CENTRAS - Mirtiespuslapis 2

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-12-13 (M)
  2017-12-16 (A)

ROMUALDAS MATAS VEITAS


A†A ROMUALDAS MATAS VEITAS mirė 2017 m. gruodžio 13 d. savo rankomis statytuose namuose Milton, MA, sulaukęs 92 metų amžiaus ir apsuptas savo mylinčios šeimos.

 

Gimė Verbūnuose, Lietuvoje, Mato ir Onos Veitų šeimoje. Jis buvo jauniausias iš aštuonių vaikų. Karui grasinant, Romas baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Jis ir jo brolis Brutenis įstojo į Gen. Plechavičiaus kariuomenę ginti Lietuvos. Sovietų kariuomenei užėmus kraštą, jie pasitraukė į Vokietiją. Ten buvo priimti į inžinerijos programą Technische Hochschule, Hanoveryje. Imigravęs į Jungtines Amerikos Valstijas, Romas baigė statybos inžineriją University of Delaware. Po to jis persikraustė į Bostoną, kur Northeastern University įgijo statybos inžinieriaus magistro laipsnį.

 

1955 m. jis vedė Redą Stelmokaitę. Kartu jie užaugino sūnų Rimvydą ir keturias dukras – Redą, Daivą, Audrą ir Nidą.

 

Iš pradžių Romas dirbo savo srityje „Camp, Dresser and Mc- Kee” įmonėje. Netrukus kartu su broliu Bruteniu sukūrė „Veitas & Veitas Engineers”, kur dirbo iki pat pensijos. Kartu su broliu jis taip pat pastatė ir tvarkė „Windjammer Cove Apartments” Braintree mieste.

 

Romas buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys. Jis buvo vienas iš Taupa Lithuanian Federal Credit Union of Boston steigėjų, kuriai pirmininkavo daugelį metų. Jis taip pat buvo veiklus narys Lithuanian Childrens’ Relief, Bostono Lietuvių Bendruomenėje, Amerikos lietuvių inžinierių draugijoje, South Boston lietuvių klube, dalyvavo skautų veikloje, giedojo Šv. Petro lietuvių parapijos chore, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos chore ir priklausė lietuvių tautinių šokių grupei bei sambūriui Bostone.

 

Liūdesyje paliko: mylimą žmoną Redą Stelmokaitę Veitienę, sūnų Rimvydą su žmona Dana, anūkus Algį, Mykolą ir Matą; dukterį Redą su vyru Jonu Limantu, anūkus Martyną, Andrių ir Redą; dukterį Daivą su vyru Ray Kobs, anūkus – Aurą su vyru Michael Hagerty, Romualdą su žmona Claire Neidhardt bei Liną; dukrą Audrą su vyru Petru Avižoniu, anūkes Rasą ir Gintą; dukrą Nidą su vyru Matiss Purins, anūkes Zylę ir Liliją bei daug giminių Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje.

 

Velionio lankymas – penktadienį, gruodžio 15 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro, Casper’s Funeral Home, 187 Dorchester St., Boston, MA 02127. Laidotuvių šv. Mišios bus atnašaujamos St. Peter’s Lithuanian Church, gruodžio 16 d. 10 val. ryto.

 

Vietoje gėlių šeima pageidautų aukos Matas Veitas Veterinary Academy Scholarship (Mato Veito Veterinarijos akademijos stipendija) arba Taupa Lithuanian Federal Credit Union, PO Box 95, South Boston, MA 02127.

 

Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2017-12-02 (A)

MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ-STANKŪNIENĖ


O po to, kai manęs nebus daugiau pasaulyje, Pasiliks tik ramus dangus mano buvusioje vietoje.

 

Vladas Šlaitas

 

A†A meno mecenatė, dailininkė MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ-STANKŪNIENĖ užbaigė žemės rūpesčius, džiaugsmus bei skausmus ir iškeliavo į amžinus dangaus skliautus – Visatoje susitikti su artimųjų sielomis, senoliais, tėveliais, sesutėmis, vyru ir sūneliu, Žemės planetoje palikdama gimines ir prietelius. Atsisveikinimas gruodžio 2 dieną, šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Palos-Gaidas laidotuvių namuose, 11028 Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. Po to – laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Savo mintimis ir prisiminimais apie velionę galite pasidalinti internetinėje Svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Laidotuvių namų tel. pasiteiravimui: 708-974-4410. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-29 (M)
  2017-12-05 (A)

REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ


A†A REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ mirė 2017 m. lapkričio 29 d. Joliet, Illinois. Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Hot Springs, Arkansas. Gimė 1920 m. vasario 15 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Irena Žukauskienė su šeima, duktė Virginia Mačiulis su vyru Thomas Kopack ir šeima bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Napoleono Sabaliūno. A. a. Regina bus pašarvota gruodžio 5 d., antradienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po to – privačios laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus atvykti atsisveikinti su a. a. Regina. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako stovyklai (Camp Rakas).

 

Laiduotuvių direktoriai – Donald ir Michael Petkus, tel. 800-994-7600, el. svetainė www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-28 (M)
  2017-12-14 (A)

BRONIUS BIKULČIUS


A†A BRONIUS BIKULČIUS (1932-1917) 2017 m. lapkričio 28 d. Amžinybėn iškeliavo Bronius (Barney) Bikulčius. Gimė ir augo Imbrade, Zarasų apskrityje. Į JAV atvyko 1949 m. Tarnavo JAV kariuomenės karo policijoje Korėjos karo metu. Bronius su šeima ilgą laiką gyveno Cicero, IL. Buvo aktyvus bendruomenės narys, daug metų giedojo Šv. Antano bažnyčios chore, priklausė Cicero Medžiotojų ir meškeriotojų klubui ir buvo aktyvus jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ šaulys. Prieš keletą metų Bronius su mylima žmona išvyko gyventi į Dallas, TX. Santuokoje jie išgyveno gražius 62 metus. Nuliūdę liko: žmona Mikalina (Šeduikytė) Bikulčienė; sūnūs su žmonomis: Bronius ir Dawn – Arlington, TX, Jonas ir Yvonne – Scottville, MI, Edmundas ir Jeanne – Warrenville, IL bei dukra Elytė (Bikulčiūtė) DeGroot su vyru Thomas – Augusta, GA; anūkai: Bruno ir Marcus, Michelle Bikulcius-Grimmer ir jos vyras Peter, Sarah, Kimberly, Michael, Jonathan, Kęstutis Laukaitis II ir Dakota DeGroot; proanūkai: Bruno Kai, Isabel Sky ir Logan Laukaitis. Taip pat liūdi brolis Rimantas su žmona Onute. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos gruodžio 14 d., ketvirtadienį, 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Šeima prašo vietoje gėlių paaukoti žmonos Mikalinos priežiūrai. Auką taip pat galima pervesti internetu GoFundMe puslapyje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-24 (M)

ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ)


A†A ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ) mirė 2017 m. lapkričio 24 d. Gimė Lietuvoje, Tauragėje, 1921 m. liepos 13 d. Elenos motina Cecilija Augaitytė ir tėvelis Juozas augino dvi dukras – Eleną ir Bronislavą. Tėvas anksti mirė, ir po kelių metų motina ištekėjo už kito vyro – Martyno, kuris augino Eleną ir Bronislavą su didele meile, kaip savo dukras. Sovietams užėmus Lietuvą, 1944 m. Elena pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje ir Austrijoje, kol 1949 m. išvyko į Ameriką. Čia ištekėjo už Adolfo Švažo ir abu laimingai išgyveno net 53 metus, iki pat Adolfo mirties. 36 metus Elena dirbo „Ryerson Steel” bendrovėje įvairiuose sąskaitybos skyriuose. Jai labai svarbus buvo aukštasis mokslas, kultūrinis išsilavinimas. Ji mėgo klausytis politinių diskusijų, jai rūpėjo pasaulio problemos. Elenos dukterėčia Irena aukojo daug savo laiko stengdamasi padėti tetai: veždavo ją pas gydytojus, pirkdavo maistą, rūpindavosi sąskaitomis. Po sunkios operacijos Irena pasiėmė tetą Eleną į savo namus, vežiojo į terapijas. Be dukterėčios pagalbos Elenai būtų buvę sunku pačiai tvarkytis, nors ji stengėsi būti savarankiška kaip galima ilgiau. Tai labai įspūdingas pavyzdys mums visiems. Savo tetos Elenos liūdi Bronislavos dukros Irena ir Regina, jų vaikai Jessica, James, William, Erin ir Evelyn. Jie suteikė Elenai daug džiaugsmo gyvenime. Dėl a. a. Elenos mirties taip pat liūdi kiti giminės bei draugai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-16 (M)

EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY


A†A EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY. Genutė mirė po sunkios ligos savo namuose Alta Loma, CA. 2017 m. lapkričio 16 d. vakare. Jos amžinojo poilsio vieta – šalia anksčiau mirusio vyro a. a. Richard. Genutė gimė Lietuvoje, po karo apsigyveno Čikagoje, o pastaruosius ilgus metus gyveno Californijoje. Velionės tėveliai buvo a. a. Jurgis ir a. a. Antanina. Mes ilgai prisiminsime Genutės šypseną, gerumą, jos rūpestį, skirtą artimiesiems, jos meilę gamtai ir gyvūnams. Reiškiame užuojautą velionės giminėms bei draugams, gyvenantiems JAV, Anglijoje ir Lietuvoje. Tegul a. a. Genutė ilsisi ramybėje. Karolina Kubilienė su šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-13 (M)
  2017-12-16 (A)

ARISTIDA PARAKININKIENĖ (RUKAITĖ)


A†A ARISTIDA PARAKININKIENĖ (RUKAITĖ) mirė 2017 m. lapkričio 13 d. St. Petersburg, FL. Gimė 1938 m. liepos 3 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Čikagoje ir Willow Springs, IL. Nuliūdę liko: vyras Rimantas Parakininkas, sūnus Rimas, sūnus Kęstas su žmona Kim, duktė dr. Daiva Parakininkaitė, sesuo Daiva Bakšienė su vyru Česiumi ir dukromis Andrėja bei dr. Ingrida Bakšytėmis. A.a. Aristida buvo aktyvi skautė, priklausė Aušros Vartų tuntui, Juzės Daužvardienės būreliui. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 2017 m. gruodžio 16 d. 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-11 (M)
  2017-11-17 (A)

Dr. ALGIMANTAS KELERTAS


A†A Dr. ALGIMANTAS KELERTAS mirė 2017 m. lapkričio 11 d., New Lenox, IL. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: dukterėčios Rima Kelertas ir Kristina Boving, brolienė Violeta Kelertas, artimi draugai Giedrius ir Jurita Tamošiūnai su šeima. Dr. Kelertas dirbo Hines Veterans Administration ligoninėje, Hines, IL. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijai. A. a. A. Kelertas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 17 d. Budėtuvės nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vak. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje (St. James bažnyčioje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558). Religinės apeigos vyks 7 val. vakare. Laidotuvės vyks šeštadienį, lapkričio 18 d. Atsisveikinimas – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos – 12 val. popiet. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Bethania kapinėse, Justice, IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-10 (M)

DANUTĖ ŠILBAJORIENĖ (GALINYTĖ)


A † A DANUTĖ ŠILBAJORIENĖ (GALINYTĖ) mirė staiga 2017 metų lapkričio 10 dieną, sulaukusi 90 metų. Gimė 1927 m. sausio 17 d. Kybartuose, Lietuvoje. Atvykusi į JAV 1948 m. gyveno New Yorke, o paskutiniuosius 26 metus – Ormond Beach, Floridoje. Danutės vyras Algirdas mirė 2015 m. liepos 28 d. Nuliūdę liko: sūnus Robertas su žmona Christie; sūnus Paulius su žmona Daiva; anūkai Kristina, Andrius, Laura su vyru Paul, Lydia su vyru Jason, Emily su vyru Wes; proanūkiai Viktoria, Jonas, Leah, Sophia ir Sawyer bei kiti giminės. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-05 (M)
  2017-11-08 (A)

PRANAS V. POVILAITIS


A†A PRANAS V. POVILAITIS mirė 2017 m. lapkričio 5 d. Lemonte, IL. Gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje. Atvykęs į JAV apsigyveno Evergreen Parke, IL. A. a. Pranas Povilaitis buvo „Draugo” direktorių tarybos narys, priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijai, ateitininkas, darbštus ir uolus krikščionis. Velionis bus pašarvotas lapkričio 8 d.,
trečiadienį, 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Tautos fondui. Čekius rašyti Lithuanian National Foundation Inc., ir siųsti adresu: 307 West 30th Street, New York, New York 10001-2703. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

Page 2 of 6412345...102030...Last »