CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-16 (M)
  2017-06-24 (A)

VYTAUTAS EDVARDAS KULIKAUSKAS


A†A VYTAUTAS EDVARDAS KULIKAUSKAS mirė 2017 m. birželio 16 d., Deerfield, IL, sulaukęs 84 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sesuo Irena, vaikai Victor Jr. ir Robert Kulikauskas su šeimomis. Velionis daugiau nei 40 metų dirbo biochemiku Cook County ligoninėje. Šv. Mišios už a. a. Vytautą Edvardą buvo aukojamos birželio 24 d. 4 val. po pietų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-16 (M)

ANTANINA LAURAITIENĖ SPURGYTĖ


A † A ANTANINA LAURAITIENĖ SPURGYTĖ mirė 2017 m. birželio 16 d. Naperville, IL. Gimė 1922 m. vasario 26 d., Lietuvoje, Vadoklių kaime. Gyveno Plainfield, IL, anksčiau LaGrange Park, IL ir Cicero, IL. Nuliūdę liko: dukros Kristina Lauraitytė, Egidija Rackow su vyru Richard, sūnus Linas su žmona Barb, 6 anūkai, 1 pro­anū­kis, brolis Jonas su žmona Rūta ir šeima bei kiti giminės. Laidotuvės privačios. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-14 (M)
  2017-08-04 (A)

VIOLETA SANDRA KUPRĖNAITĖ-JESSEN


A†A VIOLETA SANDRA KUPRĖNAITĖ-JESSEN mirė 2017 m. birželio 14 d. Shoreline, WA. Gimė 1950 m. spalio 13 d. Toronto, Ontario, Canada. Gyveno Shoreline, WA, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras dr. John Jessen, dukros Vita ir Lina, anūkė Hazel, mama Jadvyga Kuprėnienė, brolis Ričardas Kuprėnas su žmona Barbara ir šeima, sesuo Danutė Kuprėnaitė-Durbin su vyru David, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo duktė a. a. Zigmo Kuprėno. A. a.Violeta turėjo magistro laipsnį iš Audiology. Dirbo Cochlear implant srityje. Ji lankė Detroit muzikos konservatoriją ir mėgo skambinti pianinu. Priklausė Seattle, WA, Lietuvos Dukterų draugijai. Daugelį metų mokė tautinių šokių ir kartu su vyru ir dukrelėmis dalyvavo šokių šventėse. Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, rugpjūčio 4 d. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Pal. Jurgio Ma- tulaičio misijoje. Po šv. Mišių Violeta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Seattle Lietuvos Dukterų draugijai, c/o I. Gaurys, 22216 66 th. Ave. West, Mountlake, WA 98043. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi- šiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-12 (M)

ASTA JASIŪNIENĖ JONUŠAITĖ


Mūsų mylima motina ir močiutė A†A ASTA JASIŪNIENĖ JONUŠAITĖ mirė 2017 m. birželio 12 dieną, sulaukusi 93 metų amžiaus. Gimė 1923 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje, Šilutėje. Į Ameriką atvyko 1950 m., apsigyveno Čikagoje ir dirbo inžinerijos administracijoje daugiau nei 30 m. Išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Santa Monica, Californija. Giliai nuliūdę liko: dukterys Margareta, Audrey Albert su vyru Will; sūnus Leonardas; anūkė Katheryn Kritzberg; brolienė Ida Jonušaitienė ir daug dukterėčių bei sūnėnų. Velionė buvo sesuo a. a. Algirdo Jonušaičio, a. a. Gerdos Česienės ir a. a. Doros Geležienės. A. a. Asta Jasiūnienė Jonušaitė palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-11 (M)
  2017-09-30 (A)

MARY KRAUCHUNAS


A † A MARY KRAUCHUNAS mirė 2017 m. birželio 11 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1921 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje, jauniausia ir vienintelė mer­gaitė iš 8 vaikų. 1942 m. gavo mokytojos pažy­mėjimą ir dėstė antros klasės mo­kiniams. 1944 m. artėjant frontui su vyresniojo brolio šeima pabėgo į Vieną, kur dirbo Electrophysical Therapy Department, Vienna Ge­neral Hospital. Vėliau atvyko į Miuncheną, kur susipažino su bū­simu vyru Victor, o 1947 m. atvy­kusi į Ameriką už jo ištekėjo. 1949 m. jiems gimė sūnus Raymond. Mary 1961–1967 m. buvo Lietuvos moterų klubo Čikagos skyriaus prezidentė, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gil­dijos pirmoji pirmininkė ir Balzeko muziejaus direktorė. 1968–1990 m. dirbo JAV imigracijos ir natūralizacijos tarnybos įstaigoje, vertėja Cook County apygardos teismuose. Daug metų dirbo savanore Shriner’s vaikų ligoninėje, kur pa­dėdavo vaikams, atvykusiems iš Lietuvos chirurginėms operacijoms, jiems vertėjavo. Šio darbo ji nenutraukė net sulaukusi 80 metų. 1983 m. ji buvo paskirta Lietuvos garbės vicekonsule Čikagoje. Iš daugelio apdovanojimų vienas buvo iš­skirtinis – jį 1975 m. suteikė Immigrants Service League of the Travelers Aid Society of Metropolitan Chicago. Kiti – tai Čikagos lietuvių moterų klubo apdovanojimas (1994 m.), Balzeko muziejaus Mo­­terų gildijos apdovanojimas (1987 m.) ir Lietuvos Vyčių ap­dovanojimas (2002 m.). „Pioneer Press” leidykla ją pripažino iškiliausia metų savanore. 2003 m. Mary buvo priimta į Chicago’s Senior Ci­tizen’s Hall of Fame, o 2005 m. Balzeko muziejus ją pa­skelbė metų žmogumi. Mary Krauchunas visą savo gyvenimą pašventė lietuviškų tra­dicijų ir lietuviškos kultūros puoselėjimui bei dirbo žmonių lais­vės ir tautinės savivokos labui. Liūdesyje liko: sūnus Raymond su žmona Sharon, vaikaitė dr. Amber Krauchunas su vyru dr. Jeremy Bird ir vaikaitė Victoria Krauchunas. Velionės prisiminimui skirtos apeigos planuojamos rugsėjo 30 d. Lietuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL. Velionės atminimui aukas galima siųsti Balzeko lietuvių kul­tūros muziejui, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629. Nuliūdusi šeima.

 

Smith-Corcoran FH, tel. 773-736-3833

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-11 (M)
  2017-06-22 (A)

PETRONIA PETRAUSKAITĖ


A † A PETRONIA PETRAUSKAITĖ mirė 2017 m. birželio 11 d. Boca Raton, FL. Gimė 1918 m. birželio 11 d., Boston, MA. 46 metus išgyveno Deerfield Beach, FL, anksčiau Bingham­ton, NY. Nuliūdę liko: sūnėnas Julius Oreška su šeima Henrico, VA. Laidotuvės įvyks birželio 22 d., ketvirtadienį, 12 val. po pietų Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvau­­ti laidotuvėse. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-11 (M)
  2017-06-17 (A)

STEFANIA MILIAUSKIENĖ LEVUŠYTĖ


Mūsų brangi mama, močiutė, promočiutė A † A STEFANIA MILIAUSKIENĖ LEVUŠYTĖ užbaigė savo gyvenimo kelionę ir iškeliavo į Amžinuosius namus š. m. birželio 11 d., sulaukusi 92 metų. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. A. a. Stefania buvo dukra a. a. Juozo ir Anelės (Šulaitytės) Levušių, žmona a. a. Igno Miliausko, mama a. a. Rimvydo, sesuo a. a. Teresės Glambienės (vyras a. a. Justinas). Giliai nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Elena, anūkės Viktorija, Kristina ir Patricia; dukra Dalia Riley, anūkė Rebecca su vyru Jeff ir proanūkė Sybilla; anūkas Christopher ir dukra Rasa; a. a. sūnaus Rimvydo marti Judy su dukromis Anastasia ir Amber; brolis Jonas Levušis Lietuvoje su žmona Algida, dukterėčios Nijolė, Danutė, Audronė ir Laura; dukterėčia Irena Juškienė su vyru Steponu ir jų vaikai Alicia ir Andrius su šeimomis; sūnėnas Algis su žmona Loreta, kiti giminės Lietuvoje, artimieji ir draugai. Velionė priklausė Lietuvių Bendruomenei, Katalikių moterų sąjungai, Brighton Parko namų savininkų draugijai. A. a. Stefa buvo tikinti moteris. Mėgo gamtą, augino rožes, vykdavo uogauti, daug keliavo su savo šeima. Ypatingai džiaugės atostogomis Door County, WI, Sanibel, FL ir New Buffalo, MI. Ji mėgo megzti, nerti vašelių, lošti „tūkstantį”, gražiai rengtis. Velionė bus pašarvota penktadienį, birželio 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, birželio 17 d., 9 val. ryto, Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 4400 S. California Ave., Čikagoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Stefos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Švento Kazimiero kapinėse. Šv. Mišios už a. a. Stefanios sielą bus atnašaujamos ir Romoje, Italijoje. Mišias aukos Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo klebonas Manuel Durantes. Kviečiame giminės, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Mylėsime amžinai. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-10 (M)
  2017-06-14 (A)

NIJOLĖ BARONIENĖ NARBUTAITĖ


Mylima mama, sesuo, ir močiutė A † A NIJOLĖ BARONIENĖ NARBUTAITĖ mirė 2017 m. birželio 10 d. Lemont, IL. Gimė 1936 m. birželio 15 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Gintaras su žmona Becky ir dukrelėmis Amanda ir Melanie; sūnus Saulius; sesuo Jūratė Maurukienė su vyru Algiu ir jų šeima. A. a. Nijolė buvo žmona a. a. rašytojo Aloyzo Barono. Velionė bus pašarvota birželio 14 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 15 d. Iš laidojimo namų 9 val. r. velionė bus atlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 15th ir 50th Avenue, Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-09 (M)
  2017-06-13 (A)

HALINA BAGDONIENĖ TARULYTĖ


A † A HALINA BAGDONIENĖ TARULYTĖ mirė š. m. birželio 9 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1920 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: anūkai Andrius ir Diana. A. a. Halina buvo žmona a. a. Vaclavo. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Inc. Velionė bus pašarvota antradienį, birželio 13 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių. A. a. Halina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Dukterų draugijai, Inc. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-07 (M)
  2017-08-26 (A)

DANA IRENA ČERNIŪTĖ-GYLIENĖ


A†A DANA IRENA ČERNIŪTĖ-GYLIENĖ. Nuoširdžiai kviečiame prisijungti švenčiant Danos Černiūtės-Gylienės gyvenimą rugpjūčio 26 d., šeštadienį. Dana gimė 1930 m. spalio 26 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Buvo viena iš trynukų – kartu su broliu Algirdu ir seserim Maryte. Ji mirė 2017 m. birželio 7 d. dukters namuose La Jolla, CA. Sunku žodžiais apibūdinti sudėtingą Danos asmenybę, jos išmintį, nuoširdumą, sugebėjimą užjautsi. Ji ne tik buvo dr. Vyto Gylio žmona, keturių vaikų motina, aštuonių anūkų močiutė, bet ir įkvėpimo bei gerumo šaltinis visiems ją pažinojusiems. Vaikams paaugus Dana užbaigė bakalauro studijas ir dirbo gailestingąja seserimi Dallas, Texas. Liūdesyje liko jos keturi vaikai su šeimomis: Vytas (žmona Karen) Gylys Los Angeles, jų vaikai Marytė, Raymond ir Jenny; Saulius Gylys Seattle,WA; Ina (vyras Fred) Gylys-Colwell Seattle, WA, jų vaikai Juozas ir Petras; Viktoria (vyras Seshu) Gylys-Madha-vapeddy La Jolla, CA, jų vaikai Antanas, Nicolas ir Mira. Liūdesyje taip pat liko Danos sesuo Marytė Černiūtė. Abu Danos broliai – Vytautas ir Algirdas – jau mirę. Danos motina a. a. Julija Neverdauskaitė-Černienė su keturiais vaikais į Čikagą atvyko 1953 metais. Danos tėvas a. a. majoras Juozas Černius mirė Mainz, Vokietijoje. Dana paveldėjo savo mamos stiprią valią ir nepriklausomą dvasią. Danos mylimas vyras mirė 2000 liepos 11 d. Richardson, Texas. Jų sąjunga buvo puikus proto ir dvasios vienybės pavyzdys. Nors pastaruosius 17 metų savo gyvenimo ji buvo pririšta prie vežimėlio, Dana gyveno turtingą dvasinį gyvenimą, apsupta mylinčios šeimos. Jos intelektas, intuicija ir gerumas buvo perduotas iš kartos į kartą ir dabar atpažįstamas anūkuose. Norėtume išreikšti padėką Černių ir Gylių šeimoms už jų meilę ir paramą, suteiktą mūsų motinai Danai. Esame ypač dėkingi mūsų tetai Marytei Černiūtei, kuri į savo sesers (mūsų motinos) gyvenimą atnešė daug džiaugsmo. Laidotuvių Mišios bus aukojamos 2017 m. rugpjūčio 26 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, 60439. Atsisveikinimas prasidės 9:30 val. ryto, Mišios – 10 val. ryto. Privačios laidotuvės vyks Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti našlaičių šalpos organizacijai „Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL, 60439. Prisiminkite Daną savo maldose ir, jei galite palikite savo įrašą Prisiminimų knygoje. Nuliūdusi šeima.