• Mirimo data (M)
  • Atsisveikinimo (A)

Velionis

2015-09-26 (M)

2015-09-30 (A)

JONAS VYTAUTAS VAZNELIS.

A † A JONAS VYTAUTAS VAZNELIS Mirė 2015 m. rugsėjo 26 d., New Lenox, IL. Gimė 1954 m. rugsėjo 20 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL. Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Kamila Seroka-Vaznelienė; sūnus Petras Vaznelis; sūnus Vytas Vaznelis su žmona Trish; duktė Laura Vaznelytė; sūnus Sebastian Vaznelis su žmona Gina; duktė Dorothy Vaznelytė; anūkė Gia; tėvas Jonas, mama Natalija Rauchaitė; brolis Sigitas su žmona Rūta; svainė Stefa Vaznelienė; dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės. A. a. Jonas buvo brolis a. a. Algimanto. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 1 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jonas Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-09-25 (M)

2015-09-30 (A)

IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ.

A † A IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 25 d. Gimė 1914 m. kovo 11 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko artimi draugai Anelė Bagdonienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Irmina buvo duktė a. a. Juozo ir Onos Lesevičių, sesuo a. a. Aldonos ir Birutės. Velionė buvo diplomuota chemikė ir priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Irmina bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 30 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Artimi draugai Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-09-16 (M)

2015-09-25 (A)

DALIA E. LUKOŠIŪNAITĖ ŠLENIENĖ .

A † A DALIA E. ŠLENIENĖ LUKOŠIŪNAITĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d. Lemont, IL. Gimė 1935 m. vasario 8 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Liudas, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Dalia 27 metus buvo Lietuvos dailės muziejaus direktore, priklausė Lietuvos jūrų skautams. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos dailės muziejui ar­ba vaikų globos būreliui ,,Saulutė”. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 25 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės vyks šeštadienį, rugsėjo 26 d. 9:30 val. r. iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu­lai­čio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dalia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-09-16 (M)

2015-09-26 (A)

VLADAS BARIUS.

A † A VLADAS BARIUS Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1922 m. rugpjūčio 19 d. Kretingoje, Lietuvoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuo 1951 m. apsigyveno Bridgeport, CT. Išėję į pensiją 24 metus žiemas leido Lake Worth, Florida. Nuliūdę liko: žmona Roze (Jotkutė), sūnus Edvardas su žmona Angela; duktė Aldona Lengyel su vyru Louis; a. a. sūnaus Raimundo žmona Carol; anūkai Christian, Justinas su žmona Emily, proanūkė Vivianne; brolis tėv. Placidas Barius, OFM, Kennebunkport, ME bei giminės Lietuvoje. Mišios už a. a. Vladą bus aukojamos rugsėjo 26 d. 11 val. r. St. Theresa bažnyčioje, Trumbull, CT. Nuliūdusi šeima

2015-09-13 (M)

2015-09-13 (A)

ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA.

A † A ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA 2015 m. rugsėjo 13 d. sugrįžo Namo amžinam poilsiui. Gyveno La Crescenta, Kalifornijoje, anksčiau San Jose, Kalifornijoje, Čikagoje ir Waterbury, Conn. Gimė 1935 m. sausio 17 d. Šakiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Andrius su žmona Julyte, sūnus Paulius su žmona Viktorija, sūnus Romas su žmona Juste, duktė Audra; anūkai Kaija, Laila, Ilona, Lukas ir Aleksas; sesuo Nijolė su vyru Max Gottesman. Arvydas buvo mechanikos inžinerijos daktaras. Daug metų dirbo JPL laboratorijoje ir Lockheed bendrovėje Los Angeles, Kalifornijoje. Buvo palaidotas Forest Lawn kapinėse Glendale, Kalifornijoje. Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus už jį pasimelsti. Nuliūdę žmona su visa šeima

2015-09-12 (M)

2015-09-12 (A)

ANTANAS DUNDZILA.

Pranešame Velionį pažinojusiems, kad mūsų Tėvas A † A ANTANAS DUNDZILA (1932–2015) mirė 2015 m. rugsėjo 12 d. Port Orange, FL. Gimė 1932 m. Kaune, į JAV atvyko 1949 metais. JAV aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. Pagal profesiją dirbo JAV įmonėse ir ėjo atsakingas pareigas. Palaikai sudeginti, laidotuvės privačios. Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje yra palaidoti mirusiojo tėvai. Maloniai prašome visų pasimelsti už mus palikusių Dundzilų sielas. Velionio vardu šeima prašo vietoje užuojautų aukas siųsti Lietuvių Fondui, Tautos fondui arba Lietuviškos skautybės fondui. Giliai liūdinti šeima

2015-09-11 (M)

2015-09-17 (A)

ANTANAS PAULAUSKAS.

A † A ANTANAS PAULAUSKAS Mirė 2015 m. rugsėjo 11 d. Little Company of Mary ligoninėje, Evergreen Park, IL. Gimė 1942 m. Žemaitijoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Jean Paulauskas, sūnūs Anthony, Alex ir Mark su šeimomis; motina Jieva Paulauskienė (gyv. Marquette Parke), sesuo Birutė Rizzuto, didelis būrys anūkų ir proanūkų bei daug giminių Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d. nuo 12 val. p. p. iki 6 val. vak. Hann laidojimo namuose (8230 S. Harlem Ave., Bridgeview, IL). Atsisveikinimo pradžia 5 val. p. p. Po atsisveikinimo Garden Chalet Banquet Hall (11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL) bus gedulingi pietūs. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Hann, tel. 708-496-3344 arba www.hannfuneralhomes.com

2015-09-07 (M)

2015-09-07 (A)

EDWARD RADIONOVAS.

A † A EDWARD RADIONOVAS Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gyveno West Hartford, CT. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Šimėnaitė; sūnus Albertas su žmona Margaret ir dukterimi Katherine; duktė Sylvia su vyru Scott Parker ir sūnumi Matthew, ir dukterimi Grace. Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, Jurgiui Petkaičiui už jo nuostabų grojimą vargonais, giesmes ir žmonėms, kartu su kun. Charles Jacobs padėjusiems šv. Mišių metu bažnyčioje. Ačiū vyrams už karsto nešimą. Ačiū už užuojautas, aukas, gėles. Nuliūdusi šeima

2015-09-07 (M)

2015-09-12 (A)

JADVYGA PETRAITYTĖ RAKŠTIENĖ.

A † A JADVYGA RAKŠTIENĖ PETRAITYTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1927 m. birželio 18 d., Lietuvoje, Kaune. Gyveno Orland Park, IL. Paliko liūdesyje: vyras Juozas, su kuriuo išgyveno 64 metus; duktė Rūta ir trys anūkai Justinas, Andrius ir Alexa; seserų vaikai Giedrė, Rita, Greta, Kasey, Vida ir Edvardas. Jadvyga buvo savanorio Juozo Petraičio dukra,jauniausia iš keturių seserų, kurios mirė jau anksčiau. A. a. Jadvyga bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 12 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes

2015-09-03 (M)

2015-09-10 (A)

MARIJA SADAUSKAITĖ KAPAČINSKIENĖ.

A † A MARIJA KAPAČINSKIENĖ SADAUSKAITĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 3 d., Čikagoje. Gimė 1917 m. sausio 9 d., Gižų kaime, Vilkaviškio apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Vilhelmina; sūnūs Edmundas, Rinaldas ir Juozas, marčios Rūta Kulikauskienė, Sue Kilik ir Dana Kapačinskienė; anūkai Juozas Ulevičius, Andrius Kulikauskas, Rima Kulikauskaitė, Jonas Kulikauskas, John Kilik, Anne Ross, Audra Žymantienė, Vytas Kapačinskas, Rimas Kapačinskas; proanūkai Onutė, Matas, Josie ir Nola. Velionė buvo žmona a. a. Jono Kulikausko ir a. a. Juozo Kapačinsko. A. a. Marija bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 10 d. 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvės. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-09-01 (M)

2015-09-11 (A)

EMILIJA MONTVIDAITĖ KUTKIENĖ.

A † A EMILIJA MONTVIDAITĖ KUTKIENĖ Amžinybėn iškeliavo 2015 m. rugsėjo 1 d. Gyveno Niceville, FL, anksčiau Charleston, SC ir Detroit, MI. Gimė 1922 m. birželio 11 d. Vievyje, Lietuvoje. A. a. Emilija buvo tikinti ir daug metų dalyvavo Lietuvos Dukterų draugijos Detroite, veikloje. Velionė buvo žmona a. a. Leonardo. Nuliūdę liko: sūnus Arūnas (Carla) dukterys Jūratė Burns (Matt), Kristina Montvidas Kutkus, Rasa Gilbert (Mario), Rita Steele (Robert); anūkai Matt, Jeff, Collin, Miarasa, Miles ir dvi proanūkės. Laidotuvės įvyks po pašarvojimo penktadienį, rugsėjo 11 d. 10 val. ryto Šv. Jono Krikštytojo katedroje, Charleston, SC. Po šv. Mišių a. a. Emilija bus palaidota Holy Cross kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti labdaros organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”, P. O. Box 381, Downers Grove, IL 60515 Liūdinti šeima Laidot. direkt. Archie Willis. Tel. 843-884-3833

2015-08-29 (M)

2015-09-02 (A)

VANDA STANKIENĖ PANAVAITĖ.

A † A VANDA STANKIENĖ PANAVAITĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d. Palos Heigths, IL. Gimė 1925 m. liepos 5 d. Lietuvoje. Gyveno Evergreen Park, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Jonas; sūnus Saulius su žmona Valerija; duktė Ramona Craig su vyru Gary; sūnus Rimas su žmona Christine; anūkai Aleksas, Jonas ir Justinas; dukterėčios Lietuvoje. A. a. Vanda bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 2 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-08-29 (M)

2015-09-01 (A)

NATALIE VENCLAUSKAS (LUKŠA).

A † A NATALIE VENCLAUSKAS (LUKŠA) Mirė 2015 m. rugpjūčio 28 d., sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: duktė Dana (Jeffrey) Dunn, anūkai Matthew, Elizabeth, Caroline ir Brook; sesuo Alina Mikrut. Velionė buvo mama a. a. Arūno. A. a. Natalie buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W) Palos Hills, IL. Velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

2015-08-29 (M)

2015-09-02 (A)

ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS).

A † A ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS) Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 77 metų. Nuliūdę liko: vyras Leonas, su kuriuo išgyveno 54 metus, dukterys Rita (Saulius) Plenys, Donna ir Irene Juraitis, anūkai Monica (Daniel) Roose, Mark, Lydia ir Luke Plenys; proanūkai Colin ir Keller; broliai Edward ir John Paukštis. Ann Marie anksčiau buvo prezidentė of Holy Cross Hospital Auxiliary, St. Theresa Society (Marquette Park) ir Sisters of St. Casimir Guild ir K. of L. Council 157 Lemont, narė. A. a. Ann Marie pašarvota trečiadienį, rugsėjo 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W), Hickory Hills. Laidotuvės ketvirtadienį, rugsėjo 3 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Ann Marie bus palaidota Šv. Kazimierio kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Lack & Sons, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com

2015-08-29 (M)

2015-09-02 (A)

VANDA PANAVAITĖ STANKIENĖ.

A † A VANDA STANKIENĖ PANAVAITĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d. Palos Heigths, IL. Gimė 1925 m. liepos 5 d. Lietuvoje. Gyveno Evergreen Park, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Jonas; sūnus Saulius su žmona Valerija; duktė Ramona Craig su vyru Gary; sūnus Rimas su žmona Christine; anūkai Aleksas, Jonas ir Justinas; dukterėčios Lietuvoje. A. a. Vanda bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 2 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-08-29 (M)

2015-09-03 (A)

ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS).

A † A ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS) Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 77 metų. Nuliūdę liko: vyras Leonas, su kuriuo išgyveno 54 metus, dukterys Rita (Saulius) Plenys, Donna ir Irene Juraitis, anūkai Monica (Daniel) Roose, Mark, Lydia ir Luke Plenys; proanūkai Colin ir Keller; broliai Edward ir John Paukštis. Ann Marie anksčiau buvo prezidentė of Holy Cross Hospital Auxiliary, St. Theresa Society (Marquette Park) ir Sisters of St. Casimir Guild ir K. of L. Council 157 Lemont, narė. A. a. Ann Marie pašarvota trečiadienį, rugsėjo 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W), Hickory Hills. Laidotuvės ketvirtadienį, rugsėjo 3 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Ann Marie bus palaidota Šv. Kazimierio kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Lack & Sons, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com

2015-08-28 (M)

2015-09-01 (A)

NATALIE VENCLAUSKAS (LUKŠ.

A † A NATALIE VENCLAUSKAS (LUKŠA) Mirė 2015 m. rugpjūčio 28 d., sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: duktė Dana (Jeffrey) Dunn, anūkai Matthew, Elizabeth, Caroline ir Brook; sesuo Alina Mikrut. Velionė buvo mama a. a. Arūno. A. a. Natalie buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W) Palos Hills, IL. Velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

2015-08-22 (M)

2015-09-26 (A)

ZITA RENKAUSKAITĖ SVARIENĖ .

A † A ZITA SVARIENĖ RENKAUSKAITĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 22 d. Hinsdale, IL. Gimė 1960 m. lapkričio 18 d. Netičkampo kaime, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Jonas; sesuo Irena Pocienė su šeima; brolis Alvydas Renkauskas su šeima Lietuvoje; sūnėnas Petras Svaras su šeima; dukterėčia Dalia Garrett su šeima Amerikoje. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Pasaulio lietuvių centro moterų klubui. Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 26 d., nuo 5 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Zita bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-08-20 (M)

2015-08-28 (A)

NIJOLĖ R. GENYS POŠKUS.

A † A NIJOLĖ R. GENYS POŠKUS Mirė 2015 m. rugpjūčio 20 d. Gimė 1924 m. rugsėjo 2 d., Klaipėdoje, Lietuvoje, pulkininko Petro ir Wilhelminos Genių šeimoje. 1946 m. rugsėjo 28 d. Heidelberg, Vokietijoje, Nijolė ištekėjo už Balio Poškaus, 1949 m. emigravo į JAV ir apsigyveno Kankakee, IL, kur jos vyras dirbo gydytoju. Nuliūdę liko: vaikai Peter Poskus, gyvenantis Melbourne, FL; Bernard Poskus, gyvenantis Denver, CO; Teresa Poskus, gyvenanti San Antonio, TX; Helen Poskus-Schneider, gyvenanti Huntsville, TX; Mary Poskus-Fell, gyvenanti Steamboat Springs, CO; anūkas Craig Poskus iš Spring, TX; sesuo Eglė Aras, gyvenanti Thousand Oaks, CA. A. a. Nijolė buvo žmona a. a. Balio, sesuo a. a. Liudos Yčas. Vaikai dėkoja mamytei už visą jos meilę jiems. Peter, Bernard, Helen ir Mary nuoširdžiai dėkingi sesutei Teresa, kuri daugiau nei 20 metų prižiūrėjo ir rūpinosi mamyte. Atsisveikinimas nuo 10 val. r., šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 28 d., penktadienį, 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 Str. Lemont, IL 60439. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Nijolės atminimui aukoti galite American Society of Prevention of Cruelty to Animals (ASCPA), arba Draugo fondui, 4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629. Nuliūdusi šeima

2015-08-15 (M)

2015-08-20 (A)

Dr. KAZYS AMBROZAITIS.

A † A DR. KAZYS AMBROZAITIS Mirė 2015 m. rugpjūčio 15 d. Chesterton, IN. Gimė 1918 m. balandžio 23 d. Lietuvoje. Gyveno Chesterton, IN. Nuliūdę liko: žmona Maria; duktė Ramunė su vyru John Fry ir anūkė Lina; duktė Audronė, brolis Steponas su žmona Eugenija; svainės Gertrūda Ambrozaitienė ir Janina Ambrozaitienė; daugelis dukterėčių, sūnėnų, kitų giminių bei draugų. Rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, 10:30 val. r. (CT) vyks atsisveikinimas, o 11 val. r. (CT) bus aukojamos šv. Mišios St. Ann of the Dunes bažnyčioje, 433 W. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN. Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Lietuvių Fondui, dr. Kazio Ambrozaičio vardo fondeliui. Čekius rašyti Lithuanian Foundation, Inc. ir siųsti adresu: Lietuvių Fondas, 14911 E. 127 St. Lemont, IL 60439. Nuliūdusi šeima

2015-08-14 (M)

2015-08-20 (A)

NARDIS JUŠKUS.

A † A NARDIS JUŠKUS Mirė 2015 m. rugpjūčio 14 d. New Lenox, IL. Gimė 1928 m. kovo 14 d. Joniškyje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: žmona Severina Blinstrubaitė; sūnus Egidijus; anūkai Raimundas ir Cole; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės. Priklausė Korp!Neo-Lithuania. Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Nardis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-08-14 (M)

2015-08-14 (A)

LEONARDAS MOCKAPETRIS.

A † A LEONARDAS MOCKAPETRIS Po ilgos ligos, sulaukęs 79 metų, mirė 2015 m. rugpjūčio 14 d. Nuliūdę liko: žmona Regina Galdikaitė-Mockapetrienė, duktė Inga, sūnus Tonis, anūkas Gabis, sesuo Dalila Fryer ir svainė Vida Margaitienė su šeima. Leonardas ilgus metus dirbo aeronautikos inžinieriumi McDonald Douglas (Boeing) kompanijoje St. Louis bei Cape Canaveral, Floridoje. Išėjęs į pensiją gyveno St. Louis. Ilsėkis ramybėje, Leonardai. Liūdinti ir Tavęs pasigendanti šeima

2015-08-11 (M)

2015-08-29 (A)

VYTAUTAS V. STANULIS.

A † A VYTAUTAS V. STANULIS Mirė 2015 m. rugpjūčio 11 d. Aperion Care of Oak Lawn, sulaukęs 84 metų. Gimė Marijampolėje, Lietuvoje. Gyveno Kanadoje, paskutiniu metu Čikagoje. Liko liūdėti: žmona Albina, sūnus Arthur ir duktė Suzan su šeima, gyvenantys Floridoje, brolis Teodoras su šeima ir dukterėčia Rūta Kulnys, gyvenantys Kanadoje. Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, rugpjūčio 29 d. 10 val. r. Velionio palaikai bus sudeginti. Liūdinti šeima

2015-08-09 (M)

2015-08-12 (A)

ADA DIBULSKYTE MISIULIENĖ .

A † A ADA MISIULIENĖ DIBULSKYTĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 9 d. Homer Glen, IL. Gimė 1921 m. lapkričio 12 d., Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas su žmona Stella; daug dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Ada buvo žmona a. a. Domo, mama a. a. Nidos ir Romos. Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui. Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ada bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-08-05 (M)

2015-08-11 (A)

ONUTĖ MILERYTĖ MIKĖNIENĖ.

A † A ONUTĖ MIKĖNIENĖ MILERYTĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 5 d. LaGrange, IL. Gimė 1931 m. liepos 20 d., Lietuvoje, Marijampolėje. Gyveno Čikagoje, Ashburn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Dana; duktė Loreta Krutulienė su vyru Povilu; anūkai Andrea Jarašienė su vyru Andriumi, Justinas, Michael, David ir Teddy; proanūkai Aidas ir Arius; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės. Priklausė Don Varnas American Legion Post 986 Ladies Auxiliary. A. a. Onutė dirbo Nabisco Co., Marquette Park. Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 11 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Onutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

2015-07-28 (M)

2015-08-22 (A)

ALGIRDAS ŠILBAJORIS.

A † A ALGIRDAS ŠILBAJORIS Mirė 2015 m. liepos 28 d., sulaukęs 88 metų amžiaus. Gimė 1927 m. liepos 26 d. Kretingoje, Lietuvoje. Nuo atvykimo į JAV 1949 m., gyveno New Yorke, o paskutinius 24 metus – Ormond Beach, Floridoje. Nuliūdę liko: žmona Danutė (Galinytė), sūnus Robertas su žmona Christie, sūnus Paulius su žmona Daiva; anūkai Kristina, Andrius, Laura su vyru Paul, Lydia su vyru Jason, Emily su vyru Wes; proanūkai Viktoria ir Jonas bei kiti giminės. Mišios už a. a. Algirdą bus aukojamos rugpjūčio 22 d. 1 val. p. p. Prince of Peace bažnyčioje, Ormand Beach, Florida. Nuliūdusi šeima

2015-07-19 (M)

2015-07-22 (A)

SOPHIA SINIŪTĖ CIBIENĖ.

A † A SOPHIA CIBIENĖ SINIŪTĖ Mirė 2015 m. liepos 19 d. Palos Heights, IL. Gimė 1926 m. rugpjūčio 28 d., Lietuvoje. Gyveno Lakeside, MI, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Robert C.P.D. su žmona Cheryl, duktė Aušra Biknell su vyru George, duktė Ramunė Siniakovienė su vyru Rolandu; anūkai George, Michael Bicknell ir Rasa Siniakovaitė; sesuo Ona Laurinčiukienė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės. A. a. Sophia buvo žmona a. a. Juozo. Velionė buvo pašarvota trečiadienį, liepos 22 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkus funeralhomes.com

2015-07-15 (M)

2015-07-25 (A)

VYTAUTAS „VICTOR” KARDOKAS.

A † A VYTAUTAS „VICTOR” KARDOKAS Mirė 2015 m. liepos 15 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1923 m. vasario 11 d., Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Laima Kardokaitė su vyru Alan Johanson; duktė Dana Sutton su vyru John: anūkai Romas, Emma, Ryder, Damien ir Eva, proanūkas Vytautas Romas Sutton bei kiti giminės. A. a. Vytautas buvo vyras a. a. Angelinos Jakubauskaitės. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, liepos 25 d. nuo 9:30 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 11 val. r. iš laidojimo namų a. a. Vutautas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Multiple System Atrophy, 4935-D Rea Rd., Charlotte, NC 28277. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-07-13 (M)

2015-07-29 (A)

JUOZAS ŠALČIŪNAS.

Mirė 2015 m. liepos 13 d. Gyveno Beverly Shores, Indianoje A. a. Juozo tėvelis buvo savanoris, vėliau tarnavo liktiniu kariškiu 9-tame pėstininkų pulke Marijampolėje. Mama – aktyvi šaulė. Brolis Vytautas žuvo. Jis buvo partizanas. Velionis gimė 1925 m. lapkričio 5 d. 1933 metais įstojo į Lietuvos skautų organizaciją, likdamas ištikimu jos nariu 81-erius metus. Didžiausias J. Šalčiūno (Uosio) nuopelnas – tai „Miško brolių” draugovės įsteigimas, savo veiklos metodais vienintelis išeivijos skautiškoje veikloje. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos liepos 29 d., trečiadienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palydėtas į Lietuvių Tautines kapines. Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdi žmona Eleonora, sūnus Petras su žmona Lorilynn

2015-07-12 (M)

2015-07-18 (A)

ANASTAZIJA BINKIENĖ.

A † A ANASTAZIJA BINKIENĖ Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukusi 101 metų. Gimė 1913 m. spalio 4 d. Kybartuose, vyriausia iš penkių vaikų, o paskutinė iškeliavo Amžinybėn. Nuo atvykimo į Ameriką 1949 m., gyveno Philadelphia miesto apylinkėse. A. a. Anastazija buvo žmona a. a. Edmundo Binkio, mirusio 1994 m. Liūdesyje liko: dukra Raimonda Kontrimienė su vyru Ričardu, dukra Nijolė Fox su vyru George, anūkai Andrius Kontrimas su žmona Tamara ir dukrom Alexandra, Kristina ir Anastasia, a. a. anūko Pauliaus dukra Casey ir sūnus Nikolaas, anūkė Audra Tallat-Kelpšienė su vyru Darium ir dukrom Darija, Violeta ir Olivija, anūkė Lina Kontrimaitė, anūkė Vilija Marshall su vyru Darren ir vaikais Ilona ir Dovu, anūkė Rasa Briggs su sūnumis Jack, Adam ir Paulium, anūkas Vincas Kailis su žmona Susan ir dukrom Lauren ir Emma, anūkė Lisa Kailytė bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 18 d. Po gedulingų Mišių 11 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, Philadelphia, PA, velionė bus nulydėta į Kalvarijos kapines West Conshohoken, PA.

2015-07-12 (M)

2015-07-15 (A)

ANTANAS LINGIS.

A † A ANTANAS LINGIS Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukęs brandaus 90 metų amžiaus. Gimė 1925 m. balandžio 25 d. A. a. Antanas buvo a. a. Reginos (Ačaitės) mylimas vyras. Gimė Vaičių kaime, Šilalės rajone, Tauragės apskrityje. Gyveno Melrose Park, Marquette Park ir Burbank, IL. Nuliūdę liko: duktė Jūratė Vallee (John), sūnus Antanas Lingis (Carol), duktė Loreta Jučienė (Linas) ir anūkai Julija Vallee Andriušis (Justinas); Antanas Lingis, Christopher Lingis, Viktoras Jučas ir Aleksas Jučas, seserys Eugenija Pažerūnienė (a. a. Juozas), Elena Jablonskienė, Aurelija Kriaučiūnienė (Kęstas), Liucija Tirvienė (Algis), svainė Rita (Ačaitė) Slapšienė (a. a. Edvardas) ir daugelis dukterėčių, sūnėnų ir draugų. Trečiadienį, liepos 15 d. 9 val. r. įvyko atsisveikinimas ir 10 v. r. už a. a. Antaną buvo aukojamos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

2015-07-11 (M)

2015-07-11 (A)

ONA DEVEIKYTĖ NARBUTIENĖ.

Mirė 2015 m. liepos 11 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. Daug metų gyveno Albuquerque, New Mexico. Nuliūdę liko: sūnus Paulius su žmona Dalia, seserys Janina Miknaitienė su šeima, Vida Maleiškienė su šeima, brolis Gediminas Deveikis su žmona Irma ir šeima, mirusio brolio Mykolo žmona Zita su šeima bei daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Ona buvo a. a. dr. Antano žmona ir motina a. a. Augiaus, duktė a. a. Ievos ir a. a. Jono Deveikių. Gedulo šv. Mišių laikas bus praneštas vėliau.

2015-07-05 (M)

2015-07-07 (A)

PRANAS KAZLAUSKAS.

A † A PRANAS KAZLAUSKAS Mirė 2015 m. liepos 5 d., sulaukęs 91 m. amžiaus. Gyveno Tinley Park, Illinois. Gimė Lietuvoje, Utenos rajone. Nuliūdę liko: žmona Lorraine, trys dukterys Linda, Karen ir Gale. Taip pat liūdi dešimt anūkų ir aštuoni proanūkai. Liūdi brolis Kazimieras (Teresė) su šeimomis ir kiti giminės Amerikoje. Lietuvoje liko seserys Genovaitė ir Stasė ir jų šeimos bei kiti giminės. Velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago, Illinois. Nuliūdę artimieji

2015-07-02 (M)

2015-08-22 (A)

GENOVAITĖ RUDAITYTĖ KULIKAUSKIENĖ.

Už a. a. Genovaitės Rudaitytės-Kulikauskienės (1930.05.22. – 2015.07.02.) sielą gedulo šv. Mišios bus aukojamos š. m. rugpūčio 22 d., šeštadienį, 10 val. r. Pal. J. Matulaičio misijoje. Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, kuris prasidės 9:15 val. r., ir šv. Mišiose.

2015-07-01 (M)

2015-07-06 (A)

EDUARDAS OLŠAUSKAS.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2015 m. liepos 1 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis A † A EDUARDAS OLŠAUSKAS Gimė 1922 m., Žeimių k., Salantų vls., Kretingos aps., Lietuvoje. 1944 m. pasitraukė į vakarus, o 1947 m. emigravo į Kanadą. Hamiltone sukūrė šeimą su Elena Laniauskaite. 1961 m. persikėlė į JAV. Nuliūdę liko: žmona Elena, sūnus Vincas Olšauskas, duktė dr. Roma Kuprienė su vyru Sauliumi, anūkai: Vincas, Matas ir Lina Olšauskai, dr. Tomas su žmona dr. Isida, Petras su žmona Karla, Edvardas, Paulius ir Jonas Kupriai, Rima su vyru Andriumi ir dukrele Daiva Rusinai, velionio sesuo Emilija Pakalniškienė su šeima, mirusio brolio anūkas dr. Žygimantas Alšauskas su šeima. Velionis buvo brolis Sibiro kankinio a.a. kun. dr. Kazimiero Olšausko, Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos buvusio klebono a.a. prel. dr. Algirdo Olšausko, a.a. Juozo, Karolio, Baltramiejaus, Česlovo, Vlado ir Vincento Olšauskų ir a.a. Magdalenos Bertienės. Eduardas bus pašarvotas liepos 6 d., pirmadienį, 9 val. r. Šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčioje, 1500 S. 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. J. Linhart & Sons 708-749-2255

2015-06-26 (M)

2015-07-06 (A)

Dr. IGNAS GEDIMINAS LABANAUSKAS.

A † A Dr. IGNAS GEDIMINAS LABANAUSKAS Mirė 2015 m. birželio 26 d., Ponte Vedra, FL. Gimė 1923 m. vasario 15 d., Lietuvoje. Gyveno Ponte Vedra, FL, anksčiau Burr Ridge, IL ir Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Stasė Mickevičiūtė; sūnus dr. Ignas; dukterys Lydia, dr. Vilija ir Gabija; 10 anūkų ir 2 proanūkai. A. a Ignas bus pašarvotas liepos 6 d., pirmadienį, nuo 10 val. r iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-06-26 (M)

2015-07-02 (A)

ROMAS (RAYMOND) KARTAVIČIUS.

A † A ROMAS (RAYMOND) KARTAVIČIUS Mirė 2015 m. birželio 26 d., sulaukęs 80 m. amžiaus. Gimė 1935 m. gegužės 3 d. Lietuvoje. Gyveno North Riverside, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Nilza ir dukterėčios bei sūnėnai, kuriuos velionis mylėjo ir augino kaip tėvas. A. a. Romas bus pašarvotas trečiadienį, liepos 1 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Kuratko-Nosek Funeral Home, North Riverside. Laidotuvių Mišios vyks ketvirtadienį, liepos 2 d., 10 val. ryto. Šv. Antano lietuvių parapijoje, 1500 S. 50 Ave., Cicero, IL. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Maloniai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdusi šeima Kuratko-Nosek Funeral Home, 2447 S. DesPlaines Ave., North Riverside, IL 60546, tel. 708-447-2500

2015-06-25 (M)

2015-06-25 (A)

VYTAUTAS PESECKAS.

A † A VYTAUTAS PESECKAS  Mirė 2015 m. birželio 25 d. savo namuose, Beverly Shores, IN, sulaukęs daugiau nei 90 metų. Liko žmona Janina, dukterys Audra ir Neringa; anūkai Savija ir Sean, trys proanūkai, sesuo Rima Augustaitis ir daug giminių. Nuliūdusi šeima

2015-06-16 (M)

2015-06-20 (A)

STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ.

A † A STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ Mirė 2015 m. birželio 16 d. Gimė 1920 m. spalio 28 d. Kaune. Ten ji mokėsi, lankė valstybės teatro studiją ir tapo profesionalia aktore. Vaidino Kauno Didžiojo teatro spektakliuose. Vėliau (tremtyje) vaidino Augsburgo lietuvių teatre. Ištekėjo už aktoriaus dailininko Jono Kelečiaus. 1949 m. atvykę į JAV ir apsigyvenę Čikagoje, greitai įsitraukė į teatrinę veiklą. Juodu dažnai atliko pagrindinius vaidmenis lietuvių teatre Čikagoje. Dirbo Čikagos Aukštesniosios lituanistinės mokyklos tėvų komitete. Stasės tėvas buvo rašytojas Kazys Kiela. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Linas, marti Ramunė, anūkai Kęstutis ir Audrys; sūnus Marijus, anūkė Elizabeth; Irena Mickūnienė su šeima Kanadoje, Lilija Kamarauskienė su šeima Lietuvoje, Aldona Jurkutė-Krištolaitienė Čikagoje, draugai ir pažįstami. Kitame pasaulyje velionę pasitinka mylimi tėveliai, mylimas vyras a. a. Jonas, mylimos Jono seserys a. a. Olytė ir Alvina, marti Mary su mažąja anūke a. a. Lisa ir kiti giminės. Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, birželio 20 d., nuo 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 14911 E. 127th Str., Lemont, IL. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą bus aukojamos 12 val. p. p. Velionės palaikai bus sudeginti. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako stovyklavietės atnaujinimui. Čekius rašyti Lithuanian Scouts Assocation, siųsti 14911 E. 127th Str. Lemont, IL 60439. Nuliūdusi šeima

2015-06-08 (M)

2015-06-12 (A)

STASĖ VENSLAUSKAITE PURVINIENĖ.

A † A STASĖ VENCLAUSKAITĖ PURVINIENĖ Į Amžiną gyvenimą iškeliavo 2015 m. birželio 8 d. Gimė 1915 m. kovo 9 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Lieka nuliūdusi šeima: dukros Rūta, Laima ir Danutė; anūkai Tauras, Dijana, Žiba, Asta, Aldona, Nika, Kristina ir jų šeimos bei 16 proanūkų. Atsisveikinimas su a. a. Stase įvyks Lietuvių Evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129 So. Wolf Rd.,Western Springs, IL, birželio 12 d. nuo 9 val. ryto. Pamaldos 11 val. ryto. Velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Liūdinti šeima Lack and Sons FD, tel. 708-430-5700

2015-06-07 (M)

2015-06-09 (A)

VYTAUTAS A. JUODKA.

A † A VYTAUTAS A. JUODKA Mirė sulaukęs 89 metų. A. a. Vytautas buvo pusbrolis Frank, Ealia Emilijos Andrulienės, Rich Bidutis ir Peter, Vincent ir Anthony. Atsisveikinimas antradienį, birželio 9 d. nuo 8:30 val. r. iki 9:45 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę giminės Stan Krozel FD, tel. 773-523-0440

2015-06-07 (M)

2015-06-17 (A)

REGINA SOLIUNAS BUTKEVIČIUS.

A † A REGINA BUTKEVIČIUS (SOLIŪNAS) Mirė 2015 m. birželio 7 d., ryte, The Meadows Long Term Care Home, Ancaster, ON, sulaukusi 88 metų. Nuliūdę liko: vaikai Siga (Gord), Raimundas (Kelly) ir Andrius (Venessa); sesuo Janine Matulionas, marti Loretta ir anūkai Kristopher, Justin, Krista, Stephanie, Rebecca ir Jude. A. a. Regina buvo žmona a. a. Kazimiero, mama a. a. Viliaus, sesuo a. a. Juozo, Bronės, Onutės, Vyto,Vlado ir Jono. Atsisveikinimą su velione ir laidotuves tvarko Marlatt laidojimo namai. Šv. Mišios už a. a. Reginą bus aukojamos birželio 17 d., trečiadienį, 10 val. ryto Our Lady of Mercy (58 Dundurn St. N., Hamilton, ON). Velionės atminimui galite aukoti SPCA.

2015-06-03 (M)

2015-06-06 (A)

LEONAS DAMBRAUSKAS.

A † A LEONAS DAMBRAUSKAS Mirė 2015 m. birželio 3 d. Michigan City, IN. Gimė 1935 m. rugpjūčio 2 d., Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: žmona Roma Dambrauskienė, dukros Kristina ir Daiva su vyru  Peter, brolis Anicetas (Dennis), seserys Cese ir Donna bei giminės Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. A. a. Leonas buvo brolis a. a. Algimanto (AL). Laidotuvės birželio 6 d., šeštadienį, 10 val. ryto St. Ann of the Dunes bažnyčioje, Beverly Shores, IN, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Calvary kapinėse, Portage, IN. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Pruzin Brothers, tel. 219-763-9800 arba www.pruzinfuneralservice.com

2015-05-30 (M)

2015-06-04 (A)

PRANAS PRANCKEVIČIUS.

A † A PRANAS PRANCKEVIČIUS Mirė 2015 m. gegužės 30 d., Downers Grove, IL. Gimė 1955 m. balandžio 17 d. Chicago IL. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Žibutė Lietuvninkaitė; vaikai Juozas, Emilija ir Alena; brolis Jonas Vaičikonis su artima drauge Daina Kojelyte ir sesuo Irena Barauskienė su vyru Andriumi; dukterėčios Lidija Barauskaitė, Vija ir Lina Lietuvninkaitės; sūnėnai Aleksas Barauskas, Jonas Vaičikonis, Julius, Andrius ir Dovas Lietuvninkai; uošvienė Adelė Lietuvninkienė; švogeriai Vytenis Lietuvninkas su žmona Elzyte ir Gintaras Lietuvninkas su žmona Dalia. Velionis buvo sūnus a. a. Prano ir a. a. Sofijos Pranckevičių. A. a. Pranas buvo aktyvus ateitininkas, dalyvavęs Ateitininkų namų ir ŠAAT valdybose, dainavo Lietuvių meno ansamblyje ,,Dainava”, buvo aktyvus Pasaulio lietuvių centro veikloje ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Camp Dainava”. Velionis bus pašarvotas birželio 4 d., ketvirtadienį, 8:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, ku-rioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Pranas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-05-29 (M)

2015-06-16 (A)

DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ.

A † A DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 29 d. Gimė 1925 m. balandžio 18 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, vaikai Tadas, Rūta, Paulius su žmona Daiva, Lina ir keturi anūkai bei kiti artimieji ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Danguolę buvo aukojamos birželio 1 d. Our Lady of Lourdes parapijoje. Velionė palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Nuliūdusi šeima

2015-05-28 (M)

2015-05-28 (A)

JULIJA JANULYTĖ VAILOKAITIENĖ.

Mirė 2015 m. gegužės 28 d. po sunkios ligos. Gimė Pilviškiuose, Lietuvoje. Amerikoje gyveno Beverly Shores, Indiana. Velionė buvo a. a. Juozo Vailokaičio žmona ir a.a. Arildos Vailokaitytės-Klora motina. Nuliūdę liko: brolis dailininkas Kazys Janulis, gyvenantis Palm Beach, Florida, vyro brolio vaikai Angelika Vailokaitytė-Alp ir Algimantas Vailokaitis, žentas James Klora, anūkai Alexis ir Adria Klora, kiti giminės bei artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

2015-05-12 (M)

2015-05-12 (A)

ALFONSAS NAKAS.

A † A ALFONSAS NAKAS Mirė 2015 m. gegužės 12 d. Sunny Hills, Floridoje, sulaukęs 94 metų. Gimė 1921 m. kovo 3 d. Rudžiuose, Kamajų vls., Rokiškio apskr., Lietuvoje. Anksčiau gyveno Detroite, Michigan. Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnus Jonas su žmona dr. Kristina, sūnus Viktoras su žmona Kristina, duktė Vida, anūkai Emilija, Jonas ir Audra, brolis Algirdas su žmona Julija bei kiti gi-minės Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Nuliūdusi šeima

2015-05-10 (M)

2015-06-27 (A)

RAIMUNDAS KAZLAS.

A † A RAIMUNDAS KAZLAS A. a. Raimundas paliko šį pasaulį 2015 m. gegužės 10 d. Čikagos Hines veteranų ligoninėje. Gimė 1945 m. Wiesbaden, Vokietijoje. Tėveliai a. a. Antanas ir a. a. Stasė bei brolis a. a. Saulius gyveno Brighton Parke. Giliame liūdesyje liko sesutė Lydija, brolio Sauliaus žmona Elena, giminės Lietuvoje ir Australijoje. Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos birželio 27 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi sesutė

2015-05-02 (M)

2015-05-02 (A)

ONA PALTAROKAITĖ VITĖNIENĖ.

A † A ONA PALTAROKAITĖ VITĖNIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 2 d. Brentwood, MD, sulaukusi 99 metų. Ona gimė 1916 m., Gailionių kaime, Šiaulių rajone, Lietuvoje. 1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune ir įgijo dantų gydytojos diplomą. Tais pačiais metais ištekėjo už žurnalisto, advokato Juozo Vitėno. Turėjo privačią dantų gydytojos praktiką Kaune ir dirbo dėstytoja universitete. Po karo gyveno Augsburge, Vokietijoje. 1949 m. atvyko į Los Angeles ir 6 metus dalyvavo Šv. Kazimiero parapijos veikloje. Washington, DC išgyveno 50 metų. Ten jos vyras dirbo ,,Voice of America”, o ji įsijungė į Washingtono lietuvių veiklą. 2005 m. persikėlė į White Plains, NY, ten 2011 m. mirė vyras Juozas. Liūdi: duktė Asta Vitėnas-Cooler de Solliers ir žentas Charles, gyvenantys White Plains, NY, sūnus Almis Vitėnas ir marti Birutė iš Henderson NV, anūkas Aleksas Vitėnas ir jo žmona Janina su proanūku Luku, gyvenantys Tinton Falls, NJ. A. a. Ona palaidota Mount Calvary Cemetery, White Plains, NY. Nuliūdusi šeima

2015-04-18 (M)

2015-04-22 (A)

VILIA MARIA DUOBAITĖ MARCHERTIENĖ.

A † A VILIA MARIA MARCHERTIENĖ DUOBAITĖ Mirė 2015 m. balandžio 18 d., Orland Park, IL. Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: vyras Vytautas Antanas, sūnus Darius su žmona Asta bei kiti giminės. Velionė bus pašarvota balandžio 22 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks balandžio 23 d., ketvirtadienį. 9:30 val. ryto iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vilia Maria bus palaidota Šv. Kazimierio kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-04-18 (M)

2015-04-18 (A)

REGINA VAINAVIČIŪTĖ SNARSKIENĖ.

A † A REGINA SNARSKIENĖ (VAINAVIČIŪTĖ) Mirė 2015 m. balandžio 18 d. savo namuose, gedint šeimos nariams. Jai buvo 92-eji metai. Giliame liūdesyje paliko: savo sūnų Povilą Vaidotą Snarskį iš Orlando, FL; dukrą Lili Racila iš Fort Myers, FL; anūkus Jennifer Racila iš Fort Myers, FL; Emma Racila iš Washington, DC ir žentą Raimondą Racila iš Fort Myers, FL. Reginos vyras Bronius Snarskis mirė 1997 metais. A. a. Regina gimė 1922 m. Šiauliuose, Lietuvoje. 1941 m. ji ištekėjo už elektros inžinieriaus Broniaus Snarskio. Baigiantis karui ir sovietams vėl okupuojant Lietuvą, šeima 1944 m. paliko gimtinę. 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyveno Cleveland, OH. Po daug metų techniko darbo EEG Ohio valstijoje, Reginos vyras Bronius 1984 m. išėjo į pensiją ir šeima apsigyveno Daytona Beach, FL, kur labai aktyviai dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje. A. a. Reginos palaikai bus kremuojami, nerengiant šarvojimo, lankymo ir atsisveikinimo ceremonijos. Jos urna su palaikais bus palaidoti Lee Memorial Park (Fort Myers, FL) kapinėse. Šeima nuoširdžiai dėkoja Reginos slaugei Rose, kuri daug metų ja rūpinosi, taip pat Halifax Health Hospice darbuotojams už nuolatinę priežiūrą ir gydymą. Nuliūdę artimieji

2015-04-18 (M)

2015-05-09 (A)

JERONIMAS GAIŽUTIS.

A † A Inž. JERONIMAS GAIŽUTIS Paliko šį pasaulį 2015 m. balandžio 18 d. Gimė 1924 m. spalio 11 d. Vilniaus krašte, Švenčionių apskr. Nuo 1948 m. gyveno Toronte, Kanadoje, o nuo 1955 m. Čikagoje. Dirbo Illinois valstijos Tiltų ir kelių vedimo priežiūros tarnyboje. Dalyvavo Lietuvių Operos, „Dainavos” ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios choruose. Dirbo Lietuvių skautų sąjungai, Vilniaus krašto draugijai, ALT’o, BALF’o, Filatelistų organizacijoms. A. a. Jeronimas buvo vyras a. a. Nerijos, sūnaus a. a. Raimundo tėvas. Giliame liūdesyje liko: duktė Lina su draugu Tony; sūnus Saulius su žmona Erin; duktė Ramunė ir vyras Vytautas; anūkai Tessa ir Monika; duktė Rūta ir giminės Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos gegužės 9 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima

2015-04-15 (M)

2015-04-18 (A)

FILOMENA JONIKIENĖ.

A † A FILOMENA JONIKIENĖ Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebono kun. Gintaro Joniko mama, sulaukusi 87 metų, mirė 2015 m. balandžio 15 d. Laidotuvės įvyks Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, šeštadienį, balandžio 18 d., 12 val. p. p.

2015-04-15 (M)

2015-04-15 (A)

JURGIS GRAVROGKAS.

Mirė Menands, NY. Jurgis gimė 1928 m. Kaune, kur jo tėvas, Julius Gravrogkas, buvo Vytauto Didžiojo universiteto Prezidentas. Po karo su tėvais imigravo į JAV, buvo JAV armijos karininkas garsiojoje 101-st Airborne Division. Baigė Union College su BA laipsniu ir State University of New York at Albany su MA laipsniu. 30 metų buvo vokiečių ir rusų kalbų profesorius ir svetimų kalbų skyriaus vedėjas (chairman) Hudson Valley College, kuris priklausė State University of New York. Dideliame nuliūdime liko: žmona, medicinos profesorė, daktarė Aldona Lillian Baltch-Gravrogkas, MD, su kuria Jurgis išgyveno daugiau kaip 54-erius metus, kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Jurgis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Amsterdam, NY.

2015-04-15 (M)

2015-05-07 (A)

RAMOJUS PRANAS VAITYS.

A † A RAMOJUS PRANAS VAITYS Amžinybėn iškeliavo 2015 m. balandžio 15 d. Gimė 1932 m. rugsėjo 17 d. Kaune. Liūdesyje liko: žmona Aldona, jos dukra Aleksandra, anūkai Nemunas ir Izabelle, sūnus Tomas ir anūkė Fijona, brolis Vaidotas su žmona Judith, dėdė Viktoras Jautokas su žmona Rūta, teta Regina Jautokaitė, pusbroliai ir pusseserės Amerikoje ir Lietuvoje. Gegužės 7 d., ketvirtadienį, 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių bus atsisveikinimas su Ramojumi. Laidotuvės privačios Lietuvoje. Liūdinti šeima

2015-04-10 (M)

2015-04-16 (A)

LYDIJA AUŠRIENĖ.

A † A Daktarė LYDIJA AUŠRIENĖ Lydija gimė ūkininkų Emilijos ir Miko Paliokų šeimoje 1928 m. rugsėjo 10 dieną Urvinių kaime, Tauragės apskrityje. Velionė buvo paskutinė iš penkių šeimos vaikų, sulaukusių brandos. Po karo atkakliai siekė išsilavinimo – baigė Tauragės suaugusiųjų gimnaziją, Vilniaus medicinos seserų mokyklą, o Vilniaus universiteto Medicinos fakultete įgijo pediatrijos gydytojos specializaciją. 1961 metais ištekėjo už Algirdo Jurgio Aušros, žinomo Klaipėdos liaudies operos dainininko. Dievas laimino santuoką sūnų Valdo ir Algirdo gimimu. 1972 metų balandžio 30 d. vyras Algirdas mirė. Velionė viena užaugino vaikus. Tuo pačiu metu buvo aktyvi Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios narė, taip pat Klaipėdos liuteronų parapijos ir labdaros draugijos „Sandora” narė. Jos rūpestis ir pagalba palengvino ne vieno pasiligojusio ar be globos likusio žmogaus likimą. Mirė 2015 metų balandžio 10 dieną. Balandžio 16 d., po atsisveikinimo apeigų palaidota Šikšnių kapinaitėse Lietuvoje. Nuoširdi užuojauta sūnums kun. dr. VALDUI AUŠRAI, ALGIRDUI AUŠRAI, jų šeimoms bei kitiems artimiesiems ir giminėms. Mažosios Lietuvos Fondas ir Draugija

2015-04-07 (M)

2015-04-10 (A)

DARIUS LAPINSKAS.

A † A Kompozitorius, Dirigentas DARIUS LAPINSKAS Mirė 2015 m. balandžio 7 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1934 m. kovo 9 d. Jurbarke. Baigė New England, Bostone konservatoriją, 1957–1958 studijas tęsė Vienoje pas H. Svarovskį, 1958–1960 m. – Štutgarto konservatorijoje, Vokietijoje, pas H. Roiterį. 1960–1965 m. Štutgarto operos dirigento padėjėjas ir Tiubingeno dramos teatro dirigentas, kompozitorius. Sukūrė operas „Lokys”, Maras” ir „Dux Magnus”, kuri 1989 m. buvo pastatyta Vilniaus Operos ir baleto teatre bei Toronte ir Čikagos Civic Theatre. Dvejus metus yra gavęs Fulbright Artist Grant muzikiniams pastatymams Lietuvoje, o Illinois valstijoje Arts Council Composer Grant. Buvo įkūrėjas ir muzikos vadovas New Opera Co of Chicago. Jo dainų ciklas „Haiku” buvo išpildytas Darmstad, Vokietijos muzikos festivalyje ir 2014 m. Muzikos Akademijoj, Basil, Šveicarijoje. Nuliūdę liko: žmona Laima Rastenytė, sūnus Aras, anūkė Alexa bei kiti giminės. A. a. Darius pašarvotas penktadienį, balandžio 10 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kurioje 10 val. r. aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Muzikos archyvui. Nuliūdusi šeima

2015-04-05 (M)

2015-04-14 (A)

DANUTĖ INDREIKAITĖ RADVILIENĖ.

A † A DANUTĖ INDREIKAITĖ RADVILIENĖ Mirė 2015 m. balandžio 5 d., sulaukus 74 metų. Gimė 1940 m. liepos 13 d., a. a. Petro ir a. a. Antaninos Indreikų šeimoje Kaune. Užaugo East Chicago, Indianoje. Gyveno Albuquerque, New Mexico. Anksčiau gyveno Čikagoje ir Californijoje. Liūdesyje liko: vyras Skirmuntas, sūnus Darius su žmona Hyo, anūkai Eric ir Alexandria; seserys Birutė Tervydienė su vyru Romu ir sūnumi Saulium, Aldona Kallok su vyru Tim; vyro sesuo Rūta Spurgienė vyru Jonu ir jų dukterys Nora Buczek ir Asta Širvelienė su šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Danutė bus pašarvota antradienį, balandžio 14 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Maloniai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-04-02 (M)

2015-04-07 (A)

VYTAUTAS RAŠYTINIS.

A † A VYTAUTAS RAŠYTINIS Mirė 2015 m. balandžio 2 d., savo namuose, sulaukęs 85 metų, JAV armijos, Korėjos karo veteranas. Gyveno Oak Lawn, IL Gimė Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Vaiva ir sūnus Aldis, anūkas Richard. Daug metų dirbo Bockman Printing-Bellwood, buvo Don Varnas American Legion Post narys. Velionis buvo vyras a. a. Valdos (Baublys). A. a. Vytautas pašarvotas balandžio 7 d., antradienį, nuo 9 val. ryto iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 69th ir Washtenaw, Čikagoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Palos-Gaidas FH, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasft.com

2015-04-01 (M)

2015-04-01 (A)

SESUO FRANCES DEBULSKI, SSC.

A † A SESUO FRANCES DEBULSKI, SSC (Seniau sesuo M. Coronata) Mūsų mylima seselė mirė 2015 m. balandžio 1 d., sulaukusi 98 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 78 metus. Sesuo Frances, gimusi Čikagoje, patarnavo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo (Brighton Park) bažnyčioje, Loretto ligoninėje, Šv. Antano (Cicero), Šv. Jurgio (Bridgeport) bažnyčioje, Šv. Kryžiaus ligoninėje, Providence of God, Holy Cross mokykloje, Šv. Kazimiero bažnyčioje (Chicago Heights), Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Our Lady of Vilna, St. Joseph (South Chicago) bažnyčiose, St. Nortbert (Northbrook) ir Maria High School, taip pat ir kitose mokyklose ir bažnyčiose New Mexico ir Nebraska. Velionė buvo duktė a. a. Frank ir Frances Debulski, sesuo a. a. Francis ir a. a. Joseph. Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos vėliau. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410

2015-03-30 (M)

2015-04-06 (A)

VANDELINAS DOMANSKIS.

A † A VANDELINAS DOMANSKIS Mirė 2015 m. kovo 30 d., Western Springs, IL. Gimė 1919 m. spalio 17 d., Pavilkijoje, Lietuvoje. Gyveno Western Springs, IL. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Jonas su žmona Kiesha; sūnus Aleksandras Rimas su žmona Pranute Laučkaite; mylimi anūkai Maria, Jonas, Andrius ir Julia, kiti giminės bei artimieji. A. a. Vandelinas buvo vyras a. a. Alinos Tamašauskaitės. Velionis bus pašarvotas balandžio 6 d., pirmadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Balandžio 7 d., antradienį, 9 val. r. a. a. Vandelinas bus pašarvotas Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje vyks atsisveikinimas, o 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui (14911 127th St., Lemont, IL 60439) arba jūsų pasirinktai labdarai. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-03-26 (M)

2015-03-26 (A)

ONA STIKLIŪTĖ ŠILĖNIENĖ.

A † A ONA STIKLIŪTĖ ŠILĖNIENĖ Mirė 2015 m. kovo 26 d., duktė Prano ir Onutės Stiklių, iš Fredos, žmona a. a. Viktoro Šilėno; motina – Rasos, Algirdo, Aldutės ir Rimos; senelė – Lindrės, Viktorijos ir Megutės; prosenelė – Hailey ir Gabby, draugė, redaktorė, skautė, bendruomenininkė. Onytė savo jaunystę praleido Kaune, Fredoje. Po Antrojo pasaulinio karo atkeliavo į Čikagą, kur dirbo sausainių fabrike. Dar gyvendama Lietuvoje ji buvo sutikusi šaunų jaunuolį – Viktorą Šilėną. Jau atvykus į Jungtines Amerikos Valstijas, jų gyvenimo keliai susikirto ir po trumpo susirašinėjimo jie 1951 m. susituokė Čikagos mieste. Šeima įsikūrė Berwyn, IL. Ten susilaukė keturių vaikų. Vėliau persikėlė gyventi į Lemontą, IL, kur Šilėnai įsijungė į plačią lietuvišką veiklą. Onytė kartu su gerb. Abromaitiene pradėjo pirmąją lietuvišką mokyklą, kurioje mokėsi vis augantis skaičius vaikų. Onytė ypatingai įsijungė į plačius skautų užiėmimus. 1966 m. visa Šilėnų šeima dėl darbo persikėlė į Erie, PA. Deja, mieste nebuvo lietuvių, todėl Šilėnai savo vaikus skautų sueigoms ir lietuviškai veiklai veždavo į Buffalo ar Clevelando miestus, esančius per 100 mylių nuo gyvenvietės. Tėvai norėdami pagilinti vaikų lietuvių kalbos žinias, juos išleido į Putnamo vienuolyną arba Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. Išėję į pensiją, Onytė su Viktoru persikėlė į Clevelandą, OH ir vėl entuziastingai įsijungė į lietuvišką veiklą. Viktoras prisidėjo prie LB Clevelando apylinkės valdybos bei stipriai palaikė visus Onytės projektus. Onytė labai prisidėjo prie skautų, lavino jaunąsias skautes, rėmė Kaziuko muges su meduoliais ir rankdarbiais. Po nepriklausomybės atkūrimo, daug metų ir valandų organizavo ir pati pakavo siuntinius lietuviams Lietuvoje bei Sibire. LB Socialinio skyriaus suorganizuotame sambūryje Onytė gamino koldūnus, iš kurių surinktos lėšos buvo skirtos labdarai, šelpiant Lietuvos mokyklas ir iš Sibiro grįžtantiems. Šalia šių užsiėmimų, Onytė vedė radijo valandėles lietuvių kalbos pamokėles ir, kai reikėjo, prisidėjo prie „Dirvos” laikraščio redagavimo. Atidžiai padėdavo poetams suredaguoti savo kūrybą. Visgi, jos gyvenimas nebuvo grįstas tik bendruomenės veikla – ji mylėjo gamtą, mišką, mėgo eksperimentuoti virtuvėje, užsiimti daržininkyste, skaityti literatūrą, domėjosi menu bei muzika ir mezgimu. Šiomis veiklomis ir įgyta partirtimi ji gausiai dalinosi su šeima, artimaisiais. Po vyro Viktoro mirties, paskutinius septynerius metus Onytė gyveno prie saulėto Travis ežero pakrantės, Teksase, kur ją atidžiai prižiūrėjo ir globojo jos mylintys vaikai. Nors Alzheimerio liga ją slėgė, Onytė niekada neprarado vilties grįžti į Lietuvą, nepamiršo lietuviško žodžio, džiaugėsi lietuviška daina ir poezija. Su a. a. Onytė atsisveikinę vaikai jos pelenus veš į tėviškę. Jos šypsena ir dvasia tebespindi.

2015-03-04 (M)

2015-03-13 (A)

KURTAS VĖLIUS.

A†A KURTAS VĖLIUS (1920–2015) Mecenatas Kurtas Vėlius mirė 2015 m. kovo 4 d. Visos atsisveikinimo apeigos vyks Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje (5129 Wolf Rd. Western Springs, IL 60558, tel. 708-567-9044). Atsisveikinimo apeigas ves Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Budėtuvių pamaldos įvyks kovo 12 d., ketvirtadienį, 7 val. v. Laidotuvių pamaldos kovo 13 d., penktadienį, 11 val. r. lankymas nuo 9 val. r. Laidojamas bus Lietuvių Tautinėse kapinėse. Mirusiojo prisiminimas įvyks pamaldų metu kovo 15 d., sekmadienį, 11:30 val. r. Vietoje gėlių prašome prisiminimo aukas skirti jo įkurtai Tėviškės bažnyčiai.

2015-03-03 (M)

2015-03-07 (A)

ANGELINA JAKUBAUSKAITĖ KARDOKIENĖ.

A † A ANGELINA KARDOKIENĖ JAKUBAUSKAITĖ Mirė 2015 m. kovo 3 d. Gimė 1925 m. liepos 24 d., Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: vyras Vytautas; duktė Laima Kardokaitė su vyru Alan Johanson; duktė Dana Sutton su vyru John; anūkai Romas, Emma, Ryder, Damien ir Eva bei kiti giminės. Velionė pašarvota šeštadienį, kovo 7 d. nuo 9 val. r. 11 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont a. a. Angelina bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Alzheimers Association. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-02-26 (M)

2015-03-03 (A)

VANDA KAUŠIENĖ.

A † A VANDA KAUŠIENĖ Mirė 2015 m. vasario 26 d. Gimė 1917 m. liepos 6 d. Lietuvoje. Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko artimi draugai Zelma Noreikienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Vanda buvo žmona a. a. Vaclavo. Velionė bus pašarvota kovo 3 d., antradienį, nuo 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos vyks 11 val. r. Po jų a. a. Vanda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-02-26 (M)

2015-03-13 (A)

ALGIRDAS AUGAITIS.

A † A ALGIRDAS AUGAITIS Mirė 2015 m. vasario 26 d., Floridoje. Gimė 1945 m. kovo 26 d., Vokietijoje. Daug metų išgyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Birutė; duktė Rima; sesuo Vida Blyskienė su šeima; brolis Romas Augaitis su šeima, kiti giminės ir artimieji. Atsisveikinimas su a. a. Algirdu kovo 13 d., penktadienį, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje nuo 10 val. r. 11 val. ryto už jo sielą bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-02-14 (M)

2015-02-20 (A)

MONIKA LUKOŠIŪTĖ POVILAITIENĖ.

2015 m. vasario 14 d. 10:30 val. v. Toronte, Kanadoje, mirė A † A MONIKA (LUKOŠIŪTĖ) POVILAITIENĖ a. a. agronomo dr. Broniaus Povilaičio našlė. Liūdesyje paliko sesuo Karolina Kubilienė su šeima Čikagoje, JAV, brolienė Rūta Lukoševičienė (brolio Juozo našlė) su šeima Montrealyje, Kanadoje, anksčiau mirusių brolių Jono Lukoševičiaus, Petro Lukoševičiaus bei sesers Eugenijos Juodienės šeimos, giminaičiai krikštavaikiai Romas Juodis ir Ramunė Kubiliūtė, kiti krikšto ir dirmavonės vaikai, pusbroliai ir pusseserės bei jų šeimos JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. Lietuvoje paliko a. a. Broniaus Povilaičio giminės bei jo krikšto dukra ses. Nijolė Sadūnaitė. Monika Povilaitienė gimė 1924 m. kovo 1 d. Kūlupėnų kaime, Kartenos valsčiuje, Kretingos apskrityje, vėliau po Antrojo pasaulinio karo gyveno Austrijoje, Vokietijoje, Kanadoje (Montreal, PQ;  Delhi, Tillsonburg ir Toronto, ONT). Velionė ilgus metus dirbo Royal Bank of Canada, aktvyiai dalyvavo Kanados lietuvių visuomenės, katalikų bei ateitininkų veikloje. Ėjo įvairias pareigas Lietuvių Katalikių moterų draugijos valdybose (buvo Montrealio skyriaus pirmoji pirmininkė). Įsteigė Broniaus Povilaičio knygos leidimo fondą, kuris išleido dvi jau prieš autoriaus mirtį paruoštas knygas. Su pasišventimu telkė lėšas labdarai, ypač Vėžiu sergančiųjų rėmimo fondui (kuris stengėsi pagelbėti vėžiu sergantiems, grįžusiems į Lietuvą gyventi tremtiniams ir jų šeimos nariams). Atsisveikinimas su velione vyks vasario 20 d., laidotuvių šv. Mišios bus atnašaujamos Prisikėlimo parapijos bažnyčioje Toronte vasario 21 d. Iš ten velionė bus palydėta į Šv. Jono kapines Mississauga, ONT ir palaidota šalia 1985 m. mirusio vyro Broniaus. Norint velionę prisiminti galima aukoti Prisikėlimo parapijai Toronte arba Užsienio lietuvių katalikų sielovados fondui, kuris remia prelato Edmundo Putrimo sielovados veiklą (JAV-se galima tai daryti per Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondą New Yorke).

2015-02-13 (M)

2015-02-27 (A)

ANTANAS LUNECKAS.

A † A ANTANAS LUNECKAS Mirė 2015 m. vasario 13 d. Gimė 1922 m. vasario 27 d. Nuliūdę liko: duktė Daiva Bulicz su vyru Tytus; duktė Gina Cabal, jos vaikai Aleksandras ir Andrius; sūnus Algis su žmona Ina, jų vaikai Gina ir Antanas; pusseserė Ina Kasienė, draugai ir pažįstami. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-01-30 (M)

2015-02-04 (A)

ELEGIJUS KAMINSKAS.

A † A Elegijus Kaminskas Mirė 2015 m. sausio 30 d., sulaukęs 90 metų. Gimė 1924 m. liepos 13 d. Lietuvoje, Karužų kaime, Rudaminos parapijoje. Karo metais sužeistas, pasitraukė į Vokietiją, kur lankė Pabaltijo universitetą Pineberge. Atvykęs į JAV gyveno Gage Parke, paskui Orland Parke. Daugelį metų dirbo inžinieriumi, rėmė lietuvišką veiklą, mėgo žaisti šachmatais. Giliame liūdesyje liko: žmona Aldona, dukros Rasa su Bob ir Andrėja, anūkės Lina ir Daiva, sesutė Onutė Marcinkevičienė bei daugelis kitų artimųjų ir giminių Lietuvoje, žmonos sesuo Rasa ir Jonas Vazbiai su šeima, žmonos brolio našlė Vida Šilienė bei jos sūnūs Algis ir Darius su šeimomis. A†a Elegijus bus pašarvotas trečiadienį, vasario 4 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a.a. Elegijus bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą” arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai. Maloniai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-01-30 (M)

2015-02-02 (A)

RITA M. TURNER.

A † A RITA M. TURNER Mirė 2015 m. sausio 30 d. Gyveno Riverside, IL. Nuliūdę liko: duktė Karina ir vyras Robertas Končius, anūkai Andrius ir Matas; sūnėnai Rob ir Ray Kuzelis, dukterėčia Rita Coates. A. a. Rita dirbo kalbotyros mokytoja Morton East High School, Cicero, IL. Velionė buvo žmona a. a. Algio, sesuo a. a. Irenos (Vidmanto) Kuzelis. A. a. Rita pašarvota antradienį, vasario 3 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. ir trečiadienį, vasario 4 d. nuo 9 val. r. iki 9:45 val. r. Ivins/Moravecek laidojimo namuose, 80 E. Burlington St. Riverside, IL. Iš laidojimo namų 9:45 val. r. velionė bus atlydėta į St. Mary bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Rita bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH, tel. 708-447-2261 arba www.moravecek.com

2015-01-15 (M)

2015-01-20 (A)

FRANK ALGIS ZAILSKAS.

A † A FRANK ALGIS ZAILSKAS Mirė 2015 m. sausio 15 d., sulaukęs 86 m. Nuliūdę liko: žmona Danutė (Totoraitis), sūnus Rimas su žmona Mary; dukra Dalia „Darla” Zailskas, brolis Arūnas „Art” Zailskas. Velionis daugelį metų padėjo prižiūrėti tvarką Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje ir buvo Brighton Park namų savininkų draugijos narys. A. a. Frank bus pašarvotas sausio 20 d., antradienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 44th ir California Ave., Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www. palosgaidasfh.com

2015-01-11 (M)

2015-01-17 (A)

ALDONA BALČIŪNAITĖ ŠULAITIENĖ.

A † A ALDONA BALČIŪNAITĖ ŠULAITIENĖ Mirė 2015 m. sausio 11 d. Gyveno Kybartuose, Lietuvoje; Cicero, IL ir La Grange Park, IL Amerikoje, o paskutinius 24-erius metus džiaugėsi gyvenimu St. Petersburg, FL. Giliame liūdesyje liko: vyras Juozas, dukra Dalia su vyru Edmundu Remiu, sesuo Birutė Majauskienė su šeima Kaune, mirusio brolio a. a. Leono Balčiūno šeima Lietuvoje; švogeris Edvardas Šulaitis su šeima, gyvenantis Cicero, IL bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse po šv. Mišių, kurios bus aukojamos sausio 17 d., šeštadienį, 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, IL. Šeima pageidauja vietoje gėlių aukas siųsti: Amerikos lietuvių klubui, 4880 46th Avenue North, St., Petersburg, FL 33714. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2015-01-06 (M)

2015-01-09 (A)

EUGENIJA GEČAS.

A † A EUGENIJA GEČAS Mirė 2015 m. sausio 6 d. Gimė 1926 m. liepos 2 d. Nuliūdę liko: duktė Audrey Pareigis; duktė Laima ir vyras Adrian Whitty; anūkai Alexandra ir Anthony Pareigis, Christopher, Tristan ir Ailleen Whitty, proanūkė Hailey Pareigis. A. a. Eugenija pašarvota penktadienį, sausio 9 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Adams-Winterfield ir Sullivan laidojimo namuose, 4343 Main St. (1blk. S. of Ogden) Downers Grove, IL. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Joseph bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Eugenija bus palaidota Šv. Kazimie0ro kapinėse. Nuoširdžiaia kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. tel. 630-968-1000 arba www.adamswinterfieldsullivan.com

2015-01-04 (M)

2015-01-10 (A)

VIKTORAS DUBINSKAS.

A † A VIKTORAS DUBINSKAS, MD Mirė 2015 m. sausio 4 d. Suburban Hospital in Hazelcrest, sulaukęs 97 metų. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: mylintys ir geriausi draugai Joan ir Thomas Doody, daug dukterėčių, sūnėnų, giminių ir draugų. A. a. Viktoras buvo vyras a. a. Jadvygos, brolis a. a. Maria Barr, a. a. Andrew (Niksa) Dubinskas. Dr. Viktoras buvo labai gerbiamas chirurgas, kuris savo darbą dirbo pasiaukojamai. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, sausio 10 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127st, Lemont, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Viktoras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę draugai ir artimieji Laidot direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

2015-01-02 (M)

2015-01-09 (A)

GEDIMINAS M. LEŠKYS.

A † A GEDIMINAS M. LEŠKYS Mirė 2015 m. sausio 2 d. Los Angeles, CA. Gimė 1938 m. rugpjūčio 7 d. Kaune. Amerikoje išgyveno 65 metus, pirma Omaha, Nebraska, paskui Los Angeles, CA. Velionis buvo elektros inžinierius, iki pensijos dirbo Hughes Aircraft. Ilgametis Lietuvos skautų veikėjas, akademikas, JAV Lietuvių Bendruomenės ir Šv. Kazimiero parapijos narys. Liko nuliūdę: žmona Jina, sūnus Algis M. Leškys, dukra Indrė Balchunas su šeima, sūnus Vylius Leškys su šeima, brolis Algis G. Leškys su šeima, 2 anūkai, 2 anūkės, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės įvyks sausio 9 d. 1:30 val. p. p. Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje. Nuliūdusi šeima