Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-19 (M)
  2018-01-22 (A)

NIJOLĖ A. BUTTS PEŽAITĖ


A†A NIJOLĖ A. BUTTS PEŽAITĖ mirė 2018 m. sausio 19 d. Palos Hills, IL. Gimė 1942 m. gegužės 31 d. Panevėžyje, Lietuvoje.
Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Gailė Kramer su vyru Steve; duktė Dana Jenkinson; anūkai Andrew, Alex, Cody ir Cadence. Velionė giedojo Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chore.

A. a. Nijolė buvo pašarvota pirmadienį, sausio 22 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos vyko 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-15 (M)
  2018-01-19 (A)

ONA RAMIENĖ STEINERTAITĖ


A†A ONA RAMIENĖ STEINERTAITĖ mirė š. m. sausio 15 d. Gyveno Cicero, IL, anksčiau Philadelphia, PA. Gimė 1922 m. gruodžio 20 d. Kaune. Velionė buvo a. a. Romualdo Steinerto ir a. a. Anastazijos Virbašaitės duktė. Karo metu šeima išvyko į Vokietiją, kur Onutė dirbo vaistinėje. DP stovykloje ji sutiko anglų kalbos mokytoją Povilą Ramanauską ir už jo ištekėjo. Vokietijoje jiems gimė dukra Angelika. 1950 metais Povilas su Onute išvyko į JAV, o jos tėvai, du broliai ir dvi seserys vėliau išvyko į Australiją. Kitos dvi seserys liko Lietuvoje. Onutė su vyru iš pradžių gyveno Philadelphijoje, kur jiems gimė antra dukra Rimgailė. Vėliau šeima persikraustė į Čikagą, IL. Čia, Cicero, Onutė su Povilu nusipirko mažą maisto krautuvėlę. Vėliau Onutė 25 metus išdirbo laborante Franklin Boulevard ligoninėje. Ji buvo labai švelnaus būdo ir daug padėdavo giminėms, likusiems Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukros Angelė Ramaitė, Mary Rimgailė Ladas (James), sesuo ir du broliai Australijoje su šeimomis, daug giminių Kaune ir Tauragėje.

Velionė bus pašarvota sausio 19 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-14 (M)
  2018-01-19 (A)

VYTAUTAS M. KOLIS


A†A VYTAUTAS M. KOLIS mirė 2018 m. sausio 14 d., Palos Hills, IL. Gyveno Palos Hills, IL. Gimė 1926 m. sausio 1 d. Lietuvoje, Kėdainuose. Nuliūdę liko: žmona Ona Račkauskaitė, duktė Janina (Kolytė) Kilty, sesuo Irena Kolytė Summers bei mirusio brolio Andriaus vaikai; taip pat žmonos dvi seserys, Aldona Matas ir Eleonora Židonis; keturios pusseserės – Irena (Marchertaitė) Petravičius, Liūda (Luinytė) Kuprėnas, Marilė (Kolytė) Fairbanks, Lilė (Kolytė) Slobodin; trys pusbroliai – Vytautas Marchertas, Gediminas Marchertas ir Algirdas Marchertas, kiti giminės, draugai ir pažįstami JAV ir Lietuvoje. Velionis buvo a. a. Vytauto tėvas ir a. a. Andriaus Kolio brolis.

Velionis bus pašarvotas sausio 19 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemonte. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 20 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-14 (M)
  2018-02-10 (A)

ONA SAVICKAITĖ-VAITKIENĖ


A†A ONA SAVICKAITĖ-VAITKIENĖ mirė 2018 m. sausio 14 d., Gurnee, IL, sulaukusi 93 metų amžiaus. Gimė Vaildaikiuose, Lietuvoje. Velionė buvo duktė a. a. Kosto ir a. a. Onos Savickų, žmona a. a. Vlado, sesuo a. a. Liucijos Babickienės, a. a. Izabelės Žmuidzinienės, a. a. seselės Paulės (Zitos), sesuo a. a. Česio ir a. a Kosto. 1945 metais Hanau, Vokietijoje, Ona ištekėjo už Vlado Vaitkaus. Vokietijoje studijavo stomatologiją. Atvykę į Ameriką, apsigyveno Worcester, MA, kur Vladas dirbo dantų gydytoju. Lietuviška dvasia užaugino tris vaikus, dalyvavo Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero parapijų veikloje. Nekalto Prasidėjimo seselių stovyklose buvo aktyvūs ateitininkai. Tapę pensininkais Ona ir Vladas gyveno Juno Beach, FL. Nuliūdę liko: duktė Onilė Šeštokienė (vyras Kęstutis), sūnūs Linas (žmona Živilė) ir Paulius (žmona Beverly), anūkai Lina Scroggins (vyras Steven), Laura Humphries (vyras Andrew), Rima Rindler (vyras Tim), Vytas, Linas, Kristijonas, proanūkės Klara, Rita, Ila, Ellle.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, vasario 10 d., 9:30 val. r. Matulaičio namuose, 10 Thurber Rd., Putnam, CT. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Matulaičio namų koplyčioje. Po šv. Mišių a. a. Ona Vaitkienė bus palaidota Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, CT. Vietoj gėlių prašome aukoti Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 600 Liberty Highway, Putnam CT 06260-2503. Liūdinti šeima.

  2018-01-11 (M)
  2018-01-16 (A)

STASĖ MILIAUSKIENĖ IVAŠKEVIČIŪTĖ


Mūsų mylima mamytė, uošvienė, močiutė ir promočiutė A†A STASĖ MILIAUSKIENĖ IVAŠKEVIČIŪTĖ mirė 2018 m. sausio 11 d., 3:55 val. p. p., sulaukusi 100 m. Gimė 1917 m. birželio 22 d. Marijampolės aps., Pakruopiškių kaime. Velionė buvo žmona a. a. Petro Miliausko. Nuliūdę liko: duktė Alicia Mikučauskienė su vyru Alfredo; anūkės Linda, Alda Polikaitienė su vyru Audriumi; proanūkės Nida, Vija ir Gaja; anūkas Gintas bei giminės Lietuvoje. 1939 m. emigravo į Argentiną. Ten išgyveno 21 metus. 1958 m. emigravo su šeima į New Yorką, 1962 m. persikėlė į Čikagą, gyveno Marquette Parke, vėliau Lemonte. Iki pensijos dirbo Švento Kryžiaus ligoninėje. Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 v. val. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-10 (M)

ONA GALVYDIENĖ LEMEŠYTĖ


A†A ONA GALVYDIENĖ LEMEŠYTĖ paliko šį pasaulį 2018 m. sausio 10 d., sulaukusi brandaus amžiaus – 101-erių metų. Gyveno Fairfax, VA. Gimė 1916 m. gegužės 28 d. Švenčionyse, Vilniaus krašte, Lietuvoje. Buvo jauniausia iš Marcelės ir Stanislovo Lemešių trijų dukrų (seserys Elena Cicėnienė ir Marija Dikinienė) ir vieno sūnaus. Ona baigė chemijos mokslus, priklausė Šv. Kazimiero studentų draugijai. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur susituokė su Vytautu Galvydžiu, o 1948 m. emigravo į JAV. Šeima apsigyveno Chicago, IL, vėliau Cicero, IL. A. a. Vytautas Amžinybėn iškeliavo 1971 m. A. a. Ona ilgus metus gyveno St. Petersburg Beach, FL, vėliau Lemont, IL, o nuo 2012 m. – Fairfax, VA. Velionė buvo aktyvi lietuviškų organizacijų ir St. Petersburg Beach, FL lietuvių klubo veikėja. Liūdintys liko: dukra Kristina su vyru Frank McGann, anūkai Kristupas ir Juozas; dukra Lidija su vyru Juliumi Ringumi, anūkai Vytautas, Austė ir Daina; sūnus Povilas su žmona Sherry, anūkai Monika, Nicole, Douglas. Dievas pasišaukė sūnų Jurgį 2008 m. Kartu liūdi proanūkai bei giminės Lietuvoje.

Informacija apie šv. Mišias už velionės sielą ir palaikų palaidojimą bus pranešta vėliau. Nuoširdžiai prašome prisiminti Oną Galvydienę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2018-01-10 (M)
  2018-01-15 (A)

IGNAS BUDRYS


A†A IGNAS BUDRYS mirė 2018 m. sausio 10 d., New Lenox, IL. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL. Gimė 1932 m. gruodžio 3 d., Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Dangira Laukytė; sūnus Audrius su žmona Ramona; sūnus Darius su žmona Lyda; duktė Vida Tamošiūnienė su vyru Aru; duktė Rima Jokubauskienė su vyru Robertu; anūkai Jonas, Alina, Liana, Mintė, Marina, Vitas, Dalia, Aurėja, ir Alanta; dukterėčia Audrė Nakienė su šeima. Velionis bus pašarvotas sausio 15 d., pirmadienį, nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont. Laidotuvės bus antradienį, sausio 16 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti a. a. Igno laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-08 (M)
  2018-01-13 (A)

EUGENIJUS BUTĖNAS


A † A EUGENIJUS BUTĖNAS mirė sausio 8 d., sulaukęs 62 metų. Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Gimė 1955 m. birželio 4 d. Velionis buvo sūnus a. a. žurnalisto Vlado Butėno ir a. a. Da­lios Butėnienės (Meškauskaitės). A. a. Eugenijus buvo fotografas, skautas akademikas, dalyvavo skautų stovyklose ir Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavimuose. Jis geriausiai buvo žinomas kaip satyros ir humoro „Ant­ro kai­mo” grupės aktorius. Nuliūdę liko: brolis Gintautas Butėnas, pusseserė Valdonė Va­le­vičiūtė ir pusbrolis Gediminas Valevičius. Atsisveikinimas su a. a. Eugenijumi vyks sausio 13 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Jaunimo centro koplyčioje, 5620 S. Claremont, Chicago, IL. 12 val. po pietų bus aukojamos šv. Mi­šios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti tėvams Jėzuitams (Jesuit Fa­t­hers de la Strada), 14911 127th. Str., Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da­lyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-05 (M)
  2018-01-14 (A)

KAZYS VARNAS


A†A KAZYS VARNAS, PhD mirė sausio 5 d. Gyveno Lemont, IL ir Slidell, LA. Gimė 1937 m. gruodžio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Krištolaitytė, sūnus Tomas, sūnus Simas su žmona Donna, duktė Šilainė, anūkai Brendan ir Christina; dvi pusseserės, Danutė Cipliauskaitė ir dr. Kristina Tanner. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 14 d., nuo 2 val. p. p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont. Laidotuvės bus sausio 15 d., pirmadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Palaiminto Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, ir pažįstamus daly-vauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-04 (M)
  2018-01-07 (A)

ANTANAS KULIEŠIS


A†A ANTANAS KULIEŠIS mirė sausio 4 d. Vilniuje, eidamas 93 metus. Gimė 1925 metais Ukmergėje. Velionis buvo a. a. Isabelės Masiulionytės-Kuliešienės vyras. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Laura; dukra Zita su vyru Jason ir anūkas Artūras, giminės, draugai, pažįstami Čikagoje ir Lietuvoje. Po karo emigravo į Buenos Aires. 1963 metais atvyko į JAV. Ilgus metus dirbo inžinieriumi „General Motors Electro Motive” bendrovėje. Išėjęs į pensiją apsigyveno Vilniuje, Lietuvoje. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sekmadienį, sausio 7 d., 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.

Velionis bus palaidotas Lietuvoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.