CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-13 (M)
  2017-04-19 (A)

EDVARDAS SEIBUTIS


A † A EDVARDAS SEIBUTIS. Mirė 2017 m. balandžio 13 d. Homer Glen, IL. Gimė 1923 m. liepos 31 d. Chicago, IL. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: duktė Irena Krutulienė su vyru Arūnu, duktė Regina Sarno su vyru Ron, duktė Luci Morgan su vyru Dick, duktė Vida Lieponienė su vyru Petru, anūkai Deana LaSpisa su vyru Salvatore ir Andrew Sarno, proanūkis Luca LaSpisa ir a. a. svainės Bronės Valavičienės šeima. A. a. Edvardas buvo vyras a. a. Levutės Skripkauskaitės. Velionis bus pašarvotas balandžio 19 d., trečiadienį, nuo 9 val. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 E. 127th St, Lemont, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvese. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2017-04-12 (A)

VERONICA (MURPHY) ir JUOZAS ŽEMGULYS


A † A VERONICA (MURPHY) ir JUOZAS ŽEMGULYS. Velioniai buvo ilgamečiai River Forest gyventojai. Giliame liūdesyje liko: vaikai Joseph G., Paul su žmona Lisa; Vincent ir Andrea su vyru John Monnier; sesuo Mary Amato su vyru Sam; vaikaičiai Justin, Alena, Alexander, Jeremy, Leah, Victor ir Nora. A. a. Juozas buvo brolis a. a. Eglės Narbutis, a. a. Živilės Mc-Polis, a. a. Redos Žemgulys ir a. a Julijos Žemgulys. A. a. Veronica buvo sesuo a. a. Patricia Murphy. Veronica ir Juozas bus pašarvoti trečiadienį, balandžio 12 d. nuo 9 val. ryto St. Vincent Ferrer bažnyčioje, Lathrop ir North Ave., River Forest, Illinois, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jų sielas. Po Mišių velioniai bus palaidoti Queen of Heaven kapinėse. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti „Food for the Poor” (www.foodforthepoor.org/Donate), Lietuvių Fondui (www.lithuanianfoundation.org/donations) arba Father Michael Kyte Building Fund, St. Vincent Ferrer Church, 1530 Jackson Ave., River Forest, IL. 60305. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Drechler, Brown and Williams Funeral Home, tel. 708-383-3191 arba www.drechlerbrownwilliams.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-10 (M)
  2017-04-22 (A)

SESUO SALVATORE CIUCKYTE, SSC


A † A SESUO SALVATORE CIUCKYTE, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. balandžio 10 d., sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus. Seselė Salvatore dėstė pradinėse mokyklose Illinois, Indiana, California, Pennsylvania, Florida, Massachusetts, New Mexico ir Ohio valstijose. Ji taip pat buvo pastoralinė patarnautoja Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo, Brighton Park, IL ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Chicago, IL bažnyčiose. Nuliūdę liko: dukterėčia Milda su vyru Rimu Klimavičiai, giminės Mileta Kemežienė ir Jolita Žemaitienė, brolienė Aldona Ciuckis, daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje. A. a. Salvatore buvo duktė a. a. Konstancijos ir Povilo Ciuckių, sesuo a. a. penkių brolių ir a. a. trijų seserų. Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 22 d. nuo 10 val. ryto iki 11:15 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už seselės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys. Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-06 (M)
  2017-04-12 (A)

SESUO ANGELINE JURONIS, SSC


A † A SESUO ANGELINE JURONIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. balandžio 6 d., sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Sesuo Angeline patarnavo mitybos sektoriuose Illinois, Pennsylvania ir Nebraska valstijose. Nuliūdę liko sūnėnai Richard (Carol) Uronis ir John Uronis, gyvenantys Yarmouth, Massachusetts. Velionė buvo duktė a. a. Suzanne ir a. a. Peter Juronis, sesuo a. a. Alex Yuronis ir a. a. Frank Euronis. A. a. Angeline buvo pašarvota trečiadienį, balandžio 12 d. nuo 10:30 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Angeline palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys. Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-03 (M)
  2017-04-28 (A)

RITA RAMINTA JELIONYTĖ


Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos ligos Evanstone, St. Francis ligoninėje, 2017 m. balandžio 3 d. Amžinybės slenkstį peržengė mūsų brangi dukra ir sesuo A † A RITA RAMINTA JELIONYTĖ. Gimė 1957 m. lapkričio 11 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Sofija Rimavičiūtė-Jelionienė, sesuo Virginija Guoda Mohsini, jos vyras Tariq ir jų vaikai Sanya ir Remy, dėdienė Irena Rimavičienė su šeima, tetos Olga Kačinskienė ir Sonia Untulienė su šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Rita Raminta buvo duktė a. a. Adolfo Leono Jelionio. Ji buvo baigusi Columbia College Čikagoje, Kr. Donelaičio Aukštesniąją mokyklą ir dvejus metus studijavo Pedagoginiame Lituanistikos institute, priklausė Lietuvių skautų sąjungai ir Lietuvos Dukterų draugijai. Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, balandžio 28 d. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Lankymas nuo 10 val. ryto. Po šv. Mišių. Rita Raminta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Velionės atminimui vietoje gėlių prašome aukoti Camp Rakas – Lithuanian Scouts arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-27 (M)
  2017-03-30 (A)

VIOLETA DAMARACKAITĖ KARALIS


A † A VIOLETA DAMARACKAITĖ KARALIS. 2017 m. kovo 27 d. amžinybėn iškeliavo Violeta Karalis, mylinti ir mylima a. a. Česlovo žmona, atsidavusi sūnaus Arūno Mama, brangi Janinos Marcinkevičienės sesuo, stiprybės šaltinis ją supusiems žmonėms. A. a. Violeta gimė 1954 m. liepos 5 d. Kaune. 1976 m. buvusiame Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus statybininko kvalifikaciją ir 1978 m. atvyko į Čikagą, kur įsidarbino Sargent Lundy kompanijoje. 1985 m. persikėlė gyventi į Lemont, ten ilgus metus dirbo Montesori darželyje ,,Žiburėlis”, aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje, 4 metus dirbo administratore Pasaulio lietuvių centre. 2003 m. įsteigė savo verslą, kavinę ,,Traviata”, LLC, persikėlė į Lisle, kur 2007 m. atidarė ir iki 2015 m. sėkmingai vystė vietinių gyventojų ir iš toliau atvykusių lankytojų pamėgtą ledainę ,,Gelato”. A. a. Violeta iki paskutinės savo gyvenimo minutės kovojo su onkologine liga, dalino savo dėkingumą, meilę bei gyvenimo džiaugsmą aplink ją buvusiems žmonėms. Atsisveikinimas su  a. a. Violeta vyks ketvirtadienį, kovo 30 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Sothwest Hwy, Palos Hills. Penktadienį, kovo 31 d., 9 val. ryto velionė bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Violeta bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

www.palosgaidasfh.com arba tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-26 (M)
  2017-03-31 (A)

Dr. ANTANAS RAZMA


Lietuvių Fondo steigėjas, mylimas vyras, tėvas, senelis A † A Dr. ANTANAS RAZMA užbaigė žemišką kelionę 2017 m. kovo 26 d. savo namuose, Burr Ridge, IL. Gimė 1922 m. birželio 20 d. Visvainių km., Platelių valsč., Kretingos apskr. Liko liūdėti: žmona Alė (Antanaitytė), sūnus dr. Antanas Gintaras su žmona Asta, sūnus dr. Edmundas Petras su Danute Balčiūnaite, podukra Ramona Stephens-Žemaitienė su vyru Alexiu, anūkai Alexa, Andrius, Gabrielė, Emilija, Lana Razmos ir Aurelius Žemaitis. A. a. brolio Kazio šeima: žmona Danuta, dukterys Kristina, Teresė ir Elena, sūnus Casey su šeimomis, dukterėčia Birutė Tomonis su vyru Ryčiu ir dukra Gabriele; sūnėnai Lietuvoje: Antanas, Kazys ir Romas Pakalniškiai su šeimomis, pusbrolis Saulius Razma su žmona Leokadija Lietuvoje, svainis Faustas Antanaitis su žmona Onute, dukterys Kristina Buntinienė ir Jennifer McCarthy su šeimomis, sūnėnas dr. Petras Kisielius su žmona Daiva ir šeima, dukterėčia Jolita Narutienė su vyru Vytu ir šeima, svočia Elena Motušienė, giminaitis Valis Razma su šeima. A. a. Antanas Razma bus pašarvotas penktadienį, kovo 31 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St, Lemont, IL. Laidotuvės įvyks balandžio 1 d., šeštadienį. 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių a. a. Antanas Razma bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fonde veikiančiam Lietuvių Fondo steigėjo dr. Antano Razmos fondui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti jį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-09 (M)
  2017-03-15 (A)

POVILAS R. TAUTVAIŠAS


A † A POVILAS R. TAUTVAIŠAS. Gimė 1944 m. birželio 4 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Mirė 2017 m. kovo 9 d. Hinsdale, IL. Gyveno Indian Head Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Betty Traut Tautvaišienė; mama Monika Liutkutė Krikščiūnienė ir tėvas a. a. Povilas Tautvaišas; brolis Mykolas; svainė Margaret Aitken su vyru Thomas, švogeris John Traut su žmona Georgina; svainė Maryanne Traut su vyru a. a. Bernard; švogeris James Traut su žmona Patti; pusseserė Marie Stankiewicz su vyru Dennis; pusseserė Nora Gylienė su vyru Sauliumi; pusbrolis Antanas Kazakevičius su žmona Tina; pusseserė Angela Kazakevičiūtė su vyru a. a. William Mehrtens; pusbrolis Mark Shimkus su žmona Lisa; daug sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje. A. a. Povilas R. Tautvaišas bus pašarvotas trečiadienį, kovo 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 8:30 val. vakare Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemonte. Religinės apeigos vyks ketvirtadienį, kovo 16 d. 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-06 (M)
  2017-03-13 (A)

JUZĖ SAKEVIČIENĖ KURAITYTĖ


A † A JUZĖ SAKEVIČIENĖ KURAITYTĖ. Mūsų mylima Teta Juzė mirė 2017 m. kovo 6 d., Chicago, IL. Gimė 1923 m. vasario 14 d. Šiluvoje, Lietuvoje. Jos tėveliai a. a., Tomas Kuraitis ir a. a. Sofija Pociūtė. Velionė buvo žmona a. a. Juozo Sakevičiaus, sesutė a. a. Kazės Kuraitytės (Amerikoje, ir kitų a. a. brolių ir seserų Lietuvoje). Nuliūdę liko giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Ypatingai liūdi Dainos ir Rimo Dumbrių šeima, kuri glaudžiai su Teta bendravo. A. a. Juzė bus pašarvota pirmadienį, kovo 13 d., nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto, Švč, Mergelės Marijos Gimimo parapjos bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave, Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 11 val. ryto. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-22 (M)

ALDONA AISTIENĖ GRAJAUSKAITĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2017 m. vasario 22 d. mirė A † A ALDONA AISTIENĖ GRAJAUSKAITĖ. Gimė 1921 m. Kaune, Lietuvoje. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. Ilgus metus dirbo Amerikos valdžios tarnyboje Washington, DC. Velionė buvo a. a. poeto Jono Aisčio žmona ir a. a. Mindaugo mama. Aldona rūpinosi Jono Aisčio literatūriniu palikimu, redagavo jo raštus ir uoliai dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime. Nuliūdę liko: sūnus Margiris su žmona Colleen, duktė Vakarė, seserys dr. Ona Gustainienė ir Virginija Gureckienė; anūkai Ada, Daina, Saulius, Eve, Henry ir Lucy; giminės ir artimieji Lietuvoje. Ilsėkis ramybėje. Prašome prisiminti Aldoną maldose. Liūdinti šeima.