveno apie dešimt metų. Pora padėjo sukurti išeivijos lietuvių žurnalą „Tėviškės žiburiai”. Kazimiera dar dirbo žurnalo „Moteris” ad­mi­nistratore. Du vaikai, Rimas ir Dana, gimė Toronte. Antanas netrukus įsidarbino Catalytic Construction Company ir perkėlė šeimą į Philadelphiją, JAV. Ten jiems gimė jauniausioji duktė Kris­tina. Kazimiera ir Antanas reiškėsi sendraugių ateitininkų sky­riaus veikloje. Jie surengė visą eilę minėjimų, koncertų, dėjo daug pastangų moksleivių ateitininkų veiklai pagyvinti. Kazimiera, sukūrusi šeimą, ją saugojo ir mylėjo. Ji su Antanu kovojo už savo brangios tėvynės kalbos, tikėjimo ir kultūros iš­sau­gojimą išeivijoje. Kazimiera visą gyvenimą atidavė kitiems ir spėjo įkvėpti artimuosius savo stipria valia ir puikiais principais. Mes, jos šeima, ją labai mylėjome ir esame be galo jai dėkingi. Amžinąjį atilsį duok jai, Viešpatie, ir Amžinoji šviesa jai te­bešviečia. Amen. Nuliūdusi šeima

2014-04-23 (M)

2014-04-25 (A)

Adolfas Ruibys.

A † A ADOLFAS RUIBYS Mirė namuose 2014 m. balandžio 23 d. po trumpos sunkios ligos, apsuptas šeimos. Gimė 1918 m. vasario 7 d. Plungėje, Žemaitijoje, Lietuvoje. Baigė Dotnuvos žemės ūkio akademiją agronomo laipsniu. Karo metu, pasitraukęs į Vokietiją, studijavo chemiją, sukūrė šeimą su Alicija Lenkauskaite. Po karo atyko į Ameriką ir apsistojęs Čikagos apylinkėse, eilę metų dirbo chemiku DeSoto laboratorijoje. Daugelį metų pirmininkavo Čikagos Lietuvių agronomų sąjungai, aktyviai dirbo skautų tėvų komitete, buvo Lietuvių Fondo, Pasaulio lietuvių centro bei Pal. Jurgio Matulaičio misijos narys. Nuliūdę liko: žmona dr. Alicija, duktė dr. Vitalija Vasaitienė su vyru muz. Alvydu, vaikaitis Valdas Vasaitis su žmona Andrea, dukraitė Siga Vasaitytė, pusbrolio a. a. Kazimiero Domarko dukros Rūta Grigienė ir Rasa Šilkaitienė. Taip pat liūdi dr. Alicijos brolio a. a. dr. Edmundo Lenkausko šeima – Milda Lenkauskienė, Viktorija Lenkauskaitė, Nijolė Slotkienė su šeima, dr. Siga Matulaitienė su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. Adolfas bus pašarvotas Lemonte, Petkus laidojimo namuose, penktadienį, balandžio 25 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Atsisveikinimas su velioniu įvyks 6:30 val. v. Šeštadienį, balandžio 26 d. 9:30 val. r. bus išlydėtas iš laidojimo namų į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Adolfas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-04-18 (M)

2014-04-23 (A)

Irena Bukaveckienė Voldemaraitė.

A † A IRENA BUKAVECKIENĖ VOLDEMARAITĖ Mirė 2014 m. balandžio 18 d. Čikagoje. Gimė 1925 m. spalio 27 d. Zarasuose, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: vyras Tadas; dukterys Kristina su sūnum Jonu Vaičikoniu ir Viktoria su vyru Gintautu Juodgudžiu; sūnus Paulius; a. a. brolio Jurgio Voldemaro dukterys Dana, Jurgita su vyru Victor Santucci ir vaikais Tomu ir Julija, ir Audronė su vyru John Parker; dukterėčia Laura su vyru Michael Follenweider; kiti giminės Lietuvoje ir Rusijoje. A. a. Irena daugiau nei 20 metų buvo mokytoja Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje. Velionė bus pašarvota balandžio 23 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių, a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai Vaiko Vartai į mokslą, per kurią jau daugelį metų Irena siuntė pačios megztus megztukus Lietuvos vaikams. Nuliūdusi šeima

2014-04-15 (M)

Brutenis Lukas Veitas.

A † A BRUTENIS LUKAS VEITAS. Mirė 2014 m. balandžio 15 d. Gimė 1922 m. gegužės 27 d. Šarkalnoje, Telšių rajone, Lietuvoje, septintas vaikas aštuonių vaikų veterinarijos gydytojo Mato Veito ir Onos Teveinytės šeimoje. Mokslus išėjo Verbūnų pradžios mokykloje, Šiaulių gimnazijoje. Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, pasitraukė į Vokietiją, kur kartu su broliu Romualdu, studijavo inžineriją Hanoverio Technische Hochshule. Atsiradus progai, abu pasitraukė į Ameriką, kur Delaware universitete įgijo Bachelor of Science – Structural Engineering laipsnį. Gyvendamas Bostone, kartu su broliu Romualdu, įsteigė Veitas & Veitas Engineers ir Windjammer Properties. Aktyviai dalyvavo ir rėmė Lietuvių Bendruomenės įvairias organizacijas. Nuliūdę liko: žmona Irena Lušytė, sūnūs Rimantas su žmona Vida, Vytenis su žmona Audrey ir Algirdas su žmona Cybele; anūkai Matas su žmona Candace, Rūta Johnson su vyru Tillman, Rokas, Kaz, Jonas ir Isla; proanūkas Tillman Johnson; brolis Romualdas su žmona Reda; svainė Vida Penikienė su vyru Aldžiu; daugybė dukterėčių, sūnėnų bei giminių Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Brutenis buvo pašarvotas pirmadienį, balandžio 21 d., So. Boston Casper’s laidojimo namuose. Antradienį, balandžio 22 d. už velionį buvo aukojamos šv. Mišios So. Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje. A. a. Brutenio pelenai bus privačiai palaidoti Kužių kapinėse, Lietuvoje. Nuliūdę artimieji

2014-04-11 (M)

2014-04-21 (A)

Dagmara Jurcienė Puodžiūnaitė.

A † A DAGMARA JURCIENĖ PUODŽIŪNAITĖ. Mirė 2014 m. balandžio 11 d. 7:03 val. vakaro Holy Family Villa nursing home. Gimė 1918 m. vasario 19 d. Sankt Peterburge, Rusijoje. Gyveno Palos Heights, IL ir St. Petersburg Beach, FL. Buvusi vaistininkė Jurcys Pharmacy Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Dagmara buvo žmona a. a. Tado Jurcio ir sesuo a. a. Mindaugo Puodžiūno. Nuliūdę liko: pusbrolis Edas Puodžiūnas su žmona Hanalore, jų vaikai ir anūkai; pusseserė Jūratė Jakštytė Landfield su vyru Jerome, dukterėčia Rima Beliūnaitė; dukterėčia Dalia Steponaitienė ir jos vaikai; anūkė Lydia Jurcytė ir jos mama Virginija Jurcienė. Dagmara ir Tadas abu priklausė Korp! NeoLituania. A. a. Dagmara bus pašarvota pirmadienį, balandžio 21 d. 10 val. ryto Zion Ev. Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453. Religinės apeigos 11 val. ryto. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7500 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-04-11 (M)

2014-05-02 (A)

Eglė Germanienė Tumasonytė.

A † A EGLĖ TUMASONYTĖ GERMANIENĖ. Eglė ramiai užmigo savo namuose Tesuque, NM 2014 m. balandžio 11 d. artimųjų ir draugų aplinkoje. Gimė Kaune 1943 m. kovo 3 d. Į Ameriką atvyko 1947 m. Užaugo Čikagos apylinkėje. Buvo jūrų skautė. Lankė University of Illinois, Champaign-Urbana, kur gavo bakalauro ir magistro laipsnius iš anglų kalbos. Ten susipažino su Kęstučiu Germanu, ištekėjo ir kartu išgyveno 49-nius metus. Dėstė amerikiečių literatūrą Santa Fe High School 25-erius metus. Pabrėždavo gyvybės vertybę, gailiaširdiškumą kitiems ir gamtos didybės apsaugą. Eglė aukojosi mokytojavimui ir šeimos auklėjimui. Buvo duktė dr. Vaclovo Tumasonio ir Vidos Vazbytės Tumasonienės, kuri tebėra gyva. Liūdesyje liko: mama, vyras Kęstutis, duktė Nida Sanger, žentas Christopher Sanger, anūkės Zada Belle ir Liliana Grace; Eglės sesuo Saulė Shiefelbein, jos vyras Mark, dukterėčios Courtney ir Kristina, sūnėnai Erik ir Matthew, Eglės brolis Rimas Tumasonis ir jo žmona Betsy, dėdė Jonas Vazbys ir jo žmona Rasa bei mylintys kaimynai, draugai ir buvusieji mokiniai. Atsisveikinimas įvyks š. m. gegužės 2 d., 3 val. p. p. Randell Davey Audubon Center & Sanctuary, 1800 Uppa Canyon Rd., Santa Fe, NM 87501. Vietoje gėlių prašom aukoti St. Elizabeth Shelter ir Santa Fe (Steshelter. org) arba LA’s Best After School Enrichment Program in Los Angeles (losbset.org). Nuliūdusi šeima

2014-04-10 (M)

2014-04-16 (A)

Vytautas Juozas Černius.

A † A Prof. emeritas VYTAUTAS JUOZAS ČERNIUS 1926.04.26–2014.04.10 Lietuvių išeivijos JAV mokslininkas, edukologas, psichologas, prof. Vytautas J. Černius mirė 2014 m. balandžio 10 d. Prieš 87 metus gimė Mažeikiuose, Lietuvoje. Karo metu pasitraukė į Vokietiją, kur studijavo Pinneberg ir Munster universitetuose. Persikėlęs į JAV, apgynė daktaro laipsnį Čikagos universitete. Temple universitete, Philadelphijoje, išdirbo 30 metų psichologijos, edukacijos ir tarptautinio švietimo srityse. Vytautas išleido apie 50 spausdinių anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis, įskaitant tris knygas. Vytauto Didžiojo universitete įsteigė Pedagogikos centrą, tapo jo direktoriumi, po to Švietimo studijų vedėju ir VDU Atkuriamojo senato nariu. Buvo paskirtas VDU garbės profesoriumi. 2011 m. apdovanotas Lietuvos švietimo ministerijos premija. Nuo 2007 m. dirbo prie prof. B. Makausko knygos Lietuvos istorija vertimo į anglų kalbą. Vytautas buvo Lietuvos skautų organizacijos narys. Giliame liūdesyje liko: žmona Marija (Trumpytė); duktė Sigita su vyru Ubaldo Ferranti ir anūkai Traiano ir Lavinija; sūnus Linas; seserys Marytė Černiūtė ir Danutė Gylienė bei jos vaikai su šeimomis; brolis Alis su žmona Rasele ir jų vaikai su šeimomis, posūnis dr. Edmundas ir jo žmona dr. Magda Fiksinski ir jų duktė Julia. A. a. Vytas buvo a. a. Julijos ir a. a. Juozo Černių vyriausias sūnus ir a. a. Vitos Pavilčiūtės vyras. Trečiadienį, balandžio 16 d. 9 val. ryto įvyks atsisveikinimas Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL, 60439. Šv. Mišios bus atnašaujamos 10 val. ryto. Laidotuvės ketvirtadienį, Tautinėse lietuvių kapinėse, privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, pažįstamus ir mokslo bendradarbius dalyvauti a. a. Vyto atsisveikinime. Vietoje gėlių pageidaujama siųsti aukas organizacijoms „Vaiko vartai į mokslą” arba „Saulutė”. Nuliūdusi šeima

2014-04-10 (M)

2014-04-19 (A)

Valerija Čepaitienė Valiūtė.

A † A VALERIJA ČEPAITIENĖ VALIŪTĖ. Mirė 2014 m. balandžio 10 d. 7:56 val. ryto, sulaukusi gražių 102 metų. Gimė 1912 m. sausio 1 d. Rygoje, Latvijoje. Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje, anksčiau Telšiuose ir Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Giedrė Čepaitytė; anūkai Vidas Paulius su žmona Fiona, Linas Paulius; Laima Palubinskienė su vyru Kovu, Rima Juškienė su vyru Vytu, Algis Paulius Jr. su žmona Kristin, Vilija Pauliūtė; proanūkai Teofilis, Gaja, Mantas, Aleksandras, Cara ir Nicholas; žentas dr. Algis Paulius su žmona Violeta, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Valerija buvo žmona a. a. Kosto, mama a. a. Laimos Pau­lienės, sesuo dail. a. a. Telesforo, a. a. Igno ir a. a. Petro. Valerija priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 19 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, ku­rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios ir iškilmingi palaiminimai. Po iškilmingų palaiminimų a. a. Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Sisters of Immaculate Concep­tion, Ateitis fondui arba Lietuvos Dukterų draugijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-04-09 (M)

Nijole Vaičaitytė Vengrienė.

A † A NIJOLĖ VAIČAITYTĖ VENGRIENĖ Staiga mirė 2014 m. balandžio 9 d. St. Petersburg, FL. Gimė 1936 m. birželio 17 d. Vilniuje. Nuliūdę liko: dukra Auksė su vyru Drew Foster ir daugelis artimų draugų. Brangios velionės prisiminimui apeigos ir pelenų išbarstymas bus privatūs. Artimieji

2014-04-08 (M)

Leonas Venckus.

A † A LEONAS VENCKUS. Mirė 2014 m. balandžio 8 d., sulaukęs 97 metų. Gyveno Palatine, IL. Leonas buvo vyriausias sūnus iš aštuonių vaikų. Nuo pat jaunystės padėjo tėveliams auginti mažesnius broliukus ir sesutes, todėl ir užaugęs padėjo kitiems žmonėms. Laisvai kalbėjo trimis kalbomis, kurias dažnai naudojo, kai reikėjo padėti lietuviams,kurie dar nemokėjo naujame jiems krašte. Šeimai atvykus į Ameriką ir apsigyvenus Čikagoje, tėveliai vėl susijungė su „anglikonais”, t. y. lietuviais, kurie buvo gyvenę Anglijoje. Leonas giedojo bažnytiniame ir „Dainavos” choruose. Išėję į pensiją, tėveliai persikėlė į Fennville, MI, kur jie pastatė gražų namą penkių akrų vaisių sodyboje. Po mamytės (Juzefos Tamošauskaitės) mirties, tėvelis grįžo į Čikagą. Vėliau vedė našlę Stefaniją Grožienę, kuri tik prieš kelis metus buvo atvykusi iš Lietuvos. Nuliūdę liko: žmona Stefanija, sūnus Leonas Vilboras su žmona Petrute ir jų vaikai su šeimomis, duktė Elytė Izokaitienė, jos sūnūs – dr. Antanas ir Juozas su šeimomis. A. a. Leonas buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. ... Pasiilgom tavęs, brangus tėveli, ir laukiam tos dienos, kai mes visi bendrai susirinksime... Duktė Elytė

2014-04-06 (M)

2014-04-11 (A)

Leonas V. Rudžiūnas.

A † A LEONAS V. RUDŽIŪNAS Mirė 2014 m. balandžio 6 d. Gimė 1930 m. balandžio 11 d. Gyveno Staughton, MA, anksčiau So. Boston, MA. Nuliūdę liko: brolis Algis su žmona Genute ir jų vaikai: Romas, Dalia, Darius ir Algis su šeimomis; sesuo Danutė Valodkienė su vyru Rapolu ir jų sūnus Tomas. A. a. Leonas buvo pašarvotas penktadienį, balandžio 11 d. So. Bostone Casper’s laidojimo namuose. Šeštadienį, po šv. Mišių So. Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, velionis buvo nulydėtas ir palaidotas Šv. Kalvarijos kapinėse, šalia žmonos a. a. Albinos ir tėvų Katrinos ir Petro Rudžiūnų. Leonas priklausė Šv. Petro parapijai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, lietuvių Skautų organizacijai, Lietuvos Vyčių organizacijai, Bostono Lietuvių Piliečių klubui.

2014-04-05 (M)

2014-04-12 (A)

Anne Helen Wengelewski (Ciuzinas).

A † A ANNE HELEN WENGELEWSKI (CIUZINAS). Mirė 2014 m. balandžio 5 d. savo namuose, Aurora, IL, su laukusi 94 metų. Gimė 1919 m. rugsėjo 11 d. Chicago, IL, imigrantų iš Lietuvos Joseph ir Sophie Ciuzinas(Urbalis) šeimoje. Nuliūdę liko: duktė Kathleen Sophie Wengel-Disler, vyras Edward Disler, gyvenantys Chicago; duktė A. Mclnerney ir vyras Thomas W. Mclnerney, gyvenantys Aurora, IL; anūkai Carl Peter Loos, Abigail Jade Thornton Mclnerney, daug sūnėnų, dukterė čių ir pusbrolių bei draugų. A. a. Anne buvo žmona a. a. Edward A. Wengelewski. Velionė bus laidojama šeštadienį, balandžio 12 d. 10 val. r. Šv. Kazimiero kapinėse, 4401 W. 111th St., Chicago, IL 60655. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

2014-04-05 (M)

2014-04-22 (A)

Sophie Butkus Pelegrimas Narkus.

A † A SOPHIE BUTKUS PELEGRIMAS NARKUS. Mirė 2014 m. balandžio 5 d. ryte, po kovos su vėžiu, sulaukusi 92 metų. Gyveno Clermont, FL. Gimė 1921 m. lapkričio 21 d. Varlaukyje, Tauragės apskr., Lietuvoje, Juozo ir Marcelės (Petraitytės) Butkų šeimoje. Nuliūdę liko: mylintys sūnus Dennis Pelegrimas, gyvenantis Clermont, FL, duktė Irene Keezer, gyvenanti Katy, TX; anūkai Marcus Pelegrimas, gyvenantis Hurricane, WV, Victoria Amadeo, gyvenanti Caty, TX ir Justin Keezer, gyvenantis Houston, TX; du proanūkai Xavier Keezer ir Wyatt Keezer iš Houston, TX. 1951 m. Sophie emigravo iš Lietuvos į JAV ir apsigyveno Chicago, IL. Dirbo Kraft General Foods iki 1986 m., kol išėjo į pensiją. Su vyru Stasiu gyveno Kalifornijoje ir Arizonoje. 1997 m. persikėlė į Leesburg, FL, o 2003 m. į Kings Ridge, Clermont, FL. Ji buvo Kings Ridge Needlecrafters ir Kings Ridge Aberdeen Spicey Ladies narė. A. a. Sophie buvo žmona a. a. Stasio Narkaus, kuris mirė 2012 m. sausio 25 d. Velionė labai mylėjo šeimą ir kitus žmones. Ji visuomet liks mūsų širdyse. Vietoje gėlių, prašom aukoti Cornerstone Hospice & Palliative Care Foundation, 2445 Lane Park Rd., Tavares, FL 32778-9983. Atminimo šv. Mišios už a. a. Sophie buvo aukojamos Blessed Sacrament Catholic Community bažnyčioje antradienį, balandžio 22 d. 11 val. r. Nuliūdusi šeima. Daugiau informacijos www.beckerfamilyfuneral.com

2014-04-02 (M)

2014-04-06 (A)

Nijolė Dargienė Ilginytė.

A † A NIJOLĖ DARGIENĖ ILGINYTĖ, po ilgos, sunkios kovos su vėžio liga, iškeliavo Amžinybėn 2014 m. balandžio 2 d., sulaukusi 58 metų. Gimė 1956 m. vasario 26 d. Nijolė buvo mama a. a. Karinos Dargytės, duktė a. a. Vlado ir a. a. Stasės Ilginių ir sesuo a. a. Rimanto. Giliame liūdesyje liko: vyras Liutauras Dargis, duktė Lara ir sūnus Rimas, brolis Kastytis su žmona Carolyn ir šeima; seserys Danguolė Ilginytė ir Daiva Sexton su vyru Jeff ir šeima; uošvė Leontina Dargienė; brolienės Milda Ranney ir Jūra Robinson su šeimomis; Lietuvoje brolienė Natalija Ilginienė su šeima; pusseserė Janina Žilienė su šeima; dukterėčios Danielle Czanady, Tiffany Mullarkey su šeimomis; Katherine Ilginis ir Kristen ir Bridget Sexton; sūnėnai Michael ir Matthew Ilginiai su šeimomis; Lietuvoje sūnėnai Žydrūnas ir Evaldas, Vokietijoje dukterėčia Ilona Kannengiesser su šeimomis. Pavargo mūsų Nijolė šioje žemiškoje kelionėje ir Dievulis pasikvietė į savo prieglobstį. Prašome pasimelsti už jos vėlę. A. a Nijolė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 6 d. Donald Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL, nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Pirmadienį, balandžio 7 d. šv. Mišios bus atnašaujamos už jos vėlę 10 val. r. Our Lady of Mt. Carmel bažnyčioje, 8404 S. Cass Ave., Darien, IL. Po šv. Mišių Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direk. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600

2014-03-31 (M)

2014-04-02 (A)

Vytautas Šakenis.

A † A VYTAUTAS ŠAKENIS.Staiga mirė 2014 m. kovo 31 d. 10 val. ryto savo namuose Midlothian, IL, sulaukęs lygiai 82 metų. Gimė 1932 m. balandžio 1 d., Smilgių km., Panevėžio apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 23 metus. Mylėjo Lietuvą ir sekė įvykius joje, džiaugėsi krepšininkų pasiekimais, dalyvavo lietuviškuose renginiuose, mėgo šokti, ypač Štrauso valsus, mylėjo gamtą, augi no rožes ir pomidorus. Labai džiaugėsi savo abiem anūkais. Netekties skausme liko: žmona Rita, sūnus Tomas su žmona Dana, anūkai Arnas ir Grantas, marčios mama Elena, marčios seserys Laima ir Teresė su šeima. Lietuvoje liūdi seserys Genovaitė ir Dana su šeima, Judita ir Žydrūnas, pusseserės Zita ir Janina su šeimomis, svainis Romanas Butkus su žmona Stanislava, jų sūnų Valdo ir Gintaro šeimos, Andriaus su žmona Nijole šeima, daug draugų ir pažįstamų. Atsisveikinimas su a. a. Vytautu įvyko D. Petkaus laidojimo namuose Lemonte balandžio 2 d. ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje balandžio 3 d. Laidotuvės buvo privačios. Nuoširdi mūsų padėka kunigui Antanui Saulaičiui, SJ, laidojimo namų direktoriui Donald Petkui už jautrų atsisveikinimą ir atidumą sunkią valandą bei visiems, dalyvavusiems atsi sveikinime ir šv. Mišiose. Liūdinti žmona Rita ir sūnus Tomas su šeima.

2014-03-30 (M)

2014-04-03 (A)

Veronika Povilaitytė Šatienė.

A † A VERONIKA ŠATIENĖ POVILAITYTĖ. Mirė 2014 m. kovo 30 d., sulaukusi 86 metų amžiaus. Velionė gimė 1928 m. vasario 3 d. Lietuvoje. 1957 m. atvyko į Ameriką, gyveno Town of Lake ir Brighton Park apylinkėse. Išejusi į pensiją kartu su savo vyru a. a. Frank, persikraustė gyventi į Fremont, WI. Čia ji gyveno paskutiniuosius 30 metų, mėgo žuvauti, gaminti maistą ir smagiai leisti laiką draugų rate. Liūdesyje liko: anūkas Tony Dering su žmona Katrina, pro anūkė Courtney Dering, brolienė Henryka Povilaitis, gyvenantis Rochester, NY, kiti giminaičiai Amerikoje ir Lietuvoje bei daugybė draugų Fremonte ir Čikagoje. Atsisveikinimas balandžio 3 d. 11 v. r. Lewin laidojimo namuo se. A. a. Veronika bus palaidota šalia savo vyro Wolf River kapinėse Fremont, WI. Nuliūdę artimieji

2014-03-27 (M)

2014-03-30 (A)

Janina Bajorūnaitė Binderienė.

A † A JANINA BAJORŪNAITĖ BINDERIENĖ, mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė mirė 2014 m. kovo 27 d. St. Pete Beach, Florida. Janina gimė 1923 m. liepos 1 d. Žilainiuose, Panevėžio apskrityje. Lankė Panevėžio mergaičių gimnaziją, vėliau studijavo akušeriją Kaune. Po karo gyveno Vokietijoje ir 1949 m. atvyko į Čikagą. Po vyro Napoleono Binderio miries, 1975 m. persikėlė į St. Pete Beach, Florida. Vasaras praleisdavo lankydama gimines Lietuvoje, arba su artimaisiais Wilmette, Illinois. Janina labai mylėjo ir buvo pasišventusi savo šeimai, vertino draugus. Ji buvo šilta, optimistiška, pasaulį mylinti asmenybė, kuri dosniai dovanojo džiaugsmą aplinkiniams. Nors paskuti niais savo gyvenimo metais jai susilpnėjo rega, tačiau ji dalinosi savo ryškiais prisiminimais, šiltais jausmais, ji mokėjo matyti širdimi. Giliame liūdesyje liko: duktė Nijolė Daugirdienė su vyru Tomu, anūkai Andrea, Kristoforas, Kristina su vyru Nicholas Bagley, proanūkai Celia ir Sebastian; taip pat duktė Anelė su vyru Victor Semke, anūkė Vicki su vyru Kirk Schlupp, proanūkai Ralphie ir Alex. Kovo 30 d. Šv. Pranciškaus koplyčioje St. Pete Beach buvo aukojamos šv. Mišios už Janiną. Gegužės 10 d. vyks privačios apeigos prisiminti mūsų brangiausią Janiną. Jos pelenai bus palaidoti šalia vyro Napoleono Tautinėse kapinėse ir dalis bus išbarstyta Lietuvoje. Mes liūdime ir jaučiame netektį, tačiau stengiamės džiaugtis mielais ir gražiais prisiminimais, nes žinome, jog to norėtų Janina. Nuliūdusi šeima

2014-03-27 (M)

2014-04-08 (A)

Kazimiera Vaišvilienė Poškutė.

A † A KAZIMIERA VAIŠVILIENĖ POŠKUTĖ Mirė 2014 m. kovo 27 d., sulaukusi 94 m. Gimė 1919 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: duktė Lucy Barnish, gyvenanti Lincolnshire, IL; duktė Mary Nowick, gyvenanti St. Petersburg, FL; anūkai Nika, Erika, Jamie, Danette, Cynthis, Daniel, Natalie ir Vanessa; pro­anūkai: Gwen, Brady, Rex, Eric, Stephanie, Sabrina, Sierra ir Breasha; propro­anūkai Lanceton ir Blayton. A. a. Kazimiera buvo žmona a. a. Eugenijaus. Priklausė Amerikos Lietuvių klubui, Floridoje. Laidotuvės bus penktadienį, balandžio 4 d., 12 val. popiet, Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-22 (M)

Vitas V. Koklys.

A † A VITAS V. KOKLYS. Mirė 2014 m. kovo 22 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Gyveno Cave Creek, Arizona, anksčiau Cleveland, Ohio ir Hacienda Heights, California. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje, a. a. Apolonijos (Kondrotaitės) ir Artūro Koklių šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Jūratė Laikūnaitė; duktė Audra su vyru Robert Plummer – jų vaikai Evija, Kovas ir Vilija; sūnus Vainius su žmona Annette – jų vaikai Amber, Alexandria, Isabella ir Christian; seserys Danutė Dirvonienė, Dalė Lukienė, Lydia Vaitkienė; brolis Jonas Koklys ir a. a brolio Algimanto Koklio šeima ir giminės Kanadoje bei Lietuvoje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių skautų organizacijai, Dirbo aeronautikos srityje, Rohr Aircraft Corporation. Nuliūdusi šeima. Laidotuves tvarko Hansen Desert Hills Mortuary, Scottsdale, Arizona, tel. 602-944-1561

2014-03-21 (M)

2014-03-25 (A)

Jurgis Karalius.

A † A JURGIS KARALIUS. Mirė 2014 m. kovo 21 d. 10:22 val. ryto. Gimė 1924 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Medardas; sūnus Rytis, anūkas Vytas bei kiti giminės. A. a. Jurgis buvo vyras a. a. Jadvygos. Velionis pašarvotas antradienį, kovo 25 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jurgis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-18 (M)

2014-03-29 (A)

Mečys V. Mikutaitis.

A † A MEČYS V. MIKUTAITIS. Mirė 2014 m. kovo 18 d.12:12 val. ryto Santa Monica, CA. Gimė 1915 m. vasario 5 d. Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA, anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas, duktė Megan ir žmona Judy; duktė Vilija, jos sūnus Povilas, jo žmona Abby ir jų sūnus Wyatt; duktė Sigutė Miller su vyru Danny ir jų duktė Lana, duktė Aušrinė Rowell su vyru Richard ir jų sūnus Jonas; dukterėčia Vilija Thomas bei giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Mečys buvo vyras a. a. Janinos Arlauskaitės, tėvas a. a. Algimanto. Priklausė Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo chorui. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, kovo 29 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 44-ta ir California gatvė, Brighton Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Mečys bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-13 (M)

2014-03-18 (A)

Regina Elena Alkevicz (Alkevičienė).

A † A REGINA ELENA ALKEVICZ (ALKEVIČIENĖ. Mylima mamytė, močiutė, promočiutė, sesutė, brolienė, teta bei uošvienė mirė 2014 m. kovo 13 d. Lincoln Park, Michigan, sulaukusi 82 m. amžiaus. Giliame nuliūdime liko: sūnus Edwardas ir dukra Laura su šeimomis; sesutė Birutė Pocienė su šeima, gyvenanti Elizabeth, NJ, brolienė Elena Alkuvienė su šeima bei kiti giminės JAV ir Lietuvoje. A. a. Regina kovo 17 d. buvo pašarvota Harris laidojimo namuose, Livonia, Michigan, kur po rožinio, viešą atsisveikinimą pravedė laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė. Kovo 18 d., po šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, velionės karstas buvo nulydėtas į Holy Sepulchre kapines, kur a. a. Regina buvo palaidota šalia vyro a. a. George Edward Alkevicz. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

2014-03-11 (M)

2014-03-15 (A)

Vladas Ruzga.

A † A VLADAS RUZGA. Mirė 2014 m. kovo 11 d. Woodstock, Illinois, sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė 1927 m. rugpjūčio 19 d., Utenos rajone, Rastinių kaime. Į Ameriką atvyko 1950 m. Šeima įsikūrė Gary, IN. Velionis priklausė Vytauto VFW post 289 Merrillville, IN, įvairioms organizacijoms Indianoje, buvo ilgametis Šv. Kazimiero parapijos veikėjas. 1996 m. persikėlė į Lemont, IL, kur aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Nuliūdę liko: dukra dr. Linda Burbienė su vyru Ričardu, žentas Jurgis Riškus, anūkai Justinas su žmona Jennifer, Paulius ir Antanas, marti Dalia Ruzgienė, anūkai Ričardas su žmona Leslie, Antanas, Diana ir Edvardas, proanūkai Lukas, Charlotte ir Jacob, giminės Lietuvoje. A. a. Vladas buvo vyras a. a. Marytės Ruzgienės-Pusdešrytės, tėtis a. a. Leniuko Ruzgos, a. a. dr. Edvardo Ruzgos ir a.a. Ritos Riškienės-Ruzgaitės. Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 14 d. nuo 3 val. p.p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. 9:30 val. r. iš Petkaus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vladas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui. Nuliūdusi šeima

2014-03-08 (M)

2014-03-16 (A)

Algimantas Koklys.

A. A. ALGIMANTAS KOKLYS. Mirė 2014 m. kovo 8 d. Ft. Pierce, Florida, po ilgos sunkios ligos. Anksčiau gyveno Cleveland, Ohio ir Chicago, Illinois. Gimė 1947 m. vasario 13 d. Wehnen, Vokietijoje, a. a. Apolonijos (Kondrotaitės) Koklienės ir Artūro Koklio šeimoje. Nuliūdę liko: žmona June Koklys, vaikai Christopher, Robin, Melissa ir Kelly; seserys Danutė Dirvonienė, Dalė Lukienė, Lydia Vaitkienė; broliai Vitas Koklys ir Jonas Koklys bei jų šeimos ir giminės Kanadoje ir Lietuvoje. Šv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos sekmadienį, kovo 16 d. 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, Illinois. Nuliūdusi šeima

2014-03-08 (M)

2014-03-21 (A)

Irena Kazlauskienė Vyčiūtė.

A † A IRENA KAZLAUSKIENĖ VYČIŪTĖ. Mirė 2014 m. kovo 8 d. Nuliūdę liko: vaikai Vida ir Algis; žentas Paulius; vai kaičiai Justinas ir Elytė; seserys Danutė ir Nijolė; bro liai Rimas ir Arvydas bei visi giminės. A. a. Irena buvo žmona a. a. Petro. Laidotuvės įvyks kovo 21 d. Nuliūdę artimieji.

2014-03-05 (M)

2014-03-09 (A)

Aidas Vladas Kriaučiūnas.

A † A AIDAS VLADAS KRIAUČIŪNAS. Mirė 2014 m. kovo 5 d. Indianapolis, Indiana, po ilgos kovos su vėžiu. Gimė 1963 m. birželio 1 d. Kankakee, IL. Baigė Michigan State University biochemijos mokslus ir įsigijo ma-gistro laipsnį Texas Tech University. Daugiau nei 25-erius metus Aidas dirbo Eli Lilly farmacijos bendrovėje įvairiose tyrimų srityse. Jis mėgo leisti laiką su šeima, fotografuoti ir žiūrėti sporto rungtynes. Garsėjo savo geru humoro jausmu. Aidas buvo Detroito Žiburio mokyklos abiturientas, ateitininkas, daugelį metų stovyklavęs ir dirbęs Dainavos jaunimo stovykloje. Ten taip pat dirbo administratoriumi. Aktyvus Indianapolio LB narys. Nuliūdę liko: žmona Tracey, dukra Audra, sūnus Vytas; tėvai Romualdas ir Gražina, brolis Aras ir sūnėnas Aleksas, brolis Aldas, brolienė Irena, sūnėnai Gytis ir Andrius. Aidas pašarvotas Flanner and Buchanan Funeral Home – Washington Park North (www.flannerbuchanan.com): 2706 Kessler Blvd W. Dr, Indianapolis, IN 46228, 317-251-5959. Lankymas kovo 9 d. nuo 4:30 val. p. p. iki 8:30 val. v. (rytų pakrantės laiku). Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos kovo 10 d., St. Monica Catholic Church, Indianapolis, IN (6131 Michigan Road, Indianapolis, IN 46228; 317-253-2193) 10 val. ryto. Lankymas bažnyčioje prasidės nuo 9 val. ryto. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Po to seks gedulingi pietūs. Prašome prisiminti a. a. Aidą savo maldose. Jo atminimui galima paaukoti Dainavos fondui: Camp Dainava Foundation, c/o Dr. Marius Laniauskas, 6604 Ivana Court, Mentor, OH, 44060 (campdainavafoundation.org).

2014-03-05 (M)

2014-03-22 (A)

Albertas Antanas Bartkus.

A † A ALBERTAS ANTANAS BARTKUS. Po ilgos ligos mirė 2014 m. kovo 5 d. Henderson, Nevada. Anksčiau gyveno Čikagoje ir Mount Prospect, Illinois. Gimė Lietuvoje 1936 m. birželio 7 d. Studijavo University of Illinois, Urbana-Champaign ir baigė elektros inžineriją. Dirbo Underwriters Laboratories administracijoje ir tyrimų srityse. Dalyvavo profesinių organizacijų veikloje. Tarnavo JAV armijoje ir buvo pasiekęs Lieutenant Colonel laipsnį. Nuliūdę liko: žmona Rūta Abelkytė; dukterys Julytė Turza ir Linda Lind; anūkai Stefutė, Cody, Natalija su vyru Drew, Nicky, Mikaela ir Ryder bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2014 m. kovo 22 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Alberto atminimui galima aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Liūdinti šeima.

2014-03-03 (M)

2014-03-08 (A)

Juozas Vilcha Vilčiauskas.

A † A JUOZAS VILCHA (VILČIAUSKAS). Mirė 2014 m. kovo 3 d., Čikagoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1923 m. kovo 15 d. Joniškyje, Lietuvoje. Buvo sūnus a. a. Juzefos ir Prano Vilčiauskų. Inžineriją studijavo Kaune ir Hamburge, Vokietijoje. Nuliūdę liko: ilgametė gyvenimo draugė Aldona Lapinskienė, jos dukros Saulė ir Asta su šeimomis; giminaitės Danutė Jasilionienė ir Inga Sutkus su šeimomis, artimi draugai bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, kovo 8 d., 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. A. a. Juozas bus palaidotas Joniškio kapinėse, Lietuvoje, šalia savo tėvų bei brolių. Vietoj gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdę artimieji

2014-03-02 (M)

Regina Latožienė (Ginkutė).

A † A REGINA LATOŽIENĖ GINKUTĖ. Mirė 2014 m. kovo 2 d., sulaukusi 88 metų. Gyveno Richmond, CA, anksčiau Westmont, IL ir ilgus metus Cicero, IL. Gimė 1926 m. vasario 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Kastytis, dukra Rita Bagley su vyru Joe, gyvenantys Kalifornijoje, anūkės Ingrida Latožaitė, Lana Bagley, Justina ir Maira Stukaitės; Edmundas Stukas su žmona Živile, kartu su Alex ir Beth Chirban bei kiti giminės ir draugai Lietuvoje, Amerikoje, Australijoje ir Kanadoje. A. a. Regina buvo žmona a. a. Broniaus, mama a. a. Natalijos Stukienės, uošvienė a. a. Gražinos Latožienės. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima

2014-03-02 (M)

2014-03-03 (A)

Aldona Brazis (Sokas).

A † A ALDONA BRAZIS (SOKAS). Mirė sulaukusi 96 metų. Gyveno Palos Heights, vasaras praleido Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: dukros Beverly Opelka, Donna Raymond, Marilyn Klecka ir Susan su vyru Gerald Pines; anūkai Cheryl Heller, Elissa su vyru Robert Martins, Michael (Kelly) Abrignani, Vanessa (Dwane) Kozak, Marisa (Giorgio) Ferrari, Loren (Mathieu) Bouchard, Lindsay Klecka, Stephanie Pines, Steven (Jamie) Pines, Craig (Heather) Pines; proanūkai Max, Heidi, Marley, Robby, Olivia Marie, Quintin, Madison, Sophia. Gia, Ella, Olivia Mae, Alex, Jacob, Evan, Allison ir D. J., svainė Olga Schulfer. Daug metų priklausė Čikagos lietuvių Moterų klubui, buvo Lietuvos Vyčių 112 kuopos choro dalyvė, gera pianistė, 67 metus visur dalyvavo kartu su mylimu vyru, solistu a. a. Algirdu A. Braziu. Velionė buvo sesuo a. a. Olgos Sokas, uošvienė a. a. William Opelka. A. a. Aldona buvo pašarvota sekmadienį, kovo 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Schmaedeke laidojimo namuose, 10701 S. Harlem Ave., Worth, IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 3 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė buvo atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės buvo privačios. Šeima prašo aukoti Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, 60629 arba Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai. Laidot. direkt. Schmaedeke FH. Tel. 708-448-6000 arba www.schmaedekefuneralhome.com

2014-03-01 (M)

2014-03-07 (A)

Teresė Glambienė (Levušytė).

A † A TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ). Staigiai mirė 2014 m. kovo 1 d. rytą, sulaukusi 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje. Buvo duktė a. a. Juozo ir Anelės Levusių ir žmona a. a. Justino Glambos. 1944 m. pabėgo į Hanoverį, Vokietiją. 1950 m. emigravo į Čikagą, 47 metus išgyveno Brighton Parke, o paskutinius 14 metų gyveno Orland Park, Illinois. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Namų Savininkų draugijai, Šauliams ir Dukterų draugijai, rėmė Lietuvių Fondą. Teresė labai mylėjo savo šeimą, ypač anūkus. Ji buvo puiki siuvėja. Jai patiko auginti gėles ir dirbti darže, mėgo žaidimus ir lošti kortomis. Giliai nuliūdę liko: dukra dr. Irena ir jos vyras Steponas Juš ka, sūnus advokatas Algis ir žmona Loretta (Lopez), anūkai dr. Alicija Juškaitė ir vyras Mohammad Afzal ir Andrius Juška MBA; sesuo Stefania Miliauskienė ir vaikai – krikšto sūnus Jonas su žmona Elena ir šeima, Dalia Riley ir šeima ir Rasa Miliauskaitė. Lietuvoje liko brolis Jonas Levušis su žmona Algida ir jų dukromis – Nijolė su vyru Viktoru ir sūnum, Danutė su sūnum, Audronė su dukromis ir Laura; kiti giminės Lietuvoje ir Waukegan bei artimieji ir draugai. A. a. Teresė buvo svainė a. a. Igno Miliausko ir teta a. a. Rimvydo Miliausko. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 7 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois. A. a. Teresė bus pervežta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 4400 S. California Ave. Čikagoje šeštadienį, 9 val. ryto kur vyks atsisveikinimas ir 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę vaikai Irena ir Algis

2014-03-01 (M)

2014-03-06 (A)

Vladas Sinkus.

A † A Inž. VLADAS SINKUS. Mirė namuose 2014 m. kovo 1 d. 1 val. ryto Lemont, IL. Gimė 1920 m. rugsėjo 3 d. Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Kumelionių kaime. Inžineriją studijavo Kaune ir Stuttgart, Vokietijoje. Nuliūdę liko: žmona Raminta Svipaitė; dukterėčios Daiva Lutz ir Rūta Lippincot; svainė Daiva Svipas, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Vladas buvo sūnus ūkininkų a. a. Mato ir Felicijos Aglinskaitės Sinkevičių, brolis a. a. Vytauto Sinkaus ir a. a. Aldonos Jakimavičiūtės Jamdolienės. Buvo ateitininkas ir frontininkas, atstovavo VLIK’e, priklausė Lietuvių Fondui, Ateitininkų namams, Pasaulio lietuvių centrui, Lietuvių Inžinierių ir architektų sąjungai. Vietoj gėlių prašom aukoti Vaiko Vartai į mokslą organizacijai, „Saulutei” arba Mišioms. A. a. Vladas bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 6 d. nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12041 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vladas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-01 (M)

2014-03-08 (A)

Prakseda Valerija Stirbienė.

A † A PRAKSEDA VALERIJA STIRBIENĖ. Mirė 2014 m. kovo 1 d.Gimė 1919 m. gegužės 6 d., Lietuvoje, Telšių apskrityje, Varnių valsčiuje, Pabiržulių kaime. Nuliūdę liko: brolis Antanas Zelba Klaipėdoje, sesuo Onutė Vaišienė, dukra Regina Stirbytė, sūnus Rimantas Stirbys ir jo šeima: žmona Jūratė Krokytė, anūkai Rasa, Gintautas ir Gaja Stirbiai. Į JAV atvyko 1949 m. ir apsigyveno New Britain, Connecticut su vyru Pranu Stirbiu ir vaikais. Priklausė Šv. Andriejaus parapijai, Rožančių draugijai. Puoselėjo vaikų tautiškumą, siųsdama juos į lietuvišką šeštadieninę mokyklą, lietuviškus skautus ir tautinių šokių grupes. Velionė buvo pašarvota Venskūno laidojimo namuose ir išlydėta į Švč. Marijos kapines New Britain, kovo 8 d. Palaidota šalia vyro Prano Stirbio, tėvo Prano Zelbos ir uošvio Kazio Stirbio. Aukas a. a. Praksedos atminimui galima siųsti Baltic Jesuits Advancement Project c/o Fr. Antanas Saulaitis, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439. Nuliūdę artimieji

2014-02-27 (M)

Margot Vaitkus.

A † A MARGOT A. VAITKUS. Po negailestingos ligos, miela žmona, motina ir teta Margot, gimusi 1926 m. lapkričio 1 d. Nurtingen, Vokietijoje, palikusi žemiškas kančias, iškeliavo Amžinybėn 2014 m. vasario 27 d. Atvykusi į Ameriką su vyru Antanu ir sūnumi Vytautu, apsigyveno Cleveland, Ohio. Po kelių metų, Antano darbo reikalais persikėlė į San Jose, California. Nuliūdę liko: Antanas ir dvi dukterys, gyvenančios San Jose; duktė Birutė su vyru Alexander ir dukrom Kirsten ir Marissa ir duktė Monika su dukra Ashley. Taip pat Antano brolvaikiai: Galina Morkūnienė iš Toronto, Gediminas Vaitkus iš Albu querque, NM ir Algirdas Vaitkus su šeima iš Mission Viejo, CA. A. a. Margot palaidota Oak Hill Memorial Park, San Jose, California, šalia sūnaus Vytauto. Vaitkų šeima ir giminės

2014-02-26 (M)

2014-03-03 (A)

Aldona Rygelienė.

A † A ALDONA RYGELIENĖ. Iškeliavo į Amžinybę 2014 m. vasario 26 d., sulaukusi 83 metų. Gimė Kaune, Onos Putvytės ir dr. Vinco Tercijonų šeimoje, 1930 m. birželio 9 d. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Juozo Rygelio (1920–2012). Paskutinius 24-erius metus, jie gyveno Thompson, Connecticut. Nuliūdę liko penki vaikai: dukra Aldona, sūnus Antanas su žmona Egle, sūnus Vincas, dukra Ramunė, dukra Vita Čepkauskienė su vyru Vytu, penkios anūkės, trys anūkai ir dvi proanūkės. Laidotuvės įvyko kovo 3 d. iš Gilman Funeral Home, Putnam, CT (www.GilmanAndValade.com) Atminimo aukas galima skirti The Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, Illinois 60439 (pažymėti Kauno gimnazija) arba Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty Hwy., Putnam, CT, 06260 arba ALKA (Amerikos lietuvių Kultūros archyvas), P. O. Box 608, Putnam, CT, 06260.

2014-02-25 (M)

2014-03-01 (A)

Irene Masiliunas.

Mirė 2014 m. vasario 25 d. Nuliūdę liko: sesuo Carol Sudeikis, svainė Cindy, vienuolika sūnėnų ir dukterėčių ir du jų vaikai. Velionė buvo sesuo a. a. Peter, a. a. John, a. a. Raymond, a. a. Anne, a. a. Bernice, svainė a. a. Isidore, a. a. Lorraine. Priklausė St. Theresa draugijai, mėgo keliauti į Lietuvą ir Italiją, mylėjo savo sūnėnus ir dukterėčias. A. a. Irene pašarvota penktadienį, vasario 28 d. nuo 2 val. p. p. iki 7 val. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Irene bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Lack FH, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com

2014-02-25 (M)

2014-02-28 (A)

Filomena Černiuvienė.

A † A FILOMENA ČERNIUVIENĖ. Mirė 2014 m. vasario 25 d. Gimė 1913 m. Lietuvoje, Šimonių kaime, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 65 metus. Buvo žmona a. a. Kazimiero Černiaus, kuris mirė 1994 m. Nuliūdęs liko sūnus Rimas Černius. A. a. Filomena buvo sesuo a. a. Broniaus Vaidilos, a. a. Genovaitės Slivinskienės, a. a. Stasės Vaidilaitės ir teta a. a. Kastyčio Slivinsko. Nuliūdę liko a. a. Broniaus vaikai – Dainius, Aidas, Rasa, Audrius ir Gailius ir a. a. Genovaitės vaikai – Danutė, Algimantas, Vytas. Filomena Lietuvoje baigė Dotnuvos Žemės Ūkio akademiją, mokytojavo Veprių miestelyje, priklausė ateitininkams. Mylėjo savo gimtąjį kraštą, savo tėvų žemę Lietuvą. Amerikoje priklausė Lietuvių Fondui ir Lietuvių Agronomų sąjungai. Buvo Amerikos pilietė ir mylėjo šį kraštą, kuriame rado prieglobstį. A. a. Filomena pašarvota ketvirtadienį, vasario 27 d. nuo 3 val. p. p. Lack Funeral Home laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, Illinois ir penktadienį, vasario 28 d. 10 val. ryto, Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, Čikagoje, kur 11:30 val. ryto vyks gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Lack FH, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com

2014-02-24 (M)

2014-02-27 (A)

Edward George Biskis.

A † A Dr. EDWARD GEORGE BISKIS. Mirė 2014 m. vasario 24 d. Albuquerque, New˙Mexico, po trumpos ir sunkios ligos. Anksčiau gyveno Evanston, IL, o išėjęs į pensiją, Placitas, NM. Gimė 1935 m. balandžio 2 d. Coaldale, Pennsylvania, a. a. Alice (Vitkauskaitės) ir a. a. Edward R. Biskių šeimoje. Baigęs Pennsylvania State universitete chemijos inžinerijos mokslus jis įsigijo magistro laipsnį Cornell universitete. Apgynė daktaro laipsnį chemijos inžinerijoje Northwestern universitete. Edward dirbo NASA Triton Missle programoje Colorado valstijoje ir dirbo įvairiose petrochemijos firmose. 1973 metais, jis įsteigė savo firmą, BTU Contracts, industrinių dujų srityje, Čikagos apylinkėje. Edward mėgo keliauti, žvejoti, muziką ir studijuoti istoriją. Ypač patiko iškylauti gamtoje. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga (Stirbytė-Šliažienė), Placitas, NM; sūnus Edward J., Greenwood, IN, duktė Patricia Wright su vyru Jeffrey, Seattle, WA; duktė Suzanne Brizzolara su vyru Frank, St. Charles, IL; podukra Lina Šliažaitė su draugu Jim Miller, San Francisco, CA; anūkai Sarah, Ryan ir Andrew Biskis, Alexander ir Daniel Wright ir Will Otis Brizzolara. Edward buvo pašarvotas vasario 27 d. French Funeral Homes, Rio Rancho, NM (www.frenchfunerals.com/ obituries/Edward-Biskis). Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašautos Church of the Incarnation, Rio Rancho, NM. Vėliau a. a. Edward bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Prašome prisiminti a. a. Edward savo maldose. Jo atminimui galima paaukoti šioms organizacijoms: Baltic Jesuit Advancement Project(www.balticjesuits.org), People Living Through Cancer (www.pltc.org) ir Lustgarten Foundation(www.lustgarten.org). Nuliūdusi šeima

2014-02-23 (M)

Petronėlė Kavaliauskaitė (Sesuo Palmyra).

A † A SESUO PALMYRA (PETRONĖLĖ KAVALIAUSKAITĖ)(1913 birželio 10 - 2014 vasario 23). Mirties išvakarėse, drauge su seserų būreliu, kurios giedojo pynę giesmelių prie jos lovos, seselė Palmyra taip pat niūniavo, giedojo, dėkojo seserims ir ištiesusi rankas laukė savo Viešpaties. Būdama 24 metų vos davusi vienuolinio gyvenimo pirmuosius įžadus Marijampolėje, 1937 metais, atvyko į Ameriką darbuotis su išeivijos lietuviais. Ir tik atšventus šimtmetį tarnystės – Viešpats pasišaukė. Kviečiame bendrabutietes, Dainavos ir Neringos stovyklų lankiusius, Toronto, Montrealio ir Lemonto parapijose pažinojusius bei buvusius ,,Margučio” radio valandėlės klausytojus jungtis į maldą dėkojant Viešpačiui už sesers Palmyros atiduotą gyvenimą Dievui ir žmonėms. Marijos nekaltai Pradėtosios vienuolijos seserys. Putnam, Connecticut

2014-02-18 (M)

2014-02-22 (A)

Valentinas Martis.

A † A VALENTINAS MARTIS (MARTIŠIŪNAS). Mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 2014 m. vasario 18 d., Čikagoje, sulaukęs 90 metų. Gimė 1924 m. sausio 25 d. Lankeliškiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Viliušytė); sūnus Tomas su žmona Veronika (Przybilla) ir anūkas Valentin; sūnus Linas su žmona Mary Ellen (Pociūtė) ir anūkė Lydia su vyru Eric Dahlen, anūkė Lucia su vyru Joe Gozales ir anūkas Paul; dukra  Ramunė su vyru Robert Franitza ir anūkas Adam, anūkė Robin ir anūkė Mary; giminės ir artimieji Lietuvoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, vasario 22 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 10 val. ryto. Šv. Mišios 11 val. ryto. A. a. Valantinas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 (Skolos sumažinimui).

2014-02-17 (M)

Audronė Bartienė (Sinkevičiūtė).

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A AUDRONĖ BARTIENĖ (SINKEVIČIŪTĖ). mirė 2014 m. vasario 17 d., Sun City, AZ, po sunkios ligos, sulaukusi 71 metų. Gimė 1942 m., kovo 19 d. Kaune, Lietuvoje. Anksčiau gyveno Ringwood, NJ, Brooklyn, NY, Amsterdam, NY, ir Vokietijoje. Lankė Šv. Kazimiero parapijos mokyklą Amsterdam, NY. Baigė Apreiškimo parapijos pradžios mokyklą Brooklyn, NY 1956 m. Mokėsi šeštadieninėje Maironio vardo mokykloje 1951–1958. Baigė Bishop Mc Donald Memorial High School 1960 m. Dalyvavo NY Tautinių šokių grupėje. Jaunystėje priklausė Lietuvių skautėms ir Akademiniam Skautų sąjūdžiui. Baigė The City University of New York 1964 m. bakalauro laipsniu ir 1969 m. M.A. laipsniu Mokytojos praktiką įgijo The Julia Richman High School 1965 m. Dirbo New York Welfare Dept. socialine darbuotoja, o vėliau vyro įsteigtoje bendrovėje Aras Enterprises, Inc. Mėgo statyti miniatiūrinius lėlių namelių modelius, skaityti, ir darbuotis savo darže. Būdama jauna, a. a. Audronė daugelį vasarų praleido Putnam, CT, MNPS mergaičių vasaros stovyklose. Malonūs prisiminimai ją lydėjo visą gyvenimą. Aukas velionės atminimui galima siųsti Neringos stovyklai: Neringa, Inc., 600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260. Nuliūdę liko: vyras Vitolis Bartys, duktė Jūratė su šeima, sūnus Aras su šeima ir kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

2014-02-14 (M)

2014-02-18 (A)

Jonas Rachas.

A † A JONAS RACHAS. Mirė 2014 m. vasario 14 d. 9 val. vakaro, sulaukęs 92,5 m. Gyveno Burbank, IL, anksčiau Chicago, Brighton Park. Gimė Lietuvoje, Raseinių rajono, Ariogalos valsčiaus, Negirvos km. Amerikoje išgyveno 49,5 metų. Nuliūdę liko: žmona Janina Podbereskaitė Rachas, duktė Irena Niezgoda su vyru Wlodzimierz, anūkė Danutė su vyru Jim Panacchia, anūkė Gražina su vyru Joe Pruim ir jų vaikai Emilija ir Mateusz, anūkė Renata ir Shawn Nowotnik ir jų dukrytė Sofija bei giminės Lietuvoje. Velionis vienuolika metų buvo ištremtas Sibire, 5 metus gyveno Lenkijoje. A. a. Jonas pašarvotas antradienį, vasario 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Damar-Kaminski laidojimo namuose, 7861 S. 88 Ave., Justice, IL, 60458. Laidotuvės trečiadienį, vasario 19 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Damar-Kaminski FH, tel. 708-496-0200 arba www.damarkaminskifuneralhome.com

2014-02-11 (M)

Constance Bakšys.

A † A CONSTANCE BAKŠYS. Mirė 2014 m. vasario 11 d. Exeter, NH. Gimė 1916 m. kovo 8 d. Lietuvoje, Valerijono ir Onos (Rudvalytės) Grajauskų šeimoje. A. a. Constance buvo žmona a. a. Kazimiero Bakšio. Nuliūdę liko: dukros Vilia Bakšys-Mori ir Ramona C. Baxter. Atsisveikinimas su velione vyks St. Mary’s kapinėse, Obernburg, NY. A. a. Constance atminimui vietoje gėlių prašom aukoti Marsh Chapel at Boston University, 735 Commonwealth Ave., Boston, MA, 02215. Nuliūdę artimieji. Brewitt Funeral Service, Inc., tel. 603-772-3554 arba www.brewittfuneralhome.com

2014-02-06 (M)

2014-02-14 (A)

Justinas Laukys.

A † A JUSTINAS LAUKYS. Mirė 2014 m. vasario 6 d. 2 val. popiet. Gyveno Schaumburg, IL. Gimė 1938 m. sausio 17 d., Lietuvoje, Svilonių kaime. Nuliūdę liko: sesuo Dangira Budrienė su vyru Ignu; sūnėnas Audrius Budrys su žmona Ramona, jų vaikai Marina ir Alanta; sūnėnas Darius Budrys su žmona Lida, jų vaikai Alina ir Aureja; dukterėčia Vida Tamoshunas su vyru Aru, jų vaikai Mintė ir Dalia; dukterėčia Rima Jokubauskienė su vyru Robertų, jų vaikai Jonas, Liana ir Vitas. A. a Justinas buvo sūnus a. a. Jono Laukio ir Leokadijos Pirštelytės. Už velionį šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, vasario 14 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Po šv. Mišių a. a. Justinas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-02-01 (M)

2014-02-06 (A)

Donata Ona Krikščiūnaitė Karužienė.

A † A DONATA ONA KRIKŠČIŪNAITĖ KARUŽIENĖ. Gimusi ir krikštyta 1926 metais Šiauliuose, mirė 2014 metais vasario 1 dieną. Ilgametė „Draugo” laikraščio darbuotoja, ji tuo būdu prisidėjo prie Lietuvos išsilaisvinimo veiklos. A. a. Jonas Romas Karuža buvo jos vyras. Atsisveikinimas prasideda 9 val. ryto 2014 m. vasario 6 d., ketvirtadienį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 12401 S. Archer, Lemont, Illinois. Nuliūdę lieka vaikai: Danutė Karužaitė Tulp su vyru Bill, Jonė Karuža Arsenault, Arvidas Jurgis Karuža, Daiva Valeria Karužaitė; anūkai: Aren Romas Tulp ir Shane Jonas Tulp, Juras Arsenault ir Jeannot Arsenault; sesuo Julija Janonienė Mačiulaitienė su vyru Juozu, krikšto dukra Inga Janonytė Scheckle su vyru Dave ir brolis Gytis Juozas Krikščiūnas su žmona Monika. Taip pat liūdi giminės Kanadoje ir Lietuvoje.

2014-01-30 (M)

2014-02-02 (A)

Genovaitė (Jenny) Paketurytė.

A † A GENOVAITĖ ,,Jenny” PAKETURYTĖ. Mirė 2014 m. sausio 30 d. 7:27 val. ryto New Lenox, IL. Gimė 1939 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sesuo Aldona Stankienė; sūnėnai Tony Stankus su žmona Cynthia Bergmann ir Tomas Stankus; produkterėčios ir sūnėnai Laurel, Nicole, Christopher ir Nicholas Stankus. Velionė buvo duktė a. a. Eleonora Dailidė ir Vytauto Pake turio, svainė a. a. Algio Stankaus. A. a. Genovaitė ,,Jenny” bus pašarvota sekmadienį, vasario 2 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 3 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi šios. Po šv. Mišių a. a. Genovaitė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau ti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-23 (M)

2014-02-01 (A)

Bernardas Bracius.

A † A BERNARDAS BRACIUS. Mirė 2014 m. sausio 23 d., sulaukęs 87 metų. Gimė 1926 m. liepos 5 d. Rokiškio rajone, Lietuvoje. Bernardas buvo vyriausias Juozapo ir Konstancijos Bracių sūnus. Nuo 1955 metų gyveno Waukegan, IL. Daugiau nei 40 metų tu­rė­jo savo verslą „Ber­nie’s Auto Repair”. Nuliūdę liko: žmona Irena; duktė Bernadeta ir jos vyras Li­nas Kairys, anūkai Lukas ir Katie; sūnus Algis su žmona Donna, anū­kas Ryan ir žmona Mary; proanūkiai – Sebastian, Abbie ir Ma­cie; seserys Lietuvoje ir visa A. Lušaitės gi­minė. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, vasario 1 d., 10 val. r. Brad­ley Funeral Home, 313 10th St., North Chicago, IL, 60064, tel. 847-473-3966. Laidotuvės privačios.

2014-01-18 (M)

2014-01-22 (A)

Aldona Bikulčienė.

A † A ALDONA BIKULČIENĖ. Amžinybėn iškeliavo 2014 m. sausio 18 d. Gyveno Cicero, IL. Gimė ir augo gražiame Lietuvos kampelyje, Utenoje. Ilgametę santuoką nugyveno su a. a. Algirdu Bikulčiumi. Nuliūdę liko: sūnus Giedrius, anūkėliai Julytė ir Aurimukas, marti Roma. Aldona ilgus metus dirbo Vilniaus 23-čioje vidurinėje mokykloje, o taip pat Čikagos lituanistinėje mokykloje, vaikus mokydama lietuvių kalbos ir literatūros. Vėliau dirbo Lituanistiniame institute, buvo aktyvi Cicero Lietuvių Bendruomenės narė. Atsisveikinimas su velione įvyks trečiadienį, sausio 22 d., nuo 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct, Cicero, IL, 60804, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-18 (M)

2014-01-26 (A)

Elena Pocius Steikūnaitė.

A † A ELENA POCIUS STEIKŪNAITĖ. Mirė 2014 m. sausio 18 d. nuo plaučių uždegimo komplikacijų. Gyveno Beverly Shores, IN. Gimė 1919 m. rugpjūčio 31 d. Tauskūnuose, Lietuvoje, kur jos tėvai Antanas ir Elena Steikūnai turėjo didelį ūkį. Čia mokėsi vidurinėje mokykloje ir padėjo šeimos versle. Antrasis pasaulinis karas, kaip ir daugeliui lietuvių, pakeitė jos gyvenimą. 1949 m. gegužės 8 d. ištekėjo už Kazimiero Pociaus ir tais pa­čiais metais pora emigravo į JAV ir įsikūrė East Chicago, IN. Elena aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyvenime, ne tik kai gyveno Čikagoje ir East Chicago, bet ir kai su vyru Kazimieru 1972 m. persikėlė į Beverly Shores, IN, kur da­lyvavo AL klubo veikloje, mėgo operą, baletą ir krepšinį. Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis su žmona Toni (Upton), anūkai Te­resa ir Matas. A. a. Elena bus pašarvota sekmadienį, sausio 26 d. nuo 1 val. p. p. iki 5 val. p. p. Geisen-Carlisle laidojimo namuose, 613 Wa­shing­ton St., Michigan City, IN. 4 val. p. p. bus kalbamas rožinis. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto pirmadienį, sausio 27 d. St. Ann of The Dunes baž­nyčioje, 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN. 2:30 val. p. p. velionė bus palaidota Šv. Kazi­mie­ro kapinėse, Čikagoje. Laidot. direkt. Geisen-Carlisle FH, tel. 219-874-4214 arba www.carlislefuneralhome.com

2014-01-15 (M)

2014-01-22 (A)

Joana Danilevičienė (Sakevičiūtė).

A † A Dr. JOANA DANILEVIČIENĖ (SAKEVIČIŪTĖ). Mylima žmona, motina ir močiutė (Mamutė) mirė 2014 m. sausio 15 d. Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1916 m. liepos 2 d. Elzbietos ir Juozo Sakevičių šeimoje, Keturvalakių kaime, Suvalkijoje. Odontologijos mokslus baigė Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir buvo pakviesta į odontologijos fakultetą, kur ji dėstė ir dirbo universiteto klinikose. Kartu su vyru a. a. Zenonu Danilevičiumi ir dukrele Rita, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. Į Ameriką atvyko 1947 metais, įsikūrė Čikagoje, kur išgyveno 67 metus, užaugindami Ritą, Dainą ir Liną lietuviškoje aplinkoje. Visą gyvenimą išeivijoje praleido rūpindamasi lietuvių tautos išlaikymu, priklausė daugeliui organizacijų, tarp jų Gajos korporacijai ir Lietuvių Dantų gydytojų draugijai. 60 metų buvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos nare. Dar savo pensijos metais dirbo Lietuvių spaudos bendrovės administratore ir iždininke net 20 metų. Giliame liūdesyje liko: duktė Rita ir Arnold Fernandez, anūkai Daina (Michael), Carla (Raffi), proanūkas Lucas ir Arnold (Hannah), proanūkas John; duktė Daina ir Rimas Dumbriai, jų sūnūs Dainius (Rasa), Rytis (sužadėtinė Žibutė) ir Aris; sūnus Linas ir Louise Danilevičiai, jų sūnus Linas; brolienės Juzė Sakevičienė ir Elzbieta Sakevičienė; pusseserė Marytė Gudelienė Kanadoje; labai daug kitų giminių JAV, Lietuvoje, Kanadoje ir Argentinoje. Taip pat liūdi šeimos artimieji ir draugai. Lankymas vyks trečiadienį, sausio 22 d. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Av., Evergreen Park, IL 60805 nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos ketvirtadienį, sausio 23 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Lankymas nuo 9:30 val. r., o šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Po šv. Mišių a. a. Joana bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-14 (M)

Rimantas Laniauskas.

A † A RIMANTAS LANIAUSKAS. Mirė 2014 m. sausio 14 d., sulaukęs 76 metų. Gyveno Druskininkuose, Lietuvoje. Vyro, brolio, dėdės liūdi: žmona Irena, sesuo Regina Šilgalienė, broliai Marius, Viktoras su šeimomis, didelis būrys pusbrolių ir pusseserių Clevelande, Chicago ir Lietuvoje. A. a. Rimantas palaidotas Vilniuje, šeštadienį, sausio 18 d. Šv. Mišios velionio atminimui buvo aukojamos šeštadienį, sausio 18 d. 11 val. ryto Šv. Kazimiero parapijoje, Cleveland, Ohio. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį maldoje. Nuliūdusi šeima.

2014-01-11 (M)

2014-01-18 (A)

Jaunutis Puodžiūnas.

A † A JAUNUTIS PUODŽIŪNAS. Baleto artistas, choreografas, mokytojas gimė Kybartuose 1925 m. balandžio 28 d. Baleto meną studijavo Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. Dėstė University of Illinois – Čikagoje. Atsisveikinimas vyks šeštadienį, sausio 18 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke nuo 11:30 val. r. iki 12:30 val. p. p. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 12:30 val. p. p. Laidotuvės privačios Lietuvių Tautinėse kapinėse.

2014-01-09 (M)

Kęstutis Miliūnas.

A † A KĘSTUTIS MILIŪNAS. Mirė 2014 m. sausio 9 d. senelių namuose Westmont, IL, sulaukęs 91 metų. Gyveno Marquette Park Čikagoje. Laidotuvės bus privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2014 m. sausio 11 d. su šiuo pasauliu atsiskyrė

2014-01-09 (M)

2014-01-18 (A)

Ona Bagdonienė Dundulaitė.

A † A ONA BAGDONIENĖ DUNDULAITĖ. Mirė 2014 m. sausio 9 d. 1:55 val. popiet. Gyveno Chicago, IL, Marquette Park. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Marija Thiel; sūnus Saulius su žmona Aušra; anūkai Kristina Lowenstein su vyru Carlos, Justin Thiel su žmona Lorena ir Gina Bagdonaitė; proanūkai Penelope ir Isaac Lowenstein, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Ona buvo žmona a. a. Kazimiero. Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 18 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-08 (M)

Christine Živilė Stonkus.

A † A CHRISTINE ŽIVILĖ STONKUS. Mirė 2014 m. sausio 8 d., sulaukusi 61 metų. Gyveno Čikagoje, augo Marquette Park, baigė Maria High School, Mundelein College, John Marshall Law School, dirbo Administrative Law Judge with the Illinois Department of Employment Security. Nuliūdę liko: tėveliai Jonas ir Anelė Stonkai, sesuo Nicole Dillingham, seserėčios Andrea Augaitis Henselmann, dr. Daria Barrett Crittenden, Olivia ir Caroline Dillingham. Vietoje gėlių velionės atminimui prašome aukoti Baroque Band (baroqueband.org/support). Mišios už a. a. Christine Živilę bus aukojamos vėliau. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-08 (M)

Vanda Bagdonienė.

A † A VANDA BAGDONIENĖ Mirė 2014 m. sausio 8 d. Daytona Beach Shores, FL. Gimė 1924 m. sausio 21 d. Sedoje, Lietuvoje. Dirbo medicinos technologe New Yorke, Detroite. A. a. Vanda buvo žmona a. a. Juliaus, mirusio 1975 m. Velionė palaidota Cypress Hills kapinėse, Brooklyn, NY. Nuliūdę giminės Lietuvoje

2014-01-07 (M)

2014-01-11 (A)

Birutė Marija Zarembaitė Briedienė.

Mylima žmona, motina ir močiutė (,,Muti”) A † A BIRUTĖ MARIJA ZAREMBAITĖ BRIEDIENĖ. Mirė Čikagoje, 2014 m. sausio 7 d., praėjus tik dviems mėnesiams po brangaus vyro Juozo mirties. Gimė 1915 m. liepos 30 d. Lietuvoje, Kruonio m., Trakų apskrityje, 63 metus gyveno Čikagoje. Giliausiame liūdesyje liko: sūnus Mindaugas Balčiauskas su žmona Ramute; dukra Auksė Kane; dukra Birutė su vyru John Martino; dukra Rima su vyru dr. Linu Sidriu; 16 anūkų ir 10 proanūkių. Taip pat liūdi sesutė Aldona Buivydienė bei kiti giminės. Atsisveikinimas su a.a. Birute vyks šeštadienį, sausio 11 d. nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 9:45 val. r. Po šv. Mišių a.a. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

2014-01-02 (M)

Jonas Duoba MIC.

Sausio 2 d. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose Putname, CT mirė kun. JONAS DUOBA, MIC. Krikščioniškos laidotuvių apeigos vyko trečiadienį, sausio 8 d. National Shrine of the Divine Mercy Stockbridge, MA. Tėvas Jonas Duoba gimė 1922 m. kovo 8 d. Veršiuose (Sintautų vlsč., Šakių apskr.) Prano ir Petronėlės (Urbaitytės) Duobų šeimoje. Lankė Marijampolės Marijonų gimnaziją (1932–1940) ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją (1940–1941). Į Marijonų kongregaciją įstojo 1938 metais, 1943aisiais davė galutinius įžadus. Kunigystės mokslus ėjo Kauno seminarijoje (1941–1944), Eichstatt (Bavarijoje, Vokietijoje – 1945) bei Pontificium Athenaeum Angelicum Romoje (1945–1946), kur gavo licenciatą iš teologijos. Tėvą Duobą 1946 m. liepos 21 d. Romoje į kunigus įšventino arkivyskupas (vėliau kardinolas) Traglia. 1946–1950 metais Romos Pontifical Institute ,,Biblicum” jis studijavo Šventąjį Raštą. Tėvas Duoba buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. 1969–1974 metais jis kalbėjo per Vatikano radiją ir rašė straipsnius lietuviškiems žurnalams bei laikraščiams. 1950–1960 metais kun. Duoba tarnavo Argentinoje; 1960–1966 metais dirbo Marianapolis Prep School Thompson, CT. Po to tarnystė jį vėl nuvedė į Romą, kur jis buvo Kongregacijos Visuotinės tarybos narys ir generalinis sekretorius. 1975 metais kun. Duoba grįžo į JAV, į Čikagą, kur (su vienerių metų pertrauka, kai buvo nusiųstas į marijonų parapiją Dorschausen, Vokietijoje) gyveno iki pat 2008ųjų. Čia, Marijonų vienuolyne Čikagoje, kun. Duoba ėjo įvairias pareigas, o 1975–1977 metais dirbo ,,Drauge”. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose tėvas Duoba gyveno nuo 2008 m. rudens. Tegu mūsų Dangiškoji Motina su Angelais ir Šventaisiais palydi jus į rojų, kun. Jonai Duoba. Ilsėkitės ramybėje.