CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-14 (M)

ALGIRDAS ČEPĖNAS


Mūsų mylimas brolis ir dėdė A † A ALGIRDAS ČEPĖNAS mirė š. m. rugpjūčio 14 d. Gimė Lietuvoje 1923 m. balandžio 23 d. Liūdesyje liko: brolis Vytautas ir brolienė Aldona, jų vaikai Gintaras, Nijolė, Dalia bei Rima ir jų šeimos. Lietuvoje liko brolis Povilas ir Elena, jų vaikai Kęstutis ir Vy­tau­tas su šeimomis, brolis kun. Juozas ir daug kitų artimų gi­mi­nių. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-13 (M)
  2017-08-19 (A)

ELENA DECKYS


A † A ELENA DECKYS, M.D. mirė 2017 m. rugpjūčio 13 d. Gimė Lietuvoje, Meldučiuose, Juozo Šukio ir Agotos Mikola­jūnaitės-Šukienės šeimoje. Buvo septintoji aštuonerių vaikų šei­moje. Jos broliai Juozas, Antanas, Balys, Jonas ir Kazys bei sese­rys Ona ir Zosė jau mirę. Nuliūdę liko sūnus Algis su žmona Terri ir anūkė Nicoletta. 1944 m. Elena kartu su broliu Kaziu paliko Lietuvą. 1949 m. Vokietijoje ji ištekėjo už Evaldo Deckio. Abu – Elena ir Evaldas – 1950 m. baigė medicinos mokslus Miuncheno Ludwig Maximilian universitete. Jų išvykimu į Ameriką pasirūpino dr. McPhedran ir jo žmona, vadovavę Quaker bibliotekai, kurioje pokario metais dirbo Elena. Pastaruoju gyvenimo laikotarpiu artimas Elenos draugas buvo  a. a. dr. W. David Steed. Elena stažavosi ir atliko praktiką iš psichiatrijos Wilmington, Delaware bei Philadelphijos apylinkių ligoninėse. Ji įsigijo me­dikės licenciją dirbti keliose valstijose. Elena buvo  įvairių Illinojaus valstijos ligoninių gydytoja ir Northwestern medicinos mokyklos profesorė. Ji gerai žaidė tenisą ir apkeliavo nemažai pasaulio. Atsisveikinimas su velione vyks rugpjūčio 19 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse, Justice, IL. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-12 (M)
  2017-08-30 (A)

ALVINA VALENTINE (DOBRAVALSKYTĖ)


A † A ALVINA VALENTINE (DOBRAVALSKYTĖ) mirė 2017 m. rugpjūčio 12 d. Čikagoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Gimė 1941 m. spalio 7 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: pusseserės Helen Juozapavičiūtė-Goldner ir Valė Girdvainienė, pusbrolis Justinas Jucevičius su šeima Lietu­voje. A. a. Alvina buvo žmona a. a. George J. Valentine ir duktė a. a. Domo ir Valės Dobravalskių. Religinės apeigos vyks trečiadienį, rugpjūčio 30 d., 10 val. ryto Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-07 (M)

VYTAUTAS VEBELIŪNAS


A†A VYTAUTAS VEBELIŪNAS gimė 1930 m. liepos 26 d. Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, Šuklių kaime. Mirė 2017 m. rugpjūčio 7 d. Locust Valley, NY. Vytautas paliko žmoną Vandą, sūnus Arą, Taurą ir Rytą, dukras Daivą Šilbajorienę, Giną Diao ir Rimą Bernotienę su šeimomis, dvylika anūkų ir du proanūkius. Vytautas, draugų ir klientų žinomas kaip „VV”, savo finansinių sugebėjimų dėka padėjo daugeliui žmonių. Jis buvo „Litas Investing Company” ir Lietuvių kredito unijos „Kasa” įkūrėjas. Vytautas labai mėgo savo darbą ir visada siekė padėti kitiems. Jis džiaugėsi savo didele šeima, mėgo kasdienius pasivaikščiojimus gamtoje, žvejybą ežere, poeziją, keliones po pasaulį ir mylimą Lietuvą. Vytautui labai patiko Bernardo Brazdžionio eilėraštis „Amžių keleivis”. Prisiminkime jį šiais žodžiais:

 

Kas tu esi, kur tu eini, keleivi –
į nežinią, į naktį ar audras,
ar rytmečio padangės nusiblaivę kely tik tavo liūdną kapą ras?

 

– Esu aš tas, kurį išugdė žemė,
esu aš tas, kur laimino dangus,
kam naktys blaivosi, kai dienos jau sutemę – esu aš tas, esu aš tas žmogus.

 

Aš iš saulėleidžių renku rytojaus ugnį,
aš iš vidurnakčių šviesias žvaigždes renku, aš gyvas pereinu marias, gelmes, bedugnę, upes – be tiltų, kalnus – be takų.

 

Esu aš tas, kuris pamynė mirtį juodą, esu aš tas, kurio audra nenusineš,
ir kad lydėčiau jus, ne vaišių soduos, tautoj, audroj, dainoj ieškokite manęs.

 

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-02 (M)

IRENA DALIA JONYNIENĖ


A†A IRENA DALIA JONYNIENĖ mirė 2017 m. rugpjūčio 2 d., sulaukusi 85 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 5 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Clarkdale, Arizonoje, anksčiau Queens Village, NY. Nuliūdę liko: brolis Algimantas Griežė su žmona Marija, duktė Gražina Treinytė Wade su vyru Douglas, anūkė Amanda Sena su vyru Andrew ir anūkė Stephanie Serrano. Velionė buvo dailininkė, tapytoja, a. a. dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno žmona. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. Amerikoje gyveno nuo 1949 metų. Northeastern universitete Bostone studijavo anglų kalbą ir literatūrą. Vėliau Fordham universitete New Yorke mokėsi dailės. A. a. Irena Dalia Jonynienė bus palaidota Arizonoje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-01 (M)
  2017-08-07 (A)

Seselė GEORGINE CIZAUSKAS


A † A Seselė GEORGINE CIZAUSKAS mirė š. m. rugpjūčio 1 dieną, būdama 90 metų amžiaus. Seserų kazimieriečių kongregacijai priklausė 69 metus. Seselė Georgine buvo pradinės ir vidurinės mokyklų mokytoja Illinois, Pennsylvania, New Mexico ir Rhode Island valstijose. Daugiau kaip 40 metų ji mokė chemijos ir gamtos mokslų Maria High School Čikagoje, taip pat buvo šios mokyklos Studentų tarybos moderatorė. Nuliūdę liko: brolienės Sally Cizauskas (York, PA) ir Theresa Cizauskas (Hatfield, PA), sūnėnai bei dukterėčios Pennsylvani­jo­je, New Jersey ir Massachusetts. Jos tėvai, George ir Mary Ci­zaus­kas, sesuo Marie Radziewicz, broliai George ir John jau ilsisi Amžinybėje. Atsisveikinimas vyks pirmadienį, rugpjūčio 7 dieną, nuo 10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dri­ve, Lemont, IL. Laidotuvių Mišios – 11:30 val. r. Po to a. a. seselės Georgine palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti seselių kazimieriečių pensijos fondui (SSC Retirement Fund). Liūdintys artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Lack & Sons, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-01 (M)
  2017-08-12 (A)

GERIMANTAS PENIKAS


A†A GERIMANTAS PENIKAS. Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. rugpjūčio 1 d. St. Petersburg, FL po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis. Liūdi: žmona Irena, dukros Daina, Vida ir Sigita bei anūkai Jake, Tylor ir Jolina, brolis Romualdas Penikas su žmona Vida ir jų vaikai Darius ir Lina su šeimomis, pusbrolis Jonas Vytas Dunčia su žmona Vitalija, sūnumis Andriumi ir Vyčiu, pusseserė Rūta Dunčia, giminės ir draugai Lietuvoje. A. a. Gerimantas Penikas gimė 1932 m. gruodžio 12 d. Mažeikiuose ekonomisto Domo ir mokytojos Teodoros Penikų šeimoje. Vaikystę praleido Kaune. Karui baigiantis šeima pasitraukė į Vokietiją, apsigyveno Dillingen, kur tėvas Domas Penikas įsteigė laikraštį „Mūsų kelias”, leido knygas, kalendorius, o Gerimantas, susidomėjęs fotografija, stengėsi įamžinti išvietintųjų lietuvių gyvenimo kasdienybę ir šventes. 1949 m. atvykus į Ameriką, Gerimantui teko tarnauti kariuomenėje, paskui jis studijavo Brooklyno universitete elektronikos inžineriją, o baigęs dirbo radarų ir elektronikos įrengimų konst- ruktoriumi. Su Danute Strimavičiūte sukūręs šeimą, apsigyveno Long Island, NY, ten dirbo Bertran Associates Inc., Cutler-Hammer laboratorijoje. Penikai susilaukė trijų dukterų. Gerimantas buvo aktyvus New Yorko Lietuvių Bendruomenės narys ir nuolatinis visų įvykių metraštininkas, aktyviai dalyvavo NY kultūriniame gyvenime ir skautų veikloje. Ir apsigyvenęs Floridoje bei kasmet būdamas Lietuvoje Gerimantas tęsė mėgiamą metraštininko darbą. Tūkstančiai foto ir video dokumentų liko išeivijos istorijos archyvams. Atsisveikinimas su velioniu įvyks rugpjūčio 12 d. nuo 12 val. p. p. iki 2 val. p. p. St. Pete Beach Memorial Chapel Dignity, o amžino poilsio Gerimanto palaikai atguls rugsėjo mėn. Cyprus Hills kapinėse New Yorke. Prašome prisiminti a. a. Gerimantą savo maldose. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-31 (M)
  2017-08-03 (A)

RITA SUSAN (ZUBRICKAITĖ) BUTLER


A†A RITA SUSAN (ZUBRICKAITĖ) BUTLER mirė 2017 m. liepos 31 d. savo namuose, sulaukusi 59 metų. Gyveno South Haven, MI, anksčiau Čikagoje. Gimė Čikagoje 1958 m. balandžio 21 d. Nuliūdę liko: vyras Clifford; sūnus Michael Joseph Zaczek; mama Elena Zubrickas; brolis Edvardas su žmona Kim ir jų vaikai Alek ir Zack, daug pusbrolių ir giminių Atlantoje, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje ir Lietuvoje. A. a. Rita buvo duktė a. a. Juozapo Zubricko. Velionė priklausė Lietuvių skautų sąjungai – Aušros Vartų tuntui ir dainavo su „Žiežirbos” vyr. skaučių būreliu, mėgo šokti, groti pianinu, gitara ir klarnetu. Atsisveikinimas su velione įvyko ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d. Nuoširdžiai prašome a. a. Ritos draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Filbrandt Family Funeral Home. Tel. 269-637-0333

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-19 (M)
  2017-07-22 (A)

LAIMUTĖ KVANTIENĖ BAJORŪNAITĖ


A†A LAIMUTĖ KVANTIENĖ BAJORŪNAITĖ mirė 2017 m. liepos 19 d. Gimė 1932 m. sausio 31 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Renata Girniuvienė su vyru Audriumi, anūkės Emilija ir Viktorija, duktė Irena Kvantaitė, sesuo Julia Liutikienė su šeima. A. a. Laimutė buvo žmona a. a. Stasio.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 22 d., 8:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti C/O Renata Girnius, 622 8th Ave., LaGrange, IL 60525. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-19 (M)
  2017-07-22 (A)

DONATA „DONA” FRIZELIENĖ VILIPAITĖ


A†A DONATA „DONA” FRIZELIENĖ VILIPAITĖ mirė liepos 19 d. Naperville, IL. Gimė 1930 m. spalio 20 d. Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL, anksčiau Burbank, IL. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Karen, sūnus Ričardas su žmona Shelley, dvi seserys – Felytė ir Vilija, kiti gim- inės Amerikoje bei Lietuvoje. A. a. Donata buvo žmona a. a. Stasio ir svainė a. a. Liongino Pliūros. Laidotuvės įvyks liepos 22 d., šeštadienį. Atsisveikinimas – šeštadienį, nuo 10 val. ryto iki 12:30 val. po pietų Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Po atsisveikinimo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Donata Frizelienė Vilipaitė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.