CENTRAS - Mirties - Dr. GRAŽINA GAYES

Dr. GRAŽINA GAYES

A†A Dr. GRAŽINA GAYES (GAJAUSKIENĖ) STULPINAITĖ mirė 2020 m. kovo 8 d. Chicago, IL. Gimė 1922 m. rugsėjo 9 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagos Sauganash apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Richard Gayes su žmona Janet Prior; sūnus Steven su Laura Ruby; anūkai – Scott Ortes su vyru John, Greg Gajauskas su žmona Laura, Anne Baird su vyru Drew, Laurie Thompson su vyru Michael, David Gayes ir Stephanie Gayes; proanūkai Maddison Gajauskas ir Rachel Ortes; taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų.

 

A. a. Gražina buvo a. a. Frank žmona ir a. a. George Stulpin sesuo.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, kovo 14 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. 60439. Ten pat 11 val. ryto vyks religinės atsisveikinimo apeigos. Po to velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Catholic Charities of Chicago. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.