CENTRAS - Mirtiespuslapis 2

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-13 (M)
  2019-02-15 (A)

EUGENIA TARAS (KVEČAS)


A†A EUGENIA TARAS (KVEČAS) mirė vasario 13 d., sulaukusi 84 metų. Gimė 1934 m. lapkričio 27 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Marquette Park, Čikagoje. Nuliūdę liko: buvęs vyras Vytautas Taraškevičius, dukterėčios ir sūnėnai Amerikoje ir Lietuvoje. Eugenia buvo a. a. Edvardo Taro mama, a. a. Broniaus ir Elenos (Tarvainis) Kvečų duktė; a. a. Alberto (a. a. Lilina), a. a. Simo (a. a. Jadvyga), a. a. Elenos (a. a. Alfonsas) Butkus, a. a. Stasės (Stasys) Tekorius ir a. a. Konstancijos (a. a. Albertas) Rožėnas sesuo.

 

Atsisveikinimas su velione vyko penktadienį, vasario 15 d., nuo 10 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kur 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Hills Funeral Home, tel. 708-598-5880, arba www.hillsfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-13 (M)

MEILUTĖ A. INDREIKA BISKIS


A†A MEILUTĖ A. INDREIKA BISKIS, MD mirė savo namuose 2019 m. vasario 13 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1923 m. vasario 5 d. Maskvoje. Gyveno Downers Grove, IL. Buvo a. a. Stasės Rickevičiūtes ir a. a. Liongino Indreikos duktė, a. a. Kęstučio Biskio žmona, a. a. Mato Indreikos sesuo. Meilutė 1940 m. baigė Marijos Pečkauskaitės gimnaziją Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur 1948 m. Hamburgo universitete apgynė medicinos doktoratą. 1949 m. atvyko į JAV, o 1954 m. įgijo teisę praktikuoti mediciną Illinois valstijoje. 1958 m. gavo vidaus ligų daktarės sertifikatą, o 1968 m. – fizinės terapijos ir reabilitacijos.

 

Per savo ilgus profesinės veiklos metus dr. Meilutė Biskis dėstė University of Illinois, Chicago Medical School, dirbo Hines Memorial Veterans Hospital, o kaip daktarė-konsultantė – daugelyje Illinois ligoninių. Priklausė įvairioms medikų organizacijoms: American Medical Association, Illinois State Medical Society, American Heart Association, Illinois Society of Physical Medicine and Rehabilitation ir kt. Buvo Lithuanian Medical Society of the US and the World, American Women’s Association narė. Dr. Meilutė Biskis aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, buvo dosni kultūros mecenatė, labai mylėjo savo Tėvynę ir visus žmones.

 

Nuliūdę liko: vaikai Indrė Maria Biskis, Aras Lionginas Biskis ir Tauras Antanas Biskis, marti Ellen, anūkai Kęstutis, Gražina, Austėja ir Tauras; sūnėnas Mark Indreika, dukterėčia Gailutė Biskis, pusbroliai bei pusseserės JAV ir Lietuvoje.

 

Atsisveikinimas su a. a. Meilute Biskis planuojamas pavasarį. Konkrečią jos pagerbimo ir laidotuvių datą šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-08 (M)
  2019-02-16 (A)

ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ


A†A ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ mirė vasario 8 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1927 m. sausio 13 d. Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sesuo Julia J. Galvão, dukterėčios Doris A. Martini (Jerome), Denise M. Martini ir Cecilia J. Galvão; jų vaikai – Juliana Martini, Simone, Sasha, João ir José Galvão bei anūkės – Rebecca Mar- tini ir Raira Yaniscelli. Angela buvo a. a. Juozo žmona. Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai Marquette Parke.

 

Atsisveikinimas su velione vyks vasario 16 d., šeštadienį, nuo 9 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Angela visuomet bus mūsų širdyse ir maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Wolniak Funeral Home, tel. 773-767-4500, arba www.wolniakfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-08 (M)
  2019-02-16 (A)

ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ


A†A ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ mirė vasario 8 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1927 m. sausio 13 d. Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sesuo Julia J. Galvão, dukterėčios Doris A. Martini (Jerome), Denise M. Martini ir Cecilia J. Galvão; jų vaikai – Juliana Martini, Simone, Sasha, João ir José Galvão bei anūkės – Rebecca Mar- tini ir Raira Yaniscelli. Angela buvo a. a. Juozo žmona. Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai Marquette Parke.

 

Atsisveikinimas su velione vyks vasario 16 d., šeštadienį, nuo 9 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Angela visuomet bus mūsų širdyse ir maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Wolniak Funeral Home, tel. 773-767-4500, arba www.wolniakfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-05 (M)

EUGENIJA KOLUPAILAITĖ


A†A EUGENIJA KOLUPAILAITĖ mirė 2019 m. vasario 5 d. Čikagoje, beveik sulaukusi 94-erių metų. Gimė 1925 m. vasario 15 d. Kaune. Buvo prof. Stepono Kolupailos ir Janinos Tomaševičiūtės Kolupailienės vidurinioji iš trijų dukrų. Baigė Aušros mergaičių gimnaziją Kaune, studijavo botaniką Münchene. Atvykusi į Ameriką 1949 m., studijavo Indianos universitete Bloomingtone. Iki 1964 m. gyveno South Bend, IN, po to persikėlė į Čikagą ir iki pensijos dirbo draudimo bendrovėse.

 

Skautė, ilgametė lietuviškos veiklos rėmėja. Domėjosi kultūra, filatelija, kalbomis, mokėjo net aštuonias užsienio kalbas. Uoliai lankė operą, koncertus, meno parodas, mėgo žiūrėti filmus. Buvo labai dosni, visada galvodavo pirma apie kitus, tik tada apie save. Eugenija pragyveno abi seseris.

 

Nuliūdę liko: sūnėnas Rimas Bulota, dukterėčia Aldute Bulotaitė Belzer su vyru Robertu ir vaikais Antanina ir Vytu. Velionės pageidavimu laidotuvės bus privačios. A. a. Eugenijos palaikai paaukoti katalikų universiteto medicinos fakulteto studentams. Apie velionės pagerbimo ir palaidojimo apeigas bus paskelbta po metų. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-01 (M)
  2019-02-07 (A)

ANTANAS B. NORKAITIS


A†A ANTANAS B. NORKAITIS mirė 2019 m. vasario 1 d. New Lenox, IL. Gimė 1933 m. sausio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalia Kudirkaitė-Norkaitienė; dukros – Linda, Kristina, Karina Paškauskienė su vyru Denis ir Judita Mikužienė su vyru Antanu; anūkai – Anthony su žmona Heather, Emily su vyru Patrick, Peter su žmona Anna, Andrew su žmona Jaime, Katie su vyru Nick, Kurt, Karl, Antanas, Liana ir Lukas; proanūkai Lyla, Vivie, William, Henry, Noah, Hannah ir Peyton bei kiti gimines Amerikoje ir Kanadoje.

 

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, vasario 7 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Taip pat – penktadienį, vasario 8 d., nuo 9 iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-29 (M)
  2019-02-16 (A)

ANDREA BAKSYS


A†A ANDREA BAKSYS mirė sausio 29 d., sulaukusi 47 metų. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: tėvai Daiva ir Chester Baksys; sesuo dr. Ingrid Baksys; teta Irena Hornyik (a. a. Karl, PhD); dėdė Rimantas Parakininkas (a. a. Aristida); pusbroliai ir puseserės – dr. Galina Hornyik (Chris Pond, PhD), Karl Hornyik ir Neysa Koury su dukromis Lydia ir Beyza; Maria ir John Pickerill bei jų vaikai Jonas, Jack ir Maddie; Rimas Parakininkas, Kęstas (Kim) Parakininkas, dr. Daiva Parakininkas, Bruce ir Kathy Pratapas bei Mathew Pratapas.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 16 d., nuo 8:30 val. r. ryto iki 10 val. r. St. Julie Billiart bažnyčioje, 7399 W. 159th Str., Tinley Park, IL, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Mintimis ir prisiminimais galite pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Nuliūdę tėvai, sesuo ir kiti giminės.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-27 (M)

ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ-VITKAUSKIENĖ


A†A ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ- VITKAUSKIENĖ mirė 2019 m. sausio mėn. 27 d. Crown Point, IN. Gimė 1923 m. gruodžio 9 d. Kaune, Lietuvoje. Anksčiau gyveno Chicago, IL, Michiana Shores, IN. Liūdesyje liko: sūnus Egidijus (Zita), sesuo Janina Vienužienė, anūkai Saulius (Jacky), Marius (Joanna), Lina (Larry), proanūkai Abigail ir Calvin, sūnėnas Audrius Sriubas bei kiti giminės ir artimieji JAV ir Lietuvoje. Laidotuvės Michigan City, IN privačios. Liūdinti šeima,

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-25 (M)
  2019-01-30 (A)

STASYS URMONAVIČIUS (URMAN)


A†A STASYS URMONAVIČIUS (URMAN) mirė š. m. sausio 25 d., Waukegan, IL, sulaukęs 95 metų. Gyveno Waukegan, IL. Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. Dirbo projektų inžinieriumi. Priklausė JAV LB Waukegan-Lake County apylinkei, buvo eucharistinis padėjėjas buvusioje Šv. Baltramiejaus lietuvių parapijoje. Nuliūdę liko: žmona Dolores, sūnus John (Debbie) su šeima, sūnus Jim (Rosetta) su šeima, penki anūkai, sesuo Izabelė ir daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje. A. a. Stasys buvo a. a. kun. Jono Urmonavičiaus, a. a. Susan, a. a. Josephinos, a. a. Angelos ir a. a. Salomėjos (Lietuvoje) brolis.

 

Velionis buvo pašarvotas Bradly laidojimo namuosee sausio 30 d. ir – vieną valandą prieš Mišias – Holy Family bažnyčioje. Po Mišių buvo palaidotas Ascension kapinėse, Libertyville, IL. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-24 (M)
  2019-01-27 (A)

EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ


A † A EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ mirė 2019 m. sausio 24 d. Hickory Hills, Illinois. Gimė 1927 m. lapkričio 8 d. Palekių km., Jurbarko apsk., Lie­tu­vo­je.

 

Gailestingasis Dievas pasišaukė į Ramybės namus savo dukrą Emą (Pilmonaitę) Žiobrienę, sulaukusią 91 metų amžiaus. Ema bu­vo jauniausioji Augusto ir Onos Pilmonų šeimoje. Rytų frontui einant į vakarus, kartu su šeimos nariais pasitraukė į Vo­kietiją. 1949 m. birželio mėnesį pasiekė Bostono krantus, iš kur pervažiavo į Čikagą. Čia 1951 m. gruodžio mėnesį Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje susituokė su Vincentu Viliumi Žiobriu. San­tuoką Die­vas palaimino dukros Dainos ir sūnaus Donaldo gimimu. Vy­ras mi­rė 1994 m. sausio mėnesį.

 

Ema dalyvavo Ziono parapijos veikloje, buvo aktyvi parapijos „Rū­tos” moterų draugijos narė, rūpindavosi, kad bažnyčios al­to­rių visuomet puoštų gėlės, o sekmadieniais po pamaldų para­pijie­čiai galėtų pasivaišinti kava ir sausainiais. Ji ilgus metus redagavo išeivijoje leistą „Svečio” žurnalą, išeivijos leidiniuose yra išspausdintas ne vienas jos parašytas eilėraštis ar straipsnis. Buvo aktyvi Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos narė.

 

Netektyje liūdi: dukra Daina (Larry Glosten) Shobrys, sūnus Donald (Carol Aronson) Shobrys bei gausūs giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje.

 

Atsisveikinimas su velione vyks sekmadienį, sausio 27 d. Ko­sa­ry Fu­neral Home, 9837 S. Kedzie, Evergreen Park nuo 3 iki 5 val. p. p., pamaldos – 5 val. p. p. Laidotuvės pirmadienį, sausio 28 dieną. Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn nuo 9 iki 10 val. r. vyks atsisveikinimas su velione, laidotuvių pamaldos – 10 val. r. Velionė bus palaidota Betanijos kapi­nėse. Šeima prašo Emos atminimo aukas skirti Ziono liuteronų baž­nyčiai. Nuliūdę artimieji.