CENTRAS - Mirtiespuslapis 10

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-20 (M)
  2018-12-26 (A)

TEODORAS RUDAITIS


A†A TEODORAS RUDAITIS, P. E. (1935–2018) Pasikartojus sunkiai ligai, 2018 m. gruodžio 20 d. Viešpaties Kūrėjo valia Teodoras paliko visus, kuriuos šiame gyvenime labai mylėjo ir brangino: žmoną Ritonę Tonkūnaitę, dukrą dr. Indrę su vyru Dean Jeske, vaikaičius Matą, Aleksą ir Petrą; seserį Ramintą su vyru dr. Algirdu Marchertu, jų vaikus Dalią, Tomą su šeima ir Paulių, taip pat sūnėnus Gintarą ir Liną Kulikauskus su šeimomis, daug giminių Lietuvoje, draugų ir pažįstamų.

 

Teodoras gimė Šiauliuose, gyveno Kaune, Hanau lietuvių stovykloje Vokietijoje, o vėliau – Čikagoje, Oak Lawn ir Lemont, IL. 1949 m. atvykęs su tėvais į JAV, studijavo statybos inžineriją University of Illinois at Chicago ir Illinois Institute of Technology. Būdamas inžinierius, branduolinių jėgainių apsaugos dangų projektavimo specialistas, dirbo keliose projektavimo bendrovėse. Prieš išeidamas į pensiją S. G. Pinney & Associates bendrovėje vadovavo North Central įstaigai. Kelias kadencijas pirmininkavo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, vienu metu buvo Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos tarybos pirmininkas. Priklausė ateitininkų Kęstučio Korp!, ilgą laiką šoko „Lėtūno” tautinių šokių grupėje. Buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo bei kitų lietuviškų organizacijų narys ir nuolatinis rėmėjas. Dvejus metus tarnavo JAV kariuomenėje, iš kurių 15 mėnesių – Pietų Korėjoje. Švelnios sielos Teodoras buvo a. a. dr. Zigmo ir a. a. Marcelės Rudaičių sūnus, a. a. Genovaitės Kulikauskienės brolis.

 

Atsisveikinimas su a. a. Teodoru vyko gruodžio 26 d., trečiadienį, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kur buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Teodoro atminimui galima aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Giliai liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-16 (M)
  2018-12-20 (A)

ONA GRADINSKIENĖ MATEKŪNAITĖ


A†A ONA GRADINSKIENĖ MATEKŪNAITĖ mirė 2018 m. gruodžio 16 d., Chicago, IL. Gimė 1918 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Zarasuose. Gyveno Brighton Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: dukterėčia Virgilija Remežienė su vyru Evaldu, jų vaikai Arvydas ir Dainius su žmona Ashley. Ona buvo žmona a. a. Jono.

 

A. a. Ona Gradinskienė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė. Priklausė BALF’o, ALT’o organizacijoms, Jaunimo centro moterų klubui. Ji buvo puiki konditerė – įvairias lietuvių bendruomenės šventes praturtindavo savo gamybos skaniais tortais.

 

A. a. Ona Gradinskienė Matekūnaitė bus pašarvota gruodžio 20 d., ketvirtadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 West 44th St., Chicago, IL 60632), Brighton Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-15 (M)

ONA ADOMAVIČIENĖ


AA ONA ADOMAVIČIENĖ. Sunku prisiminti Oną Adomavičienę neprisimenant jos žavingų darželių ir gėlių. Ar tai būtų South Bostone, Winchester, ar Cape Code, jos meilė žydinčioms gėlėms mus visus žavėjo. Pavasario tulpės ir hiacintai, vasaros gvazdikai ir jurginai, rudens chrizantemos džiugindavo visus praeivius. Gal Onutei taip nuostabiai augo ne tik gėlės, bet ir daržovės, kad ji su širdingumu jas augino… Ona mėgo grožį ne tik savo darželiuose, bet ir namie, priimdama svečius su malonumu ir šiluma. Ypatingai jai patiko dailus žodis ir savo gyvenimo įvykius ji dažnai išreikšdavo poetų eilėmis.

 

Buvo pavasaris, buvom jauni, linksmi.
Nerūpestinga jaunystė skraidė tarp žiedų kaip vėjas
Gaila – buvo labai trumpa.
Laikas nusinešė mūsų gražiausius jaunystės metus.

 

Ona gimė Baroniškių kaime, Šiaulių apskrityje. Karui artėjant susituokė su jaunystės draugu Kaziu Adomavičiumi. Apleido mylimą tėvynę ir artimus, pradėjo naują gyvenimą Amerikoje. Užaugino 3 vaikus: Viktorą, Birutę ir Ramunę. Didžiausias džiaugsmas jai buvo anūkai – Andrius, Aleksas, Maximilian ir Anna.

 

Sunku žmogaus gyvenimą išreikšti keliais žodžiais. Onos Adomavičienės gyvenimas buvo pilnas grožio ir meilės. Grožio gamtai ir dailiam žodžiui. Meilė tėvynei, Dievui ir šeimai. Ona baigė savo žemišką kelionę 2018 m. gruodžio 15 dieną Centerville, Cape Code. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-10 (M)

PAULIUS V. KLEMAS


A†A PAULIUS V. KLEMAS mirė 2018 m. gruodžio 10 d. Lansdowne, PA. Gimė 1966 m. kovo 5 d. Paulius augdamas ypatingai vertino Neringos stovyklą, kur praleido daug smagių vasarų. Buvo skautas, šoko tautinius šokius. Su šokių grupėmis koncertuodavo ne tik Amerikoje, bet ir dalyvaudavo Dainų ir šokių šventėse Lietuvoje. Turėjo talento menui ir muzikai. Už aukštus pasiekimus moksle gavo gubernatoriaus pažymėjimą. Baigęs gimnaziją, laimėjo tris stipendijas, bet pablogėjus sveikatai, jis negalėjo toliau studijuoti. Tačiau Paulius nepasidavė ir dirbo veteranų ir kitose organizacijose. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Paulius, tėvai Vida ir Vytautas bei broliai Andrius ir Tomas. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-10 (M)

JADVYGA (ČERNIAUSKAITĖ) KUNSAITIENĖ-GIEDRAITIENĖ


A†A JADVYGA (ČERNIAUSKAITĖ) KUNSAITIENĖ-GIEDRAITIENĖ mirė 2018 m. gruodžio 10 d, St. Petersburg, Florida, sulaukusi 101 metų. Gimė 1917 m. Maskvoje. Šeimai sugrižus į Lietuvą, Kaune baigė „Aušros” mergaičių gimnaziją, tuo pačiu baigdama akademinę dramos studiją. Dirbo „Vaidilos” teatre. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus. Šveicarijoje baigė Ecole Poliglotte Montreux kalbų insitutą ir dirbo Berno universiteto medicinos fakulteto vertėja. 1948 m. išvyko į Argentiną, Cordobos uiversitete įgijo anglų ir ispanų kalbų moktojos bei vertėjos diplomą ir ten pat dirbo mokslinių darbų vertėja.

 

1959 m. persikėlusi į JAV – Cleveland, OH – studijavo Case Western Reserve universitete, įgydama bibliotekininkystės mokslų magistrą ir 25 metus vadovavo šio universiteto bibliotekai. Vienerius metus – 1968-aisiais – Puerto Rico universitete dėstė bibliotekininkystę. Norėdama pažinti daugelį kultūrų, keliavo po Europą, Pietų Ameriką, Mažąją Aziją. Po vienos kelionės gimė knygelė „Marijos Namelis Turkijoje”, kurios išėjo jau dvi laidos. Lietuvai atkūrus neprikausomybę, 1991 m. Jadvyga išvyko į Vilnių ir organizavo anglų kalbos kursus pagal autovizualinę sistemą bei pat juose dėstė.

 

Paskutiniuosius 22 metus gyveno St. Pete Beach, FL, kur aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Jaunystėje buvusi aktyvi visuomenininkė ji buvo dosni aukotoja – pradedant lietuviškomis organizacijomis išeivijoje ir baigiant Vytauto Didžiojo universiteto Kaune studentais. Buvo apsupta draugų, domėjosi Lietuvos gyvenimu, literatūros, kultūros ir mokslo naujienomis, buvo įdomi pašnekovė. A. a. Jadvyga pasižymėjo gyvenimo džiaugsmu, gyvybingumu ir, kiek pajėgė, aktyviai išgyveno kiekvieną savo ilgo ir prasmingo gyvenimo dieną. A. a. Jadvygos pasiges aplinkiniai ir atminimas apie ją išliks pažinojusių žmonių širdyse.

 

Liūdesyje liko: sūnus Hektoras, dukterys Eglė-Yolita Raushe (Frank), Neringa Zamani (Khosrow), 6 anūkai ir 6 proanūkai. Po religinių ir atsisveikinimo apeigų St. Pete Beach, FL, a. a. Jadvyga buvo palaidota Cleveland, OH. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-05 (M)
  2018-12-12 (A)

RIMTAUTAS ALEKSANDRAS DABŠYS


A†A RIMTAUTAS ALEKSANDRAS DABŠYS (1934-12-24–2018-12-05). Rimtautas gimė 1934 m. gruodžio mėn 24 d. Marijampolėje. Tėvas Aleksandras, motina Pranė. 1944 metais, artėjant frontui iš Rytų, bijodami būti ištremti į Sibirą, su dar keliomis klovainiškių šeimomis, Rimtauto šeima pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus, pateko į anglų zoną.

 

Trylikos metų amžiaus Rimtautas buvo labai patenkintas, kai Vokietijoje, Diepholze, Mykolas Liuberskis jį priėmė į chorą. Tada prasidėjo ansamblinio dainavimo karjera… Ten tarp žilstančių bosų ypatingo balso galia išsiskyrė 13-metis Rimtautas. Chorvedys dažnai kviesdavo berniuką pademonstruoti bosams, kaip turi skambėti žemosios boso balso gaidos.

 

1949 metais, Rimtautas su šeima persikėlė į Ameriką ir įsikūrė Los Angeles. Ten lankė Loyola gimnaziją ir baigė California State University Los Angeles, įgijo mechanikos inžinieriaus specialybę. Taip pat apgynė verslo psichologijos magistro laipsnį. Ilgą laiką dirbo karo aviacijos pramonėje kaip lėktuvų technikos direktorius.

 

1962 metais Rimtautas susituokė su Birute Reivydaite. Jiems gimė trys vaikai: Vytas (žmona Karutė, sūnus Edvardas), Tadas (žmona Dana, duktė Andreja, sūnus Tomas) ir Audra.

 

Kiek Rimtauto nuveikta JAV lietuvių visuomenėje! Labai jaunas tapo Lietuvių Bendruomenės apygardos pirmininku. Beveik 30 metų išdirbo LB veikloje. Su skautais bendradarbiavo visą gyvenimą. Ypatingas pasiekimas – netoli Los Angeles kalnuose įsteigta skautų stovyklavietė „Rambynas”. Vėliau užėmė pareigas Bendros Amerikos lietuvių fonde (BALF’e). Lietuviškų muzikinių renginių programose dainavo operetėse (solo, duetuose). Daugiau nei 40 metų koncertavo su „dainuojančiais inžinieriais” Los Angeles Vyrų kvartetu. Kvartetas su savo programa apkeliavo beveik visą pasaulį, keletą kartų koncertavo Lietuvoje.

 

Svarbu pabrėžti, kad be įvairių apdovanojimų, 2006 metais Rimtautas buvo pagerbtas Garbės aukso ženklu „Už nuopelnus”. Jį skyrė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

A. a. Rimtautas Aleksandras Dabšys buvo palaidotas gruodžio 12 d., trečiadienį. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-11-14 (M)
  2018-11-18 (A)

EUGENIJA PAŽERŪNIENĖ LINGYTĖ


A†A EUGENIJA PAŽERŪNIENĖ LINGYTĖ mirė 2018 m. lapkričio 14 d. Melrose Park IL. Gimė 1922 m. spalio 18 d. Vaičiuose, Šilalės rajone, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Danguolė su vyru Anthony Pototzky, anūkas Anthony; sūnus Remigijus su žmona Sandy, anūkai – Andrew (žmona Jassica), Thomas, Patrick ir Lindsey; a. a. sūnaus Arūno žmona Ellen, anūkai – Joseph (žmona Stephanie), Lisa (vyras Greg Dicosola), Jillian (vyras Mike Mazzocchi); taip pat proanūkai Olivia, Sam, Maia, Max ir Nicolette. A. a. Eugenija buvo a. a. Elenos Jablonskienės, a. a. Antano Lingio (žmona a. a. Regina), Aurelijos (vyras a. a. Kęstutis Kriaučiūnas) ir Liucijos (vyras Algis Tirva) sesuo, daugelio sūnėnų ir dukterėčių teta.

 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 18 d., nuo 2 val. p. p. iki 7 val. v. Carbonera Funeral Home, 1515 N 25th Ave., Melrose Park, IL. Laidotuvės – pirmadienį, lapkričio 19 dieną. 9 val. ryto iš laidojimo namų velionė bus palydėta į Sacred Heart bažnyčią Melrose Parke, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosiuss, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoj gėlių prašome aukoti organizacijoms „Vaiko vartai į mokslą” (Childs Gate to Learning) arba „Saulutė”. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Carbonera Funeral Home, 1515 N. 25th Ave., Melrose Park, IL 60160. Tel. 708-343-6161.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-11-12 (M)

JUOZAS A. GRINA


A†A JUOZAS A. GRINA mirė 2018 m. lapkričio 12 d. Houston, Texas. Gimė 1934 m. kovo 17 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Houston, TX, anksčiau Pittsburgh, PA ir Chicago bei Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Adelė Grina; vaikai – Elytė Kosloff su vyru Thomas, Paul Grina su žmona Melissa, Ilona Elsworth, Viktorija Leiva su vyru Carlos, Kristina Felten su vyru Christopher; anūkai – Benjamin Elsworth, Kilian Grina, Taylor Felten, Arianna Leiva, taip pat brolis Antanas K. Grina su žmona Galina ir jų šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios. Aukos gali būti siunčiamos American Cancer Society. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-11-10 (M)
  2018-11-16 (A)

BENEDIKTAS VYTENIS MAČIUIKA


Profesorius, istorikas ir sociologas A†A BENEDIKTAS VYTENIS MAČIUIKA mirė 2018 m. lapkričio 10 d. Gimė 1927 m. lapkričio 16 d. Kaune. Gyveno Storrs, Connecticut. Liūdi: žmona Gražina, dukra Laura, gyvenanti San Ramon, CA ir sūnus Jonas, gyvenantis New Yorke.

 

Benediktas lankė Kauno Aušros gimnaziją, daug metų palaikė ryšius su tų laikų draugais. Mokslo draugas Valdas Adamkus velionio šeimai atsiuntė savo asmenišką užuojautą. Pasitraukęs į Vokietiją, Benediktas Heidelbergo universitete 1946–1948 m. studijavo psichologiją ir filosofiją. Į JAV atvyko 1949 m., 1950–1958 m. University of Chicago studijavo tarptautinius santykius. Specializavosi tarptautinės teisės, diplomatijos ir Rusijos istorijos srityse, 1954 m. įgijo magistro laipsnį. 1955 m. rugsėjo 3 d. sukūrė šeimą su Gražina Čaplikaite ir kartu užaugino tris vaikus. Daktaro laipsnį tarptautinių santykių srityje B. Mačiuika įgijo 1963 metais. Jo mokslinis vadovas University of Chicago buvo Hans Morgenthau.

Velionis 36 metus buvo profesorius University of Connecticut, kur dėstė Europos, Rusijos ir Sovietų istorijas. Spausdino mokslinius straipsnius politiniais, ekonominiais klausimais Journal of Baltic Studies, Lituanus, World Affairs ir kituose leidiniuose. Velionis buvo vienas iš organizacijos Santara-Šviesa steigėjų, priklausė Lietuvos katalikų mokslo akademijai ir Lituanistikos institutui. Daug metų kartu su mokslininkais Juliumi Šmulkščiu, Vytautu Kavoliu ir Sauliumi Sužiedėliu dėstė lituanistikos seminaruose. Keliavo į Europą ir Lietuvą, dalyvavo konferencijose, bendravo su kolegomis. Taip pat buvo American Historical Association, Association for the Advancement of Baltic Studies ir kitų organizacijų narys.

 

Mišios už velionio sielą buvo aukojamos lapkričio 16 d. St. Thomas Aquinas bažnyčioje. Sūnus Jonas tarė atsisveikinimo žodį, prisimindamas kaip velionis buvo atsidavęs šeimai, mokslui ir visuomenei, kaip jis vertino kritišką mastymą ir kaip jį gerbė studentai bei kolegos. Baigė su senovės persų poeto Rumi eilėmis apie meilę, gyvenimą ir amžinybę.

 

Prof. Mačiuika palaidotas Storrs kapinėse prie savo a. a. sūnaus Pauliaus, kuris mirė 1995 m. Velionio atminimui šeima prašo paremti Lietuvos vaikų šalpos organizaciją „Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL, 60439. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2018-11-06 (A)

VICTOR J. JONIKAS


A†A VICTOR J. JONIKAS JAV kariuomenės veteranas, mirė sulaukęs 84 metų. Buvo a. a. Alės vyras. Nuliūdę liko vaikai: Leo, Antanas, Victor Jonikas ir Vida Kampstra; anūkai Jason, Jillian, Johnny, Liam (anūkė Julia – a. a.); seserys Donna (vyras a. a. Henry) Varaneckas ir Stasė (vyras a. a. Rimas) Mickelevičius; dukterėčios Laura Mikaliūnas, Vita Mickelevičius bei sūnėnas Henry Varaneckas.

 

Velionis bus pašarvotas antradienį, lapkričio 6 d., nuo 2 val. p. p. iki 9 val. v. the Brady-Gill Funeral Home, 16600 S. Oak Park Ave., Tinley Park, IL. Laidotuvės – trečiadienį, lapkričio 7 d. Iš laidojimo namų 8:45 val. r. velionis bus palydėtas į St. Michael bažnyčią, kurioje 9:30 val. r. bus atnašaujamos Mišios už velionio sielą. Po Mišių – laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Brady-Gill Funeral Home tel. 708-614-9900, www.bradygill.com.