CENTRAS - Mirtiespuslapis 10

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-06 (M)
  2017-04-12 (A)

SESUO ANGELINE JURONIS, SSC


A † A SESUO ANGELINE JURONIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. balandžio 6 d., sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Sesuo Angeline patarnavo mitybos sektoriuose Illinois, Pennsylvania ir Nebraska valstijose. Nuliūdę liko sūnėnai Richard (Carol) Uronis ir John Uronis, gyvenantys Yarmouth, Massachusetts. Velionė buvo duktė a. a. Suzanne ir a. a. Peter Juronis, sesuo a. a. Alex Yuronis ir a. a. Frank Euronis. A. a. Angeline buvo pašarvota trečiadienį, balandžio 12 d. nuo 10:30 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Angeline palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys. Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-03 (M)
  2017-04-28 (A)

RITA RAMINTA JELIONYTĖ


Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos ligos Evanstone, St. Francis ligoninėje, 2017 m. balandžio 3 d. Amžinybės slenkstį peržengė mūsų brangi dukra ir sesuo A † A RITA RAMINTA JELIONYTĖ. Gimė 1957 m. lapkričio 11 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Sofija Rimavičiūtė-Jelionienė, sesuo Virginija Guoda Mohsini, jos vyras Tariq ir jų vaikai Sanya ir Remy, dėdienė Irena Rimavičienė su šeima, tetos Olga Kačinskienė ir Sonia Untulienė su šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Rita Raminta buvo duktė a. a. Adolfo Leono Jelionio. Ji buvo baigusi Columbia College Čikagoje, Kr. Donelaičio Aukštesniąją mokyklą ir dvejus metus studijavo Pedagoginiame Lituanistikos institute, priklausė Lietuvių skautų sąjungai ir Lietuvos Dukterų draugijai. Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, balandžio 28 d. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Lankymas nuo 10 val. ryto. Po šv. Mišių. Rita Raminta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Velionės atminimui vietoje gėlių prašome aukoti Camp Rakas – Lithuanian Scouts arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-27 (M)
  2017-03-30 (A)

VIOLETA DAMARACKAITĖ KARALIS


A † A VIOLETA DAMARACKAITĖ KARALIS. 2017 m. kovo 27 d. amžinybėn iškeliavo Violeta Karalis, mylinti ir mylima a. a. Česlovo žmona, atsidavusi sūnaus Arūno Mama, brangi Janinos Marcinkevičienės sesuo, stiprybės šaltinis ją supusiems žmonėms. A. a. Violeta gimė 1954 m. liepos 5 d. Kaune. 1976 m. buvusiame Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus statybininko kvalifikaciją ir 1978 m. atvyko į Čikagą, kur įsidarbino Sargent Lundy kompanijoje. 1985 m. persikėlė gyventi į Lemont, ten ilgus metus dirbo Montesori darželyje ,,Žiburėlis”, aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje, 4 metus dirbo administratore Pasaulio lietuvių centre. 2003 m. įsteigė savo verslą, kavinę ,,Traviata”, LLC, persikėlė į Lisle, kur 2007 m. atidarė ir iki 2015 m. sėkmingai vystė vietinių gyventojų ir iš toliau atvykusių lankytojų pamėgtą ledainę ,,Gelato”. A. a. Violeta iki paskutinės savo gyvenimo minutės kovojo su onkologine liga, dalino savo dėkingumą, meilę bei gyvenimo džiaugsmą aplink ją buvusiems žmonėms. Atsisveikinimas su  a. a. Violeta vyks ketvirtadienį, kovo 30 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Sothwest Hwy, Palos Hills. Penktadienį, kovo 31 d., 9 val. ryto velionė bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Violeta bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

www.palosgaidasfh.com arba tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-26 (M)
  2017-03-31 (A)

Dr. ANTANAS RAZMA


Lietuvių Fondo steigėjas, mylimas vyras, tėvas, senelis A † A Dr. ANTANAS RAZMA užbaigė žemišką kelionę 2017 m. kovo 26 d. savo namuose, Burr Ridge, IL. Gimė 1922 m. birželio 20 d. Visvainių km., Platelių valsč., Kretingos apskr. Liko liūdėti: žmona Alė (Antanaitytė), sūnus dr. Antanas Gintaras su žmona Asta, sūnus dr. Edmundas Petras su Danute Balčiūnaite, podukra Ramona Stephens-Žemaitienė su vyru Alexiu, anūkai Alexa, Andrius, Gabrielė, Emilija, Lana Razmos ir Aurelius Žemaitis. A. a. brolio Kazio šeima: žmona Danuta, dukterys Kristina, Teresė ir Elena, sūnus Casey su šeimomis, dukterėčia Birutė Tomonis su vyru Ryčiu ir dukra Gabriele; sūnėnai Lietuvoje: Antanas, Kazys ir Romas Pakalniškiai su šeimomis, pusbrolis Saulius Razma su žmona Leokadija Lietuvoje, svainis Faustas Antanaitis su žmona Onute, dukterys Kristina Buntinienė ir Jennifer McCarthy su šeimomis, sūnėnas dr. Petras Kisielius su žmona Daiva ir šeima, dukterėčia Jolita Narutienė su vyru Vytu ir šeima, svočia Elena Motušienė, giminaitis Valis Razma su šeima. A. a. Antanas Razma bus pašarvotas penktadienį, kovo 31 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St, Lemont, IL. Laidotuvės įvyks balandžio 1 d., šeštadienį. 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių a. a. Antanas Razma bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fonde veikiančiam Lietuvių Fondo steigėjo dr. Antano Razmos fondui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti jį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-09 (M)
  2017-03-15 (A)

POVILAS R. TAUTVAIŠAS


A † A POVILAS R. TAUTVAIŠAS. Gimė 1944 m. birželio 4 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Mirė 2017 m. kovo 9 d. Hinsdale, IL. Gyveno Indian Head Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Betty Traut Tautvaišienė; mama Monika Liutkutė Krikščiūnienė ir tėvas a. a. Povilas Tautvaišas; brolis Mykolas; svainė Margaret Aitken su vyru Thomas, švogeris John Traut su žmona Georgina; svainė Maryanne Traut su vyru a. a. Bernard; švogeris James Traut su žmona Patti; pusseserė Marie Stankiewicz su vyru Dennis; pusseserė Nora Gylienė su vyru Sauliumi; pusbrolis Antanas Kazakevičius su žmona Tina; pusseserė Angela Kazakevičiūtė su vyru a. a. William Mehrtens; pusbrolis Mark Shimkus su žmona Lisa; daug sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje. A. a. Povilas R. Tautvaišas bus pašarvotas trečiadienį, kovo 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 8:30 val. vakare Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemonte. Religinės apeigos vyks ketvirtadienį, kovo 16 d. 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-06 (M)
  2017-03-13 (A)

JUZĖ SAKEVIČIENĖ KURAITYTĖ


A † A JUZĖ SAKEVIČIENĖ KURAITYTĖ. Mūsų mylima Teta Juzė mirė 2017 m. kovo 6 d., Chicago, IL. Gimė 1923 m. vasario 14 d. Šiluvoje, Lietuvoje. Jos tėveliai a. a., Tomas Kuraitis ir a. a. Sofija Pociūtė. Velionė buvo žmona a. a. Juozo Sakevičiaus, sesutė a. a. Kazės Kuraitytės (Amerikoje, ir kitų a. a. brolių ir seserų Lietuvoje). Nuliūdę liko giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Ypatingai liūdi Dainos ir Rimo Dumbrių šeima, kuri glaudžiai su Teta bendravo. A. a. Juzė bus pašarvota pirmadienį, kovo 13 d., nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto, Švč, Mergelės Marijos Gimimo parapjos bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave, Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 11 val. ryto. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-22 (M)

ALDONA AISTIENĖ GRAJAUSKAITĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2017 m. vasario 22 d. mirė A † A ALDONA AISTIENĖ GRAJAUSKAITĖ. Gimė 1921 m. Kaune, Lietuvoje. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. Ilgus metus dirbo Amerikos valdžios tarnyboje Washington, DC. Velionė buvo a. a. poeto Jono Aisčio žmona ir a. a. Mindaugo mama. Aldona rūpinosi Jono Aisčio literatūriniu palikimu, redagavo jo raštus ir uoliai dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime. Nuliūdę liko: sūnus Margiris su žmona Colleen, duktė Vakarė, seserys dr. Ona Gustainienė ir Virginija Gureckienė; anūkai Ada, Daina, Saulius, Eve, Henry ir Lucy; giminės ir artimieji Lietuvoje. Ilsėkis ramybėje. Prašome prisiminti Aldoną maldose. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-22 (M)
  2017-02-27 (A)

JANINA MOZOLIAUSKIENĖ PILIPAUSKAITĖ


A † A JANINA MOZOLIAUSKIENĖ PILIPAUSKAITĖ. Mirė 2017 m. vasario 22 d. Palos Heights, IL. Gimė 1926 m. rugpjūčio 27 d., Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: dukterėčios, sūnėnai ir artimi draugai. A. a. Janina buvo žmona a. a. Ramojaus ir duktė a. a. Prano ir Bronės Pilipauskų. Velionė bus pašarvota pirmadienį, vasario 27 d. nuo 8:30 v. r. iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, (arti Derby Rd.), Lemont. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Janina bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-20 (M)
  2017-02-23 (A)

NIJOLĖ KAVECKIENĖ STATKEVIČIŪTĖ


A † A NIJOLĖ KAVECKIENĖ STATKEVIČIŪTĖ. Mirė 2017 m. vasario 20 d. Gimė 1929 m. rugsėjo 4 d., Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Ramona Grigorio-Šleivys su vyru Antonio; sūnus Edvardas su žmona Roma; sesuo Elena Čižinauskienė; pusbrolis Algirdas Leškys su šeima; pusbrolio a. a. Gedimino Leškio šeima ir giminės Lietuvoje. A. a. Nijolė buvo žmona a. a. Vytauto, mama a. a. Kęstučio (Larry), svainė a. a. Edvardo Čižinausko. Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, vasario 24 d. nuo 9 val r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-19 (M)
  2017-02-24 (A)

VIDMANTAS RAPŠYS


A † A VIDMANTAS RAPŠYS. Mirė 2017 m. vasario 19 d. savo bute, Naperville IL, sulaukęs 76 m. amžiaus. Anksčiau ilgus metus gyveno Čikagoje ir Downers Grove, IL. Paskutinius kelerius metus gyveno prie Paw Paw ežero, Coloma, MI. Gimė Kaune, 1940 m. vasario 29 d. Buvo vyras a. a. Anne Dunne, sūnus Lietuvos aviacijos viršininko, gen. štabo plk. a. a. Juozo Rapšio ir a. a. Konstancijos Brazytės. Taip pat buvo brolis JAV aviacijos Vietnamo-Irako-Afganistano karų veterano a. a. Gintauto. 1944 m. su šeima pasitraukė iš Lietuvos. Nuo 1945 m. iki 1949 m. gyveno Vokietijoje, lietuvių stovykloje Ingolstadte, amerikiečių okupacinėje zonoje. Įstojo į skautus ir vaidino vaikų roles garsios režisierės Z. Mikšienės dramos teatre. 1948 m. dalyvavo istorinėje III Tautinėje skautų stovykloje Alpėse. 1949 m. atvyko į Čikagą. Vaidino Jurgio Blekaičio-Antano Rūko Vaikų teatre. 1958 m. baigė prestižinę, lietuvių vadovaujamą Marianapolio akademiją, Kennebunkport, ME. Dvejus metus lankė Illinois Institute of Technology Čikagoje. Buvo pionierius oro prekių (air cargo) persiuntimo išvystyme. Tai bene vienintelis lietuvis tuo laiku sparčiai augančioje aviacijos srityje. Karjerą pradėjo 1960 m. Circle Airfreight Corp. Čikagoje. Vėliau ilgus metus buvo japonų Kintetsu bendrovės „air cargo” vyriausiasis atstovas Amerikoje. Taip pat vadovavo persiuntimo agentams Vakarų Vokietijoje, Hong Konge ir Pietų Afrikoje. 1977 m. atidarė savo „air cargo” agentūrą: Amber Air International, Ltd. Turėjo didelį sandėlį ir raštines prie Čikagos O’Hare oro uosto, Rosemont, IL. Persiunčiamos prekės siekė nuo mažos dėžutės gyvybiškai svarbių vaistų iki milžiniškos mašinerijos aukso kasykloms. Vien darbo reikalais aplankė apie 60 valstybių. Priklausė International Air Cargo Association of Chicago. Kaip Rotary International klubo narys buvo dažnai kviečiamas skaityti savo specialybės paskaitas įvairiose valstybėse. Vienu laiku daug dirbo su skautais. Baigė garsiuosius Gilwellio kursus skautų vadovams. Buvo didelis golfo entuziastas. Nuliūdę: sūnus Vidmantas-Thomas su šeima, sūnus Ryan, brolis Rimvydas-John, sūnėnai Antanas Rapšys su šeima, Aldis Rapšys, krikšto duktė Ramona (Rapšys) Toner su šeima, sūnėnai Ryan ir Robin Rapšys su šeimomis, sūnėnai Steven ir Brian Krieger su šeimomis, dukterėčia Laura Krieger, du pusbroliai ir pusseserė Amerikoje ir dvi pusseserės Lietuvoje. A. a. Vidmantas bus pašarvotas penktadienį, vasario 24 d. Petkus laidojimo koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Lankymas nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 25 d. Iš koplyčios bus išlydėtas į Divine Savior bažnyčią, 6700 Main St., Downers Grove, IL. Po gedulingų pamaldų bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, šalia žmonos ir tėvų. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

Page 10 of 64« First...89101112...203040...Last »