• Mirimo data (M)
  • Atsisveikinimo (A)

Velionis

2014-04-11 (M)

2014-04-21 (A)

Dagmara Jurcienė Puodžiūnaitė.

A † A DAGMARA JURCIENĖ PUODŽIŪNAITĖ. Mirė 2014 m. balandžio 11 d. 7:03 val. vakaro Holy Family Villa nursing home. Gimė 1918 m. vasario 19 d. Sankt Peterburge, Rusijoje. Gyveno Palos Heights, IL ir St. Petersburg Beach, FL. Buvusi vaistininkė Jurcys Pharmacy Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Dagmara buvo žmona a. a. Tado Jurcio ir sesuo a. a. Mindaugo Puodžiūno. Nuliūdę liko: pusbrolis Edas Puodžiūnas su žmona Hanalore, jų vaikai ir anūkai; pusseserė Jūratė Jakštytė Landfield su vyru Jerome, dukterėčia Rima Beliūnaitė; dukterėčia Dalia Steponaitienė ir jos vaikai; anūkė Lydia Jurcytė ir jos mama Virginija Jurcienė. Dagmara ir Tadas abu priklausė Korp! NeoLituania. A. a. Dagmara bus pašarvota pirmadienį, balandžio 21 d. 10 val. ryto Zion Ev. Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453. Religinės apeigos 11 val. ryto. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7500 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-04-10 (M)

2014-04-16 (A)

Vytautas Juozas Černius.

A † A Prof. emeritas VYTAUTAS JUOZAS ČERNIUS 1926.04.26–2014.04.10 Lietuvių išeivijos JAV mokslininkas, edukologas, psichologas, prof. Vytautas J. Černius mirė 2014 m. balandžio 10 d. Prieš 87 metus gimė Mažeikiuose, Lietuvoje. Karo metu pasitraukė į Vokietiją, kur studijavo Pinneberg ir Munster universitetuose. Persikėlęs į JAV, apgynė daktaro laipsnį Čikagos universitete. Temple universitete, Philadelphijoje, išdirbo 30 metų psichologijos, edukacijos ir tarptautinio švietimo srityse. Vytautas išleido apie 50 spausdinių anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis, įskaitant tris knygas. Vytauto Didžiojo universitete įsteigė Pedagogikos centrą, tapo jo direktoriumi, po to Švietimo studijų vedėju ir VDU Atkuriamojo senato nariu. Buvo paskirtas VDU garbės profesoriumi. 2011 m. apdovanotas Lietuvos švietimo ministerijos premija. Nuo 2007 m. dirbo prie prof. B. Makausko knygos Lietuvos istorija vertimo į anglų kalbą. Vytautas buvo Lietuvos skautų organizacijos narys. Giliame liūdesyje liko: žmona Marija (Trumpytė); duktė Sigita su vyru Ubaldo Ferranti ir anūkai Traiano ir Lavinija; sūnus Linas; seserys Marytė Černiūtė ir Danutė Gylienė bei jos vaikai su šeimomis; brolis Alis su žmona Rasele ir jų vaikai su šeimomis, posūnis dr. Edmundas ir jo žmona dr. Magda Fiksinski ir jų duktė Julia. A. a. Vytas buvo a. a. Julijos ir a. a. Juozo Černių vyriausias sūnus ir a. a. Vitos Pavilčiūtės vyras. Trečiadienį, balandžio 16 d. 9 val. ryto įvyks atsisveikinimas Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL, 60439. Šv. Mišios bus atnašaujamos 10 val. ryto. Laidotuvės ketvirtadienį, Tautinėse lietuvių kapinėse, privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, pažįstamus ir mokslo bendradarbius dalyvauti a. a. Vyto atsisveikinime. Vietoje gėlių pageidaujama siųsti aukas organizacijoms „Vaiko vartai į mokslą” arba „Saulutė”. Nuliūdusi šeima

2014-04-10 (M)

2014-04-19 (A)

Valerija Čepaitienė Valiūtė.

A † A VALERIJA ČEPAITIENĖ VALIŪTĖ. Mirė 2014 m. balandžio 10 d. 7:56 val. ryto, sulaukusi gražių 102 metų. Gimė 1912 m. sausio 1 d. Rygoje, Latvijoje. Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje, anksčiau Telšiuose ir Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Giedrė Čepaitytė; anūkai Vidas Paulius su žmona Fiona, Linas Paulius; Laima Palubinskienė su vyru Kovu, Rima Juškienė su vyru Vytu, Algis Paulius Jr. su žmona Kristin, Vilija Pauliūtė; proanūkai Teofilis, Gaja, Mantas, Aleksandras, Cara ir Nicholas; žentas dr. Algis Paulius su žmona Violeta, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Valerija buvo žmona a. a. Kosto, mama a. a. Laimos Pau­lienės, sesuo dail. a. a. Telesforo, a. a. Igno ir a. a. Petro. Valerija priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 19 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, ku­rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios ir iškilmingi palaiminimai. Po iškilmingų palaiminimų a. a. Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Sisters of Immaculate Concep­tion, Ateitis fondui arba Lietuvos Dukterų draugijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-04-05 (M)

2014-04-12 (A)

Anne Helen Wengelewski (Ciuzinas).

A † A ANNE HELEN WENGELEWSKI (CIUZINAS). Mirė 2014 m. balandžio 5 d. savo namuose, Aurora, IL, su laukusi 94 metų. Gimė 1919 m. rugsėjo 11 d. Chicago, IL, imigrantų iš Lietuvos Joseph ir Sophie Ciuzinas(Urbalis) šeimoje. Nuliūdę liko: duktė Kathleen Sophie Wengel-Disler, vyras Edward Disler, gyvenantys Chicago; duktė A. Mclnerney ir vyras Thomas W. Mclnerney, gyvenantys Aurora, IL; anūkai Carl Peter Loos, Abigail Jade Thornton Mclnerney, daug sūnėnų, dukterė čių ir pusbrolių bei draugų. A. a. Anne buvo žmona a. a. Edward A. Wengelewski. Velionė bus laidojama šeštadienį, balandžio 12 d. 10 val. r. Šv. Kazimiero kapinėse, 4401 W. 111th St., Chicago, IL 60655. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

2014-04-02 (M)

2014-04-06 (A)

Nijolė Dargienė Ilginytė.

A † A NIJOLĖ DARGIENĖ ILGINYTĖ, po ilgos, sunkios kovos su vėžio liga, iškeliavo Amžinybėn 2014 m. balandžio 2 d., sulaukusi 58 metų. Gimė 1956 m. vasario 26 d. Nijolė buvo mama a. a. Karinos Dargytės, duktė a. a. Vlado ir a. a. Stasės Ilginių ir sesuo a. a. Rimanto. Giliame liūdesyje liko: vyras Liutauras Dargis, duktė Lara ir sūnus Rimas, brolis Kastytis su žmona Carolyn ir šeima; seserys Danguolė Ilginytė ir Daiva Sexton su vyru Jeff ir šeima; uošvė Leontina Dargienė; brolienės Milda Ranney ir Jūra Robinson su šeimomis; Lietuvoje brolienė Natalija Ilginienė su šeima; pusseserė Janina Žilienė su šeima; dukterėčios Danielle Czanady, Tiffany Mullarkey su šeimomis; Katherine Ilginis ir Kristen ir Bridget Sexton; sūnėnai Michael ir Matthew Ilginiai su šeimomis; Lietuvoje sūnėnai Žydrūnas ir Evaldas, Vokietijoje dukterėčia Ilona Kannengiesser su šeimomis. Pavargo mūsų Nijolė šioje žemiškoje kelionėje ir Dievulis pasikvietė į savo prieglobstį. Prašome pasimelsti už jos vėlę. A. a Nijolė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 6 d. Donald Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL, nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Pirmadienį, balandžio 7 d. šv. Mišios bus atnašaujamos už jos vėlę 10 val. r. Our Lady of Mt. Carmel bažnyčioje, 8404 S. Cass Ave., Darien, IL. Po šv. Mišių Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direk. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600

2014-03-31 (M)

2014-04-02 (A)

Vytautas Šakenis.

A † A VYTAUTAS ŠAKENIS.Staiga mirė 2014 m. kovo 31 d. 10 val. ryto savo namuose Midlothian, IL, sulaukęs lygiai 82 metų. Gimė 1932 m. balandžio 1 d., Smilgių km., Panevėžio apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 23 metus. Mylėjo Lietuvą ir sekė įvykius joje, džiaugėsi krepšininkų pasiekimais, dalyvavo lietuviškuose renginiuose, mėgo šokti, ypač Štrauso valsus, mylėjo gamtą, augi no rožes ir pomidorus. Labai džiaugėsi savo abiem anūkais. Netekties skausme liko: žmona Rita, sūnus Tomas su žmona Dana, anūkai Arnas ir Grantas, marčios mama Elena, marčios seserys Laima ir Teresė su šeima. Lietuvoje liūdi seserys Genovaitė ir Dana su šeima, Judita ir Žydrūnas, pusseserės Zita ir Janina su šeimomis, svainis Romanas Butkus su žmona Stanislava, jų sūnų Valdo ir Gintaro šeimos, Andriaus su žmona Nijole šeima, daug draugų ir pažįstamų. Atsisveikinimas su a. a. Vytautu įvyko D. Petkaus laidojimo namuose Lemonte balandžio 2 d. ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje balandžio 3 d. Laidotuvės buvo privačios. Nuoširdi mūsų padėka kunigui Antanui Saulaičiui, SJ, laidojimo namų direktoriui Donald Petkui už jautrų atsisveikinimą ir atidumą sunkią valandą bei visiems, dalyvavusiems atsi sveikinime ir šv. Mišiose. Liūdinti žmona Rita ir sūnus Tomas su šeima.

2014-03-30 (M)

2014-04-03 (A)

Veronika Povilaitytė Šatienė.

A † A VERONIKA ŠATIENĖ POVILAITYTĖ. Mirė 2014 m. kovo 30 d., sulaukusi 86 metų amžiaus. Velionė gimė 1928 m. vasario 3 d. Lietuvoje. 1957 m. atvyko į Ameriką, gyveno Town of Lake ir Brighton Park apylinkėse. Išejusi į pensiją kartu su savo vyru a. a. Frank, persikraustė gyventi į Fremont, WI. Čia ji gyveno paskutiniuosius 30 metų, mėgo žuvauti, gaminti maistą ir smagiai leisti laiką draugų rate. Liūdesyje liko: anūkas Tony Dering su žmona Katrina, pro anūkė Courtney Dering, brolienė Henryka Povilaitis, gyvenantis Rochester, NY, kiti giminaičiai Amerikoje ir Lietuvoje bei daugybė draugų Fremonte ir Čikagoje. Atsisveikinimas balandžio 3 d. 11 v. r. Lewin laidojimo namuo se. A. a. Veronika bus palaidota šalia savo vyro Wolf River kapinėse Fremont, WI. Nuliūdę artimieji

2014-03-27 (M)

2014-03-30 (A)

Janina Bajoriūnaitė Binderienė.

A † A JANINA BAJORIŪNAITĖ BINDERIENĖ, mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė mirė 2014 m. kovo 27 d. St. Pete Beach, Florida. Janina gimė 1923 m. liepos 1 d. Žilainiuose, Panevėžio apskrityje. Lankė Panevėžio mergaičių gimnaziją, vėliau studijavo akušeriją Kaune. Po karo gyveno Vokietijoje ir 1949 m. atvyko į Čikagą. Po vyro Napoleono Binderio miries, 1975 m. persikėlė į St. Pete Beach, Florida. Vasaras praleisdavo lankydama gimines Lietuvoje, arba su artimaisiais Wilmette, Illinois. Janina labai mylėjo ir buvo pasišventusi savo šeimai, vertino draugus. Ji buvo šilta, optimistiška, pasaulį mylinti asmenybė, kuri dosniai dovanojo džiaugsmą aplinkiniams. Nors paskuti niais savo gyvenimo metais jai susilpnėjo rega, tačiau ji dalinosi savo ryškiais prisiminimais, šiltais jausmais, ji mokėjo matyti širdimi. Giliame liūdesyje liko: duktė Nijolė Daugirdienė su vyru Tomu, anūkai Andrea, Kristoforas, Kristina su vyru Nicholas Bagley, proanūkai Celia ir Sebastian; taip pat duktė Anelė su vyru Victor Semke, anūkė Vicki su vyru Kirk Schlupp, proanūkai Ralphie ir Alex. Kovo 30 d. Šv. Pranciškaus koplyčioje St. Pete Beach buvo aukojamos šv. Mišios už Janiną. Gegužės 10 d. vyks privačios apeigos prisiminti mūsų brangiausią Janiną. Jos pelenai bus palaidoti šalia vyro Napoleono Tautinėse kapinėse ir dalis bus išbarstyta Lietuvoje. Mes liūdime ir jaučiame netektį, tačiau stengiamės džiaugtis mielais ir gražiais prisiminimais, nes žinome, jog to norėtų Janina. Nuliūdusi šeima

2014-03-27 (M)

2014-04-08 (A)

Kazimiera Vaišvilienė Poškutė.

A † A KAZIMIERA VAIŠVILIENĖ POŠKUTĖ Mirė 2014 m. kovo 27 d., sulaukusi 94 m. Gimė 1919 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: duktė Lucy Barnish, gyvenanti Lincolnshire, IL; duktė Mary Nowick, gyvenanti St. Petersburg, FL; anūkai Nika, Erika, Jamie, Danette, Cynthis, Daniel, Natalie ir Vanessa; pro­anūkai: Gwen, Brady, Rex, Eric, Stephanie, Sabrina, Sierra ir Breasha; propro­anūkai Lanceton ir Blayton. A. a. Kazimiera buvo žmona a. a. Eugenijaus. Priklausė Amerikos Lietuvių klubui, Floridoje. Laidotuvės bus penktadienį, balandžio 4 d., 12 val. popiet, Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-22 (M)

Vitas V. Koklys.

A † A VITAS V. KOKLYS. Mirė 2014 m. kovo 22 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Gyveno Cave Creek, Arizona, anksčiau Cleveland, Ohio ir Hacienda Heights, California. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje, a. a. Apolonijos (Kondrotaitės) ir Artūro Koklių šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Jūratė Laikūnaitė; duktė Audra su vyru Robert Plummer – jų vaikai Evija, Kovas ir Vilija; sūnus Vainius su žmona Annette – jų vaikai Amber, Alexandria, Isabella ir Christian; seserys Danutė Dirvonienė, Dalė Lukienė, Lydia Vaitkienė; brolis Jonas Koklys ir a. a brolio Algimanto Koklio šeima ir giminės Kanadoje bei Lietuvoje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių skautų organizacijai, Dirbo aeronautikos srityje, Rohr Aircraft Corporation. Nuliūdusi šeima. Laidotuves tvarko Hansen Desert Hills Mortuary, Scottsdale, Arizona, tel. 602-944-1561

2014-03-21 (M)

2014-03-25 (A)

Jurgis Karalius.

A † A JURGIS KARALIUS. Mirė 2014 m. kovo 21 d. 10:22 val. ryto. Gimė 1924 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Medardas; sūnus Rytis, anūkas Vytas bei kiti giminės. A. a. Jurgis buvo vyras a. a. Jadvygos. Velionis pašarvotas antradienį, kovo 25 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jurgis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-18 (M)

2014-03-29 (A)

Mečys V. Mikutaitis.

A † A MEČYS V. MIKUTAITIS. Mirė 2014 m. kovo 18 d.12:12 val. ryto Santa Monica, CA. Gimė 1915 m. vasario 5 d. Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA, anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas, duktė Megan ir žmona Judy; duktė Vilija, jos sūnus Povilas, jo žmona Abby ir jų sūnus Wyatt; duktė Sigutė Miller su vyru Danny ir jų duktė Lana, duktė Aušrinė Rowell su vyru Richard ir jų sūnus Jonas; dukterėčia Vilija Thomas bei giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Mečys buvo vyras a. a. Janinos Arlauskaitės, tėvas a. a. Algimanto. Priklausė Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo chorui. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, kovo 29 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 44-ta ir California gatvė, Brighton Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Mečys bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-13 (M)

2014-03-18 (A)

Regina Elena Alkevicz (Alkevičienė).

A † A REGINA ELENA ALKEVICZ (ALKEVIČIENĖ. Mylima mamytė, močiutė, promočiutė, sesutė, brolienė, teta bei uošvienė mirė 2014 m. kovo 13 d. Lincoln Park, Michigan, sulaukusi 82 m. amžiaus. Giliame nuliūdime liko: sūnus Edwardas ir dukra Laura su šeimomis; sesutė Birutė Pocienė su šeima, gyvenanti Elizabeth, NJ, brolienė Elena Alkuvienė su šeima bei kiti giminės JAV ir Lietuvoje. A. a. Regina kovo 17 d. buvo pašarvota Harris laidojimo namuose, Livonia, Michigan, kur po rožinio, viešą atsisveikinimą pravedė laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė. Kovo 18 d., po šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, velionės karstas buvo nulydėtas į Holy Sepulchre kapines, kur a. a. Regina buvo palaidota šalia vyro a. a. George Edward Alkevicz. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

2014-03-11 (M)

2014-03-15 (A)

Vladas Ruzga.

A † A VLADAS RUZGA. Mirė 2014 m. kovo 11 d. Woodstock, Illinois, sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė 1927 m. rugpjūčio 19 d., Utenos rajone, Rastinių kaime. Į Ameriką atvyko 1950 m. Šeima įsikūrė Gary, IN. Velionis priklausė Vytauto VFW post 289 Merrillville, IN, įvairioms organizacijoms Indianoje, buvo ilgametis Šv. Kazimiero parapijos veikėjas. 1996 m. persikėlė į Lemont, IL, kur aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Nuliūdę liko: dukra dr. Linda Burbienė su vyru Ričardu, žentas Jurgis Riškus, anūkai Justinas su žmona Jennifer, Paulius ir Antanas, marti Dalia Ruzgienė, anūkai Ričardas su žmona Leslie, Antanas, Diana ir Edvardas, proanūkai Lukas, Charlotte ir Jacob, giminės Lietuvoje. A. a. Vladas buvo vyras a. a. Marytės Ruzgienės-Pusdešrytės, tėtis a. a. Leniuko Ruzgos, a. a. dr. Edvardo Ruzgos ir a.a. Ritos Riškienės-Ruzgaitės. Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 14 d. nuo 3 val. p.p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. 9:30 val. r. iš Petkaus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vladas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui. Nuliūdusi šeima

2014-03-08 (M)

2014-03-16 (A)

Algimantas Koklys.

A. A. ALGIMANTAS KOKLYS. Mirė 2014 m. kovo 8 d. Ft. Pierce, Florida, po ilgos sunkios ligos. Anksčiau gyveno Cleveland, Ohio ir Chicago, Illinois. Gimė 1947 m. vasario 13 d. Wehnen, Vokietijoje, a. a. Apolonijos (Kondrotaitės) Koklienės ir Artūro Koklio šeimoje. Nuliūdę liko: žmona June Koklys, vaikai Christopher, Robin, Melissa ir Kelly; seserys Danutė Dirvonienė, Dalė Lukienė, Lydia Vaitkienė; broliai Vitas Koklys ir Jonas Koklys bei jų šeimos ir giminės Kanadoje ir Lietuvoje. Šv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos sekmadienį, kovo 16 d. 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, Illinois. Nuliūdusi šeima

2014-03-08 (M)

2014-03-21 (A)

Irena Kazlauskienė Vyčiūtė.

A † A IRENA KAZLAUSKIENĖ VYČIŪTĖ. Mirė 2014 m. kovo 8 d. Nuliūdę liko: vaikai Vida ir Algis; žentas Paulius; vai kaičiai Justinas ir Elytė; seserys Danutė ir Nijolė; bro liai Rimas ir Arvydas bei visi giminės. A. a. Irena buvo žmona a. a. Petro. Laidotuvės įvyks kovo 21 d. Nuliūdę artimieji.

2014-03-05 (M)

2014-03-09 (A)

Aidas Vladas Kriaučiūnas.

A † A AIDAS VLADAS KRIAUČIŪNAS. Mirė 2014 m. kovo 5 d. Indianapolis, Indiana, po ilgos kovos su vėžiu. Gimė 1963 m. birželio 1 d. Kankakee, IL. Baigė Michigan State University biochemijos mokslus ir įsigijo ma-gistro laipsnį Texas Tech University. Daugiau nei 25-erius metus Aidas dirbo Eli Lilly farmacijos bendrovėje įvairiose tyrimų srityse. Jis mėgo leisti laiką su šeima, fotografuoti ir žiūrėti sporto rungtynes. Garsėjo savo geru humoro jausmu. Aidas buvo Detroito Žiburio mokyklos abiturientas, ateitininkas, daugelį metų stovyklavęs ir dirbęs Dainavos jaunimo stovykloje. Ten taip pat dirbo administratoriumi. Aktyvus Indianapolio LB narys. Nuliūdę liko: žmona Tracey, dukra Audra, sūnus Vytas; tėvai Romualdas ir Gražina, brolis Aras ir sūnėnas Aleksas, brolis Aldas, brolienė Irena, sūnėnai Gytis ir Andrius. Aidas pašarvotas Flanner and Buchanan Funeral Home – Washington Park North (www.flannerbuchanan.com): 2706 Kessler Blvd W. Dr, Indianapolis, IN 46228, 317-251-5959. Lankymas kovo 9 d. nuo 4:30 val. p. p. iki 8:30 val. v. (rytų pakrantės laiku). Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos kovo 10 d., St. Monica Catholic Church, Indianapolis, IN (6131 Michigan Road, Indianapolis, IN 46228; 317-253-2193) 10 val. ryto. Lankymas bažnyčioje prasidės nuo 9 val. ryto. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Po to seks gedulingi pietūs. Prašome prisiminti a. a. Aidą savo maldose. Jo atminimui galima paaukoti Dainavos fondui: Camp Dainava Foundation, c/o Dr. Marius Laniauskas, 6604 Ivana Court, Mentor, OH, 44060 (campdainavafoundation.org).

2014-03-05 (M)

2014-03-22 (A)

Albertas Antanas Bartkus.

A † A ALBERTAS ANTANAS BARTKUS. Po ilgos ligos mirė 2014 m. kovo 5 d. Henderson, Nevada. Anksčiau gyveno Čikagoje ir Mount Prospect, Illinois. Gimė Lietuvoje 1936 m. birželio 7 d. Studijavo University of Illinois, Urbana-Champaign ir baigė elektros inžineriją. Dirbo Underwriters Laboratories administracijoje ir tyrimų srityse. Dalyvavo profesinių organizacijų veikloje. Tarnavo JAV armijoje ir buvo pasiekęs Lieutenant Colonel laipsnį. Nuliūdę liko: žmona Rūta Abelkytė; dukterys Julytė Turza ir Linda Lind; anūkai Stefutė, Cody, Natalija su vyru Drew, Nicky, Mikaela ir Ryder bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2014 m. kovo 22 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Alberto atminimui galima aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Liūdinti šeima.

2014-03-03 (M)

2014-03-08 (A)

Juozas Vilcha Vilčiauskas.

A † A JUOZAS VILCHA (VILČIAUSKAS). Mirė 2014 m. kovo 3 d., Čikagoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1923 m. kovo 15 d. Joniškyje, Lietuvoje. Buvo sūnus a. a. Juzefos ir Prano Vilčiauskų. Inžineriją studijavo Kaune ir Hamburge, Vokietijoje. Nuliūdę liko: ilgametė gyvenimo draugė Aldona Lapinskienė, jos dukros Saulė ir Asta su šeimomis; giminaitės Danutė Jasilionienė ir Inga Sutkus su šeimomis, artimi draugai bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, kovo 8 d., 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. A. a. Juozas bus palaidotas Joniškio kapinėse, Lietuvoje, šalia savo tėvų bei brolių. Vietoj gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdę artimieji

2014-03-02 (M)

Regina Latožienė (Ginkutė).

A † A REGINA LATOŽIENĖ GINKUTĖ. Mirė 2014 m. kovo 2 d., sulaukusi 88 metų. Gyveno Richmond, CA, anksčiau Westmont, IL ir ilgus metus Cicero, IL. Gimė 1926 m. vasario 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Kastytis, dukra Rita Bagley su vyru Joe, gyvenantys Kalifornijoje, anūkės Ingrida Latožaitė, Lana Bagley, Justina ir Maira Stukaitės; Edmundas Stukas su žmona Živile, kartu su Alex ir Beth Chirban bei kiti giminės ir draugai Lietuvoje, Amerikoje, Australijoje ir Kanadoje. A. a. Regina buvo žmona a. a. Broniaus, mama a. a. Natalijos Stukienės, uošvienė a. a. Gražinos Latožienės. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima

2014-03-02 (M)

2014-03-03 (A)

Aldona Brazis (Sokas).

A † A ALDONA BRAZIS (SOKAS). Mirė sulaukusi 96 metų. Gyveno Palos Heights, vasaras praleido Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: dukros Beverly Opelka, Donna Raymond, Marilyn Klecka ir Susan su vyru Gerald Pines; anūkai Cheryl Heller, Elissa su vyru Robert Martins, Michael (Kelly) Abrignani, Vanessa (Dwane) Kozak, Marisa (Giorgio) Ferrari, Loren (Mathieu) Bouchard, Lindsay Klecka, Stephanie Pines, Steven (Jamie) Pines, Craig (Heather) Pines; proanūkai Max, Heidi, Marley, Robby, Olivia Marie, Quintin, Madison, Sophia. Gia, Ella, Olivia Mae, Alex, Jacob, Evan, Allison ir D. J., svainė Olga Schulfer. Daug metų priklausė Čikagos lietuvių Moterų klubui, buvo Lietuvos Vyčių 112 kuopos choro dalyvė, gera pianistė, 67 metus visur dalyvavo kartu su mylimu vyru, solistu a. a. Algirdu A. Braziu. Velionė buvo sesuo a. a. Olgos Sokas, uošvienė a. a. William Opelka. A. a. Aldona buvo pašarvota sekmadienį, kovo 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Schmaedeke laidojimo namuose, 10701 S. Harlem Ave., Worth, IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 3 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė buvo atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės buvo privačios. Šeima prašo aukoti Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, 60629 arba Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai. Laidot. direkt. Schmaedeke FH. Tel. 708-448-6000 arba www.schmaedekefuneralhome.com

2014-03-01 (M)

2014-03-07 (A)

Teresė Glambienė (Levušytė).

A † A TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ). Staigiai mirė 2014 m. kovo 1 d. rytą, sulaukusi 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje. Buvo duktė a. a. Juozo ir Anelės Levusių ir žmona a. a. Justino Glambos. 1944 m. pabėgo į Hanoverį, Vokietiją. 1950 m. emigravo į Čikagą, 47 metus išgyveno Brighton Parke, o paskutinius 14 metų gyveno Orland Park, Illinois. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Namų Savininkų draugijai, Šauliams ir Dukterų draugijai, rėmė Lietuvių Fondą. Teresė labai mylėjo savo šeimą, ypač anūkus. Ji buvo puiki siuvėja. Jai patiko auginti gėles ir dirbti darže, mėgo žaidimus ir lošti kortomis. Giliai nuliūdę liko: dukra dr. Irena ir jos vyras Steponas Juš ka, sūnus advokatas Algis ir žmona Loretta (Lopez), anūkai dr. Alicija Juškaitė ir vyras Mohammad Afzal ir Andrius Juška MBA; sesuo Stefania Miliauskienė ir vaikai – krikšto sūnus Jonas su žmona Elena ir šeima, Dalia Riley ir šeima ir Rasa Miliauskaitė. Lietuvoje liko brolis Jonas Levušis su žmona Algida ir jų dukromis – Nijolė su vyru Viktoru ir sūnum, Danutė su sūnum, Audronė su dukromis ir Laura; kiti giminės Lietuvoje ir Waukegan bei artimieji ir draugai. A. a. Teresė buvo svainė a. a. Igno Miliausko ir teta a. a. Rimvydo Miliausko. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 7 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois. A. a. Teresė bus pervežta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 4400 S. California Ave. Čikagoje šeštadienį, 9 val. ryto kur vyks atsisveikinimas ir 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę vaikai Irena ir Algis

2014-03-01 (M)

2014-03-06 (A)

Vladas Sinkus.

A † A Inž. VLADAS SINKUS. Mirė namuose 2014 m. kovo 1 d. 1 val. ryto Lemont, IL. Gimė 1920 m. rugsėjo 3 d. Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Kumelionių kaime. Inžineriją studijavo Kaune ir Stuttgart, Vokietijoje. Nuliūdę liko: žmona Raminta Svipaitė; dukterėčios Daiva Lutz ir Rūta Lippincot; svainė Daiva Svipas, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Vladas buvo sūnus ūkininkų a. a. Mato ir Felicijos Aglinskaitės Sinkevičių, brolis a. a. Vytauto Sinkaus ir a. a. Aldonos Jakimavičiūtės Jamdolienės. Buvo ateitininkas ir frontininkas, atstovavo VLIK’e, priklausė Lietuvių Fondui, Ateitininkų namams, Pasaulio lietuvių centrui, Lietuvių Inžinierių ir architektų sąjungai. Vietoj gėlių prašom aukoti Vaiko Vartai į mokslą organizacijai, „Saulutei” arba Mišioms. A. a. Vladas bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 6 d. nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12041 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vladas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-03-01 (M)

2014-03-08 (A)

Prakseda Valerija Stirbienė.

A † A PRAKSEDA VALERIJA STIRBIENĖ. Mirė 2014 m. kovo 1 d.Gimė 1919 m. gegužės 6 d., Lietuvoje, Telšių apskrityje, Varnių valsčiuje, Pabiržulių kaime. Nuliūdę liko: brolis Antanas Zelba Klaipėdoje, sesuo Onutė Vaišienė, dukra Regina Stirbytė, sūnus Rimantas Stirbys ir jo šeima: žmona Jūratė Krokytė, anūkai Rasa, Gintautas ir Gaja Stirbiai. Į JAV atvyko 1949 m. ir apsigyveno New Britain, Connecticut su vyru Pranu Stirbiu ir vaikais. Priklausė Šv. Andriejaus parapijai, Rožančių draugijai. Puoselėjo vaikų tautiškumą, siųsdama juos į lietuvišką šeštadieninę mokyklą, lietuviškus skautus ir tautinių šokių grupes. Velionė buvo pašarvota Venskūno laidojimo namuose ir išlydėta į Švč. Marijos kapines New Britain, kovo 8 d. Palaidota šalia vyro Prano Stirbio, tėvo Prano Zelbos ir uošvio Kazio Stirbio. Aukas a. a. Praksedos atminimui galima siųsti Baltic Jesuits Advancement Project c/o Fr. Antanas Saulaitis, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439. Nuliūdę artimieji

2014-02-27 (M)

Margot Vaitkus.

A † A MARGOT A. VAITKUS. Po negailestingos ligos, miela žmona, motina ir teta Margot, gimusi 1926 m. lapkričio 1 d. Nurtingen, Vokietijoje, palikusi žemiškas kančias, iškeliavo Amžinybėn 2014 m. vasario 27 d. Atvykusi į Ameriką su vyru Antanu ir sūnumi Vytautu, apsigyveno Cleveland, Ohio. Po kelių metų, Antano darbo reikalais persikėlė į San Jose, California. Nuliūdę liko: Antanas ir dvi dukterys, gyvenančios San Jose; duktė Birutė su vyru Alexander ir dukrom Kirsten ir Marissa ir duktė Monika su dukra Ashley. Taip pat Antano brolvaikiai: Galina Morkūnienė iš Toronto, Gediminas Vaitkus iš Albu querque, NM ir Algirdas Vaitkus su šeima iš Mission Viejo, CA. A. a. Margot palaidota Oak Hill Memorial Park, San Jose, California, šalia sūnaus Vytauto. Vaitkų šeima ir giminės

2014-02-26 (M)

2014-03-03 (A)

Aldona Rygelienė.

A † A ALDONA RYGELIENĖ. Iškeliavo į Amžinybę 2014 m. vasario 26 d., sulaukusi 83 metų. Gimė Kaune, Onos Putvytės ir dr. Vinco Tercijonų šeimoje, 1930 m. birželio 9 d. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Juozo Rygelio (1920–2012). Paskutinius 24-erius metus, jie gyveno Thompson, Connecticut. Nuliūdę liko penki vaikai: dukra Aldona, sūnus Antanas su žmona Egle, sūnus Vincas, dukra Ramunė, dukra Vita Čepkauskienė su vyru Vytu, penkios anūkės, trys anūkai ir dvi proanūkės. Laidotuvės įvyko kovo 3 d. iš Gilman Funeral Home, Putnam, CT (www.GilmanAndValade.com) Atminimo aukas galima skirti The Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, Illinois 60439 (pažymėti Kauno gimnazija) arba Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty Hwy., Putnam, CT, 06260 arba ALKA (Amerikos lietuvių Kultūros archyvas), P. O. Box 608, Putnam, CT, 06260.

2014-02-25 (M)

2014-03-01 (A)

Irene Masiliunas.

Mirė 2014 m. vasario 25 d. Nuliūdę liko: sesuo Carol Sudeikis, svainė Cindy, vienuolika sūnėnų ir dukterėčių ir du jų vaikai. Velionė buvo sesuo a. a. Peter, a. a. John, a. a. Raymond, a. a. Anne, a. a. Bernice, svainė a. a. Isidore, a. a. Lorraine. Priklausė St. Theresa draugijai, mėgo keliauti į Lietuvą ir Italiją, mylėjo savo sūnėnus ir dukterėčias. A. a. Irene pašarvota penktadienį, vasario 28 d. nuo 2 val. p. p. iki 7 val. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Irene bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Lack FH, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com

2014-02-25 (M)

2014-02-28 (A)

Filomena Černiuvienė.

A † A FILOMENA ČERNIUVIENĖ. Mirė 2014 m. vasario 25 d. Gimė 1913 m. Lietuvoje, Šimonių kaime, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 65 metus. Buvo žmona a. a. Kazimiero Černiaus, kuris mirė 1994 m. Nuliūdęs liko sūnus Rimas Černius. A. a. Filomena buvo sesuo a. a. Broniaus Vaidilos, a. a. Genovaitės Slivinskienės, a. a. Stasės Vaidilaitės ir teta a. a. Kastyčio Slivinsko. Nuliūdę liko a. a. Broniaus vaikai – Dainius, Aidas, Rasa, Audrius ir Gailius ir a. a. Genovaitės vaikai – Danutė, Algimantas, Vytas. Filomena Lietuvoje baigė Dotnuvos Žemės Ūkio akademiją, mokytojavo Veprių miestelyje, priklausė ateitininkams. Mylėjo savo gimtąjį kraštą, savo tėvų žemę Lietuvą. Amerikoje priklausė Lietuvių Fondui ir Lietuvių Agronomų sąjungai. Buvo Amerikos pilietė ir mylėjo šį kraštą, kuriame rado prieglobstį. A. a. Filomena pašarvota ketvirtadienį, vasario 27 d. nuo 3 val. p. p. Lack Funeral Home laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, Illinois ir penktadienį, vasario 28 d. 10 val. ryto, Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, Čikagoje, kur 11:30 val. ryto vyks gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Lack FH, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com

2014-02-24 (M)

2014-02-27 (A)

Edward George Biskis.

A † A Dr. EDWARD GEORGE BISKIS. Mirė 2014 m. vasario 24 d. Albuquerque, New˙Mexico, po trumpos ir sunkios ligos. Anksčiau gyveno Evanston, IL, o išėjęs į pensiją, Placitas, NM. Gimė 1935 m. balandžio 2 d. Coaldale, Pennsylvania, a. a. Alice (Vitkauskaitės) ir a. a. Edward R. Biskių šeimoje. Baigęs Pennsylvania State universitete chemijos inžinerijos mokslus jis įsigijo magistro laipsnį Cornell universitete. Apgynė daktaro laipsnį chemijos inžinerijoje Northwestern universitete. Edward dirbo NASA Triton Missle programoje Colorado valstijoje ir dirbo įvairiose petrochemijos firmose. 1973 metais, jis įsteigė savo firmą, BTU Contracts, industrinių dujų srityje, Čikagos apylinkėje. Edward mėgo keliauti, žvejoti, muziką ir studijuoti istoriją. Ypač patiko iškylauti gamtoje. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga (Stirbytė-Šliažienė), Placitas, NM; sūnus Edward J., Greenwood, IN, duktė Patricia Wright su vyru Jeffrey, Seattle, WA; duktė Suzanne Brizzolara su vyru Frank, St. Charles, IL; podukra Lina Šliažaitė su draugu Jim Miller, San Francisco, CA; anūkai Sarah, Ryan ir Andrew Biskis, Alexander ir Daniel Wright ir Will Otis Brizzolara. Edward buvo pašarvotas vasario 27 d. French Funeral Homes, Rio Rancho, NM (www.frenchfunerals.com/ obituries/Edward-Biskis). Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašautos Church of the Incarnation, Rio Rancho, NM. Vėliau a. a. Edward bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Prašome prisiminti a. a. Edward savo maldose. Jo atminimui galima paaukoti šioms organizacijoms: Baltic Jesuit Advancement Project(www.balticjesuits.org), People Living Through Cancer (www.pltc.org) ir Lustgarten Foundation(www.lustgarten.org). Nuliūdusi šeima

2014-02-23 (M)

Petronėlė Kavaliauskaitė (Sesuo Palmyra).

A † A SESUO PALMYRA (PETRONĖLĖ KAVALIAUSKAITĖ)(1913 birželio 10 - 2014 vasario 23). Mirties išvakarėse, drauge su seserų būreliu, kurios giedojo pynę giesmelių prie jos lovos, seselė Palmyra taip pat niūniavo, giedojo, dėkojo seserims ir ištiesusi rankas laukė savo Viešpaties. Būdama 24 metų vos davusi vienuolinio gyvenimo pirmuosius įžadus Marijampolėje, 1937 metais, atvyko į Ameriką darbuotis su išeivijos lietuviais. Ir tik atšventus šimtmetį tarnystės – Viešpats pasišaukė. Kviečiame bendrabutietes, Dainavos ir Neringos stovyklų lankiusius, Toronto, Montrealio ir Lemonto parapijose pažinojusius bei buvusius ,,Margučio” radio valandėlės klausytojus jungtis į maldą dėkojant Viešpačiui už sesers Palmyros atiduotą gyvenimą Dievui ir žmonėms. Marijos nekaltai Pradėtosios vienuolijos seserys. Putnam, Connecticut

2014-02-18 (M)

2014-02-22 (A)

Valentinas Martis.

A † A VALENTINAS MARTIS (MARTIŠIŪNAS). Mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 2014 m. vasario 18 d., Čikagoje, sulaukęs 90 metų. Gimė 1924 m. sausio 25 d. Lankeliškiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Viliušytė); sūnus Tomas su žmona Veronika (Przybilla) ir anūkas Valentin; sūnus Linas su žmona Mary Ellen (Pociūtė) ir anūkė Lydia su vyru Eric Dahlen, anūkė Lucia su vyru Joe Gozales ir anūkas Paul; dukra  Ramunė su vyru Robert Franitza ir anūkas Adam, anūkė Robin ir anūkė Mary; giminės ir artimieji Lietuvoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, vasario 22 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 10 val. ryto. Šv. Mišios 11 val. ryto. A. a. Valantinas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 (Skolos sumažinimui).

2014-02-17 (M)

Audronė Bartienė (Sinkevičiūtė).

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A AUDRONĖ BARTIENĖ (SINKEVIČIŪTĖ). mirė 2014 m. vasario 17 d., Sun City, AZ, po sunkios ligos, sulaukusi 71 metų. Gimė 1942 m., kovo 19 d. Kaune, Lietuvoje. Anksčiau gyveno Ringwood, NJ, Brooklyn, NY, Amsterdam, NY, ir Vokietijoje. Lankė Šv. Kazimiero parapijos mokyklą Amsterdam, NY. Baigė Apreiškimo parapijos pradžios mokyklą Brooklyn, NY 1956 m. Mokėsi šeštadieninėje Maironio vardo mokykloje 1951–1958. Baigė Bishop Mc Donald Memorial High School 1960 m. Dalyvavo NY Tautinių šokių grupėje. Jaunystėje priklausė Lietuvių skautėms ir Akademiniam Skautų sąjūdžiui. Baigė The City University of New York 1964 m. bakalauro laipsniu ir 1969 m. M.A. laipsniu Mokytojos praktiką įgijo The Julia Richman High School 1965 m. Dirbo New York Welfare Dept. socialine darbuotoja, o vėliau vyro įsteigtoje bendrovėje Aras Enterprises, Inc. Mėgo statyti miniatiūrinius lėlių namelių modelius, skaityti, ir darbuotis savo darže. Būdama jauna, a. a. Audronė daugelį vasarų praleido Putnam, CT, MNPS mergaičių vasaros stovyklose. Malonūs prisiminimai ją lydėjo visą gyvenimą. Aukas velionės atminimui galima siųsti Neringos stovyklai: Neringa, Inc., 600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260. Nuliūdę liko: vyras Vitolis Bartys, duktė Jūratė su šeima, sūnus Aras su šeima ir kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

2014-02-14 (M)

2014-02-18 (A)

Jonas Rachas.

A † A JONAS RACHAS. Mirė 2014 m. vasario 14 d. 9 val. vakaro, sulaukęs 92,5 m. Gyveno Burbank, IL, anksčiau Chicago, Brighton Park. Gimė Lietuvoje, Raseinių rajono, Ariogalos valsčiaus, Negirvos km. Amerikoje išgyveno 49,5 metų. Nuliūdę liko: žmona Janina Podbereskaitė Rachas, duktė Irena Niezgoda su vyru Wlodzimierz, anūkė Danutė su vyru Jim Panacchia, anūkė Gražina su vyru Joe Pruim ir jų vaikai Emilija ir Mateusz, anūkė Renata ir Shawn Nowotnik ir jų dukrytė Sofija bei giminės Lietuvoje. Velionis vienuolika metų buvo ištremtas Sibire, 5 metus gyveno Lenkijoje. A. a. Jonas pašarvotas antradienį, vasario 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Damar-Kaminski laidojimo namuose, 7861 S. 88 Ave., Justice, IL, 60458. Laidotuvės trečiadienį, vasario 19 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Damar-Kaminski FH, tel. 708-496-0200 arba www.damarkaminskifuneralhome.com

2014-02-11 (M)

Constance Bakšys.

A † A CONSTANCE BAKŠYS. Mirė 2014 m. vasario 11 d. Exeter, NH. Gimė 1916 m. kovo 8 d. Lietuvoje, Valerijono ir Onos (Rudvalytės) Grajauskų šeimoje. A. a. Constance buvo žmona a. a. Kazimiero Bakšio. Nuliūdę liko: dukros Vilia Bakšys-Mori ir Ramona C. Baxter. Atsisveikinimas su velione vyks St. Mary’s kapinėse, Obernburg, NY. A. a. Constance atminimui vietoje gėlių prašom aukoti Marsh Chapel at Boston University, 735 Commonwealth Ave., Boston, MA, 02215. Nuliūdę artimieji. Brewitt Funeral Service, Inc., tel. 603-772-3554 arba www.brewittfuneralhome.com

2014-02-06 (M)

2014-02-14 (A)

Justinas Laukys.

A † A JUSTINAS LAUKYS. Mirė 2014 m. vasario 6 d. 2 val. popiet. Gyveno Schaumburg, IL. Gimė 1938 m. sausio 17 d., Lietuvoje, Svilonių kaime. Nuliūdę liko: sesuo Dangira Budrienė su vyru Ignu; sūnėnas Audrius Budrys su žmona Ramona, jų vaikai Marina ir Alanta; sūnėnas Darius Budrys su žmona Lida, jų vaikai Alina ir Aureja; dukterėčia Vida Tamoshunas su vyru Aru, jų vaikai Mintė ir Dalia; dukterėčia Rima Jokubauskienė su vyru Robertų, jų vaikai Jonas, Liana ir Vitas. A. a Justinas buvo sūnus a. a. Jono Laukio ir Leokadijos Pirštelytės. Už velionį šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, vasario 14 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Po šv. Mišių a. a. Justinas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-02-01 (M)

2014-02-06 (A)

Donata Ona Krikščiūnaitė Karužienė.

A † A DONATA ONA KRIKŠČIŪNAITĖ KARUŽIENĖ. Gimusi ir krikštyta 1926 metais Šiauliuose, mirė 2014 metais vasario 1 dieną. Ilgametė „Draugo” laikraščio darbuotoja, ji tuo būdu prisidėjo prie Lietuvos išsilaisvinimo veiklos. A. a. Jonas Romas Karuža buvo jos vyras. Atsisveikinimas prasideda 9 val. ryto 2014 m. vasario 6 d., ketvirtadienį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 12401 S. Archer, Lemont, Illinois. Nuliūdę lieka vaikai: Danutė Karužaitė Tulp su vyru Bill, Jonė Karuža Arsenault, Arvidas Jurgis Karuža, Daiva Valeria Karužaitė; anūkai: Aren Romas Tulp ir Shane Jonas Tulp, Juras Arsenault ir Jeannot Arsenault; sesuo Julija Janonienė Mačiulaitienė su vyru Juozu, krikšto dukra Inga Janonytė Scheckle su vyru Dave ir brolis Gytis Juozas Krikščiūnas su žmona Monika. Taip pat liūdi giminės Kanadoje ir Lietuvoje.

2014-01-30 (M)

2014-02-02 (A)

Genovaitė (Jenny) Paketurytė.

A † A GENOVAITĖ ,,Jenny” PAKETURYTĖ. Mirė 2014 m. sausio 30 d. 7:27 val. ryto New Lenox, IL. Gimė 1939 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sesuo Aldona Stankienė; sūnėnai Tony Stankus su žmona Cynthia Bergmann ir Tomas Stankus; produkterėčios ir sūnėnai Laurel, Nicole, Christopher ir Nicholas Stankus. Velionė buvo duktė a. a. Eleonora Dailidė ir Vytauto Pake turio, svainė a. a. Algio Stankaus. A. a. Genovaitė ,,Jenny” bus pašarvota sekmadienį, vasario 2 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 3 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi šios. Po šv. Mišių a. a. Genovaitė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau ti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-23 (M)

2014-02-01 (A)

Bernardas Bracius.

A † A BERNARDAS BRACIUS. Mirė 2014 m. sausio 23 d., sulaukęs 87 metų. Gimė 1926 m. liepos 5 d. Rokiškio rajone, Lietuvoje. Bernardas buvo vyriausias Juozapo ir Konstancijos Bracių sūnus. Nuo 1955 metų gyveno Waukegan, IL. Daugiau nei 40 metų tu­rė­jo savo verslą „Ber­nie’s Auto Repair”. Nuliūdę liko: žmona Irena; duktė Bernadeta ir jos vyras Li­nas Kairys, anūkai Lukas ir Katie; sūnus Algis su žmona Donna, anū­kas Ryan ir žmona Mary; proanūkiai – Sebastian, Abbie ir Ma­cie; seserys Lietuvoje ir visa A. Lušaitės gi­minė. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, vasario 1 d., 10 val. r. Brad­ley Funeral Home, 313 10th St., North Chicago, IL, 60064, tel. 847-473-3966. Laidotuvės privačios.

2014-01-18 (M)

2014-01-22 (A)

Aldona Bikulčienė.

A † A ALDONA BIKULČIENĖ. Amžinybėn iškeliavo 2014 m. sausio 18 d. Gyveno Cicero, IL. Gimė ir augo gražiame Lietuvos kampelyje, Utenoje. Ilgametę santuoką nugyveno su a. a. Algirdu Bikulčiumi. Nuliūdę liko: sūnus Giedrius, anūkėliai Julytė ir Aurimukas, marti Roma. Aldona ilgus metus dirbo Vilniaus 23-čioje vidurinėje mokykloje, o taip pat Čikagos lituanistinėje mokykloje, vaikus mokydama lietuvių kalbos ir literatūros. Vėliau dirbo Lituanistiniame institute, buvo aktyvi Cicero Lietuvių Bendruomenės narė. Atsisveikinimas su velione įvyks trečiadienį, sausio 22 d., nuo 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct, Cicero, IL, 60804, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-18 (M)

2014-01-26 (A)

Elena Pocius Steikūnaitė.

A † A ELENA POCIUS STEIKŪNAITĖ. Mirė 2014 m. sausio 18 d. nuo plaučių uždegimo komplikacijų. Gyveno Beverly Shores, IN. Gimė 1919 m. rugpjūčio 31 d. Tauskūnuose, Lietuvoje, kur jos tėvai Antanas ir Elena Steikūnai turėjo didelį ūkį. Čia mokėsi vidurinėje mokykloje ir padėjo šeimos versle. Antrasis pasaulinis karas, kaip ir daugeliui lietuvių, pakeitė jos gyvenimą. 1949 m. gegužės 8 d. ištekėjo už Kazimiero Pociaus ir tais pa­čiais metais pora emigravo į JAV ir įsikūrė East Chicago, IN. Elena aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyvenime, ne tik kai gyveno Čikagoje ir East Chicago, bet ir kai su vyru Kazimieru 1972 m. persikėlė į Beverly Shores, IN, kur da­lyvavo AL klubo veikloje, mėgo operą, baletą ir krepšinį. Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis su žmona Toni (Upton), anūkai Te­resa ir Matas. A. a. Elena bus pašarvota sekmadienį, sausio 26 d. nuo 1 val. p. p. iki 5 val. p. p. Geisen-Carlisle laidojimo namuose, 613 Wa­shing­ton St., Michigan City, IN. 4 val. p. p. bus kalbamas rožinis. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto pirmadienį, sausio 27 d. St. Ann of The Dunes baž­nyčioje, 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN. 2:30 val. p. p. velionė bus palaidota Šv. Kazi­mie­ro kapinėse, Čikagoje. Laidot. direkt. Geisen-Carlisle FH, tel. 219-874-4214 arba www.carlislefuneralhome.com

2014-01-15 (M)

2014-01-22 (A)

Joana Danilevičienė (Sakevičiūtė).

A † A Dr. JOANA DANILEVIČIENĖ (SAKEVIČIŪTĖ). Mylima žmona, motina ir močiutė (Mamutė) mirė 2014 m. sausio 15 d. Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1916 m. liepos 2 d. Elzbietos ir Juozo Sakevičių šeimoje, Keturvalakių kaime, Suvalkijoje. Odontologijos mokslus baigė Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir buvo pakviesta į odontologijos fakultetą, kur ji dėstė ir dirbo universiteto klinikose. Kartu su vyru a. a. Zenonu Danilevičiumi ir dukrele Rita, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. Į Ameriką atvyko 1947 metais, įsikūrė Čikagoje, kur išgyveno 67 metus, užaugindami Ritą, Dainą ir Liną lietuviškoje aplinkoje. Visą gyvenimą išeivijoje praleido rūpindamasi lietuvių tautos išlaikymu, priklausė daugeliui organizacijų, tarp jų Gajos korporacijai ir Lietuvių Dantų gydytojų draugijai. 60 metų buvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos nare. Dar savo pensijos metais dirbo Lietuvių spaudos bendrovės administratore ir iždininke net 20 metų. Giliame liūdesyje liko: duktė Rita ir Arnold Fernandez, anūkai Daina (Michael), Carla (Raffi), proanūkas Lucas ir Arnold (Hannah), proanūkas John; duktė Daina ir Rimas Dumbriai, jų sūnūs Dainius (Rasa), Rytis (sužadėtinė Žibutė) ir Aris; sūnus Linas ir Louise Danilevičiai, jų sūnus Linas; brolienės Juzė Sakevičienė ir Elzbieta Sakevičienė; pusseserė Marytė Gudelienė Kanadoje; labai daug kitų giminių JAV, Lietuvoje, Kanadoje ir Argentinoje. Taip pat liūdi šeimos artimieji ir draugai. Lankymas vyks trečiadienį, sausio 22 d. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Av., Evergreen Park, IL 60805 nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos ketvirtadienį, sausio 23 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Lankymas nuo 9:30 val. r., o šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Po šv. Mišių a. a. Joana bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-14 (M)

Rimantas Laniauskas.

A † A RIMANTAS LANIAUSKAS. Mirė 2014 m. sausio 14 d., sulaukęs 76 metų. Gyveno Druskininkuose, Lietuvoje. Vyro, brolio, dėdės liūdi: žmona Irena, sesuo Regina Šilgalienė, broliai Marius, Viktoras su šeimomis, didelis būrys pusbrolių ir pusseserių Clevelande, Chicago ir Lietuvoje. A. a. Rimantas palaidotas Vilniuje, šeštadienį, sausio 18 d. Šv. Mišios velionio atminimui buvo aukojamos šeštadienį, sausio 18 d. 11 val. ryto Šv. Kazimiero parapijoje, Cleveland, Ohio. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį maldoje. Nuliūdusi šeima.

2014-01-11 (M)

2014-01-18 (A)

Jaunutis Puodžiūnas.

A † A JAUNUTIS PUODŽIŪNAS. Baleto artistas, choreografas, mokytojas gimė Kybartuose 1925 m. balandžio 28 d. Baleto meną studijavo Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. Dėstė University of Illinois – Čikagoje. Atsisveikinimas vyks šeštadienį, sausio 18 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke nuo 11:30 val. r. iki 12:30 val. p. p. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 12:30 val. p. p. Laidotuvės privačios Lietuvių Tautinėse kapinėse.

2014-01-09 (M)

Kęstutis Miliūnas.

A † A KĘSTUTIS MILIŪNAS. Mirė 2014 m. sausio 9 d. senelių namuose Westmont, IL, sulaukęs 91 metų. Gyveno Marquette Park Čikagoje. Laidotuvės bus privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2014 m. sausio 11 d. su šiuo pasauliu atsiskyrė

2014-01-09 (M)

2014-01-18 (A)

Ona Bagdonienė Dundulaitė.

A † A ONA BAGDONIENĖ DUNDULAITĖ. Mirė 2014 m. sausio 9 d. 1:55 val. popiet. Gyveno Chicago, IL, Marquette Park. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Marija Thiel; sūnus Saulius su žmona Aušra; anūkai Kristina Lowenstein su vyru Carlos, Justin Thiel su žmona Lorena ir Gina Bagdonaitė; proanūkai Penelope ir Isaac Lowenstein, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Ona buvo žmona a. a. Kazimiero. Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 18 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-08 (M)

Christine Živilė Stonkus.

A † A CHRISTINE ŽIVILĖ STONKUS. Mirė 2014 m. sausio 8 d., sulaukusi 61 metų. Gyveno Čikagoje, augo Marquette Park, baigė Maria High School, Mundelein College, John Marshall Law School, dirbo Administrative Law Judge with the Illinois Department of Employment Security. Nuliūdę liko: tėveliai Jonas ir Anelė Stonkai, sesuo Nicole Dillingham, seserėčios Andrea Augaitis Henselmann, dr. Daria Barrett Crittenden, Olivia ir Caroline Dillingham. Vietoje gėlių velionės atminimui prašome aukoti Baroque Band (baroqueband.org/support). Mišios už a. a. Christine Živilę bus aukojamos vėliau. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2014-01-07 (M)

2014-01-11 (A)

Birutė Marija Zarembaitė Briedienė.

Mylima žmona, motina ir močiutė (,,Muti”) A † A BIRUTĖ MARIJA ZAREMBAITĖ BRIEDIENĖ. Mirė Čikagoje, 2014 m. sausio 7 d., praėjus tik dviems mėnesiams po brangaus vyro Juozo mirties. Gimė 1915 m. liepos 30 d. Lietuvoje, Kruonio m., Trakų apskrityje, 63 metus gyveno Čikagoje. Giliausiame liūdesyje liko: sūnus Mindaugas Balčiauskas su žmona Ramute; dukra Auksė Kane; dukra Birutė su vyru John Martino; dukra Rima su vyru dr. Linu Sidriu; 16 anūkų ir 10 proanūkių. Taip pat liūdi sesutė Aldona Buivydienė bei kiti giminės. Atsisveikinimas su a.a. Birute vyks šeštadienį, sausio 11 d. nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 9:45 val. r. Po šv. Mišių a.a. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

2014-01-02 (M)

Jonas Duoba MIC.

Sausio 2 d. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose Putname, CT mirė kun. JONAS DUOBA, MIC. Krikščioniškos laidotuvių apeigos vyko trečiadienį, sausio 8 d. National Shrine of the Divine Mercy Stockbridge, MA. Tėvas Jonas Duoba gimė 1922 m. kovo 8 d. Veršiuose (Sintautų vlsč., Šakių apskr.) Prano ir Petronėlės (Urbaitytės) Duobų šeimoje. Lankė Marijampolės Marijonų gimnaziją (1932–1940) ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją (1940–1941). Į Marijonų kongregaciją įstojo 1938 metais, 1943aisiais davė galutinius įžadus. Kunigystės mokslus ėjo Kauno seminarijoje (1941–1944), Eichstatt (Bavarijoje, Vokietijoje – 1945) bei Pontificium Athenaeum Angelicum Romoje (1945–1946), kur gavo licenciatą iš teologijos. Tėvą Duobą 1946 m. liepos 21 d. Romoje į kunigus įšventino arkivyskupas (vėliau kardinolas) Traglia. 1946–1950 metais Romos Pontifical Institute ,,Biblicum” jis studijavo Šventąjį Raštą. Tėvas Duoba buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. 1969–1974 metais jis kalbėjo per Vatikano radiją ir rašė straipsnius lietuviškiems žurnalams bei laikraščiams. 1950–1960 metais kun. Duoba tarnavo Argentinoje; 1960–1966 metais dirbo Marianapolis Prep School Thompson, CT. Po to tarnystė jį vėl nuvedė į Romą, kur jis buvo Kongregacijos Visuotinės tarybos narys ir generalinis sekretorius. 1975 metais kun. Duoba grįžo į JAV, į Čikagą, kur (su vienerių metų pertrauka, kai buvo nusiųstas į marijonų parapiją Dorschausen, Vokietijoje) gyveno iki pat 2008ųjų. Čia, Marijonų vienuolyne Čikagoje, kun. Duoba ėjo įvairias pareigas, o 1975–1977 metais dirbo ,,Drauge”. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose tėvas Duoba gyveno nuo 2008 m. rudens. Tegu mūsų Dangiškoji Motina su Angelais ir Šventaisiais palydi jus į rojų, kun. Jonai Duoba. Ilsėkitės ramybėje.