CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-27 (M)
  2016-10-05 (A)

EDMUNDAS EIDUKAS


A † A EDMUNDAS EIDUKAS. Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d., sulaukęs 91 metų. Gimė Tauragėje. Gyveno Čikagoje, Brighton Parke. Giliame nuliūdime liko: žmona Danutė Jankauskaitė, vaikai Jūratė (Terrence), Dalia (Reid), Alvydas (Jill), Vida (Ross), Saulius (Julia); anūkai Lauren (Matthew), Lynn (Todd), Nicholas, Nicole, Thomas, Erik (Catherine), Kristopher, Jaclyn, Eglė, Linas (Lilly), Leonardo, Sofia; proanūkai Asher, Navy, Archer, Graham, Declan; brolis Liudas (Georgiana) ir jų sūnus Adam bei kiti giminės. A. a. Edmundas buvo tėvas a. a. Gailės Kunstmanienės. Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, spalio 5 d., 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th St., Chicago, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot direkt. Aldo Marin, tel. 773-436-2746 arba www.marinfuneralhome.com.

 

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-23 (M)
  2016-09-30 (A)

TADAS BUKAVECKAS


A † A Inž. TADAS BUKAVECKAS. Mirė 2016 m. rugsėjo 23 d., sulaukęs 93 metų. Gimė Marijampolėje. Gyveno Čikagoje. A. a. Tadas daugiau nei 30 metų dirbo Goodman Equipment Corporation.  Priklausė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, Medininkų pilies atstatymo fondo valdybai ir Lietuvių golfo klubui, buvo skautas. Giliame nuliūdime liko: duktė Kristina ir anūkas Jonas Vaičikonis, duktė Viktoria su vyru Gintautu Juodgudžiu, sūnus Paulius, dukterėčios Laura (Michael) Follenweider, Audronė (John) Parker, Jurgita (Victor) Santucci ir Dana (Kevin) Guyot bei kiti giminės. Velionis buvo vyras a. a. Irenos Voldemaraitės. A. a. Tadas bus pašarvotas Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje rugsėjo 30 d., penktadienį, 9 val. r. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui arba Alzheimer’s Association. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-22 (M)

INA KASIENĖ LIORENTAITĖ


A † A INA KASIENĖ LIORENTAITĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 22 d. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park. Gimė 1932 m. Kaune, Lietuvoje. 1966 m. a. a. Ina emigravo į JAV. Velionė buvo žmona a. a. Jono, duktė a. a. pulk. Jono Liorento ir a. a. Antaninos Urbaitės, sesuo a. a. Algimanto (Aga) Liorento. Nuliūdę liko: Bulicz, Cabal, Luneckų ir Vyšniauskų šeimos. Laidotuvės bus privačios Tautinėse lietuvių kapinėse. Artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-20 (M)
  2016-09-26 (A)

BENIGNA BLANDIS


A † A BENIGNA BLANDIS. Mirė 2016 m. rugsėjo 20 d. Hazel Crest, IL. Gyveno Oak Forest, IL. Gimė Lietuvoje, Gudžūnuose. Nuliūdę liko: duktė Aušra Paronienė su vyru Jonu; sūnus Linas Laurušonis, anūkai Stephanie Laurušonytė ir Elisa Laurušonytė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Benigna bus pašarvota pirmadienį, rugsėjo 26 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-19 (M)

PETRAS J. BUCHAS


Kilnios širdies A † A PETRAS J. BUCHAS, apsuptas šeimos ir artimųjų, tvirtai tikėdamas į Amžinybę, ramia širdimi pakilo į šviesą ir amžiną džiaugsmą. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Žmona Birutė Tumaitė-Buchas ir šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-18 (M)

ANTANAS KLIMAS


Lietuvos kalbininkas, daktaras. A † A ANTANAS KLIMAS mirė 2016 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 92 metų. Gimė 1924 m. balandžio 17 d. Pelekonių kaime, Prienų rajone. Liūdi vaikai: Tadas, Rūta, Paulius (Daiva), Lina, anūkai ir giminės Lietuvoje. 1941–1943 m. studijavo lituanistiką, filosofiją Vytauto Didžiojo universitete. 1942 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1946–1947 m. Pabaltijo universitete prie Hamburgo studijavo kalbotyrą ir germanistiką. 1948 m. persikėlė į JAV. 1948–1950 m. studijas tęsė University of Pennsylvania, Philadelphija. 1970 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas. 1989 m. suteiktas profesoriaus emeritus titulas. 1950–1957 m. University of Pennsylvania dėstytojas. 1957–1989 m. University of Rochester, NY, dėstė germanistiką, indoeuropiečių, baltų, slavų kalbotyrą, nuo 1970 m. profesorius. Daugiausia tyrė lietuvių kalbos istoriją, onomastiką, baltų, slavų ir germanų kalbų santykius. Parašė lietuvių kalbos vadovėlių, žodynų. Redagavo „Lietuvių kalbos žodyną” (su S. Barzduku, 1974 m.). 1967–2005 m. žurnalo „Lituanus” vienas redaktorių, ilgametis ,,Draugo” bendradarbis. Palaidotas rugsėjo 21 d. Holy Sepulchre kapinėse, Rochester, NY. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-18 (M)
  2016-09-21 (A)

STASYS JUODIS


A † A STASYS JUODIS. Mirė 2016 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 91 metų. Gyveno Brighton Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Ella Turnewitz; vaikai Ray (Elytė), Donna (Ron) Sroka ir Ruthie (Joe) Michaelsen; 7 anūkai, daug giminių Lietuvoje. Priklausė Lietuvių šaulių, Tauragės ir lietuvių namų savininkų organizacijoms. A. a. Stasys pašarvotas antradienį, rugsėjo 20 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val v. Palos-Gaidas laidojimo namuose 11028 Southwest Hwy (7700) Palos Hills, IL 60465. Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d., 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių  kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir  pažįstamus dalyvauti šiose  laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410  arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-15 (M)
  2016-09-23 (A)

DALĖ LENORE MURRAY VAIKUTYTĖ


A † A DALĖ LENORE MURRAY VAIKUTYTĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 15 d., sulaukusi 94 metų. Gyveno Brookfield, WI. Gimė 1922 m. gegužės 20 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: vaikai Patricia Cagney, Brian ir James F. Murray; anūkai Bridget (Jason Hyska) Cagney, Erin (Donald Nelson) Cagney Nelson ir Brendan Cagney; proanūkai Conor Patrick Cagney Hyska, Cian Francis Cagney Hyska ir Maria Francesca Nelson; dukterėčios, sūnėnai, kiti giminės ir draugai. Velionė buvo žmona a. a. James F. Murray, su kuriuo išgyveno 53 metus, sesuo a. a. John Vaikučio, duktė a. a. Petro ir a. a. Pranutės Poškaitės Vaikučių. Dalė daug metų priklausė St. Joseph Congregation, buvo President of American Lithuanian Women’s Alliance ir žurnalo ,,Moterų dirva” redaktorė. Velionės atminimui galite aukoti St. Joseph’s Education Endowment Fund arba savo pasirinktai labdaros organizacijai. A. a. Dalė bus pašarvota rugsėjo 23 d., penktadienį, nuo 5 val. p. p. iki 6:45 val. v. St. Joseph Congregation (12130 W Center St. Wauwatosa, WI), kur 7 val. vakaro vyks atsisveikinimo šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Becker Ritter FH, tel. 262-782-5330 arba www.BeckerRitter.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-09-07 (M)
  2016-10-01 (A)

JONAS A. VAIČIKONIS


A † A JONAS A. VAIČIKONIS. Mirė 2016 m. rugsėjo 7 d. Bloomingdale, IL. Gimė 1950 m. liepos 27 d. Chicago, IL. Gyveno Villa Park, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: artima draugė Daina Kojelytė, sūnus Jonas A. Vaičikonis, sesuo Irena Barauskienė su vyru Andriumi, brolienė Žibutė Pranckevičienė, dukterėčios: Lidija Barauskaitė, Emilija Pranckevičiūtė ir Alena Pranckevičiūtė; sūnėnai Aleksas Barauskas ir Juozas Pranckevičius; pusseserės Victoria Weise ir Rita Čiurlionienė, pusbrolis Petras Stukas ir giminės Lietuvoje. Velionis buvo sūnus a. a. Cezario Vaičikonio ir a. a. Sofijos Vaičikonienės Pranckevičienės, mylimas brolis a. a. Prano Pranckevičiaus. A. a. Jonas buvo JAV kariuomenės veteranas-parašiutininkas, 13 metų tarnavo JAV kariuomenės atsargoje. Spalio 1 d., šeštadienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-31 (M)

JADVYGA REGINIENĖ


A † A JADVYGA REGINIENĖ. Mirė 2016 m. rugpjūčio 31 d., sulaukusi 92 metų. Šokių grupės „Lazdynas” (Rochester) vadovė (1963–2000), Laisvojo pasaulio lietuvių VII šokių šventės (Cleveland) meno vadovė, LTŠI valdybos narė (1982–1988) paskutiniu metu gyveno Bostone, palaidota Rochester, NY. Liūdi sūnus ir dukra su šeimomis bei artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.