CENTRAS - Mirtiespuslapis 18

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-11 (M)

VALENTINAS BAZILIAUSKAS


A†A VALENTINAS BAZILIAUSKAS mirė 2018 m. birželio 11 d. Plymouth, NH, sulaukęs 78 metų. Gimė 1940 m. sausio 27 d. Kybartuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: seserys Silvija Aleksiūnieneė ir Renata Baziliauskaitė, kiti giminės ir artimieji Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. A. a. Valentinas buvo brolis a. a. Alfonso (Lietuvoje), a. a. Algirdo ir dėdė a. a. sūnėno Algirdo (Lietuvoje). Į Ameriką šeima atvyko 1949 metais ir apsigyveno Worcester, MA. Nuo 1958 iki 1962 metų Valentinas gyveno Detroit, MI, kur 1962 m. Wayne State University įgijo bakalauro laipsnį, o 1963 m. Assumption College, Worcester, MA – magistro laipsnį. Nuo 1963 iki 1990 metų buvo ispanų kalbos mokytojas. Išėjęs į pensiją apsigyveno Rumney, NH. Labai mėgo New Hampshire gamtą, ypač kalnus, praleisdavo ten vasaras ir laisvadienius. Domėjosi sportu, mėgo žiemos sportą ir žvejybą.

 

Velionio palaikai buvo sudeginti ir bus palaidoti Notre Dame kapinėse, Worcester, MA, prie a. a. tėvų ir a. a. brolio Algirdo. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-09 (M)
  2018-06-12 (A)

ALBINAS A. SMOLINSKAS


A†A ALBINAS A. SMOLINSKAS gimė 1925 m. kovo 1 d. Rumšiškėse, Lietuvoje. Mirė 2018 m. birželio 9 d. Palos Heights, IL.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, West Lawn apylikėje. Nuliūdę liko: žmona Regina Uložaitė, sūnus Andrius su žmona Jolanta, anūkai Kristina ir Viktorija. Velionis priklause: Čikagos lietuvių operai, Lietuvių golfo klubui, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, Našlaičių globos komitetui, giedojo Pal. Jurgio Matulaičio misijos chore.

 

Atsisveikinimas antradienį, birželio 12 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont IL, 60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti org. „Vaikų vartai į mokslą”. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-05 (M)

STEFANIJA GUDAVIČIŪTĖ MIKALIUKIENĖ (MIKALIUKAS)


A†A STEFANIJA GUDAVIČIŪTĖ MIKALIUKIENĖ (MIKALIUKAS) mirė 2018 m. birželio 5 d. Gimė 1920 m. vasario 11 d., Užakmenių kaime, Jurbarko apskrityje. Gyveno St. Clair, Missouri, anksčiau Čikagoje, Brighton Park (1949–2001). Jos tėveliai a. a. Stasys ir Stefanija Gudavičiai užaugino tris dukras: Oną (Gudavičiūtė Dmukauskienė Juodvalkis), Stefaniją (Gudavičiūtė Mikaliukienė) ir Stasę (Gudavičiūtė Petrauskienė). Nuliūdę liko: sūnus Saulius Stanislovas Mikaliukas su žmona Alma Liutkute Mikaliukas, anūkai Audra Saulė ir Paulius Stanislovas, dukra Laimutė Julija Mikaliukas Vasiukevičienė su vyru Edvardu.

 

Velionė palaidota Harrisville kapinėse, Wisconsine, greta vyro Stanislovo, kur jiedu praleisdavo vasaras gamtoje, primenančioje Lietuvą. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-04 (M)
  2018-06-09 (A)

EUGENIA RACKIENĖ JAKAITYTĖ


A†A EUGENIA RACKIENĖ JAKAITYTĖ gimė 1922 m. lapkričio 30 d. Lietuvoje. Mirė 2018 m. birželio 4 d. Chicago, IL. Gyveno Marquette Parko rajone, Chicago, IL, anksčiau Omaha, Nebraska. Nuliūdę liko: sūnūs Edvardas ir Jonas; dukterėčia Julytė Žemaitaitytė-Kulys su vyru Juozu; pusbrolis vyskupas Juozas Žemaitis Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 9 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-01 (M)
  2018-06-08 (A)

JULIJA ŽALKAUSKAITĖ NAKIEN


A†A JULIJA ŽALKAUSKAITĖ NAKIENĖ Julija Žalkauskaitė Nakienė gimė Panevėžyje 1924.11.03. Tėvai – Stasys Žalkauskas ir Marija Kamarauskaitė Žalkauskienė. Julija dar buvo jaunutė, kai jos tėvelis išvyko į Pietų Ameriką aukso ieškoti. Namo jis nebegrįžo. Motina Marija dirbo mėsos pakavimo įmonėje ir viena augino tris vaikus – Julytę, jos seserį Emiliją ir brolį Antaną. Karo metu būdama paauglė ji bėgo nuo rusų fronto ir pateko į išvietintų asmenų (DP) stovyklą Vokietijoje. 1948 m. Julija išvyko į Kanadą ir ten įsidarbino. Kanadoje susipažino su Algirdu Naku, kuris karo metu taip pat pasitraukė iš Lietuvos ir gyveno JAV. Už jo ištekėjo ir užaugino tris vaikus: Algį, Kęstutį ir Rūtą. Šeima gyveno įvairiose Amerikos vietovėse – nuo Arizonos dykumų iki pramoninio Michigano miesto. Julijos motina Marija Žalkauskienė buvo ištremta į Sibirą. N. Chruščiovo atšilimo metais gavo leidimą grįžti į Lietuvą, o vėliau atkeliavo ir pas vaikus į Ameriką.

 

Išėję į pensiją Julija ir Algirdas persikėlė gyventi į Sunny Hills Floridoje, kur aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime. Julijos gyvenimas ne visuomet buvo lengvas – teko patirti ir laimę, ir skausmą. Ji buvo giliai tikinti, turėjo gerą humoro jausmą, labai mylėjo savo šeimą, draugus ir bendruomenę. Lankė Šv. Teresės katalikų bažnyčią Sunny Hills, dalyvavo parapijos gyvenime, o taip pat Sunny Hills kultūrinėje bei labdaringoje veikloje. Išėjusi į pensiją turėjo progos pakeliauti ir lankytis savo gimtinėje Lietuvoje. Julija iškeliavo amžinybėn 2018 m. birželio 1 d., sulaukusi devyniasdešimt trejų metų. Paskutines dienas ir valandas ji praleido savo namuose Sunny Hills, apsupta mylinčių trijų vaikų bei šeimos narių.

 

Nuliūdę liko: duktė Rūta Nakaitė Plemmons su vyru Mike (Lynne Haven, Florida) sūnus Algis (Millinocket, Maine), sūnus Kęstutis su žmona Audre Budryte (Chicago, Illinois), sesuo Emilija Poulik (Panama City Beach, Florida) penki anūkai – Michael, Amanda, Krista, Andrew, Kajus – ir proanūkas Jaxson.

 

Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos birželio 8 d., penktadienį, 11 val. r. Šv. Teresės bažnyčioje Sunny Hills. Velionė bus pašarvota bažnyčioje valandą prieš Mišias. Vietoje gėlių prašome siųsti aukas organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-31 (M)
  2018-06-10 (A)

MARIJA GEDGAUDAITĖ BUTKUS


A†A MARIJA GEDGAUDAITĖ BUTKUS mirė 2018 m. gegužės 31 d. Mission Viejo, CA. Gimė 1922 m. rugpjūčio 24 d. Kulvertiškiuose, Lietuvoje. Mission Viejo, CA išgyveno 39 metus. Nuliūdę liko: dukra Julia Klee (Howard) ir sūnus Jurgis Butkus (Sharon). Velionė buvo palaidota birželio 10 d. prie savo vyro, Henriko El Toro Memorial Park, Lake Forest, CA. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-20 (M)
  2018-06-03 (A)

ALEKSANDRAS ŠVEDAS SVED


A†A ALEKSANDRAS ŠVEDAS SVED mirė 2018 m. gegužės 20 d. Gimė 1924 m. vasario 14 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL.
Nuliūdę liko: žmona Jūratė Vičinaitė, duktė Gražina Kanadoje, posūnis Viktoras su šeima.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, birželio 3 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 7 val. v. Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-17 (M)
  2018-05-23 (A)

PETRAS BRIZGYS


A†A PETRAS BRIZGYS mirė 2018 m. gegužės 17 d. Čikagoje. Gimė 1917 m. gruodžio 2 d. Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus Antanas su žmona Maria; sūnus Vincentas su žmona Carol; sūnus Romualdas su žmona Deborah; duktė Vida Cordova su vyru Jesse; 10 anūkų, 10 proanūkų, svainė Aldona Brizgienė, dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Petras buvo a. a. Emilijos Baniukaitytės vyras.

 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 23 d., nuo 9 iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-12 (M)

JURGIS ŠTUOPIS


A † A JURGIS ŠTUOPIS mirė gegužės 12 d., šeštadienį, po sunkios ir ilgos ligos, apsuptas my­­limos šeimos, sulaukęs 82 metų. Gimė Tauragėje, Jurgio Štuopio ir Konstancijos Konkulevičiū­tės šeimoje. Giliame liūdesyje liko: žmona Roma, sūnus Tomas ir marti Ri­ta, anūkė Kristina (Canton, MA), anūkas Vytas su sužadėtine Ste­fanie, (NJ);  sūnus Povilas ir marti Cecilia, anūkės Isabella ir Ka­terina bei anūkas Tomas (Amherst, NH). Taip pat liūdi dukte­rėčios Vita Muklewicz, Maria Stonikas ir Angela Klarin bei sū­nė­nas Vitas Kazlauskas su šeimomis. Jurgis nukeliavo pas anks­čiau mirusius tėvelius, sesutę Reginą ir jos vyrą Vytautą Kazlaus­ką.

 

1949 metais Jurgis kartu su mama ir vyresniąja sesu­te Regina emigravo į JAV. Apsigyveno Čikagoje, kur baigė gimna­ziją ir toliau mokėsi Illinois Institute of Technology, įgydamas ci­vilinio in­žinieriaus bakalauro laipsnį. 1959 m. susituokė su Roma Morkūnaite ir susilaukė dviejų sū­nų – Tomo ir Povilo. 1966 m. šeima persikėlė į Sharon, MA, kur Jur­gis įsidarbino H. W. Lochner bendrovėje. Joje jis išdirbo daugiau kaip 50 metų, užsitarnaudamas aukštas pareigas – senior vi­ce-president ir regional manager. Vadovavo svarbiems projektams įvairiose vals­ti­jose ir visus juos užbaigdavo laiku bei nevir­šy­damas paskirto biudžeto.

 

Jurgiui ypatingai patiko keliauti. Jis aplankė visas 50 JAV vals­tijų ir visus žemynus, išskyrus Antarktidą – viso 89 šalių. Ypa­­tingai jam patiko keliauti laivu. Grįžęs iš kelionių dalindavosi įspūdžiais su šeimos nariais ir draugais, rodydavo įdomias ke­lio­nių fotografijas. Laisvalaikiu mėgo skaityti knygas bei įvairius lei­di­nius. Jurgis niekada neužmiršo savo tėvynės Lietuvos, taip pat darbavosi remdamas Amerikos lietuvių organizacijas Bostone: Šv. Petro lie­tu­vių parapiją, org. „Lietuvių vaikų globa”, Bostono li­tuanis­­tinę mokyklą, Lietuvių skautų sąjungą ir Neringos stovyklą.

 

Norintys išreikšti šeimai užuojautą, aukas Jurgio atminimui galite siųsti: Camp Neringa, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301 arba Lietuvių Fondui, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Šeima nuoširdžiai dėkoja gydytojams bei kitiems darbuotojams Tufts Medical Center Infusion Center už ypatingą priežiūrą per paskutiniuosius ligos metus. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. David A. Casper, tel.617-269-1930.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-10 (M)
  2018-05-15 (A)

ALDONA KASPERIENĖ STRAUKAITĖ


A † A ALDONA KASPERIENĖ STRAUKAITĖ  mirė gegužės 10 d. Homer Glen, IL. Gyveno Orland Park, anksčiau Oak Forest, IL. Gimė 1932 m. kovo 7 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Georgia, a. a. sūnaus Ri­mo žmona Therese, anūkė Dena Kasperaitė, trys seserys, dukte­rė­­čios ir sūnėnai. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Alekso Kaspero.

 

Velionė buvo pašarvota gegužės 15 d. Donald M. Petkus laido­jimo namuose. Laidotuvės įvyko gegužės 16 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė buvo atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, ku­rioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos  sielą. Po Mi­šių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi­min­ti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.