Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-01-13 (M)
  2021-01-22 (A)

ŠARŪNAS RIMAS


2021 m. sausio 13 d. po ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo A†A Ps. fil. ŠARŪNAS RIMAS.

Gimė 1938 m. gegužės 29 d. Kaune. Su tėvais ir broliu 1949 m. atvyko į JAV, baigė inžinerijos mokslus, įkūrė savo bendrovę Champaign, IL. Dirbdamas Čikagoje rūpinosi dangoraižių, ligoninių bei kitų pastatų oro kokybe.

Šarūnas nuo mažens skautavo, buvo Akademinio skautų sąjūdžio ir jos valdybos narys, pirmininkavo Vydūno jaunimo fondui, daug metų tvarkė LSS archyvą Lemonte. Jis prisidėjo prie Tautodailės galerijos ir Lietuvių Dailės muziejaus įsteigimo Pasaulio lietuvių centre.

Su šokių grupe „Grandis” 1957 m. dalyvavo pirmoje šokių šventėje. Vėliau šoko veteranų grupėje „Lėtūnas” ir dalyvavo visose šventėse Amerikoje bei Lietuvoje.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos penktadienį, sausio 22 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Atsisveikinti bus galima nuo 9 val. r. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuliūdę liko: žmona Vida, svainė Aldona Rauchienė su dukra Lina (Michael), pusseserė Aldona Rukuižienė, krikštadukrė Daiva Miller su šeima, daug pusbrolių ir pusseserių iš Rimų šeimos pusės, kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Šarūną savo maldose.
Nuliūdusi šeima.

  2021-01-09 (M)

DONATAS STUKAS


A†A DONATAS STUKAS mirė š. m. sausio 9 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukęs 99 metų. Gimė 1921 m. liepos 19 d. Skapiškyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnūs – Edmundas su žmona Živile Chirban ir Andrius, anūkės Justina ir Maira bei proanūkas Wesley.

Donatas į Ameriką imigravo po karo, 1951 metais. Čia sutiko savo žmoną Leonidą, su kuria išgyveno beveik 68 metus.

Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 m. išėję į pensiją persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, vėliau – Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių visuomenė ir jauki katalikiška parapija.

A. a. Donatas buvo a. a. Juozo ir a. a. Teresės Stukų sūnus, a. a. Liudo brolis ir a. a. Leonidos vyras.

Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Donatą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2021-01-06 (M)

ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ


A†A ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ mirė 2021 m. sausio 6 d. savo namuose Michiana Shores, IN. Gimė 1935 m. sausio 12 d. Petrikaičiuose, Lietuvoje.

Ji buvo a. a. Felikso ir a. a. Jadvygos (Maciūtės) Putrių duktė.

Nuliūdę liko: vaikai Dalia Žygas, Vida Kluko ir Darius Maciukevičius; anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas bai Mary Kluko; brolis Vytautas Putrius ir sesuo Birutė Putriūtė Keblinskienė su šeimomis.

Aldona buvo a. a. Broniaus žmona, a. a. Algio Putriaus sesuo.

Aldonos ir Broniaus draugystė užsimezgė dalyvaujant Dainavos ansamblyje; tikimės, kad dabar vėl jiems teks šokti kartu.

Laidotuvių apeigos atidėtos. A. a. Aldonos atminimui prašome aukoti Friendship Botanic Gardens, 2055 East U.S. Highway 12, P.O. Box 8834 Michigan City, IN 46361.

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-31 (M)

KSAVERAS ADICKAS


A†A Ksaveras Adickas mirė 2020 m. gruodžio 31 d. St. Pete Beach, Floridoje, savo namuose, apsuptas šeimos,  sulaukęs 96-erių metų.

Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Lietuvoje.  Jis buvo a. a. Ksavero Adicko ir a. a. Konstancijos (Bukauskaitės) Adickienės  sūnus.

Nuliūdę liko: vaikai John ir Shawna Adickas, Janina ir Vytas Spokas,vaikaičiai Abbye, Aleksas, Mason ir Caden.

Ksaveras buvo a. a. mylimos žmonos Irenos vyras, a. a. Jono ir Kazio brolis, a. a. sesers Agotos Pavlovienės (Adickaitės) brolis. Iki pensijos Ksaveras dirbo elektronikos inžinieriumi, radijo ir televizijos pramonei jis atidavė 35 savo gyvenimo metus.

Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje, vėliau baigė mokslus bakalauro laipsniu. Tris kartus keliavo po pasaulį, ilgiau apsistodamas Anglijoje, Afrikoje ir Australijoje, kol pagaliau apsigyveno Elmhurst, Illinois, kur sukūrė šeimą. Ksaveras laisvai kalbėjo keturiomis kalbomis: lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų. Laidotuvių apeigos bus privačios.

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-31 (M)

ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS


Mūsų tėvelis, senelis, brolis, vyras, nuostabus ir ypatingas mums žmogus A†A ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS Anapilin iškeliavo 2020 m. gruodžio 31 d., eidamas 88-uosius metus.

Gimė 1932 m. vasario 15 d. Kudirkos Naujamiestyje, Lietuvoje, Juozo Žemaitaičio ir Anelės Grajauskaitės-Žemaitaitienės šeimoje.

Liūdesyje paliko žmoną Audronę, dukrą Laimą su vyru Aleksu Baipšiu, anūkus Gintarą ir Saulę, dukrą Dainą ir sūnų Saulių, brolį Gintautą su šeima, seserį Aldoną su vyru Carmen Onalfo, svainį Mindaugą Alminą su šeima ir daug giminaičių Lietuvoje, Lenkijoje bei Amerikoje.

1944 m. tėvai su sūnumis Algimantu, Gintautu ir dukra Dalia pasitraukė į Vakarus. Daugiau nei metus šeima gyveno Lenkijoje (Pomeranijoje), tačiau rusams pradėjus ieškoti vyro Juozo, Anelė su vaikais pasitraukė į Vakarų Vokietiją kaip vokiečių repatriantai. Vienintelis Algimantas kalbėjo vokiškai, ir tai silpnai. Po metų surado tėvą vokiečių kalėjime ir jį išlaisvino. Visa šeima vėl buvo kartu. Algimantas lankė Liubeko/Neuštadto lietuvių gimnaziją.

1949 m. Juozo ir Anelės Žemaitaičių šeima padidėjo – gimė duktė Aldona. Tų pačių metų rugsėjį šeima išvyko į Ameriką, kur apsistojo Waterbury, CT, nes ten gyveno Žemaitaičių giminės.

A. Žemaitaitis tarnavo JAV kariuomenėje, po to įstojo į University of Connecticut, kur studijavo teatro meną. Gyvendamas Waterbury, Algimantas prisijungė prie Šv. Juozapo parapijos veiklos, dainavo chore, vaidino, režisavo veikalus, dainavo vyrų oktete. Vasaros metu buvo ateitininkų stovyklų Marianapolyje ir Kennebunck Port, Maine komendantu.

1960–1964 m. vaidino „Off Broadway” vaidinimuose, net ir miuzikle. Vasaromis režisavo veikalus Connecticuto valstijos miesteliuose, „Com- munity Theater”.

1965 m. persikėlė į Los Angeles, CA, kur redagavo filmus su Pauliumi Jasiukoniu, sesers Dalios vyru. Taip pat aktyviai įsijungė į Šv. Kazimiero parapijos veiklą. 1967–1976 m. režisavo kompozitorės Onos Metrikienės vadovaujamos moterų muzikinės grupės programas ir „Vakarų aidų” muzikinius pastatymus. Vėliau, 1978–1979 m., buvo pakviestas režisuoti ope- ras Los Angeles „The International Opera Ensemble”, kuriam vadovavo dr. Nandor Domokosh. 1991–2004 m. Algimantas režisavo Los Angeles Dramos sambūrio spektaklius. Su vietiniais solistais ir Dramos sambūrio aktoriais parengė daug koncertų, operečių, spektaklių.

1968 m. vedė Audronę Alminaitę, profesoriaus Kazimiero ir Marijos Alminų dukrą. 1972 m. jiems gimė dukra Laima, 1976 m. – dukra Daina, o 1983 m. susilaukė sūnaus Sauliaus. Algimantas labai brangino ir didžiavosi savo šeima. Algimantas ir Audronė santuokoje išgyveno 52-ejus metus.

1987 m. A. Žemaitaitis su Maryte Sandanavičiūte-Newsom ir Violeta Gedgaudiene perėmė Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos administravimą. Nuo to laiko Algimantas pasišventė mokyklos gyvenimui: mokytojavo, vedė iškalbos pamokas, padėjo ruošti programas, buvo ir patarėjas, ir ramstis. Savo sodriu balsu jis visus paragindavo, sukviesdavo įvairiems darbams. Lituanistinę mokyklą baigusios dukros Laima ir Daina toliau joje mokytojavo, sūnus Saulius taip pat dalyvavo parapijos ir mokyklos veikloje. Anūkų Gintaro ir Saulės gyvenimas buvo praturtintas dideliu senelio dėmesiu. Sekdama Algimanto pavyzdžiu, visa šeima noriai prisidėdavo prie įvairių darbų, be jokių pasiaiškinimų ar pasiteisinimų.

Prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę Algimantas buvo Fronto bičiulių organizacijos ilgametis, veiklus narys. Jis kasmet rengė Literatūros popietes, pakviesdamas svečius rašytojus iš Lietuvos ir Amerikos.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Algimantas tapo ALT’o organizacijos pirmininku. Jis rengė kasmetinį Kovo 11-osios minėjimą, pakviesdamas svečių iš Lietuvos, Amerikos ir įvairių užsienio šalių. Būdamas ALT’o pirmininku, drąsiai ir karštai skatino lietuvius išeivijoje ir Lietuvoje puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas bei lietuvišką šeimą.

Algimantas buvo didelis Lietuvos patriotas, todėl iš karto po Nepriklausomybės atkūrimo vyko į Lietuvą, pradėjo bendradarbiauti su Telšių dramos teatru. Taip pat rengė programas Maironio muziejuje Kaune, Nidoje, Vilniuje, Švėkšnoje ir kitur. Daug keliavo su šeima ir draugais Lietuvoje, Europoje ir Amerikoje. Ypač mėgo keliauti dideliais laivais.

Mes visi giliai liūdime dėl šios netekties. Gedinti šeima.

  2020-12-23 (M)

ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS)


2020 m. gruodžio 23 d. iškeliavo mylimas tėvas ir senelis A † A ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS). Velioniui buvo 89-eri metai. Gimė 1931 m. gegužės 24 d. Lietuvoje.

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Os­tis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kiti giminės.

A. a. Algirdas buvo a. a. Valerijos ir a. a. Marijono Ostrauskų sūnus, a. a. Reginos vyras ir a. a. Amber Ro­se senelis.

Algirdas atvyko iš Lietuvos su tėvais. Jis buvo U.S. Air Force kapitonas, mokėsi University of Maryland, kur įgijo inžinieriaus bakalauro laips­nį. 1960 m. vedė Reginą Pemkutę ir gyveno Čikagoje, Hinsda­le, Oak Brook ir Lisle, IL. 1965 m. DePaul University baigė teisę ir dirbo advokatu Container Corp of America bei Mobil Oil bendro­vė­se. Vėliau užsiėmė privačia teisės praktika.

Algirdas buvo Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas (1998–2000 m., Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas (1990–1992 m.), Lietuvių Katalikų spaudos draugijos vicepirmininkas ir teisės patarėjas.

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

2020 m. spalio 22 d. Regina ir mylimas vyras Algirdas atšventė 60 metų vedybų sukaktį. Liūdinti šeima.

Atminimui prašome aukoti: 1. Sunlight Orphan Aid for Lithuania/Saulute: sunlightorphanaid.org or checks may be sent to 1133 Amber Dr. Le­mont, IL 60439; tel. 630-852-3204 2. Child’s Gate to Learning/ Vaiko vartai į mokslą: childgate.org. or „contact us” or checks may be sent to 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-21 (M)

ADELĖ GALINAITIS


Mirė 2020 m. gruodžio 21 d., likus kelioms dienoms iki 99-tojo gimtadienio. Gimė 1921 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai – Claudia, Zita, Betty, Judy ir John; anūkai – Justine, Dawn, Bobby, Jennifer, Krista, Seth, Taylor, Joshua, Darren, Katie ir Janelle; bei dvylika proanūkų.

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 29 d., nuo 9 val. ryto St. Michael’s Catholic Church, 310 S. Wheaton Ave., Wheaton, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Williams-Kampp Funeral Home,
tel. 630-668-0016 arba www.williams-kampp.com

  2020-12-21 (M)

REGINA PEMKUTĖ OSTIENĖ (OSTRAUSKIENĖ)


Velionei buvo 86-eri metai. Gimė 1934 m. vasario 24 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko kartu su mama Izabele Pemkiene (a. a.), gyveno Cicero, IL.

Regina buvo a. a. Aldonos Underienės ir a.a. dr. Kazio Pemkaus sesuo ir a.a. Amber Rose močiutė.

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Ostis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kitos giminės.

Roosevelt University Regina įgijo chemijos specialybės bakalauro laipsnį; 1960 m. ištekėjo už Algirdo Osčio-Ostrausko. Šeima gyveno Čikagoje, Hinsdale, Oak Brook ir Lisle, IL. Regina buvo veikli ateitininkė, aktyviai dalyvavo ,,Vaiko vartai į mokslą” ir ,,Saulutės” organizacijų veikloje bei finansiškai jas rėmė.

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

  2020-12-17 (M)
  2020-12-21 (A)

SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA


A†A SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA, SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. gruodžio 17 d., sulaukusi 100 metų. Vienuolės
įžaduose išgyveno 77 metus. Seselė Mary Phillip gamindavo maistą įvairiuose vienuolynuose, taip pat dirbo mitybos sektoriuje Čikagos Šv. Kryžiaus bei Loretto ligoninėse, Šv. Šeimos Viloje Lemonte. Gavusi gailestingosios seselės/slaugytojos laipsnį, ji dirbo slauge St. Joseph Home for the Aged, Holland, PA ir Motinos namų ligoninėje Čikagoje. 2005 m. pradėjo tarnauti kaip maldos ministrė – iš pradžių Motinos namų vienuolyne Čikagoje, o vėliau – Franciscan Village Lemonte.

Liko giliai nuliūdę: jos seserys – ses. Lourdine Ramoška Lemonte ir Helen Rjenches Taylor PA; daug dukterėčių, sūnėnų, pusbrolių bei šv. Kazimiero kongregacijos vienuolės.

A. a. ses. Mary Phillips buvo a. a. Walter ir a. a. Grace duktė bei a. a. Mary Ramoška, a. a Aldonos Kucy, a. a. Frances Bullet, a. a. Walter, a. a. Joseph and a. a. John Ramoškų sesuo.

Velionė bus pašarvota gruodžio 21 d., pirmadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – David Gaidas, tel. 708-974-4410.

  2020-12-16 (M)
  2020-12-22 (A)

LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ


A†A LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Čikagoje, sulaukusi 96 metų.

Gimė Melrose Park, IL. Vaikystėje su šeima išvyko į Lietuvą, gyveno Zarasų rajone. Sovietų okupacijos metu buvo ištremta į Sibirą. Sugrįžusi iš tremties Kaune sukūrė šeimą su Povilu Vaičekausku, užaugino dvi dukras. Po didelių pastangų 1979 m. su visa šeima grįžo gyventi į Čikagą.

Nuliūdę liko: dukros Aurelija Vaičekauskaitė, Laura Vaičekauskaitė-Stalionis, anūkai Aleksytė ir Marius Stalionis, brolis Jonas Juodvalkis su šeima, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 22 d., 9 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.