CENTRAS - Mirties - ELENA LANIAUSKAITĖ OLŠAUSKIENĖ

ELENA LANIAUSKAITĖ OLŠAUSKIENĖ

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2020 m. sausio 26 d. mirė mūsų brangi ir mylima mama, močiutė ir promočiutė A†A ELENA LANIAUSKAITĖ OLŠAUSKIENĖ. Ji gimė 1931 m. gegužės mėn. 31 d. Leono Laniausko ir Stasės Bružaitės Laniauskienės šeimoje Nevarėnų miestelyje, Lietuvoje. Karo metu iš Vokietijos emigravo į Kanadą, kur 1951 m. ištekėjo už Eduardo Olšausko. 1961 m. šeima persikėlė gyventi į Cicero, o vėliau į Berwyn, IL.

 

Giliame liūdesyje liko: dukra Roma Kuprienė su vyru Sauliumi; sūnus Vincas su žmona Maria; anūkai – dr. Tomas Kuprys su žmona dr. Isida, Petras Kuprys su žmona Karla, Rima su vyru Andriumi Rusinu, Edvardas Kuprys su žmona Rebecca, dr. Paulius Kuprys su žmona dr. Madhavi, Jonas J. Kuprys, Vincas Olšauskas, Jr., Matas Olšauskas ir Lina Olšauskaitė; proanūkai – Atticus Kuprys, Ocelotas Kuprys, Daiva ir Laima Rusinaitės. Taip pat liūdi brolio a. a. Vaciaus žmona Alfonsa Laniauskienė su šeima, brolio a. a. Anzelmo žmona Birutė, pusseserė Regina Šilgalienė su šeima, pusbrolis Marius Laniauskas su šeima, vyro a. a. Eduardo sesuo Emilija Pakalniškienė su šeima ir kiti giminės bei draugai Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. A. a. Elena buvo a. a. Alfonso Laniausko sesuo bei a. a. Rimanto Laniausko ir Viktoro Laniausko pusseserė.

 

A. a. Elena bus pašarvota vasario 1 d., šeštadienį, 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, 1500 S. 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.