CENTRAS - Mirtiespuslapis 20

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-27 (M)
  2018-03-07 (A)

JONAS LUKAS-LUKAITIS


A†A JONAS LUKAS-LUKAITIS 2018 m. vasario 27 dieną gailestingasis Dievas pasišaukė jį į savo dangiškuosius namus. Jonas gimė 1911 m. gruodžio 30 d. Klaipėdoje (tuo metu Memel, Vokietija) Jono ir Marės (gim. Lankutis) Lukaičių šeimoje. Mokėsi Verslo mokykloje Kaune ir Karaliaučiuje. Tarnavo Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. 1938 m. gruodžio 26 d. vedė Margaretą Bertulaitytę. Santuoką Dievas palaimino dukrų Waltraud-Valdovės ir Kristinos bei sūnaus Henry-Gintaro gimimu.

 

Po karo 1949 m. šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Velionis dirbo valstybiniu auditoriumi. 1978 m. šeima persikraustė gyventi į Floridą. Žmona Margareta mirė 1998 m. rugpjūčio mėnesį. Paskutiniuosius kelerius savo gyvenimo metus Jonas gyveno pas sūnų Henry Charlotsville, VA. Dukros Waltraud ir Kristina jau anksčiau buvo pašauktos Viešpaties Dievo į amžinybės namus.

 

Liūdesyje liko: sūnus Henry (Patricia) Lukas; anūkai – John David Moore, Wellington Moore, Erick Moore, Robert Moore, Da- vid Karlson, Evie Karlson, Mark Lukas, Laura Lukas, William Lukas; proanūkiai – John David Jr. Moore, Maz ir Nathaniel Moore, Aden, Brendan ir Cedra Karlson, Edie, Charlie ir Greta Lukas. O taip pat – brolis Jurgis Lukaitis su šeima Iowa valstijoje.

 

Laidotuvių pamaldos vyko kovo 7 d. 10:30 ryte Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje. Pamaldas vedė kun. dr. Valdas Aušra. Velionis palaidotas Betanijos kapinėse, Justice, IL šalia savo žmonos ir kitų giminių. Prisiminkite a. a. Joną Luką-Lukaitį savo maldose ir mintyse Artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-21 (M)

GINUTIS (GENIUS) PROCUTA


A†A GINUTIS (GENIUS) PROCUTA mirė vasario 21 d. Toronto ligoninėje, sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimė 1933 m. lapkričio 11 d. Vilkaviškyje Antano ir Aleksandros (Kulpaitė) Procutų šeimoje. Gyveno Naujoje Zelandijoje, Čikagoje ir Kanadoje. Nuliūdę liko: žmona Dalia, duktė Eglė, anūkai Antoine (Antanas) ir Julien (Julius), brolis Vaclovas Viktoras, daug giminių Lietuvoje, Naujoje Zelandijoje, Australijoje, Anglijoje ir Amerikoje. Velionio mylimas tėvelis mirė dar 1945 metais. 1949 m. Ginutis su mama ir broliu atvyko į Naująją Zelandiją Čia jis susipažino su būsimąja žmona Dalia (Pečiulaityte), taip pat pabėgele iš Lietuvos. 1963 metais Ginutis ir Dalia persikėlė gyventi į Čikagą, kur gimė jų duktė Eglė. 1971 m. šeima pastoviai apsigyveno Kanadoje, kur Ginutis profesoriavo University Ottawa, socialinių mokslų fakultete. Vėliau jis įsigijo knygų parduotuvę Toronte. Nors Lietuvą paliko būdamas 10 metų amžiaus, jis buvo ištikimas savo tėvynei ir aktyvus baltų bendruomenių narys Baltijų visuomenių narys Naujoje Zelandijoje, Amerikoje bei Kanadoje. Per 40 metų Ginutis paaukojo daugiau negu 10 000 įvairių knygų Lietuvos mokslinėms ir viešosioms bibliotekoms, įskaitant ir 5 000 tomų dovaną Vilniaus universiteto bibliotekai. 2017 m. vasario 16-tąją Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ginutį ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kr žiumi. Laidotuvės buvo privačios. Jo atminimui šeima prašo aukoti Ginučio Procutos knygų fondui (gofundme.com/ginutisprocuta), kad toliau būtų tęsiama parama Lietuvos bibliotekoms. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-17 (M)
  2018-02-23 (A)

RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS


A†A RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS mirė vasario 17 d. Gyveno Lockport, IL. Gimė 1930 m. lapkričio 17 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Nuliūdę liko: žmona Donata, sūnus Viktoras su žmona Vida, sūnus Stepas su žmona Živile, anūkai – Jurgis, Vaiva, Algis, Tomas, Erikas, Lina ir Rytė ir giminės. Velionis buvo a. a. Arūno ir a. a. Vytauto brolis. Vyr. skautininkas, skautas vytis, sportininkas/treneris ir „Dainavos” ansamblio narys.

 

Velionis bus pašarvotas vasario 23 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439 kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, pažįstamus ir draugus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-17 (M)
  2018-02-23 (A)

RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS


A†A RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS mirė vasario 17 d. Gyveno Lockport, IL. Gimė 1930 m. lapkričio 17 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Nuliūdę liko: žmona Donata, sūnus Viktoras su žmona Vida, sūnus Stepas su žmona Živile, anūkai – Jurgis, Vaiva, Algis, Tomas, Erikas, Lina ir Rytė ir giminės. Velionis buvo a. a. Arūno ir a. a. Vytauto brolis. Vyr. skautininkas, skautas vytis, sportininkas/treneris ir „Dainavos” ansamblio narys.

 

Velionis bus pašarvotas vasario 23 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439 kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, pažįstamus ir drau- gus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-14 (M)

JURGIS A. BOBELIS


A†A JURGIS A. BOBELIS mirė 2018 m. vasario 14 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Glastonbury, CT. Nuliūdę liko: duktė Rasa su vyru dr. Frank Andrews, duktė Sigita su vyru Willard F. Pinney, Jr., sūnus Viktoras, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Velionis buvo vyras a. a. Elenos ir tėvas a. a. sūnaus George. Laidotuvės privačios. Viešpatie, globok mūsų brangų Tėvą. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-14 (M)

GRAŽINA ELENA KENTER- KNYSTAUTAITĖ


A†A GRAŽINA ELENA KENTER- KNYSTAUTAITĖ mirė š. m. vasario 14 d. savo namuose, sulaukusi 95 metų amžiaus. Gyveno Danbury, CT. Gimė 1922 m. rugsėjo 9 d. Kėdainiuose, Lietuvoje, Zigmo ir Marijos (Rinkevičiūtės) Knystautų šeimoje. Nuliūdę liko: sūnūs Victor su žmona Kathleen (Guilford, CT), Yunus (Miami, FL) ir Almus su žmona Andrea (Kingston, NH), sesuo Aldona Bigauskas (Toronto, Ontario, Canada); 6 anūkai, sūnėnai bei dukterėčios. A. a. Gražina buvo žmona a. a. dr. Ali Kenter. Velionė buvo daktarė, baigė mokslus Vokietijoje. Atvykusi į Ameriką ilgus metus dirbo anesteziologe Clevelando klinikoje. Daugelį metų talkino savo vyrui jo medicinos kabinete. Išėjusi į pensiją labai mėgo kurti gėlių puokštes, priklausė Danbury Garden Club ir International Club. Laidotuvės privačios. Pareikšti užuojautą šeimai ir uždegti simbolinę žvakutę galite apsilankę tinklalapyje www.cornellmemorial.com. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Cornell Memorial Home, tel. 203-748-4833.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-13 (M)
  2018-04-14 (A)

KLARA VIRŠKUVIENĖ (PONELYTĖ) RUGIENĖ


A†A KLARA VIRŠKUVIENĖ (PONELYTĖ) RUGIENĖ š. m. vasario 13 d. šeimos narių apsuptyje ramiai mirė Johns Creek, Georgia, sulaukusi 94 metų amžiaus. Gyveno Johns Creek, Georgia, anksčiau – Flint, Michigan ir West Palm Beach, Florida. Gimė 1923 m. gruodžio 15 d. Šiauliuose. Buvo viena iš 4 vaikų Barboros (Parokaitės) ir Prano Ponelių šeimoje. Studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Į Ameriką atvyko po karo iš Tubingeno, Vokietijos. Amerikoje išgyveno 68 metus.

 

Nuliūdę liko: dukros Audronė su vyru Mark Browning ir Danutė su vyru Paul Mahady; sūnus Vytautas su žmona Catherine Virškus; 8 anūkai, 3 proanūkai, daug dukterėčių bei sūnėnų. Klara buvo žmona a. a. Juozo Virškaus; mama a. a. sūnelio Algimanto, kuris kūdikystėje mirė Dresdene, Vokietijoje; žmona a. a. Antano Rugio; sesuo a. a. Marijos Gražulis, a. a. Viktoro ir a. a. Alfonso Ponelių.

 

Velionė buvo nuostabi šeimininkė, puiki siuvėja, sau ir vaikams siūdavo ir megzdavo rūbus, kūrė labai gražius odos dirbinius ir nepaprasto grožio margučius. Ji taip pat labai mylėjo Lietuvą ir išlaikė jos tradicijas, gamindama lietuviškus valgius bei puoselėdama įvairius lietuviškus papročius. A. a. Klara buvo uoli šv. Benedikto, Johns Creek GA, parapijos narė.

 

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos balandžio 14 d., šeštadienį, 10:30 val. ryto St. Benedict bažnyčioje, 11045 Parson Road, Johns Creek, GA. Vietoje gėlių šeima prašo jos vardu aukoti šv. Benedikto bažnyčiai. Nuliūdę dukros ir sūnus su šeimomis bei kiti artimieji.

 

Laidot. direkt. Bill Head Funeral Homes Duluth Chapel, tel. 770-476-2535. el. paštas:www.billheadfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-09 (M)
  2018-02-16 (A)

BRONIUS ČERNIUS


A†A BRONIUS ČERNIUS mirė 2018 m. vasario 9 d. Lockport, IL. Gimė 1925 m. birželio 15 d. Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park rajone. Nuliūdę liko: duktė Danutė Ripskienė su vyru Stasiu; duktė Danguolė Sclazo su vyru Steven; duktė Dalia Černiauskaitė; duktė Laima Ink su vyru Steven; anūkai Vitas, Tomas, Stevie, Krista, Andreas ir Stefan; svainė Aksenija Kurienė su vyru Broniumi ir šeima bei kiti giminės. A. a. Bronius buvo vyras a. a. Bronės Savickaitės. B. Černius priklausė Anglijos lietuvių klubui Čikagoje.

 

Velionis bus pašarvotas vasario 16 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-09 (M)
  2018-02-15 (A)

SOPHIE STANEVICH


A†A SOPHIE STANEVICH gimė 1921 m. birželio 13 d. Chicago, IL. Mirė 2018 m. vasario 9 d. Palos Park, IL. Gyveno Palos Park, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: pusseserės MaryBeth Slakis ir Karen Krews. A. a. Sophie buvo sesuo a. a. Sr. M. Stella Stanevich, S.S.C., a. a. Eve Stanevich ir a. a. Joseph Stanevich, Jr. Priklausė Lietuvos vyčių kuopai 82, Gary, IN ir Sisters of St. Casimir Auxiliary.

 

Velionė bus pašarvota vasario 15 d., ketvirtadienį, 9 val. ryto Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park, IL 60464, ku- rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-29 (M)
  2018-02-23 (A)

BIRUTĖ ČAPLIKAITĖ KOŽICIENĖ


A†A BIRUTĖ ČAPLIKAITĖ KOŽICIENĖ mirė sausio 29 d. Daytona Beach Shores, FL. Gimė 1925 m. Marijampolėje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Donna bei dukterimis Andria ir Kristina; sūnus Aidis su žmona Cynthia bei sūnumis Vincu ir Viktoru; sesuo Gražina Mačiuikienė su vyru Beniumi, dukterėčia Laura ir sūnėnas Jonas bei giminės Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1948 metais. Baltimorėje įsigijusi laboratorinės technologijos specialybę, kurį laiką dirbo laborante. Roosevelt University Čikagoje įgijo bakalauro laipsnį, mokytojavo katalikiškoje mokykloje. 1955 m. ištekėjo už dr. Vinco Kožicos ir apsigyveno Čikagos priemiestyje Libertyville. Užaugino du sūnus – Rimą ir Aidį. Išėjusi į pensiją, apsigyveno Daytona Beach Shores, FL. Velionė Birutė buvo stipri, energinga, veikli moteris – skautė, akademikų skautė, JAV LB veikėja, vaikų globos būrelio ,,Saulutė” atstovė Floridoje ir veikli Daytona lietuvių organizacijų narė. Lietuvoje savanoriavo ligoninėse ir dirbo laboratorijose.

 

Šv. Mišios už a. a. Birutės sielą bus aukojamos vasario 23 d., penktadienį, 10 val. r. Our Lady of Hope, Port Orange, Florida. Velionės palaikai bus parvežti į Čikagą ir palaidoti šią vasarą. Vietoje gėlių, šeima prašo aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”, adresu: 1133 Amber Dr. Lemont, IL 60439. Liūdintys artimieji.