CENTRAS - Mirtiespuslapis 20

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-11 (M)
  2017-06-22 (A)

PETRONIA PETRAUSKAITĖ


A † A PETRONIA PETRAUSKAITĖ mirė 2017 m. birželio 11 d. Boca Raton, FL. Gimė 1918 m. birželio 11 d., Boston, MA. 46 metus išgyveno Deerfield Beach, FL, anksčiau Bingham­ton, NY. Nuliūdę liko: sūnėnas Julius Oreška su šeima Henrico, VA. Laidotuvės įvyks birželio 22 d., ketvirtadienį, 12 val. po pietų Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvau­­ti laidotuvėse. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-11 (M)
  2017-06-17 (A)

STEFANIA MILIAUSKIENĖ LEVUŠYTĖ


Mūsų brangi mama, močiutė, promočiutė A † A STEFANIA MILIAUSKIENĖ LEVUŠYTĖ užbaigė savo gyvenimo kelionę ir iškeliavo į Amžinuosius namus š. m. birželio 11 d., sulaukusi 92 metų. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. A. a. Stefania buvo dukra a. a. Juozo ir Anelės (Šulaitytės) Levušių, žmona a. a. Igno Miliausko, mama a. a. Rimvydo, sesuo a. a. Teresės Glambienės (vyras a. a. Justinas). Giliai nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Elena, anūkės Viktorija, Kristina ir Patricia; dukra Dalia Riley, anūkė Rebecca su vyru Jeff ir proanūkė Sybilla; anūkas Christopher ir dukra Rasa; a. a. sūnaus Rimvydo marti Judy su dukromis Anastasia ir Amber; brolis Jonas Levušis Lietuvoje su žmona Algida, dukterėčios Nijolė, Danutė, Audronė ir Laura; dukterėčia Irena Juškienė su vyru Steponu ir jų vaikai Alicia ir Andrius su šeimomis; sūnėnas Algis su žmona Loreta, kiti giminės Lietuvoje, artimieji ir draugai. Velionė priklausė Lietuvių Bendruomenei, Katalikių moterų sąjungai, Brighton Parko namų savininkų draugijai. A. a. Stefa buvo tikinti moteris. Mėgo gamtą, augino rožes, vykdavo uogauti, daug keliavo su savo šeima. Ypatingai džiaugės atostogomis Door County, WI, Sanibel, FL ir New Buffalo, MI. Ji mėgo megzti, nerti vašelių, lošti „tūkstantį”, gražiai rengtis. Velionė bus pašarvota penktadienį, birželio 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, birželio 17 d., 9 val. ryto, Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 4400 S. California Ave., Čikagoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Stefos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Švento Kazimiero kapinėse. Šv. Mišios už a. a. Stefanios sielą bus atnašaujamos ir Romoje, Italijoje. Mišias aukos Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo klebonas Manuel Durantes. Kviečiame giminės, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Mylėsime amžinai. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-10 (M)
  2017-06-14 (A)

NIJOLĖ BARONIENĖ NARBUTAITĖ


Mylima mama, sesuo, ir močiutė A † A NIJOLĖ BARONIENĖ NARBUTAITĖ mirė 2017 m. birželio 10 d. Lemont, IL. Gimė 1936 m. birželio 15 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Gintaras su žmona Becky ir dukrelėmis Amanda ir Melanie; sūnus Saulius; sesuo Jūratė Maurukienė su vyru Algiu ir jų šeima. A. a. Nijolė buvo žmona a. a. rašytojo Aloyzo Barono. Velionė bus pašarvota birželio 14 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 15 d. Iš laidojimo namų 9 val. r. velionė bus atlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 15th ir 50th Avenue, Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-09 (M)
  2017-06-13 (A)

HALINA BAGDONIENĖ TARULYTĖ


A † A HALINA BAGDONIENĖ TARULYTĖ mirė š. m. birželio 9 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1920 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: anūkai Andrius ir Diana. A. a. Halina buvo žmona a. a. Vaclavo. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Inc. Velionė bus pašarvota antradienį, birželio 13 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių. A. a. Halina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Dukterų draugijai, Inc. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-07 (M)
  2017-08-26 (A)

DANA IRENA ČERNIŪTĖ-GYLIENĖ


A†A DANA IRENA ČERNIŪTĖ-GYLIENĖ. Nuoširdžiai kviečiame prisijungti švenčiant Danos Černiūtės-Gylienės gyvenimą rugpjūčio 26 d., šeštadienį. Dana gimė 1930 m. spalio 26 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Buvo viena iš trynukų – kartu su broliu Algirdu ir seserim Maryte. Ji mirė 2017 m. birželio 7 d. dukters namuose La Jolla, CA. Sunku žodžiais apibūdinti sudėtingą Danos asmenybę, jos išmintį, nuoširdumą, sugebėjimą užjautsi. Ji ne tik buvo dr. Vyto Gylio žmona, keturių vaikų motina, aštuonių anūkų močiutė, bet ir įkvėpimo bei gerumo šaltinis visiems ją pažinojusiems. Vaikams paaugus Dana užbaigė bakalauro studijas ir dirbo gailestingąja seserimi Dallas, Texas. Liūdesyje liko jos keturi vaikai su šeimomis: Vytas (žmona Karen) Gylys Los Angeles, jų vaikai Marytė, Raymond ir Jenny; Saulius Gylys Seattle,WA; Ina (vyras Fred) Gylys-Colwell Seattle, WA, jų vaikai Juozas ir Petras; Viktoria (vyras Seshu) Gylys-Madha-vapeddy La Jolla, CA, jų vaikai Antanas, Nicolas ir Mira. Liūdesyje taip pat liko Danos sesuo Marytė Černiūtė. Abu Danos broliai – Vytautas ir Algirdas – jau mirę. Danos motina a. a. Julija Neverdauskaitė-Černienė su keturiais vaikais į Čikagą atvyko 1953 metais. Danos tėvas a. a. majoras Juozas Černius mirė Mainz, Vokietijoje. Dana paveldėjo savo mamos stiprią valią ir nepriklausomą dvasią. Danos mylimas vyras mirė 2000 liepos 11 d. Richardson, Texas. Jų sąjunga buvo puikus proto ir dvasios vienybės pavyzdys. Nors pastaruosius 17 metų savo gyvenimo ji buvo pririšta prie vežimėlio, Dana gyveno turtingą dvasinį gyvenimą, apsupta mylinčios šeimos. Jos intelektas, intuicija ir gerumas buvo perduotas iš kartos į kartą ir dabar atpažįstamas anūkuose. Norėtume išreikšti padėką Černių ir Gylių šeimoms už jų meilę ir paramą, suteiktą mūsų motinai Danai. Esame ypač dėkingi mūsų tetai Marytei Černiūtei, kuri į savo sesers (mūsų motinos) gyvenimą atnešė daug džiaugsmo. Laidotuvių Mišios bus aukojamos 2017 m. rugpjūčio 26 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, 60439. Atsisveikinimas prasidės 9:30 val. ryto, Mišios – 10 val. ryto. Privačios laidotuvės vyks Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti našlaičių šalpos organizacijai „Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL, 60439. Prisiminkite Daną savo maldose ir, jei galite palikite savo įrašą Prisiminimų knygoje. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-06 (M)
  2017-06-12 (A)

POVILAS VAIČEKAUSKAS


A † A POVILAS VAIČEKAUSKAS mirė 2017 m. birželio 6 d. Chicago, IL. Gimė 1926 m. birželio 21 d. Lietuvoje. Gyveno West Lawn apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Lauryna Elzbieta Juodvalkytė, dvi dukte­rys, Laura ir Aurelija; anūkai Aleksandra ir Marius Stalionis; se­suo Irena Vaičekauskaitė Lietuvoje ir kiti giminės Lietuvoje ir Ame­rikoje. Priklausė Partizanų globos fondui, buvo Lietuvių partizaninių kovų dalyvis, Kalinių ir tremtinių sąjungos narys. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, birželio 12 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Povilas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinė­se. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-04 (M)
  2017-06-08 (A)

VERONIKA BUBNIENĖ MANKUTĖ


A † A VERONIKA BUBNIENĖ MANKUTĖ mirė 2017 m. birželio 4 d., Palos Park, IL. Gimė 1919 m. gegužės 1 d. Tauragėje, Lietuvoje. Gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis; sūnus dr. Edvardas su žmona Dalia; anūkai Adelė ir Kristupas; dukterėčios Ona Laugai­tienė su šeima ir Albina Kiaunienė su vyru Jonu bei šeima Lietuvoje. A. a. Veronika buvo žmona a. a. Jurgio. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 8 d., 9:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 thSt., Ch­ica­go, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mi­šių a. a. Veronika bus pa­laidota Šv. Kazimiero ka­­pinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park, IL 60464. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-01 (M)
  2017-06-09 (A)

ALDONA JEŠMANTIENĖ POŠKAITĖ


A † A ALDONA JEŠMANTIENĖ POŠKAITĖ mirė 2017 m. birželio 1 d., Brookfield, IL. Gimė 1923 m. gruodžio 31 d., Lietuvoje, Šilalės rajone, Biržų Lau­­ko kaime, a. a. Juzefos ir Jono Poškų šeimoje. Gyveno Riverside, IL. Liūdesyje liko: duktė Renata Jesmantas su anūkais ir pro­anū­kais; brolis Jonas Poška su šeima Lenkijoje; a. a. Vandos Bich­­ne­­vičienės ir a. a. Jadvygos Kuborskos šeimos. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Algirdo. Velionė daugelį metų dirbo Northwestern Memorial ligoninėje, Microbiology srityje, Čikagoje. A. a. Aldona bus pašarvota penktadienį, birželio 9 d., 9 val. ry­to Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve­lio­nė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Šilalės vargšams per „Saulutę” arba šv. Mišioms. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-05-24 (M)
  2017-10-21 (A)

MANUELĖ (Meilutė) RULIENĖ


2017 metais į Amžinuosius Namus iškeliavo A†A MANUELĖ (Meilutė) RULIENĖ ir inžinierius PETRAS RULIS. Sulaukę brandaus amžiaus, po ilgų ir sunkių ligų abu jie išėjo vienas paskui kitą: Meilutė mirė gėlėms žydint, gegužės 24 d., o Petras užgeso lapams krintant, spalio 8 d. Atvykę į JAV, jiedu gyveno Čikagoje, vėliau Beverly Shores, IN. Išėję į pensiją, Meilutė ir Petras žiemas praleisdavo Juno Beach, Floridoje. Saulėtą spalio 21 d. kun. dr. Valdas Aušra atliko laidojimo apeigas ir sukalbėjo maldas, po to Meilutės ir Petro palaikai atgulė Tautinėse kapinėse prie Meilutės mamos a. a. Antaninos kapo. O mes, šiame pasaulyje pasilikę artimieji, draugai ir giminės niekada neužmiršime šių abiejų mirusiųjų širdies gerumo ir draugiškumo. Visada prisiminsime, kaip Meilutė mylėjo mišką, kiek daug jos širdyje tilpo artimo meilės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirusiųjų artimiesiems ir giminėms Australijoje. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje. Rušėnų šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-05-22 (M)
  2017-06-08 (A)

LEONAS LEONARDAS PETRONIS


A † A LEONAS LEONARDAS PETRONIS į Amžinybę iškeliavo 2017 m. gegužės 22 d., Dearborn, MI, su­lau­kęs 92 m. amžiaus. Velionis buvo Petronis Tool & Die įmonės steigėjas ir savinin­kas, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje garbės narys, Detroito lietuvių Vaizbos Buto” narys ir lietuviškų organizacijų rėmėjas. Giliame liūdesyje liko: žmona Danutė, dukros Virginija ir Re­na­ta bei daug giminių. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 8 d. su atminimo Mi­šiom 10 val. r. Dievo Ap­vaizdos bažnyčioje. Po Mišių velionio urna bus nulydėta į Holy Sepulch­re kapines laidojimo apeigoms. A. a. Leonas Leonardas bus palaidotas šalia sūnų a. a. Romano ir a. a. Arū­no Petronių. Vietoje gėlių šeimos pageidavimu aukas skirti Mišioms, Dai­na­vos jaunimo stovyklai ar Dievo Apvaizdos parapijai. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Val S. Bauza, tel. 313-554-1275.