CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-30 (M)

URSULA CIVINSKAS


A † A URSULA CIVINSKAS. Mirė 2016 m. spalio 30 d. Gimė 1919 m. lapkričio 24 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje ir Union Pier, MI. Nuliūdę liko: dukros Beatričė su vyru Raimundu Strungiai, Kristina su vyru Algirdu Volodkai, sūnus Henrikas, anūkai Katija, Nikolas, Arista, Michael, Kimberly, Jonathon ir Laura; proanūkiai Rebekah ir Alexander. Ursula bus palaidoda Lietuvių Tautinėse kapinėse šalia vyro Vlado Civinsko. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-29 (M)
  2016-11-05 (A)

PETER GRIGALIŪNAS


A † A PETER GRIGALIŪNAS. Mirė 2016 m. spalio 29 d. Good Samaritan ligoninėje, Downers Grove, IL, sulaukęs 89 metų. Gyveno Oak Forest, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta (Robert) Nazareth, sūnūs Paul ir Peter (Annette), anūkai Marisa, Lisa, Matthew ir Philip, daug giminių ir draugų Lietuvoje. A. a. Peter į Ameriką atvyko 1949 m. ir dirbo dailide. Velionis buvo pašarvotas lapkričio 5 d. Palos Gaidas laidojimo namuose, Palos Hills, IL. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.comKalbėjosi Audronė V. Škiudaitė.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-24 (M)
  2016-11-05 (A)

GRAŽINA MYKOLĖ VALAITIENĖ RAČIŪNAITĖ


A+A GRAŽINA MYKOLĖ VALAITIENĖ RAČIŪNAITĖ. Gimė Lietuvoje, Ramygalos valsčiuje, Lingerio dvare, 1916 m. rugsėjo 28 d. Čikagoje gyveno nuo 1948 m. iki 2014 m. A. a. Gražina buvo žmona a. a. Remigijaus Juozo Valaičio, kuris dirbo „Draugo” laikraščio administratoriumi nuo 1948 m. iki mirties, ir mama a. a. Leono, kuris globojo ją daug metų. Velionė nuo pat jaunystės ateitininkė, priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai. A. a. Gražina sunkiomis sąlygomis išmokslino savo vaikus ir jiems įkvėpė didelę meilę Dievui ir Lietuvai. Ji mirė ramybėje dukros Audronės namuose 2016 m. spalio 24 d. Solana Beach, CA, atšventusi gražų ir garbingą 100 metų jubiliejų. A. a. Gražina nesavanaudiška meile ir Dievo duota gera širdimi sukūrė jaukius, šiltus ir meilės kupinus namus, kur augino ir auklėjo ne vien savo vaikus, bet ir anūkus. Mes esame dėkingi Dievui už jos krikščioniškosios vilties maldas, rūpesčius, nesumenkinančios dabarties džiaugsmus, ir meilingą šypseną.  Giliai liūdi vaikai: Egidijus ir jo duktė Danutė su dr. Brad Osgood ir jų vaikai – Zakary, Karina ir Nikolas; Audronė su Romu Skripkai ir jų vaikai – Aidas, dr. Ugnė su dr. Jonathan Roper ir jų vaikai – Kalia, Dova, Lukas bei dr. Vėjas su Margarita; Vaidevutis su Aldona; a. a. Leono vaikai – Ada, Daina ir Saulius; Vytautas ir jo vaikai – Žaibas, Aleksas ir Ingrida; dr. Algimantas su Mirga ir jų sūnus – Vincas; dr. Daiva su Rick Brannon ir jų vaikai – Erik ir Bryan. Taip pat liūdi giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d. A. a. Gražina bus pašarvota 9 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, Čikagoje. Po 10 val. r. gedulingų pamaldų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už mūsų mylimą mamytę, močiutę, promočiutę, dėdienę ir tetą a. a. Gražiną. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-24 (M)

MARIJA JANKAUSKIENĖ ULEVIČIŪTĖ


A † A MARIJA JANKAUSKIENĖ ULEVIČIŪTĖ. Mylima Mama mirė 2016 m. spalio 24 d. Orlando, Floridoj, sulaukusi 98 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Baigė odontologijos mokslus. Gyveno Detroit, MI, kur ilgus metus dirbo lituanistinės mokyklos mokytoja, moksleivių Ateitininkų vadove ir buvo Dievo Apvaizdos parapijos tarybos narė. 1998 m. persikėlė į Daytona Beach Shores, Floridą, kur aktyviai dalyvavo lietuviškų šv. Mišių lektore. Artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-22 (M)
  2016-10-26 (A)

MINDAUGAS L. GRIAUZDĖ, MD


A † A MINDAUGAS L. GRIAUZDĖ, MD. Staiga mirė 2016 m. spalio 22 d., sulaukęs tik 64 metų. Gimė 1952 m. Toronto, Ontario, Kanadoje. Gyveno Riverside, IL. Iki mirties pasišventęs dirbo gydytoju Franciscan Health Hospital Emergency Room. Priklausė Čikagos lietuvių skautų organizacijai. Paliko nuliūdusią žmoną Lydią, dukrą Rimą, sūnų Julių ir anūkę Dalią bei kitus gimines, draugus ir pažįstamus. Velionis buvo pašarvotas Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, trečiadienį, spalio 26 d. nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto, o 11 val. ryto buvo atnašaujamos šv. Mišios už a. a. Mindaugo sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-18 (M)
  2016-10-25 (A)

KAZIMIERAS BUDRYS


A † A KAZIMIERAS BUDRYS. Mirė 2016 m. spalio 18 d. Scottsdale, AZ, sulaukęs 95 metų. Gimė Pernaravoje, Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Čikagoje ir Tinley Park, IL. Kazimieras buvo a. a. Elenos Stankevičiūtės vyras, a. a. Vytauto ir a. a. Aleksandro brolis. Nuliūdę liko: dukros Birutė su vyru Arvydu Babušiu ir Veronika su vyru Sam Mostacchio, sūnus Antanas Budrys su žmona Jurate; anūkai Audronė su vyru Anton Scholl ir Raimundas Apton; proanūkai Rhome, Madison ir Cade Apton; Liam, Kristen su vyru Joseph Romani ir Adam Scholl; seserys Lietuvoje Jadvyga Ramanauskienė ir Veronika Kvedaravičienė su šeimomis; brolio duktė Sandi su vyru Paul Kowalyshyn Kanadoje; pusbrolio duktė Birutė Pittman Kanadoje bei giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje. Kazimieras priklausė JAV Lietuvių Bendruomenės Arizonos apylinkei. Velionis bus pašarvotas spalio 24 d., pirmadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont koplyčioje, 12401 S. Archer Avenue, Lemont, IL 60439. Atsisveikinimo šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 25 d., antradienį, 10 val. ryto, Our Lady of the Woods bažnyčioje, 10731 West 131st Street, Orland Park, IL 60462. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-17 (M)
  2016-10-24 (A)

SESUO ANN MARY CIZIKAS, SSC


A † A SESUO ANN MARY CIZIKAS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2016 m. spalio 17 d., sulaukusi 91 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. Sesuo Ann, gimusi Kenosha, Wisconsin, mokėsi Illinois, Pennsylvania ir Michigan, kur įgijo viduriniojo medicinos personalo profesiją ir dirbo Pennsylvania ir Illinois (Loretto ligoninėje ir Sisters of St. Casimir Infirmary). Velionė buvo duktė a. a. Sylvester ir a. a. Margaret Cizikų, sesuo a. a. Louis Ciziko. A. a. Ann bus pašarvota pirmadienį, spalio 24 d. nuo 10:30 val. r. iki 11:15 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, kur 11:15 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys.

 

Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-15 (M)
  2016-10-18 (A)

NIJOLĖ DUMBRYTĖ


A † A NIJOLĖ DUMBRYTĖ. Mirė 2016 m. spalio 15 d., Hinsdale, IL. Gimė Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sesuo Vida Tijūnėlienė su vyru Augustinu; dukterėčios Asta Tijūnėlytė su vyru Linu Daukša ir Elena Tijūnėlytė su vyru Jeff Harris; sūnėnas Marius Tijūnėlis su žmona Viktute bei giminės Lietuvoje. A. a. Nijolė buvo dukra a. a. Albinos ir a. a. dr. Aleksandro Dumbrio. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Inc., buvo Lietuvių Operos choro narė, Putnamo seselių rėmėja. Velionė bus pašarvota antradienį, spalio 18 d. nuo 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, 44th ir California gatvė, Brighton Park, Chicago,  kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt.: Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-14 (M)
  2016-10-19 (A)

STELLA J. ,,ESTELLE” ROGERS JUNDUL


A † A STELLA J. ,,ESTELLE” ROGERS JUNDUL. Mirė 2016 m. spalio 14 d. Oak Lawn, IL. Gimė Chicago, IL. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: sūnus Louis C. Rogers su žmona Bernadine; anūkai Michele Rogers Scully ir Janet Myran; proanūkai Drake Aiden ir Omar; sesuo Julie Zakarka; sesuo Eleanor Jundul; dukterėčios Rita Piorkowski su vyru Cass, Maria Deksnienė su vyru Edward, Rita Johnson su vyru Brian ir Denise Bonomo su vyru Curt; produkterėčios ir sūnėnai Andrea, Alex, Brian ir Justin. A. a. Stella buvo žmona a. a. Stanley J. Rogers ir sesuo a. a. Albert. Priklausė Lietuvių Vyčių 112 kuopai ir Lietuvių Vyčių chorui. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišios. A. a. Stella bus pašarvota antradienį, spalio 18 d. nuo  3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL. Atsisveikinimas trečiadienį, spalio 19 d. nuo 9  val. r. iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-10-10 (M)

ELENA BARNET ČIURLYTĖ


A † A ELENA BARNET ČIURLYTĖ. 1923.07.24–2016.10.10 Netekome dar vienos Kauno „Aušros” mergaičių gimnazijos klasės draugės Aliutės (taip mes vadinome Eleną Čiurlytę). Aliutė gimė ir augo Kaune. Ji mokėsi Kauno „Aušros” mergaičių gimnazijoje. 1941 m. pirmosios sovietų okupacijos metu baigėme paskutinę (abitūros) klasę. Tie lemtingi metai buvo pradžia mūsų skaudžiam išsiskyrimui ir pasitraukimui iš mūsų brangios tėvynės. Aliutę Dievas apdovanojo labai gražia išvaizda. Ji buvo mūsų klasės gražuolė (panaši į tų laikų garsią aktorę Myrna Loy). Ji buvo labai grakšti, draugiška, išsilavinusi, santūri ir linkusi į meną, ypač į išraiškos šokį, kurį ji studijavo su Martina Wigman Vienoje (Austrijoje), pasitraukusi iš Lietuvos nuo antros sovietų okupacijos žiaurumų 1947 m. ji atvyko į New Yorką ir apsigyveno pas savo seserį Janytę, kurios vyras, Anicetas Simutis, tuo metu buvo Lietuvos vicekonsulas New Yorke. Aliutė talkino konsulatui padėdama pabėgėliams iš Lietuvos. Kad save išlaikytų, ji dirbo ir padavėja Schrafft’s restorane New Yorke. Jos didelis noras puoselėti išraiškos šokį išsipildė, kai ji per kelis metus, kaip profesinės šokių trupės narė keliavo po visą Ameriką ir džiaugėsi galėdama sugrįžti į savo pamiltą šokį. 1953 m. ji bendravo su New Yorko studentų Meno lyga (Art Students League of New York) ir per ją susipažino su žinomu menininku tapytoju Will Barnet, už kurio ji netrukus ištekėjo. Po metų jiems gimė dukrelė Ona. Beaugindama ją, Aliutė vis daugiau įsitraukė į meno pasaulį. Be to, ji studijavo psichologiją The New School For Social Research. Hunter College įgijo magistro laipsnį sociologijos srityje. Ji daugiau kaip 10 metų dirbo Memorial Sloan Kettering Cancer centre New Yorke, socialinės darbuotojos pareigose. Netekusi savo mylimo vyro, sulaukusio 102 metų amžiaus, Aliutė po kelerių metų mirė Maine valstijoje, globojama dukters Onos, prasmingai išgyvenusi 93 metus. Ji visada atidžiai sekė gyvenimą Lietuvoje, artimai bendravo su lietuviais ir rėmė lietuviškas organizacijas išeivijoje. Šiame pasaulyje likome tik kelios mūsų klasės draugės. Su giliu liūdesiu pergyvename mūsų brangios Aliutės netektį, kartu liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jos šeimai: dukrai Onai, anūkams Will ir Ellie, proanūkei Willa, jos sesers dukrai Aldonai ir sūnui Juliui Simučiams bei jų šeimoms.

 

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto
Dalia Galaunytė-Kaupienė-Augūnienė
Dr. Danutė Katelytė De Cesare
Dr. Birutė Kukaitytė-Preikštienė-Petrulienė