CENTRAS - Mirtiespuslapis 21

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2018-03-08 (A)

MARY H. WEBER (KUKŠTA)


A†A MARY H. WEBER (KUKŠTA) mirė Čikagos priemiestyje, sulaukusi 88 metų amžiaus. Nuliūdę liko: mylimi vaikai Laura (vyras Thomas) Reddy ir John (žmona Lydia), anūkai Michael, Steven, Alex ir Angela, brangi sesuo Lucy Lietuvoje. A. a. Mary buvo žmona a. a. Norbert Weber M.D. Daug metų jie kartu dirbo dr. Norbert Weber medicinos kabinete. Mary Weber priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.

 

Atsisveikinimas su velione vyks kovo 8 d., ketvirtadienį, nuo 8:30 val. r. iki 10:30 val. ryto Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. Po atsisveikinimo 10:30 val. ryto velionė bus palydėta į Incarnation Church, 5757 W. 127th St., Palos Heights, IL, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Visi pažinoję velionę kviečiami dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Prisiminimais ir mintimis galite pasidalinti laidojimo namų internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-03-02 (M)
  2018-03-07 (A)

AGNIETĖ PRAČKAILIENĖ-BIGELIENĖ TAMOŠAUSKAITĖ


A†A AGNIETĖ PRAČKAILIENĖ-BIGELIENĖ TAMOŠAUSKAITĖ gimė 1920 m. balandžio 19 d. Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Šaukėnuose. Mirė 2018 m. kovo 2 d. North Riverside, IL. Gyveno North Riverside, anksčiau Cicero, IL ir Three Oaks, MI. Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas Pračkaila, dukterys Ann ir Aldona Pračkailaitės; podukra Jūratė Silverman su vyru Charles; posūnis Ramūnas Bigelis ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Agnietė buvo žmona a. a. Leono Pračkailos ir žmona a. a. Vinco Bigelio. Priklausė Sisters of St. Casimir Auxiliary.

 

Velionė bus pašarvota kovo 7 d., trečiadienį, 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 15th St. Ir 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Sisters of St. Casimir Auxiliary. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-28 (M)
  2018-03-06 (A)

JULIA BUBINIENĖ JUSEVIČIŪTĖ


A†A JULIA BUBINIENĖ JUSEVIČIŪTĖ mirė 2018 m. vasario 28 d., Palos Park, IL, sulaukusi 98 metų. Gimė 1920 m. birželio 7 d. Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL. Nuliūdę liko: duktė Ruth Novak, sūnus Walter Songaila su žmona MaryAnn; anūkai Sarah Norvilienė su vyru Tom, Laura Songaila, Chuck Fineout ir Denis Novak; 2 proanūkai, 2 pro-proanūkai ir kiti giminės Lietuvoje. Julia buvo žmona a. a. Kazimiero ir uošvienė a. a. Victor Novak.

 

Velionė bus pašarvota antradienį, kovo 6 d., 9 val. ryto Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Julia bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-27 (M)
  2018-03-03 (A)

PETRAS ALEKSA


Dailininkas, skulptorius A†A PETRAS ALEKSA mirė 2018 m. vasario 27 d. Gimė 1924 m. rugsėjo 12 d. Ėjučiuose, netoli Kražių, Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1949 m., pastaruoju metu – Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Laima (Radzytė), sūnus Lucius su žmona Kathy, sūnus Vainis su žmona Laima, dukra Gailė (Leipienė) su vyru Edvardu, sūnus Jonas su žmona Diane, anūkai Paulius, Nerijus, Marius, Mikutis, Vilija, Abby, Nida, Gilius, taip pat brolis Vytautas Lietuvoje bei svainiai Aldona ir Algis Vaičiūnai, jų vaikai Vaidotas su Žibute, Darius su Vita, Ramonos šeima ir Andrius Kanadoje. A. a. Petras baigė mokslus Illinois Institute of Technology (IIT), vėliau studijavo Art Institute. Jis suprojektavo Čikagos Jėzuitų koplyčios altorių, buvo Jaunimo centro Čiurlionio galerijos direktorius, Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos (Lithuanian Library Press) vedėjas, mylintis vyras, tėvas ir senelis.

 

Atsisveikinimas su velioniu įvyks kovo 3 d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL 60439), kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-27 (M)
  2018-03-07 (A)

JONAS LUKAS-LUKAITIS


A†A JONAS LUKAS-LUKAITIS 2018 m. vasario 27 dieną gailestingasis Dievas pasišaukė jį į savo dangiškuosius namus. Jonas gimė 1911 m. gruodžio 30 d. Klaipėdoje (tuo metu Memel, Vokietija) Jono ir Marės (gim. Lankutis) Lukaičių šeimoje. Mokėsi Verslo mokykloje Kaune ir Karaliaučiuje. Tarnavo Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. 1938 m. gruodžio 26 d. vedė Margaretą Bertulaitytę. Santuoką Dievas palaimino dukrų Waltraud-Valdovės ir Kristinos bei sūnaus Henry-Gintaro gimimu.

 

Po karo 1949 m. šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Velionis dirbo valstybiniu auditoriumi. 1978 m. šeima persikraustė gyventi į Floridą. Žmona Margareta mirė 1998 m. rugpjūčio mėnesį. Paskutiniuosius kelerius savo gyvenimo metus Jonas gyveno pas sūnų Henry Charlotsville, VA. Dukros Waltraud ir Kristina jau anksčiau buvo pašauktos Viešpaties Dievo į amžinybės namus.

 

Liūdesyje liko: sūnus Henry (Patricia) Lukas; anūkai – John David Moore, Wellington Moore, Erick Moore, Robert Moore, Da- vid Karlson, Evie Karlson, Mark Lukas, Laura Lukas, William Lukas; proanūkiai – John David Jr. Moore, Maz ir Nathaniel Moore, Aden, Brendan ir Cedra Karlson, Edie, Charlie ir Greta Lukas. O taip pat – brolis Jurgis Lukaitis su šeima Iowa valstijoje.

 

Laidotuvių pamaldos vyko kovo 7 d. 10:30 ryte Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje. Pamaldas vedė kun. dr. Valdas Aušra. Velionis palaidotas Betanijos kapinėse, Justice, IL šalia savo žmonos ir kitų giminių. Prisiminkite a. a. Joną Luką-Lukaitį savo maldose ir mintyse Artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-21 (M)

GINUTIS (GENIUS) PROCUTA


A†A GINUTIS (GENIUS) PROCUTA mirė vasario 21 d. Toronto ligoninėje, sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimė 1933 m. lapkričio 11 d. Vilkaviškyje Antano ir Aleksandros (Kulpaitė) Procutų šeimoje. Gyveno Naujoje Zelandijoje, Čikagoje ir Kanadoje. Nuliūdę liko: žmona Dalia, duktė Eglė, anūkai Antoine (Antanas) ir Julien (Julius), brolis Vaclovas Viktoras, daug giminių Lietuvoje, Naujoje Zelandijoje, Australijoje, Anglijoje ir Amerikoje. Velionio mylimas tėvelis mirė dar 1945 metais. 1949 m. Ginutis su mama ir broliu atvyko į Naująją Zelandiją Čia jis susipažino su būsimąja žmona Dalia (Pečiulaityte), taip pat pabėgele iš Lietuvos. 1963 metais Ginutis ir Dalia persikėlė gyventi į Čikagą, kur gimė jų duktė Eglė. 1971 m. šeima pastoviai apsigyveno Kanadoje, kur Ginutis profesoriavo University Ottawa, socialinių mokslų fakultete. Vėliau jis įsigijo knygų parduotuvę Toronte. Nors Lietuvą paliko būdamas 10 metų amžiaus, jis buvo ištikimas savo tėvynei ir aktyvus baltų bendruomenių narys Baltijų visuomenių narys Naujoje Zelandijoje, Amerikoje bei Kanadoje. Per 40 metų Ginutis paaukojo daugiau negu 10 000 įvairių knygų Lietuvos mokslinėms ir viešosioms bibliotekoms, įskaitant ir 5 000 tomų dovaną Vilniaus universiteto bibliotekai. 2017 m. vasario 16-tąją Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ginutį ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kr žiumi. Laidotuvės buvo privačios. Jo atminimui šeima prašo aukoti Ginučio Procutos knygų fondui (gofundme.com/ginutisprocuta), kad toliau būtų tęsiama parama Lietuvos bibliotekoms. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-17 (M)
  2018-02-23 (A)

RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS


A†A RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS mirė vasario 17 d. Gyveno Lockport, IL. Gimė 1930 m. lapkričio 17 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Nuliūdę liko: žmona Donata, sūnus Viktoras su žmona Vida, sūnus Stepas su žmona Živile, anūkai – Jurgis, Vaiva, Algis, Tomas, Erikas, Lina ir Rytė ir giminės. Velionis buvo a. a. Arūno ir a. a. Vytauto brolis. Vyr. skautininkas, skautas vytis, sportininkas/treneris ir „Dainavos” ansamblio narys.

 

Velionis bus pašarvotas vasario 23 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439 kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, pažįstamus ir draugus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-17 (M)
  2018-02-23 (A)

RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS


A†A RAMOJUS PETRAS PUODŽIŪNAS mirė vasario 17 d. Gyveno Lockport, IL. Gimė 1930 m. lapkričio 17 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Nuliūdę liko: žmona Donata, sūnus Viktoras su žmona Vida, sūnus Stepas su žmona Živile, anūkai – Jurgis, Vaiva, Algis, Tomas, Erikas, Lina ir Rytė ir giminės. Velionis buvo a. a. Arūno ir a. a. Vytauto brolis. Vyr. skautininkas, skautas vytis, sportininkas/treneris ir „Dainavos” ansamblio narys.

 

Velionis bus pašarvotas vasario 23 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439 kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, pažįstamus ir drau- gus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-14 (M)

JURGIS A. BOBELIS


A†A JURGIS A. BOBELIS mirė 2018 m. vasario 14 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Glastonbury, CT. Nuliūdę liko: duktė Rasa su vyru dr. Frank Andrews, duktė Sigita su vyru Willard F. Pinney, Jr., sūnus Viktoras, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Velionis buvo vyras a. a. Elenos ir tėvas a. a. sūnaus George. Laidotuvės privačios. Viešpatie, globok mūsų brangų Tėvą. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-14 (M)

GRAŽINA ELENA KENTER- KNYSTAUTAITĖ


A†A GRAŽINA ELENA KENTER- KNYSTAUTAITĖ mirė š. m. vasario 14 d. savo namuose, sulaukusi 95 metų amžiaus. Gyveno Danbury, CT. Gimė 1922 m. rugsėjo 9 d. Kėdainiuose, Lietuvoje, Zigmo ir Marijos (Rinkevičiūtės) Knystautų šeimoje. Nuliūdę liko: sūnūs Victor su žmona Kathleen (Guilford, CT), Yunus (Miami, FL) ir Almus su žmona Andrea (Kingston, NH), sesuo Aldona Bigauskas (Toronto, Ontario, Canada); 6 anūkai, sūnėnai bei dukterėčios. A. a. Gražina buvo žmona a. a. dr. Ali Kenter. Velionė buvo daktarė, baigė mokslus Vokietijoje. Atvykusi į Ameriką ilgus metus dirbo anesteziologe Clevelando klinikoje. Daugelį metų talkino savo vyrui jo medicinos kabinete. Išėjusi į pensiją labai mėgo kurti gėlių puokštes, priklausė Danbury Garden Club ir International Club. Laidotuvės privačios. Pareikšti užuojautą šeimai ir uždegti simbolinę žvakutę galite apsilankę tinklalapyje www.cornellmemorial.com. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Cornell Memorial Home, tel. 203-748-4833.