CENTRAS - Mirtiespuslapis 20

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-23 (M)

SALOMĖJA NASVYTYTĖ VALIUKIENĖ


Nors ir pavėluotai, su liūdesiu pranešame, kad po ilgai varginusios ligos, sulaukusi 97 m. amžiaus, 2017 m. spalio 23 d., Arkiv. Matulaičio slaugos namuose Thompson, CT mirė mūsų brangi pusseserė ir teta, buvusi Kauno valstybinio teatro operos solistė, Yale universiteto bibliotekininkė A†A SALOMĖJA NASVYTYTĖ VALIUKIENĖ. Ji buvo aktoriaus, inžinieriaus Vytauto Valiuko žmona. Salomėja aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime.

 

Lietuvoje liko jos pusbrolis architektas Algimantas Nasvytis su šeima: JAV – dukterėčia Daina Gudauskaitė DeTorok ir sūnėnas Saulius Tomas Gudauskas su šeima, pusbrolis Sigitas Banaitis su žmona Daiva (Audėnaitė), pusbrolis Donatas Banaitis, pusseserė Gintarė Irena (Banaitytė) Ivaškienė su šeima, a. a. pusseserės Ramutės Banaitytės Hennings šeima, Australijoje – sūnėnas Sigi Gabrie su šeima bei daugiau Nasvyčių, Banaičių ir Pranaičių šeimų giminaičių Amerikoje bei Lietuvoje.

 

Su meile dėkojame Salomėjos antros kartos dukterėčiai Vidai Liutkienei, daugelį metų jai padėjusiai, kol Salomėja gyveno savo namuose. Taip pat dėkojame jos pagalbininkėms Genovaitei, Raimondai, Birutei ir Virginijai.

 

A. a. Salomėja buvo jos giminių, draugių ir Nekalto Mergelės Marijos Prasidėjimo lietuvių seselių palydėta amžinam poilsiui į Dangaus Vartų lietuviškas kapinaites Putnam, CT. Palaidota šalia savo mylimo sielos ir gyvenimo draugo Vytauto, netoli savo mirusių tėvų kapo.

 

Nuoširdi padėka Salomėją nuolat lankiusiems ir guodusiems: ses. Bernadetai, kun. Iz. Sadauskui, soc. darbuotojai D. Kupčinskaitei, o ypač Salomėjos draugei Aldonai Prapuolenytei, budėjusiai prie jos atsiskyrimo su šiuo pasauliu valandą.

 

Širdingas ačiū kun. Sadauskui už Matulaičio namų koplyčioje aukotas šv. Mišias ir maldas kapinėse, vienuolyno viršininkei ses. Ignei, Elonai Vaišnienei ir visoms seselėms vienuolėms, giedojusioms šv. Mišiose ir kapinėse.

 

Dėkojame Ritai Bagdonienei Vileišytei ir Aldonai Prapuolenytei už jų nuoširdžius prisiminimus apie Salomėją, kuriais jos dalijosi seselių suruoštų priešpiečių metu. Salomėjos vaikystės, gimnazijos ir viso gyvenimo artima draugė Rita Bagdonienė, turbūt vienintelė Salomėjos draugė nuo pat vaikystės, atskleidė mums ir keletą mažosios Salytės linksmų gyvenimo akimirkų.

 

Dėkojame adv. Jonui Strimaičiui už teisinius patarimus ir Salomėjos valios vykdymą. Dėkojame visiems, atvykusiems palydėti a. a. Salomėją Amžinybėn. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-23 (M)
  2017-11-03 (A)

VIKTORAS RADVILAS


A†A VIKTORAS RADVILAS mirė 2017 m. spalio 23 d., sulaukęs 57 m. amžiaus. Gyveno Baltimorėje, MD, anksčiau Cicero, IL.
Nuliūdę liko: seserys Loreta (a. a. Jurgis) Bradūnienė ir Felicija (Marijus) Gudinskienė; dėdės Justinas (Edita) ir Zigmas (Anelė) Vasiliauskai; pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje ir JAV, sūnėnai Gintas, Lukas, Vincas, Vytas, krikštasūnis Domas (Leanne) ir dukterėčia Rita. Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Luko bažnyčioje Baltimorėje, lapkričio 3 d. 10 val. r. A. a. Viktoro palaikai ateityje bus parvežti į Šv. Kazimiero kapines Čikagoje ir bus palaidoti prie a. a. tėvelių ir močiutės. Vietoje gėlių jo atminimui aukas prašome skirti „Pagalba Lietuvos vaikams” – 22 Fairleigh Ave. So. Hamilton ON L8M 2K2. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-22 (M)
  2017-12-02 (A)

JŪRATĖ IZOKAITIS


A†A JŪRATĖ IZOKAITIS mirė 2017 m. spalio 22 dieną, širdžiai staiga sustojus, savo namuose Santa Monica mieste, Californijoje. Likę liūdi: vyras Algirdas Avižienis, sūnūs Audrius Avižienis ir Rimas Avižienis su žmona Kathryn Gies, jos brolio a. a. Kąstyčio Izokaičio dukterys Viktorija ir Kristina su šeimomis bei kiti giminės ir daug Jūratės draugių ir draugų. Urna su a. a. Jūratės palaikais bus palaidota prie jos tėvų Vlado ir Stasės Izokaičių kapo Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Apie laidotuvių datą ir tvarką bus pranešta vėliau. A. a. Jūratės gyvenimo prisiminimas ir pagerbimas įvyks gruodžio 2 d., šeštadienį, Los Angeles miesto Marina del Rey uoste. Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis į Algirdą Avižienį el. paštu: avizienis@gmail.com. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-18 (M)
  2017-10-23 (A)

BIRUTĖ ČEKAITĖ-VILUTIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Aukščiausias pasišaukė į savo Amžinuosius Namus A†A BIRUTĘ ČEKAITĘ-VILUTIENĘ. Ji mirė spalio mėn. 18 d. Schererville, Indiana. Gimė 1930 m. kovo mėn. 15 d. Meškučiuose, Lietuvoje. Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, sūnūs Edmundas ir Vidmantas su žmona Patricia bei dukra Kristina.
Velionė buvo ilgametė JAV LB Tarybos narė, JAV LB East Chicagos apylinkės pirmininkė, priklausė Lietuvos vyčiams, Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriui (ėjo sekretorės pareigas), Sietuvos skautininkių-vyr. skaučių draugovei, stropiai ėjo sekretorės pareigas. Kasmet puošdavo lietuviškais šiaudinukais eglutes Indiana Tourist Centre, Kennedy Ave., Indianoje. A. a. Birutė pašarvota spalio 23 d., pirmadienį, 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto atnašautos gedulingos pamaldos. Po šv. Mišių amžinam poilsiui velionė išlydėta į Šv. Kazimiero kapines. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-14 (M)
  2017-10-23 (A)

ALGIRDAS BANYS


A†A ALGIRDAS BANYS mirė 2017 m. spalio 14 d. Bloomfield Hills, MI, sulaukęs 84 m. amžiaus. Gyveno Bloomfield Twp., MI. Amerikoje išgyveno 57 metus. Velionis priklausė Baltijos skautų tuntui ir Detroito sporto klubui „Kovas”. Nuliūdę liko sūnėnai: Algirdas Vaitas DDM ir Rimantas Vaitas DDS su šeimomis bei giminės Amerikoje. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 23 d. Velionio karstas bus atvežtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią 9:30 val. r., kurioje 10 val. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Algirdas Banys bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta- mus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Val S. Bauza laidotuvių namai, tel. 313-554-1275.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-08 (M)
  2017-10-10 (A)

NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ


A†A NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ mirė spalio 8 d. Atsisveikinimas vyks spalio 10 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Mišios už velionės sielą bus aukojamos spalio 11 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Bus palaidota Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-08 (M)
  2017-10-21 (A)

PETRAS RULIS


2017 metais į Amžinuosius Namus iškeliavo A†A MANUELĖ (Meilutė) RULIENĖ ir inžinierius PETRAS RULIS. Sulaukę brandaus amžiaus, po ilgų ir sunkių ligų abu jie išėjo vienas paskui kitą: Meilutė mirė gėlėms žydint, gegužės 24 d., o Petras užgeso lapams krintant, spalio 8 d. Atvykę į JAV, jiedu gyveno Čikagoje, vėliau Beverly Shores, IN. Išėję į pensiją, Meilutė ir Petras žiemas praleisdavo Juno Beach, Floridoje. Saulėtą spalio 21 d. kun. dr. Valdas Aušra atliko laidojimo apeigas ir sukalbėjo maldas, po to Meilutės ir Petro palaikai atgulė Tautinėse kapinėse prie Meilutės mamos a. a. Antaninos kapo. O mes, šiame pasaulyje pasilikę artimieji, draugai ir giminės niekada neužmiršime šių abiejų mirusiųjų širdies gerumo ir draugiškumo. Visada prisiminsime, kaip Meilutė mylėjo mišką, kiek daug jos širdyje tilpo artimo meilės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirusiųjų artimiesiems ir giminėms Australijoje. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje. Rušėnų šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-05 (M)
  2017-10-16 (A)

LIUCIJA KRUTULIENĖ VALATKAITYTĖ


A†A LIUCIJA KRUTULIENĖ VALATKAITYTĖ mirė 2017 m. spalio 5 d. Gimė 1927 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje. 1944 metais su šeima pasitraukė į Vokietiją. Penkerius metus gyveno Spakenbergo pereinamojoje stovykloje. 1949 m. rugpjūčio mėn., padedama geraširdžių draugų, Liucija su šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. 1950 m. balandžio mėn. Liucija susituokė su Severinu Krutuliu. Pora susilaukė dviejų sūnų ir dukters. Šeima visą laiką gyveno Čikagoje ir jos apylinkėse. 2010 m. birželio mėn. Severinas iškeliavo Amžinybėn, o 2016 m. lapkričio mėn. Dievas pasišaukė ir Liucijos jauniausiąjį sūnų Edvardą. Nors nuo 2010 m. Liucija gyveno viena, ji visada palaikė glaudžius ryšius su savo artimaisiais. Netekę brangios, mylimos motinos, uošvės, močiutės ir sesers liūdi: sūnus Arūnas su žmona Irena; duktė Jūratė Neuman su vyru George bei vaikais Nicholas, Alex ir Melissa; marti Wendy su sūnumi Myles; sesuo Dalia Pauliukonienė su vyru Rimantu bei vaikais Audriumi, Dana Mc Causland su vyru John ir vaikais, Lidija Oles su šeima ir Vilija. Kartu liūdi artimieji Lietuvoje. Laidotuvės įvyks spalio 16 d., pirmadienį. Atsisveikinimas vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo 9 val. r. iki 10:30 val. r. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 10:30 val. r. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame šeimos narius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Liuciją savo maldose. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania) arba Lietuvių Fondui. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-23 (M)

Zigmas Grybinas


A†A Zigmas Grybinas (93 m.), gimęs 1923 m. gruodžio 25 d. Šakiuose, Lietuvoje, (tėvai – Ona (Naujokaitė) Grybinienė ir Antanas Grybinas) augęs Lukšiuose, mirė 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienį, savo namuose O’Fallon, IL. Nuo atvykimo iš Lietuvos į JAV 1949 metais Zigmas, pedagogas ir humanitaras, savo gyvenime daug pasiekė. Tačiau jo didžiausias pasididžiavimas ir džiaugsmas buvo šeima. Zigmas ir jo mylima žmona Virginia džiaugėsi savąja, kupina meilės 65 metų santuoka, kurios dėka jie turi šešis vaikus, septynis anūkus ir vieną proanūkį. 1967 metais jų šeima persikėlė iš East St. Louis į kaimišką sodybą O’Fallon, Illinojaus valstijoje. Jų valda buvo apaugusi piktžolėmis ir pilna apgriuvusių pastatų. Vaikai, ko gero, nebuvo patenkinti sužinoję, kiek darbų jie privalės nudirbti, tačiau netrukus Grybinų sodyba tapo nuostabia oaze su vaizdingu tvenkiniu sodžiaus gale, gausybe gėlių, vaismedžių, daržovių. Net ir sulaukęs garbingo amžiaus, Zigmas daug laiko praleisdavo lauke pavasarį sodindamas daržoves ir visą vasarą su malonumu pjaudamas daugybę akrų žolės. Jam taip pat patiko drožinėti – jis sukūrė daugybę medinių kryžių, statulėlių ir kitų medinių dirbinių, primenančių gimtąją Lietuvą.

Jungtinėse Valstijose Zigmas Grybinas susikūrė nuostabų gyvenimą ir didžiavosi būdamas amerikiečiu. Savo vaikams jis įkvėpė meilę Lietuvai. Šio žmogaus reikšmingas indėlis į Lietuvių Bendruomenę bus jaučiamas dar labai ilgai. Penkiasdešimt metų jis buvo JAV Lietuvių Bendruomenės St. Louis apylinkės pirmininku, įsteigė lietuvišką šeštadieninę mokyklą ir joje mokytojavo, įkūrė ir pats dalyvavo lietuviškame orkestre, akordeonu grojo tautiškuose renginiuose ir dainavo lietuvių chore. Jo įspūdingas baritonas ir grojimas vargonais Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje ilgam išliks mūsų atmintyje. Labai gaila, kad daugiau to neišgirsime.

Zigmas buvo jauniausias iš šešių vaikų. Jo tėvai ir visi broliai bei seserys jau yra mirę.

Puoselėti brangius prisiminimus iš daugybės kartu pragyventų metų liko Zigmo mylima žmona Virginia (Wickel) Grybinas; dukterys Dalia Grybinas-Lee (Ray), gyv. South San Francisco, CA, Loretta Grybinas-Gudin, gyv. Swansea, IL ir Kristina Brophy (Bill), gyv. Coeur d’Alene, ID; sūnūs Tomas Grybinas (Kim), gyv. Fairfield, CA, Jonas Grybinas (Dellice), gyv. St. Louis, MO ir Linas Grybinas (Lisa), gyv. Collinsville, IL; anūkė Stasha Goodin (Will), anūkai Sean Goodin, Josh Brophy, Dustin ir TJ Grybinas, David Grybinas ir Anthony Grybinas; proanūkis Nolan Spaulding. Liūdinti šeima ir JAV LB Greater St. Louis apylinkė.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-20 (M)
  2017-09-22 (A)

EVELINA STANKAITYTĖ OŽELIENĖ


A † A EVELINA STANKAITYTĖ OŽELIENĖ mirė 2017 m. rugsėjo 20 d. Čikagoje. Gimė 1925 m. rugsėjo 11 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Kazys, sūnus Juozas su žmona Robyn ir dukra Kristina, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Evelina buvo žmona a. a. inž. Kazio Oželio. Evelina buvo aktyvi lietuvių organizacijų narė. Ji buvo Lie­tuvos vyčių pirmininkė ir Amerikos lietuvių tarybos narė, priklausė Amerikos lietuvių moterų klubui, Šventos Teresės draugijai, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tarybai, beveik dvidešimt metų dainavo Čikagos lietuvių operoje. Velionė bus pašarvota rugsėjo 22 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidotuvių namuose, 11028 S. Southwest Highway. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 23 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto vyks atsisveikinimas su velione. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.