CENTRAS - Mirtiespuslapis 10

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-23 (M)
  2019-07-26 (A)

VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ)


Mylima žmona (a. a. Jono Pleirio), mama, babulė ir prosenelė A†A VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2019 m. liepos 23 d. savo namuose Smith Village, Chicago, IL. Gimė 1926 m. spalio 7 d. Kartenoje, Lietuvoje.

 

Nuliūdę liko: dukros Virginija su vyru Petru Jokubausku, Julytė su vyru Vytu Kasniūnu, Vida Bartašius (a. a. Ray Bartašius), Alda su vyru Šarūnu Brakausku; anūkai Erika Jokubauskas su vyru Dariumi Lalas, Laura (Jokubauskas) su vyru Tomu Rupinsku, Vytas Kasniūnas III su žmona Tracy, Nina Kasniūnas (Andy Gruver), Lisa, Justinas ir Andrius Bartašius, Victor ir Krista Brakauskas su sužadėtiniu Kovu Polikaičiu; proanūkai Aven Kasniūnas, Gabriel Lalas, Benjamin Rupinskas; sesuo Aldona Andrijonienė (LaGrange Park, IL), jos dukros Rita Olson ir Marytė Andrijonas su vyru Dennis Riley, (kita sesuo – Elena Warren, jau a. a.); taip pat daug giminių Lietuvoje ir Californijoje.

 

A. a. Valeria, mūsų mylima mama ir babulė, praleido daug laiko su savo anūkais – pasakojo apie malonias jaunystės dienas Lietuvoje, kur augo su sesutėmis Aldona ir Liole (Elena) – Kartenoje, Kretingoje ir maloniausias dienas prie Platelių ežero. Atvykusi į Ameriką Valeria gyveno Marquette Parke ir 12 metų dirbo technike Loyola University Dental School laboratorijoje. Išėjus į pensiją, malonias dienas leido su šeima, anūkais ir proanūkais.

 

A. a. Valeria bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IL. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Švc.̌ Mergeleṡ Marijos Gimimo bažnycǐoje šeštadienį, liepos 27 d., 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Valeria bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergeleṡ Marijos Gimimo parapijai, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-15 (M)
  2019-07-20 (A)

ALVYDAS VASAITIS


A†A Muzikas ALVYDAS VASAITIS po trumpos ligos mirė 2019 m. liepos 15 d. apsuptas šeimos. Gimė 1945 m. sausio 13 d. Graz, Austrijoje. Nuliūdę liko: žmona Vitalija, sūnus Valdas su žmona Andrea, dukra Siga bei kiti giminės Lietuvoje.

 

Amerikoje įsigijo kompiuterio analitiko specialybę ir matematikos bakalauro laipsnį Loyola University of Chicago. Buvo aktyvus Lietuvių Fondo ir Pasaulio lietuvių centro narys.

 

A. Vasaitis ilgus metus buvo Čikagos lietuvių operos meno vadovas ir dirigentas (1980–2006). Jo debiutas su Čikagos lietuvių opera įvyko 1974 m. diriguojant Verdi operą „Un Ballo in Maschera”. Jis paruošė ir dirigavo daugiau nei dvylika įvairių operų.

 

1985 m. buvo pakviestas diriguoti Verdi „La Traviata” Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto (LNOB) teatre. 1986 m. dirigavo Chicago Chamber Orchestra, kuris kartu su solistais Dana Stankaityte (JAV), Virgilijumi Noreika (Lietuva), Nijole Ambrazaityte (Lietuva) ir Algiu Grigu (JAV) atliko Lietuvos kompozitorių muziką. Kaip pianistas, A. Vasaitis pasižymėjo subtilumu. Su lietuvių sopranu Dana Stankaityte įrašė lietuvių kompozitorių dainų.

 

1988 m. A. Vasaitis kviečiamas diriguoti Lietuvos nacionalinės filharmonijos orkestrui atliekant Brahms ir Vlado Jakubėno kūrinius. Tais pačiais metais diriguoja Verdi „Otello” LNOB teatre, Mozart ir Beethoven – Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Dirigavo Philharmonica Hungarica (Vokietija), ruošiant įrašą su solistu A. Grigu.

1991 m. A. Vasaitis pagerbtas JAV Lietuvių Bendruomenės muzikos žymeniu. 2003 m. Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikia jam Komandoro Kryžių.

 

A†A Alvydas Vasaitis bus pašarvotas liepos 20 d., šeštadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-12 (M)
  2019-07-21 (A)

STASYS KUNGYS


A†A STASYS KUNGYS mirė 2019 m. liepos 12 d. Carmichael, CA. Gimė 1925 m. rugsėjo 20 d. Reistrų km., Pajūrio seniūnija, Šilalės raj., Lietuvoje. Gyveno Fairfield, CA Giliame liūdesyje liko: žmona Evangelina, vaikai Galinda, Arnoldas ir Renata, 9 anūkai, 5 proanūkai ir kiti giminės.

 

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos liepos 21 d., sekmadienį, 11 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles. Laidotuvės įvyks rugpjūčio 10 d., šeštadienį, 10:30 val. r. Lady of Loretta kapinėse, Novato, CA. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-04 (M)
  2019-07-09 (A)

SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS)


A†A SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS) mirė liepos 4 d., sulaukusi 83-ejų metų. Gimė 1935 m. liepos 22 d. Lietuvoje. Gyveno Lemonte. Nuliūdę liko: dukros Dana su vyru David Thoele, Ruth Quint, Jane Montvilas, Genė su vyru Joe Luzzo; sūnus Jonas Jr.; anūkai Jason Quint ir Shane Thoele; trys proanūkai. A. a. Sophie buvo a. a. Jono žmona.

 

Ilgus metus išdirbo „Ace Hardware” bendrovėje. Priklausė Lemont Senior Group. Velionė bus pašarvota antradienį, liepos 9 d., nuo 9:30 val. r. iki 10:30 val. r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, kur 10:30 val. r. bus meldžiamasi už velionės sielą. Po apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-25 (M)
  2019-06-29 (A)

GENEVIEVE KRIPAS, SSC


Gailestingoji seselė ir administratorė A†A Sesuo GENEVIEVE KRIPAS, SSC, mūsų mylima seselė mirė birželio 25 d., sulaukusi 94 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. A.a. ses. Genevieve buvo a. a. Apolonijos ir a. a. Antano Kripų duktė; a.a. Julia Kripas ir a.a. Theresa Kripas sesuo. Nuliūdę liko jos pusseserės ir pusbroliai Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Seselė Genevieve dirbo sveikatos srityje beveik 50 metų. Ji buvo gailestingoji seselė/slaugė Šv. Kryžiaus ir Loretto ligoninėse, o vėliau slaugos namų administratorė Pennsylvanijoje, o paskutinius 10 metų darbavosi Holy Family Villa, Palos Park.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 29 d., nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W Mar- quette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-24 (M)
  2019-07-01 (A)

IRENA MIECEVIČIENĖ


A†A IRENA MIECEVIČIENĖ mirė birželio 24 dieną Michigan City, Indianoje, Arbors slaugos namuose, sulaukusi 92-ejų metų amžiaus. Gimė 1927 m. kovo 3 d. Telšiuose, Lietuvoje, Adolfo Liutkevičiaus ir Kazimieros Stupelytės šeimoje. Gyveno Michiana Shores, IN.

 

Irena paliko dukteris Irene (John) Uhl ir Joanne Rudis; marčią Donna Mitchel; anūkus: Veronica Stonis, Theresa (Clay) Mathis, Elizabeth (Sean) Monahan, Sarah Wagner, Jennifer (Wes) Janik, Amy (Vincent) Sheheen ir Anthony (Michelle) Uhl; proanūkius: Alex, Ethan, Evan, Sidney, O’Neill, Alison, Kaitlyn, Alison, Russel, Joseph, Austin ir Anthony; taip pat – nemažai giminių Lietuvoje. Jos sūnus Casimir Mitchel, žentas Paul Rudis ir anūkas Charlie jau taip pat ilsisi amžinybėje.

 

Ilgą laiką Irena dirbo savo nuosavame grožio salone „Fantasy of Beauty” Marquette Park, Chicago, IL. Ji taip pat vadovavo lietuvių jūrų skautėms.

 

Atsisveikinimas vyks pirmadienį, liepos 1 d., nuo 9 iki 11 val. Notre Dame katalikų bažnyčioje, 1005 Moore Road, Michigan City, Indiana, kurioje 11 val. ryto kun. McClellan atnašaus šv. Mišias už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Greenwood kapinėse, Michigan City, IN.

 

Aukas velionės atminimui galima skirti American Lung Association. Pasirašyti svečių knygoje arba palikti užuojautą galima ir internetu: www.Carlislefh.com. Daugiau informacijos tel. 219-874 4214. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-24 (M)
  2019-06-28 (A)

VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS


A†A VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS (Dr. Victor V. Jay) mirė savo namuose birželio 24 d., sulaukęs 96 metų. Gimė 1922 m. lapkričio 28 d. Virbalyje, Lietuvoje, Jono ir Marijos (Kurtainitis) Jurgelevičių (Jurgelis) šeimoje. Gyveno Jacksonville, FL, anksčiau Illinois valstijoje.

 

Nuliūdę liko: duktė Rita (Jacksonville, FL); sūnus Michael su žmona Diane (Ponte Vedra Beach, FL); sūnus John su žmona Debra (Prairie Village, KS); duktė Anne Marie Lester su vyru Michael (Flat Rock, NC); sūnus Mark su žmona Karen (Washburn, IL); 10 anūkų ir du proanūkiai. A. a. Vytautas buvo a. a. Anne (Onos) Helene Pankavich Jay vyras ir a. a. Rosemary Schorsch tėvas. Jo trys seserys mirė anksčiau.

 

1948 m. baigė Tübingen Eberhard Karls universitetą Baden-Württemberg Vokietijoje, įsigydamas daktaro laipsnį. Korėjos karo metu jis buvo Amerikos kariuomenės kapitonas. Savo šeimą užaugino centriniame Illinojuje. Čia jis dirbo kaip chirurgas, o vėliau buvo šeimos gydytojas specialistas. Jis taip pat buvo Amerikos šeimos gydytojų akademijos narys. 1985 m. išėjęs į pensiją su žmona persikėlė į Floridą.

 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 28 d., nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave., Lemont, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, birželio 29 d. Švč M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Heart Association. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę vaikai.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-23 (M)

AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ


A†A AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA. Nuliūdę liko: vyras Vytautas Martinaitis, sesuo Rūta Milo su vyru Thomas; dukterėčios – Rasa Dumbrys su vyru Dainiumi, Ina Milo; sūnėnas Tomas Milo; brolienė Nijolė Martinaitytė-Nelson su vyru Kenneth, draugai ir pažįstami. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-23 (M)
  2019-06-26 (A)

LIUSĖ MALDŪNIENĖ


Palinguoki, vėjau,
Dievmedžio šaka.
Susvyruoki liūdesiu giliu.
Ir praneški tėviškėms laukams ir sodams,
Kad pabusti aš jau negaliu.

Berlinkas

 

A†A LIUSĖ MALDŪNIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė 1937 m. birželio 8 d. Punske, Lenkijoje. Gyveno Orland Park, IL. Giliame liūdesyje liko: sesuo Alicija Brazaitienė su vaikais Vida ir Dainiumi; Punske gyvenantys sesuo Onutė Agurkienė ir brolis Jurgis Kalkauskas su šeimomis; sesers a. a. Teklės Ramanauskienės šeima, artimas draugas Petras Jadviršis. Buvo Lietuvos vyčių ir įvairių prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos veikiančių klubų narė.

 

Atsisveikinimas su velione vyks trečiadienį, birželio 26 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Liusės atminimui galima aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai ir šv. Mišioms. Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-22 (M)
  2019-06-25 (A)

EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ


A†A EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ mirė 2019 m. birželio 22 d. Willow Springs, IL. Gimė 1925 m. birželio 24 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Willow Springs, IL, anksčiau Marquette Parko rajone Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: sūnus Arvydas su žmona Vilija, jų vaikai Andreja ir Daina; duktė Aušra Kiela ir jos sūnus Adam Koob; sūnus Albertas su žmona Michelle, jų vaikai Alex ir Aaron. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Mariaus žmona ir a. a. Audronės mama. Emilija net du dešimtmečius vadovavo Lietuvos Dukterų draugijai. Ji buvo „Neringos” restorano Marquette Parke ir „Baltijos” restorano Justice, IL savininkė.

 

Velionė bus pašarvota birželio 25 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks 7 val. vakaro. Laidotuvės – birželio 26 d., trečiadienį. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionės palaikai bus pervežti į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Vietoje gėlių praome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.