CENTRAS - Mirties - KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS

KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS

A†A KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS mirė š. m. birželio 25 d., sulaukęs 79 metų. Gimė 1940 m. rugsėjo 10 d. Kaune.
Gyveno The Colony, TX, anksčiau – Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Ramona; dukros – Kristina su vyru Aldrin, Nijolė su vyru Jason; anūkai Brandon, Amalija, Seth, Daniel; sesuo Jūratė, sūnėnai bei dukterėčios.

 

Kęstutis buvo a. a. Juozo ir a. a. Irenos Truškūnų sūnus.

 

Velionis tapo Amerikos piliečiu per savo 18-tąjį gimtadienį, 1958 metais. 1965 m. lapkričio 25 d. vedė Ramoną. Jis buvo Amerikos kariuomenės veteranas, talentingas braižytojas, mylintis vyras ir tėvas.

 

A. a. Kęstutis palaidotas liepos 2 d. Highland kapinėse, Okemah, OK. Laidotuvių apeigomis rūpinosi Parks Brothers Funeral Home, gedulingas šv. Mišias laikė kun. Clayton Griggs. Nuliūdusi šeima.