CENTRAS - Mirtiespuslapis 20

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-30 (M)
  2018-05-05 (A)

REDA VENCKUS


A†A REDA VENCKUS mirė balandžio 30 d. Franciscan Health ligoninėje, būdama 62 metų. Gyveno Beverly Shores, Indianoje.
Gimė 1955 m. rugsėjo 13 d. Kalvarijoje, Lietuvoje. A. a. Reda buvo a. a. Zenono ir Elenos (Šiupinskaitės) Vosylių duktė. Nuliūdę liko: duktė Revita Durtinevičiūtė ir žentas Evaldas Rudzevičius, anūkės Elena ir Ainė Rudzevičiūtės, sesuo Aurelija Utarienė, dukterėčia Sonata Domantienė, jos vaikai Evelina ir Žilvinas. Priklausė Šv. Onos parapijai Beverly Shores ir Notre Dame parapijai Long Beach, buvo Beverly Shores Lietuvių klubo narė. Ji buvo maloni, rūpestinga ir mylinti mama, močiutė, sesuo, teta, kuri visuomet šypsojosi, o šeima ir draugai jai buvo pirmoje vietoje.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 5 d. nuo 9 iki 11 val. ryto Notre Dame katalikų bažnyčioje, 1010 Moore Road, Long Beach, Indiana, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Ott/Haverstock Funeral Chapel, tel. 219-872-7291.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-28 (M)
  2018-05-03 (A)

DANA MARCINKUTĖ BAZIENĖ


Mylima Mamutė A†A DANA MARCINKUTĖ BAZIENĖ mirė 2018 m. balandžio 28 d. Gimė Joniškyje, Lietuvoje, 1934 m. birželio 24 d. Gyveno Lemont, IL, Oak Lawn, IL, Chicago, IL ir vasarodavo Torch Lake, MI. Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Scott. Kartu su savo vyru Vincu įsteigė ir 30 metų dirbo dantų technikos laboratorijoje – Vince Dental Ceramics. Dana džiaugėsi draugais ir kelionėmis, buvo aktyvi Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos narė – puošdavo šiaudinukais Kalėdų eglutes bažnyčioje, padėdavo ruošti vaišes po Mišių, atlikdavo kitokius darbus. Dana buvo nuostabi šeimininkė, jos namai ir vaišių stalas visuomet būdavo išradingai papuošti. Jos labiausiai įsimintina veikla buvo našlaičių globa.

 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 2 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas Funeral Home, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas su velione vyks ketvirtadienį, gegužės 3 d., nuo 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 11 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-26 (M)
  2018-05-07 (A)

JUSTINAS PIKŪNAS


Su liūdesiu pranešame, kad 2018 m. balandžio 26 d., sulaukęs 98 metų amžiaus, iškeliavo pas Viešpatį A†A JUSTINAS PIKŪNAS, PhD. Liko žmona Regina, sūnus Justas, duktė Kristina, duktė Ramona Saputo (vyras Myles), anūkė Sesame Rasa Unlu (vyras Yigit). A. a. prof. Justino Pikūno laidotuvės įvyks gegužės 7 d., pirmadienį, Hawaii. Šeimos pageidavimu vietoje gėlių aukoti Dainavos stovyklai. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-26 (M)
  2018-05-11 (A)

EDWARD R. SKOPAS


A†A EDWARD R. SKOPAS mirė š. m. balandžio 26 d., sulaukęs 86 metų. Nuliūdę liko: dukros Bernadette (Frank) Bence, Regina (Martin) Mendicino, sūnus Edward J. (Kathleen) Skopas; anūkai Angela (Adrian) Selkowitz, Christopher (Mary) Bence, Vanessa (Mark) Padecky, Louis Mendicino, Keith (Vanessa) Bence, Dominic Mendicino, Kevin Bence, Nathan Skopas and Noah Skopas; proanūkai Heaven Bence, Brayden Bence, Lemmy Selkowitz, Brooklyn Bence, James Bence, Emmett Mendicino, Brandt Bence and Brynn Bence; seserys Aldona Grinius and Jean R. Skopas. Edward R. Skopas buvo a. a. Diane (Kuinys) vyras, a. a Alekso ir a. a. Elviros (Ratas) Skopas sūnus, brolis a. a. Apolinarui Skopas, a. a. Magilionai (Valancius) Skopas, a. a. Algirdui Skopas ir a. a. Sophie Palionis. Velionis yra tarnavęs Amerikos kariuomenėje.

 

A. a. Edward bus pašarvotas penktadienį, gegužės 11 d. nuo 9 val. r. iki 9:45 val. r. Adolf laidojimo namuose, 2921 Harlem Ave. Berwyn. Iš ten velionis bus atlydėtas į Our Lady of the Mount bažnyčią 2414 S. 61st, Cicero, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Edward R. Skopas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima prašo lankytojus vietoj gėlių aukoti Alzheimer’s Association 225 N. Michigan Ave., Floor 17, Chicago, IL 60601. Nuoširdžiai kviečiami giminės, draugai ir pažįstami dalyvauti Edward R. Skopas laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Adolf Funeral Home, tel. 708-484-4111 arba www.adolfservices.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-26 (M)

JUSTINAS PIKŪNAS


Su liūdesiu pranešame, kad 2018 m. balandžio 26 d., sulaukęs 98 metų amžiaus, iškeliavo pas Viešpatį A†A JUSTINAS PIKŪNAS, PhD. Liko žmona Regina, sūnus Justas, duktė Kristina, duktė Ramona Saputo (vyras Myles), anūkė Sesame Rasa Unlu (vyras Yigit). Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-25 (M)
  2018-05-05 (A)

IRENA ANATOLIJA SULLIVAN (ŽILINSKAS)


A†A IRENA ANATOLIJA SULLIVAN (ŽILINSKAS) mirė balandžio 25 d. St. James ligoninėje Chicago Heights, IL, sulaukusi 84 metų amžiaus. Nuliūdę liko: duktė Emily Sullivan, brolis Valentinas su žmona Dalia Žilinskas, daug giminių ir draugų. Irena buvo a. a. Kevin žmona.

 

Velionė bus pašarvota gegužės 5 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL. 6 val. v. vyks atsisveikinimo apeigos. Prisiminimais ir mintimis apie velionę kviečiame dalintis internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Nuliūdę duktė ir kiti giminės.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-23 (M)

ANTANAS ARNOLDAS BOBELIS


A†A ANTANAS ARNOLDAS BOBELIS sunkios ligos palaužtas mirė savo namuose š. m. balandžio 23 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1931 m. gegužės 3 d. Kaune.

 

Nuliūdę liko: žmona Danutė, sūnus Vaidotas su žmona Debra, duktė Rasa su vyru Ross Brittain, sūnus Darius su žmona Cathleen ir duktė Lina su vyru Gregory Carman, Jr.; anūkai Gregory ir Emily Carman, Aleksandra Brittain, Antanas ir Darius Bobeliai, brolis Sigitas su žmona Guoda, dukterėčios Daiva ir Rūta Puškorienė su šeima bei daug giminių Lietuvoje.

 

Velionis nuėjo netrumpą gyvenimą kelią: buvo Korėjos karo veteranas, baigęs elektros inžineriją City College of NY, 36 metus dirbo Brooklyn Union Gas kompanijoje, Principal Engineer ir Chief Scientist RD&D skyriuje. Kaip American Gas Association konsultantas skaitė paskaitas ne tik JAV, bet ir užsienyje, taip pat skelbė savo straipsnius spaudoje. Nuo jaunystės dalyvavo lietuviškoje veikloje: buvo skautas, priklausė Kultūros židinio NY administracijai.

 

Po šv. Mišių Our Lady of Lourdes bažnyčioje buvo palaidotas Long Island National kapinėse Farmingdale, NY. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Antaną Bobelį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-20 (M)
  2018-04-28 (A)

ALGIMANTAS K. LANDSBERGIS


A † A ALGIMANTAS K. LANDSBERGIS mirė 2018 m. balandžio 20 d. Gimė 1929 m. vasario 11 d. Lie­tuvoje. Gyveno Upper Marlboro, MD. Nuliūdę liko: žmona Teresė, sūnus Andrius su žmona Sharon ir sūnumis Jake ir Brady, sūnus Liudas, sesuo Gražina Ercienė ir šeima, a. a. brolio Algirdo šeima, svainė Gintarė Ivaškienė ir šei­­ma, kiti giminės ir artimieji JAV ir Lietuvoje.

 

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos balandžio 28 d., šeštadienį, 10:30 val. r. Holy Family Catholic Church, Mitchel­lville, MD. Birželio 9 d. velionis bus palaidotas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolijos Dangaus vartų kapinėse, Put­nam, CT. Vietoje gėlių prašome aukoti Dainavos stovyklos fondui (Camp Dainava Foundation – 4013 Williams St., Downers Grove, IL 60515 arba www.campfoundation.org). Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-16 (M)

DANUTĖ J. BALSIENĖ ŠTURMAITYTĖ


Mūsų mylima Mamytė ir Močiutė A†A DANUTĖ J. BALSIENĖ ŠTURMAITYTĖ po sunkios ir trumpos ligos mirė 2018 m. balandžio 16 d. Mississauga, Ontario, Kanadoje, būdama 92 metų. Gimė 1925 m. gegužės 13 d. Šeštokuose, Lietuvoje. Gyveno Mississauga, Ontario, Kanadoje, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Velionė buvo žmona a. a. Adolfo Balsio. Nuliūdę liko: duktė Nemira Gordon su vyru Charles Houston, Kanadoje; sūnus Saulius su žmona Monica; anūkai Andrius su žmona Nora ir Tomas su žmona Sarah; taip pat Laima Bildušienė su vyru Leonu Tyler, Texas; kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

 

Šv. Mišios už velionės sielą buvo aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje. Po šv. Mišių velionė buvo palydėta į Šv. Jono lietuvių kapines, Mississauga, Ontario ir palaidota šalia savo vyro a. a. Adolfo Balsio ir tėvų Julijos ir Bernardo Štrumaičių. Ilsėkis ramybėje, mylima Mamyte. Dievulis pasišaukė. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-13 (M)
  2018-04-19 (A)

DANUTĖ NORKAITYTĖ


2018 m. balandžio 13 d. mirė A†A DANUTĖ NORKAITYTĖ. Atsisveikinimas su velione vyks balandžio 19 d., ketvirtadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionės bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Liūdi šeima ir artimieji.

 

Daugiau informacijos suteiks David Gaidas, tel. 708-974-4410.