Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-25 (M)
  2019-01-30 (A)

STASYS URMONAVIČIUS (URMAN)


A†A STASYS URMONAVIČIUS (URMAN) mirė š. m. sausio 25 d., Waukegan, IL, sulaukęs 95 metų. Gyveno Waukegan, IL. Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. Dirbo projektų inžinieriumi. Priklausė JAV LB Waukegan-Lake County apylinkei, buvo eucharistinis padėjėjas buvusioje Šv. Baltramiejaus lietuvių parapijoje. Nuliūdę liko: žmona Dolores, sūnus John (Debbie) su šeima, sūnus Jim (Rosetta) su šeima, penki anūkai, sesuo Izabelė ir daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje. A. a. Stasys buvo a. a. kun. Jono Urmonavičiaus, a. a. Susan, a. a. Josephinos, a. a. Angelos ir a. a. Salomėjos (Lietuvoje) brolis.

Velionis buvo pašarvotas Bradly laidojimo namuosee sausio 30 d. ir – vieną valandą prieš Mišias – Holy Family bažnyčioje. Po Mišių buvo palaidotas Ascension kapinėse, Libertyville, IL. Nuliūdusi šeima.

  2019-01-24 (M)
  2019-01-27 (A)

EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ


A † A EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ mirė 2019 m. sausio 24 d. Hickory Hills, Illinois. Gimė 1927 m. lapkričio 8 d. Palekių km., Jurbarko apsk., Lie­tu­vo­je.

Gailestingasis Dievas pasišaukė į Ramybės namus savo dukrą Emą (Pilmonaitę) Žiobrienę, sulaukusią 91 metų amžiaus. Ema bu­vo jauniausioji Augusto ir Onos Pilmonų šeimoje. Rytų frontui einant į vakarus, kartu su šeimos nariais pasitraukė į Vo­kietiją. 1949 m. birželio mėnesį pasiekė Bostono krantus, iš kur pervažiavo į Čikagą. Čia 1951 m. gruodžio mėnesį Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje susituokė su Vincentu Viliumi Žiobriu. San­tuoką Die­vas palaimino dukros Dainos ir sūnaus Donaldo gimimu. Vy­ras mi­rė 1994 m. sausio mėnesį.

Ema dalyvavo Ziono parapijos veikloje, buvo aktyvi parapijos „Rū­tos” moterų draugijos narė, rūpindavosi, kad bažnyčios al­to­rių visuomet puoštų gėlės, o sekmadieniais po pamaldų para­pijie­čiai galėtų pasivaišinti kava ir sausainiais. Ji ilgus metus redagavo išeivijoje leistą „Svečio” žurnalą, išeivijos leidiniuose yra išspausdintas ne vienas jos parašytas eilėraštis ar straipsnis. Buvo aktyvi Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos narė.

Netektyje liūdi: dukra Daina (Larry Glosten) Shobrys, sūnus Donald (Carol Aronson) Shobrys bei gausūs giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje.

Atsisveikinimas su velione vyks sekmadienį, sausio 27 d. Ko­sa­ry Fu­neral Home, 9837 S. Kedzie, Evergreen Park nuo 3 iki 5 val. p. p., pamaldos – 5 val. p. p. Laidotuvės pirmadienį, sausio 28 dieną. Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn nuo 9 iki 10 val. r. vyks atsisveikinimas su velione, laidotuvių pamaldos – 10 val. r. Velionė bus palaidota Betanijos kapi­nėse. Šeima prašo Emos atminimo aukas skirti Ziono liuteronų baž­nyčiai. Nuliūdę artimieji.

  2019-01-21 (M)
  2019-01-24 (A)

BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ


A†A BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ gimė 1927 m. liepos 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mirė 2019 m. sausio 21 d. Darien, IL. Gyveno Darien, IL, anksčiau LaGrange Park, IL, Western Springs, IL bei Kanadoje. Nuliūdę liko brolis Algis Vosylius su žmona Janice. A. a. Birutė priklausė Lietuvių skautų sąjungai.

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, 60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai Lemonte. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

  2019-01-20 (M)

JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS


A†A JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS (1923–2019). Jurate Marija (Skucas) Shukis passed away on January 20, 2019 in San
Jose, California, at the age of 95.

She was married to Sylvester (Albert) Shukis for 59 years. He passed away in 2005. Jurate was born September 21, 1923 in Kalvarija, Lithuania. She moved to New York City in 1947 with her husband and started a family. Jurate is survived by one son: Kazys Shukis and his wife Claudia, two grandchildren: Sarah Roseen and Carolyn Spain, five great grandchildren: Aidan Spain, Ariana Spain, Isabella Spain, Noah Roseen and Molly Roseen. She was predeceased by her father, Secretary of Interior Kazys Skucas; mother, Stefanija (Bagdonas) Skucas; sister, Birute (Skucas) Sidzikauskas; husband, Sylvester (Albert) Shukis and son Juozas (Joe) Shukis.

She will be remembered as a loving wife, mother, grandmother, great-grandmother and friend. The service will be private and her ashes will be interned in Lithuania at a later date.

  2019-01-18 (M)
  2019-02-02 (A)

ALGIS GRIGAS


A † A Solistas ALGIS GRIGAS, mylimas Rūtos (Domarkaitės) Grigienės vyras, išėjo amžino poilsio 2019 m. sausio 18 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. 1935 m. liepos 14 d. apleido tėvynę su tė­vais Julija (Gaigalaite) ir Stasiu Grigaravičiais ir seserimi Mil­da (Grigaravičiūte) Mikėniene. A. a. Algis buvo Audriaus, Rimo, Pauliaus Grigų ir Dalios Olšauskienės tėvas bei Vinco, Mato ir Linos Olšaus­kų se­nelis. Nuliūdę taip pat liko: sūnėnas Valdas su šeima bei dukterėčios Rasa ir Birutė Lietuvoje, pusbrolis Osvoldo Grigaravičius su žmo­na Ma­ria Delia Pareiro Buenos Aires, Argentinoje ir daug drau­gų, ko­legų ir pažįstamų JAV bei Lietuvoje.

Būdamas vos šešiolikos metų, pradėjo lavinti balsą pas Alodiją Dičiūtę. Mokėsi Conservatory of Music ir Roosevelt University mu­­zikos katedroje. Vėliau balsą tobulino su garsiuoju Rumunijos operos solistu Dimitri Onofrei. Čikagos Lietuvių Operos spektakliuose, Lietuvių meno ansamblio „Dai­nava” koncertuose, Cle­velando „Čiurlionio” ansamblio pasirodymuose atlikdavo solo par­tijas.

1982 m. Grigas kartu su Metropolitan Operos soliste Marilyn Nis­ka buvo pakviestas dainuoti latvių kompozitoriaus Kalniņš operos „Banuta” Šiaurės Ame­rikos premjeroje Carnegie Hall sa­lėje. 1984 m. jis išleido su Philharmonia Hun­ga­rica simfoniniu or­kest­ru įrašytą plokštelę. A. Grigas buvo pirmasis išeivijos solistas, pakviestas dainuoti Vilniuje, Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre – 1985 m. Verdi operoje „La Traviata”, jis at­li­ko Germont vaidmenį. Po to buvo daug  koncertų su kolegomis so­­­listais iš Lietuvos ir Amerikos.

Atmintiną pėdsaką a. a. Algis Grigas paliko ir Lietuvos gyveni­me. 1990 m. jis Vilniuje įkūrė pirmą vakarietišką turizmo agen­tū­rą Lufthansa City Center, kur išugdė visą eilę turizmo spe­cia­listų. Tais pačiais metais per du tūkstančius našlaičių iš visos Lietuvos pakvietė į Vilniaus Sporto rūmus, kur surengė vaišes, or­ganizavo „Lietuvos” ansamblio kalėdinį pasirodymą ir Kalėdų se­nelio apsilankymą su dovanomis.

A. a. Algis, sirgęs diabetu, rūpinosi Lietuvos jaunimo likimu. Bendraudamas su Kauno klinikų endokrinologijos gydytojais, vadovaujant dr. Vladimirui Petrenko, suorganizavo ADA (Ame­ri­can Diabetes Association) specialistų delegacijos iš JAV kelionę į Kauną. Po šio apsilankymo išsivystė bendradarbiavimas, kurio re­zultatas – Jaunimo diabeto stovyklos įkūrimas. Stovykla sėkmin­gai gyvuoja jau 32 metus ir auklėja diabetu sergantį jaunimą.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 2 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. A. a. Algio Grigo palaikai atguls amžino poilsio tėvynės Lie­tu­vos žemėje. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti at­si­sveikinime ir šv. Mišiose. Liūdinti žmona.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2019-01-15 (M)

VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ)


A†A VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ) mirė 2019 m. sausio 15 d. Gyveno Daytona Beach, FL. Gimė 1932 m. gegužės 13 d. Lietuvoje. Per karą jauna Lita kartu su Mama ir dviem broliais pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijoje, po to atvyko į Ameriką. 1955 m. ištekėjo už Alberto J. Avižos, kuris dirbo patologu Veterans Administration. Susilaukė 4 vaikų. Šeima gyveno Manteno, IL, Brecksville, OH, Chicago, IL, Togus, ME, North Chicago ir Lake Forest, IL. Po vyro mirties 1993 m. Violeta persikėlė gyventi į Daytona Beach, FL.

Nuliūdę liko: broliai Ramūnas (Irena ir Angelika) ir John-Arūnas (Noi); sūnūs Jonas (Joellen), Julius (Marlena), Augustinas-Augie, dukra Onytė; anūkai Andrew (Nami), Kate, Aleksandra, Anthony, Christina, Adrian Zarantonello (Rachel); proanūkas Parker, taip pat daug dukterėčių, sūnėnų, produkterėčių ir prosūnėnų. Velionės palaikai buvo kremuoti Daytona Beach. Apie atsisveikinimą Čikagoje artimiesiems šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.

  2019-01-01 (M)
  2019-01-05 (A)

ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ


A†A ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ mirė 2019 m. sausio 1 d. Lemont, IL. Gyveno Lemonte, anksčiau Palos Hills, Marquette Parke, Brighton Parke ir Kanadoje. Gimė 1927 m. balandžio 27 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Vydas su žmona Rima Ona, anūkai Martynas ir Linas Juškeliai; sesuo Vanda Gvildienė; dukterėčios Irutė, Dalia ir Audrė, sūnėnas Edmundas. Zita buvo a. a. Juliaus Juškelio žmona.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 5 d., nuo 9 iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14915 E. 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-12-26 (M)
  2019-01-02 (A)

Seselė MARY BALKUS, SSC


A†A Seselė MARY BALKUS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2018 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 93-ejų metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 70 metų. Seselė Mary mokytojavo pradžios mokyklose Illinois ir Maryland valstijose. Ji buvo Villa Joseph Marie (Holland, Pennsylvania) vedėja ir dėstė socialinius mokslus Marijos gimnazijoje Čikagoje. A. a. seselė Mary buvo a. a. Konstant ir a. a. Mary Balkų duktė, a. a. Bernard Balkus, a. a. Lee Balkus ir a. a. seselės Constance Balkus, SSC, sesuo.

Velionė bus pašarvota 2019 m. sausio 2 d., trečiadienį, nuo 10:30 val. r. iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

  2018-12-25 (M)
  2019-02-01 (A)

GRAŽINA VOKIETAITYTĖ AMONIENĖ


A†A GRAŽINA VOKIETAITYTĖ AMONIENĖ mirė 2018 m. Kalėdų rytą, gruodžio 25 d., Medford, OR, sulaukusi 103 metų.

Gražina gimė 1915 m. rugsėjo15 d. Voroneže, Rusijoje, buvo jauniausia iš penkių pedagogo Juozo Vokietaičio ir Magdalenos Tekoriūtės vaikų. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, šeima grįžo į Kauną, kur tėvas tęsė švietėjišką veiklą, buvo chorvedys, lietuviškos mokyklos kūrėjas.

Baigusi gimnaziją, Gražina lankė Aukštuosius kūno kultūros kursus Kaune. Kelerius metus mokytojavusi, įstojo į Kauno universitetą ir jį baigė 1943 m., įgijusi kūno kultūros ir prancūzų kalbos magistro laipsnį. Dar lavinosi Švedijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Gražina įsitraukė į sporto klubų veiklą, kitus mokė gimnastikos, tautinių šokių. Ji dalyvavo tautinių šokių festivalyje Londone, kai 1935m. vasarą lietuvių ansamblis pirmą kartą pasirodė tarptautinėje arenoje. Tąsyk lietuviai pelnė premiją už „Blezdingėlę”. Gražina buvo Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) garbės narė.

Antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių okupacijos metu, G. Vokietaitytė buvo paimta priverstiniams darbams ir Vienos ligoninėje dirbo fizinės terapijos skyriuje. 1945 m. Salzburge ištekėjo už Artūro Amono, su kuriuo buvo susipažinusi dar Kaune – jis buvo vienas iš trijų sportininkų, atstovavusių Lietuvai 1929 m. Europos stalo teniso pirmenybėse Budapešte.

Deja, Artūras žuvo automobilio avarijoje 1952 m. Caracas, Venezueloje. Jam nepasisekė iš Vokietijos atvykti tiesiai į Ameriką. Pora tikėjosi apsigyventi kartu, kai tik Gražina gaus JAV pilietybę.

Kartu su broliu Algirdu Gražina atvyko į Los Angeles 1948 m. pabaigoje, pakviesti žymaus krepšininko Prano Lubino. Su juo susipažino tuomet, kai sportininkas lankėsi Lietuvoje po 1936m. Iš pradžių ji dirbo aukle Dr. W. Bailey šeimoje, mokė jų du vaikus prancūzų kalbos, o iš jų išmoko angliškai. Taip pat dirbo YMCA kaip plaukimo, gimnastikos ir slidinėjimo mokytoja. 1954 m. G. Vokietaitytė Amonienė persikėlė į St. Charles, Missouri, kur Lindenwood College buvo pakviesta dirbti pagal specialybę – dėstyti kūno kultūrą ir šokio meną. Šioje mokykloje ji sukūrė ir išvystė profesionalų šokio meno fakultetą. Pati Gražina tobulinosi pas žymius šokėjus, tokius, kaip kaip Martha Graham, ir kviesdavo į Lindenwood aukšto lygio modernaus šokio ansamblius.

Gražina, po 26-erių metų darbo, įgijusi Professor Emerita titulą, 1980 metais persikėlė į Moraga, CA, netoli San Francisco, pas brolį Algirdą. Jis irgi buvo išėjęs į pensiją po daugelio mokytojavimo metų. Jiedu, kiek leido sveikata, užsiėmė sportu, kartu keliavo po JAV, Meksiką ir Europą.

Pirmą kartą po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Gražina aplankė tėvynę 1992 m., kur susitiko seniai matytus giminaičius. Vėliau, iki pat 2008-ųjų, juos lankė kartą per dvejus metus. Ji pagerbė savo tėvo atminimą 2012 m., skirdama didelę piniginę paramą Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai. Už tą sumą mokykla įsigijo sporto inventorių, daug knygų knygynui ir kompiuterių.

Broliui Algirdui mirus 1994 m., Gražina persikėlė į Ashland, OR, kur gyveno jos gera draugė. Netekusi ir draugės, ji persikėlė į jaukią pagyvenusių žmonių gyvenvietę Medford, OR. Ten pagal išgales sportavo – lankė baseiną, sporto salę, naudojosi kitomis sveikatinimo paslaugomis. Sulaukusi 94 metų, ji nusprendė išmokti naudotis kompiuteriu, kad galėtų su draugais ir giminėmis bendrauti internetu. Šį retą garbingo amžiaus moters pasiekimą aprašė net vietos laikraštis.

Dar vienas Gražinos svarbus darbas – ji buvo knygos „Dr. Algirdas Vokietaitis, RAŠTAI”, išleistos 2003 m. Kaune, sudarytoja ir mecenatė. Tai atsiminimų, raštų ir dokumentų rinkinys – ten randama daug žinių apie Algirdo ir kitų lietuvių antinacistinę veiklą.

2018 m. sausio 12 d. Gražina ir keli kiti gyvenvietės Rogue Valley Manor senoliai davė interviu NPR žurnalistei Sophia Mulder. Jo galima pasiklausyti RVM Gražina Amonas-Story Corps Archive. Tai istorija, jautrus ir vertingas žvilgsnis į šios nepaprastos Lietuvos dukters gyvenimą.

Dėl Gražinos Vokietaitytės Amonienės mirties nuliūdę liko: sūnėnas Algirdas Kaare Vokietaitis Norvegijoje, dukterėčia Carmen Vokietaitis Belmont, CA, bei giminės Lietuvoje, taip pat daug jos draugų JAV ir kitose šalyse.

Šv. Mišios už velionės sielą buvo aukojamos vasario 1 d., jos gyvenvietės koplyčioje, Medford, OR. Laidotuvės įvyks balandžio 27 d. Kauno Panemunės kapinėse. A. a. Gražina ilsėsis šalia savo tėvų ir brolių Algirdo ir Vytauto.

Velionės draugė Danutė Janutienė.

  2018-12-24 (M)
  2019-04-27 (A)

JONAS RUDAITIS


A†A JONAS RUDAITIS mirė 2018 m. gruodžio 24 d. Hot Springs, AR. Gimė 1949 m. balandžio 17 d. Vokietijoje. Nuliūdę liko: žmona Gailė Rožėnaitė (Bartkienė) Rudaitienė; dukra Taiyda (Rudaitytė) su vyru Ričardu Chiapetta su dukromis Maja bei Ariana; dukra Milda Rudaitis. Kartu liūdi a. a. Jono sesers Birutės vyras Tony Rudinski, broliai Kazimieras su žmona Nancy ir Tomas su žmona Astra bei jų vaikai Astrutė (Anthony) ir Tomas; a. a. Gailės Rudaitienės sūnūs Albertas Bartkus su šeima ir Rimas (Tony) Bartkus su Kellie Lippner. A. a. Jonas Rudaitis buvo a. a. Jono ir a. a. Magdalenos Rudaičių sūnus.

Atsisveikinimas su velioniu jau įvyko Hot Springs, AR. Atsisveikinimas taip pat vyks ir Čikagoje balandžio 27 d., šeštadienį. Su velioniu bus galima atsisveikinti nuo 10 iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių urna su veliono pelenais bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Prašome prisiminkite a. a. Joną Rudaitį savo maldose. Nuliūdusi šeima.