CENTRAS - Mirtiespuslapis 29

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-12 (M)
  2017-09-16 (A)

JONAS PLEIRYS


Mylimas vyras, tėvas, senelis ir prosenelis A†A JONAS PLEIRYS žemišką kelionę užbaigė 2017 m. rugsėjo 12 d. savo namuose, Chicago, IL. Gimė 1924 m. lapkričio 22 d. Biržų rajone, Saločiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Valeria (Velavičiūtė); dukros: Virginia su vyru Petru Jokubausku, Julytė su vyru Vytu Kasniūnu, Vida Bartašiu (a. a. Ray Bartašius), Alda su vyru Šarūnu Brakausku; anūkai: Erika Jokubauskas su vyru Dariumi Lalu, Laura (Jokubauskas) su vyru Tomu Rupinsku, Vytas Kasniūnas III su žmona Tracy, Nina Kasniūnas, Lisa, Justinas ir Andrius Bartašius, Victor ir Krista Brakauskas; proanūkai: Aven Kasniūnas, Gabriel Lalas, Benjamin Rupinskas; sesuo Lietuvoje Vida (Pleirys) Krencienė su vaikais ir jų šeimomis; žmonos sesuo Aldona Andrijonienė (Chicago, IL) su dukromis ir jų šeimomis. Atsisveikinimas su a. a. Jonu vyks rugsėjo 16 d., šeštadienį, nuo 11:30 val. ryto iki 12:30 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa- rapijai, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-31 (M)
  2017-09-07 (A)

DANGUOLĖ MILAITYTĖ VITKIENĖ, D.D.S.


A†A DANGUOLĖ MILAITYTĖ VITKIENĖ, D.D.S. paliko šį pasaulį 2017 m. rugpjūčio 31 d. Gimė 1930 m. balandžio 2 d. Gyveno Palos Heights, IL. Liūdintys liko: vyras Aleksas, sūnūs Paulius ir Raimundas bei toli po plačiąją Ameriką pasklidę penki vaikaičiai: Aras, Rytas, Kęstutis, Dovilė ir Aleta. Gimė Šiauliuose, Mykolo ir Marijos Milaičių šeimoje. Su šeima paliko gimtuosius namus 1944 m. Užaugo ir subrendo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Lankė gimnaziją Seligenstadt b. W. lietuvių stovykloje. Ten palaidojusi savo mylimą motiną, Danguolė su tėvu ir jaunesniuoju broliu į Ameriką atvyko 1949 m. Čia 1953 m. sukūrė šeimą. Sulaukė dviejų sūnų. Vaikams sulaukus paauglystės amžiaus, grįžo prie nutraukto mokslo. 1970 m. baigė odontologiją, įgydama Doctor of Dental Surgery laipsnį. Ilgus metus dėstė Illinois College of Dentistry kaip klinikinė asistentė profesorė. Buvo endodontikos klinikų direktorė. Iš aktyvios praktikos pasitraukė 1999 metais. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 8:45 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionę į Amžinybę. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-29 (M)
  2017-09-15 (A)

JUOZAS ŠULAITIS


A † A JUOZAS ŠULAITIS gimė 1921 m. birželio 29 d. Lietuvoje. Mirė 2017 m. rugpjūčio 29 d. St. Petersburg, FL. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau LaGrange Park, IL ir Cice­­ro, IL. Nuliūdę liko: duktė Dalia Remienė su vyru Edmundu; brolis Edvardas (Cicero, IL), kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Juozas buvo vyras a. a. Aldonos Balčiūnaitės. Priklausė Lithuanian American Club, St. Petersburg, FL. Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 15 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, Marquette Park, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lithuanian American Club, 4880 46th Ave. N., St. Petersburg, FL, 33714. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-25 (M)
  2017-08-30 (A)

VIKTORAS MAKIEJUS


A † A VIKTORAS MAKIEJUS mirė 2017 m. rugpjūčio 25 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Crown Point, Indiana. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Nijolė, sūnūs Leonas ir dr. Raimundas, duktė Rita, 4 anūkai ir dvi proanūkės. Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 30 d., trečiadienį, nuo 2 val. p. p. iki 9 val. v. Elmwood laidojimo namuose, 11300 W. 97th Lane, St. John, IN 46373. Laidotuvės vyks rugpjūčio 31 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo na­mų 9:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Michael the Ar­chan­gel bažnyčią (1 Wilhelm Str. Schererville, Indiana), kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Viktoras bus palaidotas St. Michael kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-19 (M)
  2017-08-26 (A)

RAIMUNDAS GINIOTIS


Mylimas vyras, brolis ir dėdė A†A RAIMUNDAS GINIOTIS žemišką kelionę užbaigė 2017 m. rugpjūčio 19 d., Rush Medical Cen- ter, Chicago, IL. Gimė 1954 m. vasario 19 d. Toronto, Ontario. Gyveno Three Oaks, MI, anksčiau Cicero ir Alsip, IL. Raimundas buvo sūnus a. a. Jono ir Kazimieros (Ašoklytės). Raimundas atvyko į Ameriką būdamas vaikas, jį su meile užaugino jo dėdė a. a. Augustinas Ašoklis su žmona Anna. Nuliūdę liko: žmona Vida (Neniūtė), sesuo Gražina (Joseph) Cieply, Riverside, IL, brolis Victoras (Janet) Giniotis, Aurora, Ontario, žmonos sesuo Birutė (Miliauskaitė) Campagna, Three Oaks, MI bei jų vaikai su šeimomis. Raimundas buvo a. a. Prano ir a. a. Marijos (Marytės) Nenius mylimas žentas. Rugpjūčio 26 d. St. Mary of the Assumption Church, Three Oaks, MI šeima dalyvavo šv. Mišiose už jo sielą. Laidojimo apeigos buvo privačios. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-18 (M)
  2017-08-23 (A)

VYTAUTAS VIRKAU


Menininkas, botanikas A † A VYTAUTAS VIRKAU mirė 2017 m. rugpjūčio 18 d. Gimė 1930 m. kovo 1 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: sesuo Henrieta Vepštienė, dukterėčia Indrė Vepš­tas, sūnėnas Linas Vepštas. Laidotuvės (atsisveikinimas) 2017 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienį, 11 val. r. Lietuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Jus­ti­ce, IL. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-15 (M)
  2017-08-26 (A)

GILMA MARIA GUNDA ELEKSIS


A † A GILMA MARIA GUNDA ELEKSIS (Buntinaitė) mirė 2017 m. rugpjūčio 15 d. savo namuose Wheeling, IL, sulau­kusi 88 metų amžiaus. Velionė gimė 1928 m. gruodžio 29 d. Žardėje, Klaipėdos krašte, Viliaus Jurgio Buntino ir Trudės Juzaitytės-Bun­tinienės šeimoje. Amžinybėje ją pasitinka tėvai, sesuo Margarita Rūta Bunti­naitė ir brolis Gervydas Ansas Buntinas. Giliame liūdesyje lieka: vyras Henry Eleksis, dukra Gunda (Clif­ford) Maser, sūnus Arvidas (Margaret) Eleksis, anūkai Mar­­ty­nas (Lucy) Maser, Nicholas Eleksis ir Lauren Eleksis, sesuo Al­do­na Buntinaitė, broliai Ramūnas (Lilija) Buntinas ir Marty­nas (Rūta) Buntinas su šeimomis bei daug  giminių ir artimųjų Lie­tu­voje, Vokietijoje, Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas vyks 2017 m. rugpjūčio 26 d., šeštadienį, nuo 10 val. ryto Lie­tu­­vių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129  Wolf Rd. Wes­­tern Springs, IL 60558. Gedulingos pamaldos 12 val. p. p. Kvie­­čiame dalyvauti atsi­svei­kinime, gėlių prašome nesiųsti. Palai­doji­mo apeigos privačios. Nuliūdusi šeima.                                                                          

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-14 (M)
  2017-08-26 (A)

JUZĖ KROKIENĖ (Barauskaitė)


A†A JUZĖ KROKIENĖ (Barauskaitė) mirė 2017 m. rugpjūčio 14 d. Philadelphijoje, PA. Gimė 1924 m. balandžio 11 d. Telšiuose, Žemaitijoje. Nuliūdę liko: dukros Ramunė, Jūratė, Danutė ir Rasa, žentas Rimantas, anūkai: Saulius, Aidas, Šarūnas, Rasytė, Gintautas ir Gaja bei jų šeimos; Justinas, Leonardas ir Annie, giminės Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Juzė Krokienė buvo a. a. Broniaus Krokio žmona. Juzė baigė Telšių gimnaziją ir lankė Vilniaus universitetą. Gyvendama dipukų stovyklose amerikiečių zonoje baigė Marburgo universitetą, kur sutiko būsimą vyrą Bronių Krokį. Sukūrė šeimą Rochesteryje, New York ir prisidėjo prie šv. Jurgio parapijos veiklos. 1983 m. su vyru persikėlė į Philadelphiją padėti auklėti anūkus. Savo pavyzdžiu mokė mus visus kantrybės, kuklumo ir meilės. Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. nuo 10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1911 Wallace Street, Philadelphia, PA 19130. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. r., po jų vyks laidotuvės. Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Andriejaus parapijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”, PO Box 381, Downers Grove, IL, vvm@childgate. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-14 (M)

ALGIRDAS ČEPĖNAS


Mūsų mylimas brolis ir dėdė A † A ALGIRDAS ČEPĖNAS mirė š. m. rugpjūčio 14 d. Gimė Lietuvoje 1923 m. balandžio 23 d. Liūdesyje liko: brolis Vytautas ir brolienė Aldona, jų vaikai Gintaras, Nijolė, Dalia bei Rima ir jų šeimos. Lietuvoje liko brolis Povilas ir Elena, jų vaikai Kęstutis ir Vy­tau­tas su šeimomis, brolis kun. Juozas ir daug kitų artimų gi­mi­nių. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-13 (M)
  2017-08-19 (A)

ELENA DECKYS


A † A ELENA DECKYS, M.D. mirė 2017 m. rugpjūčio 13 d. Gimė Lietuvoje, Meldučiuose, Juozo Šukio ir Agotos Mikola­jūnaitės-Šukienės šeimoje. Buvo septintoji aštuonerių vaikų šei­moje. Jos broliai Juozas, Antanas, Balys, Jonas ir Kazys bei sese­rys Ona ir Zosė jau mirę. Nuliūdę liko sūnus Algis su žmona Terri ir anūkė Nicoletta. 1944 m. Elena kartu su broliu Kaziu paliko Lietuvą. 1949 m. Vokietijoje ji ištekėjo už Evaldo Deckio. Abu – Elena ir Evaldas – 1950 m. baigė medicinos mokslus Miuncheno Ludwig Maximilian universitete. Jų išvykimu į Ameriką pasirūpino dr. McPhedran ir jo žmona, vadovavę Quaker bibliotekai, kurioje pokario metais dirbo Elena. Pastaruoju gyvenimo laikotarpiu artimas Elenos draugas buvo  a. a. dr. W. David Steed. Elena stažavosi ir atliko praktiką iš psichiatrijos Wilmington, Delaware bei Philadelphijos apylinkių ligoninėse. Ji įsigijo me­dikės licenciją dirbti keliose valstijose. Elena buvo  įvairių Illinojaus valstijos ligoninių gydytoja ir Northwestern medicinos mokyklos profesorė. Ji gerai žaidė tenisą ir apkeliavo nemažai pasaulio. Atsisveikinimas su velione vyks rugpjūčio 19 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse, Justice, IL. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700.