CENTRAS - Mirtiespuslapis 2

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-08-05 (M)
  2020-08-11 (A)

MARGARET MARY MAZGELIS SSC


A†A Sesuo MARGARET MARY MAZGELIS SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. rugpjūčio 5 dieną. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus.

 

Seselė Margaret Mary mokytojavo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinojuje, Indianoje ir Pennsylvanijoje. Ji buvo Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo mokyklos vedėja. Kelis metus tarnavo visuomenei dirbdama sekretore ir administratore. Nuo 2015 metų vadovavo maldoms Franciscan Village Lemonte.

 

Nuliūdę liko: brolis John su žmona Claudette Litchfield, NH; brolienė Elaine Brockton, MA; daug dukterėčių ir sūnėnų.

 

A. a. ses. Margaret Mary buvo a. a. Clement ir a. a. Margaret Mazgelis duktė. Į Amžinybę taip pat jau yra iškeliavę jos sesuo, a. a. ses. Clement bei broliai – a. a. Clement ir a. a. Vincent.

 

Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 11 d. nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (ties 69-ta ir S. Washtenaw, Čikagoje), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-25 (M)
  2020-08-04 (A)

Jonas Talandis


A † A Jonas Talandis mirė š. m. liepos 25 d. savo namuose Santa Monica, CA , eidamas 93-uosius metus. Gimė 1927 m. rugpjūčio 24 d. Skuode, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, vėliau Toronte, vėl Čikagoje ir galiausiai – Californijoje.

 

Nuliūdę liko: seserys Aldona ir Vilija, brolis Gerutis; žmona Gražina, dukra Vida (vyras Zig Maloni), sūnus Jonas (žmona Dana Plepys); anūkai Mona Behringer (vyras Paul Harris), Zigmas Maloni (žmona Rebecca Seeman), Jonas, Felix ir Owen Talandis; proanūkai Jonas, Aleksa, Calin Harris ir mažasis Griffin Maloni.

 

A. a. Jonas buvo a. a. Povilo ir a. a Angelės Talandžių sūnus bei a. a. Eugenijaus ir a. a. Vyto brolis.

 

Traukdamasis nuo sovietinės okupacijos, 1944 m. jis emigravo į Vokietiją, kur baigė gimnaziją. Darmstadt technologijos universitete studijavo architektūros inžineriją. 1949 m. per New Yorką atvyko į Čikagą – paskui savo gyvenimo meilę Gražiną Jasinevičiūtę. Čia prasidėjo svajonių įgyvendinimas. Sunkiai dirbdamas skerdyklose jis sugebėjo įsigyti automobilį – buvo vienas iš pirmųjų lietuvių imigrantų, turėjusių savo mašiną. Talandis su draugu išsinuomavo žemės sklypą, nupirko kelias naudotas mašinas ir Western gatvėje atidarė „Harmony Motors”.

 

Čikagoje Talandis vedė Gražiną Jasinevičiūtę ir sukūrė šeimą. Vėliau Jonas su žmona ir vaikais persikėlė gyventi į Torontą. Kanadoje jis sėkmingai vystė nekilnojamojo turto verslą. Su savo broliu Vytu ir žmonos broliu Kaziu Dargiu įsteigė statybos bendrovę „Ambo Inc.”. Grįžęs į Čikagą, toliau sėkmingai dirbo statybų versle. Jo statomos mokyklos, butai ir namai buvo moderniausios architektūros pavyzdžiai. Bet svarbiausia – jis tapo ne tik savotišku šeimos globėju, bet ir sukūrė daug darbo vietų, padėdamas kitiems įgyvendinti jų gyvenimo tikslus. Talandis taip pat išlaikė piloto teises, įsigijo nuosavą lėktuvą ir skraidydavo juo darbo bei asmeniniais reikalais.

 

Aštuntajame dešimtmetyje Jonas Talandis aktyviai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Jis buvo Amerikos lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas ir prie Prezidento Ford buvo išrinktas į Amerikos nacionalinio saugumo tarybą – spręsti klausimams,
susijusiems su JAV politika Rytų Europoje. Jis taip pat turėjo visuomeninių pareigų Čikagoje.

 

1980 m. Talandis Lietuvių tautinių šokių šventės pirmininkas. Šventė vyko Čikagoje, o joje dalyvavo per 2200 šokėjų. Jis taip pat buvo lietuvių golfo klubo prezidentas ir organizavo daug renginių bei išvykų Olympia Fields Country Club. Mėgo ne tik žaisti golfą, bet ir žvejybą bei medžioklę. Buvo puikus tenoras, ir jo namuose bei ruošiamuose renginiuose visuomet skambėdavo muzika.

 

1985 m. Talandžiai persikėlė į Santa Monica. Californijoje jie lankydavosi nuo septinto dešimtmečio, nes ten gyveno ir Jono, ir Gražinos tėvai. Čia Jonas toliau dirbo nekilnojamojo turto versle, statydamas prabangius namus ir komercinius pastatus. Jis dirbo iki garbaus
amžiaus, vis rasdamas naujų, įkvepiančių būdų, kaip statyti ir niekada nepadėdamas savo braižytojo pieštuko.

 

Velionis bus pašarvotas antradienį, rugpjūčio 4 d. nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. Petkaus laidojimo namuose Lemonte. Laidotuvės vyks trečiadienį, rugpūčio 5 dieną. 11 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą, po Mišių jis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-24 (M)
  2020-07-29 (A)

ARVYDAS MARCELINAS ČEPULIONIS


A†A ARVYDAS MARCELINAS ČEPULIONIS mirė 2020 m. liepos 24 d. Tinley Park, IL. Gimė 1942 m. gegužės 26 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau Homer Glen ir Čikagoje, Bridgeport apylinkėje.

 

Nuliūdę liko: žmona Janice Lemke Čepulionienė; duktė Diana Kolb su vyru Eli; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės, pusbroliai ir artimi draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

 

A. a. Arvydas buvo a. a. Joannos Peragine tėvas ir a. a. Thomo Peragine uošvis. Iki pensijos dirbo AT&T bendrovėje.

 

Velionis buvo JAV kariuomenės veteranas, priklausė La Grange Lodge # 770 A. F. & A. M., Lithuanian Craftsmen’s Club ir Chicago Lithuanian Golf Club.

 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 29 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Masoniškos atsisveikinimo apeigos vyks 7 val. vakare. Laidotuvės – ketvirtadienį, liepos 29 d. 10:30 val. ryto. Po atsisveikinimo Petkus Lemont laidojimo namuose velionis su kariška pagarba bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįs- tamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-22 (M)

SABINA JŪRATĖ MISIŪNIENĖ VILKAITYTĖ


A†A SABINA JŪRATĖ MISIŪNIENĖ VILKAITYTĖ mirė š. m. liepos 22 d. Gimė 1932 m. vasario 16 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove. IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL.

 

Nuliūdę liko: sūnėnas Kenneth Vilkaitis su žmona Alina, kiti giminės ir artimieji. Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-20 (M)

DANUTĖ KONCYTĖ DUTTON


A†A DANUTĖ KONCYTĖ DUTTON po sunkios ligos mirė liepos 20 d., sulaukusi 75 metų. Gyveno Union Pier, MI; anksčiau Čikagoje. Gimė 945 m. liepos 10 d. Bayreuth, Vokietijoje.

 

Nuliūdę liko: dvynukė Dalia, seserys Birutė ir Virginija, brolis dr. Alvydas Koncė; dukros Kristina, Andrea ir Lydia su šeimomis.

 

Danutė baigė Marijos gimnaziją Čikagoje ir University of Illinois, Champagne. Buvo Čikagos lietuvių operos narė ir priklausė Women’s Voters League ir moterų knygų klubui. Jai labai patiko keliauti po pasaulį.

 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Ilsėkis ramybėje, brangi mamyte, sesute ir močiute. Liūdintys: šeima, draugai ir artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-13 (M)
  2020-07-17 (A)

DANGIRA BUDRIENĖ LAUKYTĖ


A†A DANGIRA BUDRIENĖ LAUKYTĖ mirė 2020 m. liepos 13 d. Lisle, IL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1935 m. birželio 10 d. Svilionyje, Piršteliškės kaime, Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL.

 

Nuliūdę liko: sūnus Audrius su žmona Ramona, sūnus Darius su žmona Lyda, duktė Vida Tamošiūnienė su vyru Aru, duktė Rima Jokubauskienė su vyru Robertu; anūkai Jonas su žmona Julia, Alina, Liana, Mintė, Marina, Vitas, Dalia, Aurėja ir Alanta.

 

Dangira buvo a. a. Igno Budrio žmona ir a. a. Justo Laukio sesuo.

 

Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 17 d. nuo 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Draugo fondui. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-12 (M)
  2020-08-08 (A)

Stasys Paulauskas


A. a. Stasys Paulauskas mirė š. m. liepos 12 d. – mylimas vyras, tėvelis, senelis, artimas draugas ir daugeliui žinomas kaip ilgametis jūros šaulių kuopos „Klaipėda” šaulys, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) garbės šaulys, dimisijos pulkininkas leitenantas.

 

Stasys gimė Telšiuose, Lietuvoje. 1955 m. kartu su tėvais atvyko į JAV, apsigyveno Cicero miestelyje, baigė Šv. Antano pradinę mokyklą, o 1960 m. – Morton East gimnaziją. Keletą metų buvo aktyviai įsijungęs į skautų veiklą, ėjo skautų vadovo padėjėjo pareigas. Gerai mokėjo kelias kalbas: anglų, lietuvių ir prancūzų. Įstojo į Amerikos kariuomenę. Per Vietnamo karą tarnavo žvalgybos divizijoje. Pasižymėjo kaip taiklus šaulys. Už sąžiningą tarnybą buvo apdovanotas net keliais garbingais medaliais. Iš aktyvios karo tarnybos perėjo į rezervą. Vėliau baigė Morton kolegiją Cicero, mokėsi universitete Belgijoje, University of Illinois Čikagoje įgijo bakalauro laipsnį. Dirbo mokytoju Čikagos pradinėse mokyklose.

 

Meilė gimtajam kraštui padėjo išlaikyti glaudžius ryšius su Lietuva. Todėl nenuostabu, kad Stasys aktyviai prisidėjo atkuriant Nepriklausomos Lietuvos kariuomenę. 1993 m. ėjo konsultanto pareigas Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabe. Priklausė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai. LŠSI net šešerius metus buvo garbės teismo pirmininkas. Velionis kartu su žmona Stase rėmė lietuvių veiklą, buvo aktyvus lietuviškos bendruomenės narys.

 

Atsisveikinimas su velioniu vyks 2020 m. rugpjūčio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629), kur 11 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą.

 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą mylimai žmonai Stasei, dukroms Cynthia (Cindy) Paulauskas ir Theresa (Terri) Lydon, anūkams: John ir Kathleen (Annie) Lyndon, artimiesiems, broliams ir sesėms šauliams. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią netekties valandą.

 

Jūros šaulių kuopos „Klaipėda” šauliai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-03 (M)

ALGIMANTAS RASTAUSKAS


Su liūdesiu pranešame, kad 2020 m. liepos 3 d. Buenos Aires mieste, eidamas 85-uosius metus mirė A†A ALGIMANTAS RASTAUSKAS.

 

Gimė 1935 m. kovo 5 d. Biržų rajone, Vabalninke. Ten gyveno su tėvais Baliu ir Ona (Vasiliauskaitė) Rastauskais ir broliu Vytoliu iki Antrojo pasaulinio karo, kurio metu šeima buvo priversta pasitraukti į Vokietiją. Ten gyveno Gross-Hesepe pabėgėlių stovykloje, kol 1948 m. emigravo į Argentiną.

 

Dideliame liūdesyje liko: žmona Nelida (Stasytė), dukros – Ariana su vyru Gintaru Kairevičiumi, Daniela su vyru Gailiu Draugeliu; anūkai – Martynas Kairevičius, Lukas ir Ignas Draugeliai; dukterėčia Stacy su vyru Stephen Bretherton, jų vaikai William ir James Bretherton.

 

Algimantas lankė pradžios mokykla Vabalninke. Pabėgėlių stovykloje Vokietijoje baigė pradinį mokslą ir pradėjo mokytis lietuvių gimnazijoje. Vėliau mokslus tęsė Buenos Aires, kur 1965 m. Argentinos Technologijos universitete įgijo elektros inžinerijos diplomą. IIgus metus dirbo inžinieriumi tarptautinėse bendrovėse „Otis”, „Pirelli” ir „Siemens”.

 

Jis buvo iškilus Argentinos Lietuvių Bendruomenės veikėjas, dažnai atstovaudavo jai įvairiuose renginiuose ir nuolat paremdavo išeivijos lietuvių organizacijų veiklą. Jis buvo skautas vytis, vyrų ansamblio „Aitvaras” bei tautinių šokių ir dainų ansamblio „Daina” narys, „Rambyno” šokių grupės vedėjas, VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Pietų Amerikoje ruošos komiteto patarėjas. Labai mėgo bendrauti su draugais, vertino lietuviškus papročius, meną, muziką ir kultūrą, o ypatingai mylėjo Lietuvos gamtą. Savo gyvenimu ir nenuilstama veikla jis liudijo meilę Lietuvai ir buvo didelis jos patriotas.

 

Daugiau nei 20 metų Algimantas dirbo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, siekdamas kurti bei tvirtinti Lietuvos ir Argentinos bendradarbiavimą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Algimantas buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos garbės konsulu Argentinai (1992–2000 m.). Jis dirbo diplomatinį darbą atkuriant Lietuvos santykius su šia šalimi. Jis taip pat dirbo konsulinį darbą, padėdamas lietuvių kilmės argentiniečiams suartėti su tėvyne Lietuva. 2000 m. Algimantas padėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai įsteigti vienintelę Lietuvos ambasadą Pietų Amerikos žemyne. Konsulinių reikalų patarėju dirbo iki 2012 metų.

 

Už nuopelnus Lietuvai, pasižymėjimą uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ir visuomeninėje veikloje, 1996 m. jam buvo įteiktas apdovanojimas – Lietuvos Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius. Už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, 2009 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerija įteikė apdovanojimą „Lietuvos Tūkstantmečio Žvaigždė”.

 

Kviečiame prisiminti a. a. Algimantą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-30 (M)
  2020-07-03 (A)

PETRAS JADVIRŠIS


A†A PETRAS JADVIRŠIS mirė š. m. birželio 30 d. savo namuose Orland Park, IL. Gimė 1922 m. Panevėžio apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.

 

Nuliūdę liko: dukterėčia Lydia Griauzdienė bei jos vaikai Rima ir Julius su šeima; sesers dukra ir brolių vaikai Lietuvoje; giminaitė Genutė Juodikienė; artimos draugės a.a. Liucės Maldūnienės šeima.

 

Priklausė Lietuvos vyčiams, panevėžiečių klubui, JAV Lietuvių Bendruomenei.

 

Šv. Mišios už velionį buvo atnašautos liepos 3 d., penktadienį, Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte. Velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-28 (M)

ALGIRDAS DADIS BIRUTIS


A†A ALGIRDAS DADIS BIRUTIS mirė 2020 m. birželio 28 d. Scottsdale, Arizonoje, sulaukęs 92 metų. Gimė 1928 m. birželio 5 d. Kaune, Lietuvoje.

 

Ilgus metus dirbo Continental Can bendrovėje, o išėjęs į pensiją, gyveno Čikagos priemiesčiuose. Pastaruosius keletą metų gyveno pas sūnų Scottsdale, Arizonoje. Buvo vedęs Jolitą Gražulytę ir augino du sūnus: Rimantą ir Andrių.

 

Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Debra ir sūnumi Alexander; brolis Jurgis su žmona Danguole, sūnėnai: Tadas Birutis su žmona Rima, Paulius su vaikais Krista, Tomu ir Luku, dukterėčia Adria Neverauskienė su vyru Vidu ir vaikais Kovu, Gyčiu ir Evalina; dukterėčia Ligija Silano ir sūnėnas Stasys Birutis.

 

A. Birutis su tėvais iš Lietuvos pasitraukė į vakarus 1944 metais. 1949 m. atvyko į JAV. Prasidėjus Korėjos karui, dvejus metus tarnavo Amerikos kariuomenėje. Grįžęs baigė Polytechnic Institute of Brooklyn, įgydamas chemijos inžinerijos specialybę.

 

Didelę savo gyvenimo dalį jis skyrė sportui. Labai mėgo žaisti krepšinį. Pasižymėjo žaisdamas Scheinfeldo „Kovo”, kariuomenės pulko rinktinėje, koledžo komandoje ir New Yorko lietuvių atletų klube.

 

1948 m. su lietuvių krepšinio rinktine buvo išvykęs į Prancūziją, kur rungtyniavo prieš stipriausias Prancūzijos miestų komandas. Varžybų rezultatai stulbinantys – laimėta 15 rungtynių iš 16. Prancūzų Mulhouse L’Esperance komanda pakvietė Dadį pasilikti ir žaisti komandoje bei ją treniruoti. Mulhouse laikraštis Dadį apibūdino kaip „Fred Astaire” – dramatiškas ir stebinantis. Treniravo jaunus lietuvius krepšininkus.

 

Prisimenant linksmą, draugišką lietuvį vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Raseiniuose statomam partizanų paminklui. Aukoti galima per Tautos Fondą. Čekius rašyti:

 

Lithuanian National Foundation Inc.
307 West 30th Street
New York, NY 10001
Memo: Algirdo Biručio atminimui.

 

Dadį mylinti šeima.