CENTRAS - Mirtiespuslapis 10

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-25 (M)
  2018-05-05 (A)

IRENA ANATOLIJA SULLIVAN (ŽILINSKAS)


A†A IRENA ANATOLIJA SULLIVAN (ŽILINSKAS) mirė balandžio 25 d. St. James ligoninėje Chicago Heights, IL, sulaukusi 84 metų amžiaus. Nuliūdę liko: duktė Emily Sullivan, brolis Valentinas su žmona Dalia Žilinskas, daug giminių ir draugų. Irena buvo a. a. Kevin žmona.

 

Velionė bus pašarvota gegužės 5 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL. 6 val. v. vyks atsisveikinimo apeigos. Prisiminimais ir mintimis apie velionę kviečiame dalintis internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Nuliūdę duktė ir kiti giminės.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-23 (M)

ANTANAS ARNOLDAS BOBELIS


A†A ANTANAS ARNOLDAS BOBELIS sunkios ligos palaužtas mirė savo namuose š. m. balandžio 23 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1931 m. gegužės 3 d. Kaune.

 

Nuliūdę liko: žmona Danutė, sūnus Vaidotas su žmona Debra, duktė Rasa su vyru Ross Brittain, sūnus Darius su žmona Cathleen ir duktė Lina su vyru Gregory Carman, Jr.; anūkai Gregory ir Emily Carman, Aleksandra Brittain, Antanas ir Darius Bobeliai, brolis Sigitas su žmona Guoda, dukterėčios Daiva ir Rūta Puškorienė su šeima bei daug giminių Lietuvoje.

 

Velionis nuėjo netrumpą gyvenimą kelią: buvo Korėjos karo veteranas, baigęs elektros inžineriją City College of NY, 36 metus dirbo Brooklyn Union Gas kompanijoje, Principal Engineer ir Chief Scientist RD&D skyriuje. Kaip American Gas Association konsultantas skaitė paskaitas ne tik JAV, bet ir užsienyje, taip pat skelbė savo straipsnius spaudoje. Nuo jaunystės dalyvavo lietuviškoje veikloje: buvo skautas, priklausė Kultūros židinio NY administracijai.

 

Po šv. Mišių Our Lady of Lourdes bažnyčioje buvo palaidotas Long Island National kapinėse Farmingdale, NY. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Antaną Bobelį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-20 (M)
  2018-04-28 (A)

ALGIMANTAS K. LANDSBERGIS


A † A ALGIMANTAS K. LANDSBERGIS mirė 2018 m. balandžio 20 d. Gimė 1929 m. vasario 11 d. Lie­tuvoje. Gyveno Upper Marlboro, MD. Nuliūdę liko: žmona Teresė, sūnus Andrius su žmona Sharon ir sūnumis Jake ir Brady, sūnus Liudas, sesuo Gražina Ercienė ir šeima, a. a. brolio Algirdo šeima, svainė Gintarė Ivaškienė ir šei­­ma, kiti giminės ir artimieji JAV ir Lietuvoje.

 

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos balandžio 28 d., šeštadienį, 10:30 val. r. Holy Family Catholic Church, Mitchel­lville, MD. Birželio 9 d. velionis bus palaidotas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolijos Dangaus vartų kapinėse, Put­nam, CT. Vietoje gėlių prašome aukoti Dainavos stovyklos fondui (Camp Dainava Foundation – 4013 Williams St., Downers Grove, IL 60515 arba www.campfoundation.org). Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-16 (M)

DANUTĖ J. BALSIENĖ ŠTURMAITYTĖ


Mūsų mylima Mamytė ir Močiutė A†A DANUTĖ J. BALSIENĖ ŠTURMAITYTĖ po sunkios ir trumpos ligos mirė 2018 m. balandžio 16 d. Mississauga, Ontario, Kanadoje, būdama 92 metų. Gimė 1925 m. gegužės 13 d. Šeštokuose, Lietuvoje. Gyveno Mississauga, Ontario, Kanadoje, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Velionė buvo žmona a. a. Adolfo Balsio. Nuliūdę liko: duktė Nemira Gordon su vyru Charles Houston, Kanadoje; sūnus Saulius su žmona Monica; anūkai Andrius su žmona Nora ir Tomas su žmona Sarah; taip pat Laima Bildušienė su vyru Leonu Tyler, Texas; kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

 

Šv. Mišios už velionės sielą buvo aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje. Po šv. Mišių velionė buvo palydėta į Šv. Jono lietuvių kapines, Mississauga, Ontario ir palaidota šalia savo vyro a. a. Adolfo Balsio ir tėvų Julijos ir Bernardo Štrumaičių. Ilsėkis ramybėje, mylima Mamyte. Dievulis pasišaukė. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-13 (M)
  2018-04-19 (A)

DANUTĖ NORKAITYTĖ


2018 m. balandžio 13 d. mirė A†A DANUTĖ NORKAITYTĖ. Atsisveikinimas su velione vyks balandžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionės bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Liūdi šeima ir artimieji.

 

Daugiau informacijos suteiks David Gaidas, tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-13 (M)
  2018-04-18 (A)

MYKOLAS VYTAUTAS KARAITIS


A†A MYKOLAS VYTAUTAS KARAITIS gimė 1939 m. rugsėjo 29 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2018 m. balandžio 13 d. Gyveno Burr Ridge, IL, anksčiau St. Petersburg, FL ir Čikagoje Beverly ir Marquette Park apylinkėse. Nuliūdę liko: žmona Gražina Jankauskaitė, duktė Lisa Karaitytė su vyru Brian Gilmartin, anūkai Christopher ir Sarah. Vietoje gėlių prašome aukoti org. Vaikų vartai į mokslą.

 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 18 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2018-04-06 (A)

Aldona Wingendorfaitė Budrienė


Aldona Wingendorfaitė Budrienė, Oskaro ir Onos duktė, gimė 1931 m. rugpjūčio 24 d. Lietvoje, Šakių rajone, Griš­kabūdyje. Antrojo pasaulinio karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Hanau miestelyje. 1953 metais nusprendė ieškoti savo laimės JAV ir įsikūrė Čikagoje, kur jau gyveno jos sesutė Elė. Aldona dirbo, draugavo su lietuvaitėmis ir mėgdavo savaitgaliais su draugėmis važiuoti į „nordus” – tai yra, į Čikagos šiaurinį rajoną, vokiečių kvartalą, kur vykdavo linksmos vakaruškos su šokiais ir muzika.

 

Atostogaudama Union Pier, Michigano valstijoj, susipažino su aukštu, paslaptingu vyriškiu, neseniai atvykusiu iš Australijos. Ji suprato iškart, kad tai jos likimas, ir su tuo vyru, dr. Rimgaudu Budriu, susituokė 1965 metais. Rimgaudas ir Aldona po metų susilaukė dukrytės Audrės. Šeimynėlė įsikūrė Gage Parke, vėliau gyveno Oak Lawn. Aldona dirbo Nabisco sausainių gamykloje – iš pradžių pakuodama sausainius, o vėliau laboratorijoje. Iš viso ten išdirbo dvidešimt aštuonerius metus. Vasaromis mėgdavo keliauti Europoje arba ilsėtis Union Pier paplūdimy. Taip ir tekėjo gyvenimas, o Aldonos ir Rimgaudo meilė liko stripri ir gili. 1995 metais Aldonos gyvenimą sukrėtė vyro mirtis. Tačiau dukra ištekėjo už Kęstučio Nako ir jiems gimė sūnelis Kajus, kuris atnešė šviesą ir džiaugsmą savo močiutei Aldutei.

 

Aldona visą gyvenimą buvo stilinga moteris; pati siūdavo savo drabužius ir mokėjo suderinti rūbus, skrybėles, batus, taip kad visa­da atrodytų žaviai. Aldona taip pat buvo nuostabi šeimininkė – švenčių metu ne tik paruošdavo skanius patiekalus, bet ir visą stalą bei namą išradingai išpuošdavo. Ji mėgdavo pasivaikščioti – visą Čikagos miesto centrą puikiai pažinojo ir dažnai su draugėmis ar su dukra ten apsilankydavo. Mylėjo ir savo šuniukus – Kudlę, Citrą ir Žibą. Paskutinius gyvenimo metus Aldona praleido kovoje su Alzheimerio liga, bet net per tokią nelaimę ji neprarado humoro jausmo. Prajuokindavo seseles ir gydytojas, darbuotojus Sunrise of Lincoln Park gyvenvietėj, o kai ūpas užeidavo, mėgdavo garsiai užtraukti lietuviškas liaudies dainas.

 

Nuliūdę liko: dukra Audrė su vyru Kęstučiu, anūkas Kajus, seserys Elė Motušienė ir Lyda Lasogga (Vokietijoje), dukterėčios Asta Razmienė su šeima ir Karina Lasogga (Vokietijoje.)

 

Velionė buvo pašarvota ketvirtadienį, balandžio 5 d., 5 val. p. p. – 9 val. v. Petkus Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvių pamaldos vyko penktadienį, balandžio 6 d., 10 val. r. Pa- laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po pamaldų a. a. Aldona pa- laidota Šv. Kazimiero kapinėse. Velionės Aldonos Budrienės atminimui šeima prašo paaukoti Alzheimer’s Association.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-03-24 (M)

KAZIMIERAS JULIUS MARCINKEVIČIUS


A†A KAZIMIERAS JULIUS MARCINKEVIČIUS sulaukęs 98 metų, š. m. kovo 24 d. mirė savo namuose apsuptas mylimos šeimos. Gimė 1920 m. sausio 14 d. Albany, New York, Emilijos (Ražanaitės) ir Petro Marcinkevičių šeimoje. Buvo inžinierius, ilgametis čiurlionietis. Giliame liūdesyje liko žmona Marija, irgi buvusi čiurlionietė, su kuria išgyveno 67 metus, ir trys vaikai su šeimomis – sūnus Egidijus (advokatas), duktė Daiva (inžinierė) ir duktė Nida (meno istorikė); šeši anūkai, viena proanūkė ir vienas proanūkas. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-03-20 (M)
  2018-04-28 (A)

JOHN E. UTZ


A†A JOHN E. UTZ po trumpos ligos mirė 2018 m. kovo 20 d. savo namuose, sulaukęs 71-erių metų. Gimė 1946 m. balandžio 8 d. Peru, Illinois. Gyveno Evergreen Park, Illinois. Nuliūdę liko: žmona Marytė-Maria (Mažeikaitė), sūnus Andrius (Andrew), jo žmona Lisa, duktė Onutė Gecevičienė (Ann), jos vyras Rimas, duktė Stefutė (Stefanie) D’Agostino ir jos vyras Matthew bei 6 anūkai. Ilgus metus dirbo advokatu. Buvo uolus Šv. Bernadetos parapijos narys.

 

Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, balandžio 28 d., 10 val. ryto Šv. Bernadetos bažnyčioje, 9343 S. Francisco Ave., Evergreen Park, IL, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. John bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti St. Jude Children’s Research Hospital, 501 St. Jude Place, Memphis, TN 38105-1942. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly- vauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę žmona, vaikai ir jų šeimos.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-03-19 (M)
  2018-04-22 (A)

DR. JONAS ANTANAS RAČKAUSKAS


A†A DR. JONAS ANTANAS RAČKAUSKAS mirė Beverly Shores, Indianoje, š. m. kovo 19 d. Gimė Švėkšnoje, Lietuvoje 1942 m. sausio 20 d. Pedagogas, visuomenės veikėjas. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro steigėjas, 27 metus jo valdybos pirmininkas. Buvęs Pedagoginio Lituanistikos instituto rektorius, Jaunimo centro tarybos pirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas, Lietuvių Fondo tarybos narys, Lietuvių istorijos draugijos pirmininkas,Lituanus” redaktorius. Pirmasis Vilniaus Pedagoginio universiteto garbės daktaras, Šaulių universiteto garbės daktaras. Apdovanotas Lietuvos Respublikos Gedimino ordinu. JAV kariuomenės atsargos majoras, ištarnavęs 20 metų. Chicago State Universitety profesorius 32 metus.

 

Gedulingos šv. Mišios už a. a. dr. Jono Račkausko sielą bus laikomos sekmadienį, balandžio 22 d., 1 val. p. p. Jaunimo centro jėzuitų koplyčioje. Po Mišių bus pagerbimas Čiurlionio galerijoje. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti dr. Joną Račkauską savo maldose. Nuliūdusi šeima.