CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-12 (M)
  2016-08-20 (A)

VYTAS S. JURJONAS


A † A VYTAS S. JURJONAS. Mirė 2016 m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 37 metų. Gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: tėvai Stasys ir Irena (Skiriūtė) Jurjonai, sesuo Birutė Jurjonaitė, močiutė Regina Skirienė, dėdė Edmundas Jurjonas su žmona Rože, dėdė Algirdas Jurjonas, dėdė Ričardas Skirius, pusbroliai Andrius ir Matas Jurjonai, kiti giminės, draugai bei pažįstami. A. a. Vytas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 19 d. Conboy’s Westchester Funeral Home, 10501 W. Cermak Road, Westchester, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro. Mišios už velionį bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 20 d. 9:30 val. ryto St. Mary’s bažnyčioje, 126 Herrick Rd., Riverside, IL 60546. Po Mišių a. a. Vytas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti University of Illinois College of Law Scholarship Fund www. law.illinois.edu/giving/make-a-gift. Kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laid. direk. Brian Kuratko, tel. 708-609-5585 arba www.convoywestchesterfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-10 (M)

RASA RAMŪNAS


A † A RASA RAMŪNAS. Mūsų Rasytė, mūsų angeliukas, iškeliavo Amžinybėn 2016 m. rugpjūčio 10 d. Miami, Florida. Gimė 1959 m. birželio 5 d. Philadelphia, PA. Skausme liko: mamytė, sesutės Vilija ir Rūta, broliai Linas ir Andrius. Ilsėkis ramybėje, Rasyte! Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-04 (M)
  2016-08-09 (A)

JUOZAS NEVERAUSKAS.


A † A JUOZAS NEVERAUSKAS. Mirė 2016 m. rugpjūčio 4 d. Munster, IN, sulaukęs 98 metų. Gimė 1918 m. gegužės 1 d. Paluobiuose, Šakių apskr., Lietuvoje, Jono ir Natalijos (Ūsaitės) Neverauskų šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Josephine (Frey), su kuria išgyveno 68 metus, sūnus Joe, Jr., anūkės Audrey ir Ella; duktė Maryanne Neverauskas-Topor, žentas Mark Topor, anūkai Christopher ir Joseph. A. a. Juozas bus pašarvotas antradienį, rugpjūčio 9 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Burns-Kish laidojimo namuose, 8415 Calumet Ave., Munster, IN, kuriuose 7 val. v. vyks pamaldos. Trečiadienį, rugpjūčio 10 d., 11 val. ryto Carmelite Monastery, 1628 Ridge Rd., Munster, IN, bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Juozą. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Carmelite Fathers. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-31 (M)
  2016-09-17 (A)

ALBERTAS GEVIS


A † A ALBERTAS GEVIS. Mirė 2016 m. liepos 31 d. Tarpon Springs, FL. Gimė 1932 m. Pakruojyje, Lietuvoje. Gyveno Tarpon Springs, FL, anksčiau Oak Brook, IL, Chicago ir Cicero. Nuliūdę liko: žmona Liuda (Korzonaitė), sūnus Richard su žmona Karen, anūkai Elizabeth ir Richard Jr.; sesuo Wanda Sadoughi su šeima. A. a. Albertas bus pašarvotas rugsėjo 17 d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas jo tėvų Juozo ir Marijos Gegevičių kape Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-28 (M)
  2016-08-05 (A)

MATAS G. INDREIKA


A † A MATAS G. INDREIKA. Mirė 2016 m. liepos 28 d., sulaukęs 91 metų. Nuliūdę liko: sūnus Markus (Jane) Indreika; sesuo dr. Meilutė Alina Indreika-Biskis; sūnėnai Tauras ir Aras, dukterėčia Indrė Biskis. Velionis buvo vyras a. a. Marian A. Indreika (Hull). A. a. Matas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Adams-Winterfield & Sullivan laidojimo namuose 4343 Main St. (1blk. S. of Ogden), Downers Grove. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 6 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Matas bus palaidotas Kaneville miestelio kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Hinsdale Humane Society, 22 N. Elm St. Hinsdale, IL 60521. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Adams-Winterfield & Sullivan FH; tel. 630-968-1000 arba www.adamswinterfieldsullivan.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-22 (M)
  2016-07-29 (A)

JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ


A † A Rašytoja JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ. Sulaukusi 95 metų, 2016 m. liepos 22 d. iškeliavo Amžinybėn. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Dana ir jų vaikai Monika, Vika, Aleksas ir Julius; dukra Aušra Karkienė su vyru Rimantu ir jų vaikai Adriana, Vilija ir Darius; dukra Jurga Streit su vyru Tim ir jų vaikai Andrius ir Daniel; sūnus Saulius su žmona Nora ir jų vaikai Gina, Daiva ir Justinas; 8 proanūkai. Brolienės Vera Švabienė su šeima Čikagoje ir Zosė Švabienė su šeima Lietuvoje. Kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje. Julija gimė 1921 m. gegužės 21 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją, Alliance Française, Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą. Grįžusi į Lietuvą dirbo prancūzų kalbos mokytoja. Gyveno Australijoje ir vėliau Čikagoje. Daugelį metų dirbo University of Illinois Histologijos skyriuje. Julija pradėjo kurti poeziją būdama vos 12 metų amžiaus. Buvo premijuota poetė ir rašytoja, literatūros kritikė, išleidusi šešis eilėraščių rinkinius, apysaką jaunimui ,,Gabriuko užrašai”, premijuotą romaną ,,Stikliniai ramentai” ir humoristinius apsakymus ,,Draugų laivelis”. Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų draugijai, buvo literatų korporacijos ,,Šatrijos” narė. Atsisveikinimas su a. a. Julija įvyks penktadienį, liepos 29 d. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avenue, Lemont, IL nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Daugiau informacijos tel. 800-994-7600. Šv. Mišios bus aukojamos liepos 30 d., šeštadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-21 (M)
  2016-07-29 (A)

KLEMENSAS STRAVINSKAS


A † A KLEMENSAS STRAVINSKAS. Mirė 2016 m. liepos 21 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1923 m. gegužės 6 d. Kniečių kaime, Šimkaičių valsčiuje, Tauragės apskrityje. Gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Čikagoje. Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei Čikagoje. Buvo ilgametis revizijos komiteto pirmininkas ir atsakingas už finansinę veiklą. Atsidavęs šaulių veiklai, buvo apdovanotas įvairiais medaliais, ordinais ir ženklais, tarp jų – Lietuvos Respublikos prezidento dekretu Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio medaliu, Lietuvos šaulių sąjungos pirmojo laipsnio šaulių ženklo ordinu, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje šaulių žvaigždės ordinu ir šaulių žvaigždės medaliu. Jis buvo a. a. Antaninos vyras ir a. a. Juozo ir a. a. Elzbietos sūnus. Giliame liūdesyje liko: dukros Nijolė, Vida (Raymond) Tuminello, anūkė Elizabeth (Michael) Hartman, anūkas Raymond ir jo didžiausias džiaugsmas proanūkas Hunter. A. a. Klemensas bus pašarvotas liepos 29 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. McGann and Son Funeral Home 10727 S. Pulaski Road, Chicago. Laidotuvės įvyks liepos 30 d., šeštadienį. 9:15 val. ryto, laidojimo namuose vyks atsisveikinimas su maldomis. Po to velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią (6812 S. Washtenaw, Chicago, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Klemensas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti ir prisiminti a. a. Klemensą maldose. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-19 (M)
  2016-07-29 (A)

GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA


A † A GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos 19 d. namuose, apsuptas šeimos. Giliame liūdesyje liko: žmona Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus Nemūra su žmona Michelle, anūkai Lauren ir Nicholas; brolis Rimantas su žmona Rita ir jų vaikai Romas ir Danutė Udovich su šeimomis; uošvienė Irena Galinienė ir Giedrės sesuo Jūra Kredienė ir jos sūnus Andrius Mikonis su žmona; giminės Penčylai ir Tamulaičiai Lietuvoje ir Kanadoje. Giedrius gimė Klaipėdoje ir po karo 1949 m. su tėvais a. a. Stasiu ir a. a. Jadvyga, kartu su broliu Rimantu atvyko į Čikagą. Aktyviai dalyvavo skautų vyčių ir skautų akademikų veikloje. Atlikęs JAV karinę tarnybą, baigęs mokslus ir įsigijęs magistro laipsnį, daugelį metų dirbo Abbott Laboratories. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, liepos 29 d. Sullivan Funeral Home, 60 South Grant St., Hinsdale, Illinois 60521, tel. 630-323-0275, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Šv. Mišios bus aukojamos St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth St., Hinsdale, Illinois, šeštadienį, liepos 30 d. 11:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Bronswood Cemetery, 3805 Madison St., Oak Brook, Illinois. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-19 (M)
  2016-07-29 (A)

GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA


A † A GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos 19 d. namuose, apsuptas šeimos. Giliame liūdesyje liko: žmona Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus Nemūra su žmona Michelle, anūkai Lauren ir Nicholas; brolis Rimantas su žmona Rita ir jų vaikai Romas ir Danutė Udovich su šeimomis; uošvienė Irena Galinienė ir Giedrės sesuo Jūra Kredienė ir jos sūnus Andrius Mikonis su žmona; giminės Penčylai ir Tamulaičiai Lietuvoje ir Kanadoje. Giedrius gimė Klaipėdoje ir po karo 1949 m. su tėvais a. a. Stasiu ir a. a. Jadvyga, kartu su broliu Rimantu atvyko į Čikagą. Aktyviai dalyvavo skautų vyčių ir skautų akademikų veikloje. Atlikęs JAV karinę tarnybą, baigęs mokslus ir įsigijęs magistro laipsnį, daugelį metų dirbo Abbott Laboratories. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, liepos 29 d. Sullivan Funeral Home, 60 South Grant St., Hinsdale, Illinois 60521, tel. 630-323-0275, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Šv. Mišios bus aukojamos St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth St., Hinsdale, Illinois, šeštadienį, liepos 30 d. 11:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Bronswood Cemetery, 3805 Madison St., Oak Brook, Illinois. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-17 (M)
  2016-07-20 (A)

Inž. dr. ALEKSANDRAS KONDRACKIS-JANKŪNAS


A † A Inž. dr. ALEKSANDRAS KONDRACKIS-JANKŪNAS 1918.09.22–2016.07.17. Mirė Cicero, IL. Gimė Sankt-Peterburge, Rusijoje. Tėvas Aleksandras Kondrackis caro armijos karininkas, vėliau Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos karininkas, motina Teklė Matusevičiūtė, 1863 m. sukilimo dalyvio duktė. Mokėsi Alytaus, Jurbarko gimnazijose, kur jo tėvas buvo vietos policijos vadas. 1936 m. baigė Jurbarko gimnaziją ir įstojo į Kauno Karo mokyklą. Besimokydamas Karo mokykloje jis pasižymėjo kaip sportininkas, lengvaatletis-šuolininkas, Lietuvos trišuolio rekordininkas, tarptautinių varžybų Rygoje ir Varšuvoje nugalėtojas. 1939 m. baigęs XX Karo mokyklos laidą, vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Lietuvą okupavus bolševikams, jis paliko kariuomenės gretas. Prasidėjus karui buvo aktyvus 1941 m. birželio 23 d. sukilimo Kaune dalyvis. Užėjus vokiečiams, kurį laiką tarnavo Savisaugos daliniuose. Vėliau įstojo į Kauno VDU mechanikos fakultetą ir mokėsi dvejus metus, kol vokiečiai uždarė universitetą. Toliau mokėsi Berlyno tech. aukštojoje mokykloje, kurią baigė 1944 m., gaudamas inž. diplomą. 1947 m. Frankfurte prie Maino J. W. Geothe universitete apgynė tech. mokslų daktaro laipsnį. 1948 m. gavo pelningą darbą Venesueloje. 1950 m. įvažiavo į JAV. Ilgą laiką dirbo vedamuoju inž. Harvest International Navistar kompanijoje. Laisvalaikiu labai domėjosi antropologija, archelogija, buvo aktyvus Respublikonų partijos narys, dalyvavo Vydūno fondo veikloje. Buvo Venesuelos mokslininkės Jūratės Statkutės-Rosales knygos „Goths and Balts” anglų kalba leidinio mecenatas. Visuomet dosniai rėmė išeivijos lietuvių organizacijas, bažnyčias. Liūdi: sūnus Vytautas, marti Rita, anūkai Marijus, Mindaugas, Ugnė, Renaldo, Eduardo, proanūkai: Matas, Aina, Ula ir visi giminės bei pažįstami JAV, Lietuvoje ir Venesueloje. A. a. Aleksandras bus pašarvotas trečiadienį, liepos 20 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Suburban Family laidojimo namuose 5940 W 35st. St. Cicero, IL. Laidotuvės ketvirtadienį, liepos 21 d. iš laidojimo namų 9 val. r. velionis bus atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Aleksandras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com