CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-25 (M)
  2016-03-19 (A)

ROMAS SAKADOLSKIS


A † A ROMAS SAKADOLSKIS. Po sunkios ligos, 2016 m. vasario 25 d. mirė New Yorke, eidamas 69-uosius metus. Gimė Fuldoje, Vokietijoje. Gyveno Vilniuje. Liko nuliūdusi žmona Emilija bei kiti giminės ir draugai. Velionis nuo jaunystės buvo aktyvus išeivijos Lietuvių Bendruomenės narys, dalyvavęs ateitininkų, Lietuvių Bendruomenės, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, Santaros-Šviesos, Lituanistikos seminarų. A.P.P.L.E. ir kt. veikloje. Ilgametis Čikagos „Margučio” radijo laidų bendradarbis, nuo 1969 metų bendravo su ,,Amerikos balso” redakcija Washingtone, o nuo 1973 m. dirbo įvairiose ,,Amerikos balso” redakcijose ir skyriuose, ilgainiui tapo ,,Amerikos balso” lietuvių skyriaus vedėju. 2004 m. persikėlęs į Vilnių, dėstė žurnalistiką Vilniaus bei Vytauto Didžiojo universitetuose. Lietuvoje taip pat reiškėsi visuomeninėje veikloje, puoselėdamas medijų raštingumo, pilietiškumo ir skaidrios žiniasklaidos idėjas. A. a. Romo Sakadolskio atminimui per JAV Lietuvių Fondą steigiamas „Romo Sakadolskio atminimo fondas” tiriantiems žurnalistiką bei medijų raštingumą Lietuvoje. Prašome vietoje gėlių aukoti šiam fondui arba bendram JAV Lietuvių Fondui (http.//www.lithuanianfoundation.org/memorial-contributions/). Laidotuvės vyks šeštadienį, kovo 19 d. Velionio kremuoti palaikai bus pašarvoti nuo 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke (2745 W. 44th Street), Čikagoje. Atsisveikinimas prasidės 10 val. r., o 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios Po to a. a. Romas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410; www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-22 (M)

JONAS JUŠKA


A † A JONAS JUŠKA. Mirė 2016 m. vasario 22 d., sulaukęs 78 metų. Gimė Akmenėje, Žemaitijoje. Gyveno Manteno, IL. Liko liūdintys: sūnus Jonas su šeima, duktė Marytė ir šeima, sesuo Adelė Lietuvninkienė ir šeima, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Jonas buvo vyras a. a. Marytės Pociūtės ir tėvas a. a. Danutės. Velionio pageidavimu atsisveikinimas buvo privatus. Prisiminkime a. a. Joną savo maldose. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-21 (M)
  2016-03-12 (A)

Inž. JONAS A. KRUTULIS


A † A Inž. JONAS A. KRUTULIS. Mirė 2016 m. vasario 21 d. Gimė 1924 m. gegužės 12 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Joana Kaukoriūtė; duktė Rima Krutulytė su Heidi Nordbrock; sūnus Povilas su žmona Loreta; anūkai Michael, David ir Teddy; svainė Germa Krutulienė su šeima; dukterėčia Živilė Krutulytė su vyru Aleksu ir kiti giminės Lietuvoje. Priklausė Lietuvos Filatelistų sąjungai. Atsisveikinimas šeštadienį, kovo 12 d. 11:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 12:30 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-19 (M)
  2016-02-21 (A)

PETRAS AMBUTAS


A † A PETRAS AMBUTAS. Mirė 2016 m. vasario 19 d. Gimė 1923 m. spalio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis su žmona Shirley; sūnus Vytas su žmona Cecelia; duktė Ligija Ambutaitė; duktė Audrė Ambutaitė; anūkai Tomas, Paulius, Peter ir Elliot bei kiti giminės Amerikoje  ir Lietuvoje. A. a. Petras buvo vyras a. a. Ligijos Dabulevičiūtės ir tėvas a. a. Algirdo. Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, vasario 21 d. nuo 2 val. p. p. iki 6 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd. ), Lemont, IL. Religinės apeigos įvyko 4:30 val. p.p. Po religinių apeigų laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-12 (M)
  2016-02-18 (A)

DANUTĖ MARIJA VIDŽIŪNIENĖ JONIKAITĖ


A † A DANUTĖ MARIJA VIDŽIŪNIENĖ JONIKAITĖ. Mirė 2016 m. vasario 12 d. Gimė 1929 m. liepos 17 d. Lietuvoje. Gyveno West Lawn apylinkėje, anksčiau Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Jurgis, sūnus Ramūnas, sūnus Dainius su žmona Delia; anūkai John, Alex, Peter, Kristina, Viktorija, Maria ir Jonathan. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Danutė bus pašarvota vasario 18 d., ketvirtadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-10 (M)
  2016-02-15 (A)

STEPONAS STONYS


A † A STEPONAS STONYS. Mirė 2016 m. vasario 10 d., sulaukęs 89 metų. Nuliūdę liko: sūnus Richard su žmona Eileen ir dukra Linda su vyru Clifford Zednick; anūkai Lauren ir Hayley; seserys Bernice Stonys ir Helen Stonys; broliai Joseph Stonys ir John Stonys, daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminės Lietuvoje ir Anglijoje. Daug metų dirbo Rheem Manufacturing – Bedford Park. Velionis buvo vyras a. a. Marion Tyler ir brolis a. a. Suzanna Matulis. A. a. Steponas bus pašarvotas sekmadienį, vasario 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 15 d. 10:30 val. ryto vyks atsisveikinimas. Velionis bus palaidotas Fairmount Willow Hills Memorial Park. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-08 (M)
  2016-02-13 (A)

JOHN W. YERKES, JR.


A † A JOHN W. YERKES, JR. Mirė 2016 m. vasario 8 d. Gimė 1924 m. liepos 6 d. Chicago, IL. Gyveno Evergreen Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Eloise Kaufmann, su kuria pragyventa 67 metai, duktė Susan Sadofsky su vyru Don, sūnus Michael su žmona Mary, duktė Mary su Denice Brandt, duktė Sally, duktė Joann Jordan su vyru Brian ir duktė Jill Sweitzer su vyru David; 17 anūkų; 4 proanūkai; sesuo Joanne Bauman, brolis Dave, brolio a. a. Fritz žmona Judy, brolio a. a. Joe žmona Toni, brolis Ben, sesuo Mary Lou, sesuo Alicia Distel ir sesuo Anna Sokolowski; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionis buvo sūnus a. a. John Yerkes, Sr. ir a. a. Joanna Zakes; brolis a. a. Chuck ir jo žmona a. a. Margaret; brolis a. a. Ed ir jo žmona a. a. Fran; brolis a. a. Maxine; svainis a. a. Rich Bauman, svainis a. a. Joan, a. a. Connie ir a. a. Bob Distel. Priklausė Don Varnas American Legion Post 986 70 m., Knight of Columbus Council 3024 Fourth Degree, dirbo City of Chicago ir WWII Navy SeaBee. A. a. John bus pašarvotas penktadienį, vasario 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL 60805. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 13 d. 9:15 val. ryto iš Kosary laidojimo namų velionis bus nulydėtas į Šv. Bernadette bažnyčią, Evergreen Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. John bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai arba Šv. Bernadette bažnyčiai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-07 (M)
  2016-02-13 (A)

CECILIJA MARCINKIENĖ GENSBIGELYTĖ


A † A CECILIJA MARCINKIENĖ GENSBIGELYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 7 d. Joliet, IL. Gimė Latvijoje. Gyveno Joliet, IL. Nuliūdę liko: vyras Juozas; sūnus Thomas Mazer su žmona Sue, duktė Regina Rusnak su vyru Carl, duktė Aida Sraga su vyru Timothy; duktė Vida Swiatly su vyru Mark ir Rūta Hansen su vyru Stephen; anūkai Brad, Jeffrey, Laura, Stephen, Lauren, Jamie, Tracy, Elliot, Mark Jr., Richard, Nicole ir Scott; proanūkas Ryan; trys seserys: Elena Paberzs, Elfrida Russell su vyru Walter ir Ruth Auld su vyru Edwin; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės. A. a. Cecilija buvo duktė a. a. Petro ir Marijonos Gensbigelių ir sesuo a. a. Alberto, Vytauto, Emilijos, Antonijos ir Ann. Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 11 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Anderson laidojimo namuose, 21131 W. Renwick Rd., Crest Hill, IL 60403. Religinės apeigos vasario 11 d., ketvirtadienį, 7 val. vakaro Anderson laidojimo namuose. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 13 d., 10 val. ryto Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Richard G. Anderson ir Kentis Anderson, tel. 815-577-5250 arba AndersonMemorialHomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-04 (M)
  2016-02-06 (A)

ONA SIRGEDIENĖ POLIKAITYTĖ


A † A ONA SIRGEDIENĖ POLIKAITYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 4 d. Providence ligoninėje, Southfield, MI, sulaukusi 91 metų. Gyveno Sterling Hts, MI. Ateitininkė, Dainavos jaunimo stovyklos rėmėja, Dievo Apvaizdos krikščioniškos tarnybos narė. Nuliūdę liko: sūnus Vitas su žmona Danute, vaikaičiai Tomas, Lina su vyru Christopher; Romas, Laura ir Julija; brolio a. a. Broniaus žmona Aurelija; brolis Antanas su žmona Dalile, brolis Juozas su žmona Irena; sesutė Vita Neverauskienė; sesutė Ada Lelienė; daug sūnėnų ir dukterėčių bei kiti gimnės. Velionė buvo svainė a. a. Benedikto Neverausko ir a. a. Vaciaus Lelio. A. a. Ona buvo pašarvota penktadienį, vasario 5 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Harris laidojimo namuose 15451 Farmington Rd., Livonia, MI.Rožinis ir atsisveikinimas vyko 7:30 val. v. Laidotuvės įvyko šeštadienį, vasario 6 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto velionė buvo atlydėta į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Ona buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-02-03 (M)
  2016-02-08 (A)

BARBARA NORMANTIENĖ RAPALYTĖ


A † A BARBARA NORMANTIENĖ RAPALYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 3 d. Gimė 1923 m. kovo 14 d. Lietuvoje, Salantuose. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: dvi dukterys Rita Scanlon su vyru Michael, Jovita Pernecky su vyru Leonard; trys sūnūs, Danielius su žmona Stase, Algis su žmona Sue, Rimas su žmona Aspasia; 10 anūkų ir 10 proanūkų. A. a. Barbara buvo žmona a. a. Danieliaus. Velionė bus pašarvota pirmadienį, vasario 8 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Barbara bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Page 30 of 71« First...1020...2829303132...405060...Last »