CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-25 (M)
  2015-09-30 (A)

IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ.


A † A IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 25 d. Gimė 1914 m. kovo 11 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko artimi draugai Anelė Bagdonienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Irmina buvo duktė a. a. Juozo ir Onos Lesevičių, sesuo a. a. Aldonos ir Birutės. Velionė buvo diplomuota chemikė ir priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Irmina bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 30 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Artimi draugai Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-16 (M)
  2015-09-26 (A)

VLADAS BARIUS.


A † A VLADAS BARIUS Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1922 m. rugpjūčio 19 d. Kretingoje, Lietuvoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuo 1951 m. apsigyveno Bridgeport, CT. Išėję į pensiją 24 metus žiemas leido Lake Worth, Florida. Nuliūdę liko: žmona Roze (Jotkutė), sūnus Edvardas su žmona Angela; duktė Aldona Lengyel su vyru Louis; a. a. sūnaus Raimundo žmona Carol; anūkai Christian, Justinas su žmona Emily, proanūkė Vivianne; brolis tėv. Placidas Barius, OFM, Kennebunkport, ME bei giminės Lietuvoje. Mišios už a. a. Vladą bus aukojamos rugsėjo 26 d. 11 val. r. St. Theresa bažnyčioje, Trumbull, CT. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-16 (M)
  2015-09-25 (A)

DALIA E. LUKOŠIŪNAITĖ ŠLENIENĖ .


A † A DALIA E. ŠLENIENĖ LUKOŠIŪNAITĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d. Lemont, IL. Gimė 1935 m. vasario 8 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Liudas, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Dalia 27 metus buvo Lietuvos dailės muziejaus direktore, priklausė Lietuvos jūrų skautams. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos dailės muziejui ar­ba vaikų globos būreliui ,,Saulutė”. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 25 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės vyks šeštadienį, rugsėjo 26 d. 9:30 val. r. iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu­lai­čio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dalia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-13 (M)
  2015-09-13 (A)

ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA.


A † A ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA 2015 m. rugsėjo 13 d. sugrįžo Namo amžinam poilsiui. Gyveno La Crescenta, Kalifornijoje, anksčiau San Jose, Kalifornijoje, Čikagoje ir Waterbury, Conn. Gimė 1935 m. sausio 17 d. Šakiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Andrius su žmona Julyte, sūnus Paulius su žmona Viktorija, sūnus Romas su žmona Juste, duktė Audra; anūkai Kaija, Laila, Ilona, Lukas ir Aleksas; sesuo Nijolė su vyru Max Gottesman. Arvydas buvo mechanikos inžinerijos daktaras. Daug metų dirbo JPL laboratorijoje ir Lockheed bendrovėje Los Angeles, Kalifornijoje. Buvo palaidotas Forest Lawn kapinėse Glendale, Kalifornijoje. Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus už jį pasimelsti. Nuliūdę žmona su visa šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-12 (M)
  2015-09-12 (A)

ANTANAS DUNDZILA.


Pranešame Velionį pažinojusiems, kad mūsų Tėvas A † A ANTANAS DUNDZILA (1932–2015) mirė 2015 m. rugsėjo 12 d. Port Orange, FL. Gimė 1932 m. Kaune, į JAV atvyko 1949 metais. JAV aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. Pagal profesiją dirbo JAV įmonėse ir ėjo atsakingas pareigas. Palaikai sudeginti, laidotuvės privačios. Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje yra palaidoti mirusiojo tėvai. Maloniai prašome visų pasimelsti už mus palikusių Dundzilų sielas. Velionio vardu šeima prašo vietoje užuojautų aukas siųsti Lietuvių Fondui, Tautos fondui arba Lietuviškos skautybės fondui. Giliai liūdinti šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-11 (M)
  2015-09-17 (A)

ANTANAS PAULAUSKAS.


A † A ANTANAS PAULAUSKAS Mirė 2015 m. rugsėjo 11 d. Little Company of Mary ligoninėje, Evergreen Park, IL. Gimė 1942 m. Žemaitijoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Jean Paulauskas, sūnūs Anthony, Alex ir Mark su šeimomis; motina Jieva Paulauskienė (gyv. Marquette Parke), sesuo Birutė Rizzuto, didelis būrys anūkų ir proanūkų bei daug giminių Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d. nuo 12 val. p. p. iki 6 val. vak. Hann laidojimo namuose (8230 S. Harlem Ave., Bridgeview, IL). Atsisveikinimo pradžia 5 val. p. p. Po atsisveikinimo Garden Chalet Banquet Hall (11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL) bus gedulingi pietūs. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Hann, tel. 708-496-3344 arba www.hannfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-07 (M)
  2015-09-12 (A)

JADVYGA PETRAITYTĖ RAKŠTIENĖ.


A † A JADVYGA RAKŠTIENĖ PETRAITYTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1927 m. birželio 18 d., Lietuvoje, Kaune. Gyveno Orland Park, IL. Paliko liūdesyje: vyras Juozas, su kuriuo išgyveno 64 metus; duktė Rūta ir trys anūkai Justinas, Andrius ir Alexa; seserų vaikai Giedrė, Rita, Greta, Kasey, Vida ir Edvardas. Jadvyga buvo savanorio Juozo Petraičio dukra,jauniausia iš keturių seserų, kurios mirė jau anksčiau. A. a. Jadvyga bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 12 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-07 (M)
  2015-09-07 (A)

EDWARD RADIONOVAS.


A † A EDWARD RADIONOVAS Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gyveno West Hartford, CT. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Šimėnaitė; sūnus Albertas su žmona Margaret ir dukterimi Katherine; duktė Sylvia su vyru Scott Parker ir sūnumi Matthew, ir dukterimi Grace. Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, Jurgiui Petkaičiui už jo nuostabų grojimą vargonais, giesmes ir žmonėms, kartu su kun. Charles Jacobs padėjusiems šv. Mišių metu bažnyčioje. Ačiū vyrams už karsto nešimą. Ačiū už užuojautas, aukas, gėles. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-03 (M)
  2015-11-28 (A)

JANINA JANUŠKIENĖ.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. rugsėjo 3 d. 8 val. 30 min. vakaro, sulaukusi 94 metų, mirė A † A JANINA JANUŠKIENĖ Gimė Tauragėje, jaunystę praleido Kauno aplinkoje. Buvo ypatinga ir meili Mama, Močiutė ir Promočiutė. Nuliūdę liko SESUTĖ DANUTĖ MILŪNIENĖ su šeima, vaikai: Vytautas su žmona Dalia ir Danutė; 5 anūkai: Vilija, Nida, Vytukas, Laurutė ir Nikutis; 7 proanūkai: Sigutė, Kajus, Karis, Julius, Simona, Gintas ir Reda Ona; taip pat giminės ir draugai Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas su velione vyks lapkričio 28 d., šeštadienį 9 val. ryto, Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Vydūno fondui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-09-03 (M)
  2015-09-10 (A)

MARIJA SADAUSKAITĖ KAPAČINSKIENĖ.


A † A MARIJA KAPAČINSKIENĖ SADAUSKAITĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 3 d., Čikagoje. Gimė 1917 m. sausio 9 d., Gižų kaime, Vilkaviškio apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Vilhelmina; sūnūs Edmundas, Rinaldas ir Juozas, marčios Rūta Kulikauskienė, Sue Kilik ir Dana Kapačinskienė; anūkai Juozas Ulevičius, Andrius Kulikauskas, Rima Kulikauskaitė, Jonas Kulikauskas, John Kilik, Anne Ross, Audra Žymantienė, Vytas Kapačinskas, Rimas Kapačinskas; proanūkai Onutė, Matas, Josie ir Nola. Velionė buvo žmona a. a. Jono Kulikausko ir a. a. Juozo Kapačinsko. A. a. Marija bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 10 d. 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvės. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Page 30 of 64« First...1020...2829303132...405060...Last »