CENTRAS - Mirties - ADELĖ LIETUVNINKIENĖ

ADELĖ LIETUVNINKIENĖ

A†A ADELĖ LIETUVNINKIENĖ mirė 2020 m. birželio 24 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1932 m. birželio 12 d. Ylakiuose, Lietuvoje. Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Palos Park ir Hickory Hills.

 

1951 metais atvyko į Ameriką, gyveno Cicero mieste, kur ir susipažino su Kazimieru Lietuvninku. Už jo ištekėjo 1957 m. Vėliau šeima įsikūrė Marquette Parke ir užaugino tris vaikus.

 

Nuliūdę liko: sūnus Vytenis, marti Elzytė; sūnus Gintaras, marti Dalia; dukra Žibutė Pranckevičienė (žentas
a. a. Pranas Pranckevičius); anūkai – Julius, Andrius, Lina, Vija ir Dovas Lietuvninkai, Juozas, Emilija ir Alena Pranckevičiai. A. a. Adelė buvo a. a. Kazimiero Lietuvninko žmona ir a. a. Jono Juškaus sesuo.

 

Adelė garsėjo kaip nepaprastai gera šeimininkė ir tortų kepėja. Kartu su vyru Kazimieru buvo ilgamečiai „Neringos” ir „Nidos” restoranų Marquette Parke savininkai.

 

Adelė daug metų dalijosi savo kulinariniais gabumais su įvairiomis organizacijomis. Šeimininkavo Rako ir Dainavos stovyklose, kepė Užgavėnių blynus, ruošė Ateitininkų Kūčias ir buvo dažnai kviečiama šeimininkauti įvairiose šventėse bei renginiuose.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 11 d. nuo 9 iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.