CENTRAS - Mirtiespuslapis 30

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-05-29 (M)
  2016-06-04 (A)

IRENA BALEIŠIS SIMONYTĖ


A † A IRENA BALEIŠIS SIMONYTĖ. Mirė 2016 m. gegužės 29 d. Gimė 1937 m. sausio 1 d., Sao Paolo, Brazilijoje. Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Audra Baleišis su vyru Michael Meyer; anūkai Amelija ir Jonas; seserys Emilia Bendoraitis, Elena Liaukus, Julia Kaulius ir Vilma Leyton. Tėvai a. a. Petras Simonis ir a. a. Ona Simonienė buvo lietuviai. Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 4 d., 10 val. ryto Shrine of Our Lady of Pompeii, 1224 W. Lexington St., Chicago, IL, 60607, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Vietoje gėlių prašome aukoti Catholic Charities USA arba Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Reasearch. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-05-24 (M)
  2016-05-27 (A)

DANUTĖ RADVILAITĖ GIERŠTIKIENĖ


A † A DANUTĖ RADVILAITĖ GIERŠTIKIENĖ. Mirė 2016 m. gegužės 24 d. Gimė 1929 m. balandžio 4 d. Kaune. Danutė buvo žmona a. a. Jono Gierštiko ir penkių vaikų mama. Būdama 15 metų, karo audroms siaučiant, kartu su tėvais, teta, maža sesute ir broliuku, pasitraukė iš Lietuvos. Bėgimo laikotarpyje patyrė labai skaudžių išgyvenimų. Pagaliau atsidūrė Vokietijoje, Biberach miestelyje, kur gyveno daugiau lietuvių. Ten, lankydama gimnaziją, dažnai pianinu ar akordeonu lydėdavo tautinių šokių ratelius. Vėliau susipažino su architektūros studentu Jonu Gierštiku ir su juo sukūrė šeimą. Į Ameriką atvyko 1949 m. ir Čikagoje išgyveno 67 metus. Kol augino šeimą, Danutė daug dirbo su lietuvių skautais, o vėliau rūpestingai darbavosi ,,Lietuvos Dukterys” ir ,,Vaikų Viltis” organizacijose. Giliame liūdesyje liko: sūnus Saulius Gierštikas, duktė Rūta Yucaitis, duktė Vida Radick ir vyras Tony, anūkas Eric Radick su žmona Tracey ir sūneliu Jackson, anūkas Adam Radick ir anūkė Andria Radick; sūnus Raimundas Gierštikas ir Cindy, anūkai Linas Gierštikas su šeima ir anūkė Rasa Gierštikaitė. Taip pat liūdi sesuo Janina Udrienė su vyru Narimantu ir jų vaikai: Linas Udrys su žmona Tina, vaikai Alekandras, Viktorija ir Julija; Gytis Udrys ir Sara; vaikai Annika ir Nora; brolis Leonas Radvila su žmona Silvija: vaikai Kristina Brain su vyru Steve ir dukra Karina, Rita Ferriter su vyru Tom, vaikai Tomas, Elytė, Brigita; Darius Radvila su žmona Justine ir dukrele Sofia, Gintarė Radvilaitė; taip pat liūdi artima giminaitė Ramunė Valdytė Kaczor su vyru Robert. Velionė bus pašarvota Petkus Funeral Home, Lemonte (12401 S. Archer Ave.), ketvirtadienį, gegužės 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Penktadienį, gegužės 27 d., 9:30 val. ryto vyks atsisveikinimas laidotuvių namuose. 10 val. ryto šv. Mišios bus atnašaujamos Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Po šv. Mišių a. a. Danutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, kur ilsisi jos vyras Jonas ir duktė Ina. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-05-20 (M)
  2016-05-27 (A)

ROMA MURPHY SIDERAVIČIŪTĖ


A † A ROMA MURPHY SIDERAVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. gegužės 20 d. Gimė 1930 m. gegužės 1 d., Lietuvoje, Šakių apskr., Gelgaudiškyje. Gyveno Brownsburg, IN, anksčiau Indianapolis, IN, Cicero, IL ir Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Victoria Arthur su vyru Eric; anūkai Ryan ir Paul; brolis Antanas Sideravičius su žmona Rasa Čepukėnaite. A. a. Roma buvo žmona a. a. James E. Murphy. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Atsisveikinimas penktadienį, gegužės 27 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba Salvation Army. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-05-14 (M)
  2016-05-21 (A)

LINAS J. PAUŽUOLIS


A † A LINAS J. PAUŽUOLIS. Mirė 2016 m. gegužės 14 d., sulaukęs 59 metų. Gimė 1957 m. vasario 13 d., Chicago, IL. Gyveno Hanover Park, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Carrie Rudd Paužuolienė; sūnus Antanas, sūnus Dominic; tėvas Antanas Paužuolis; brolis Rimantas su žmona Patricia; brolis Algirdas su žmona Judy; dukterėčia Lindsey Bartlett su vyru Jacob, vaikai Emma ir Ellie; sūnėnas Nicholas Paužuolis su žmona Gigi, vaikai Ashton ir Lilliana; sūnėnas ir krikšto sūnus Thomas Paužuolis su žmona Nicole; krikšto sūnus Gianni Bandera; krikšto duktė Hayley Ellen Petkus; artimi draugai Domenic Bandera su žmona Mary ir Donny Petkus bei kiti giminės Lietuvoje. Priklausė Lietuvos Skautų organizacijai. A. a. Linas buvo sūnus a. a. Emilijos Vaitkevičiūtės. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 20 d. nuo 2 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Gegužės 21 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park vyks atsisveikinimas. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Linas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti LSA Lituanicos tuntui arba Rako stovyklai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-05-05 (M)
  2016-05-09 (A)

VIKTORIJA MORKŪNAITĖ KARAITIENĖ


A † A VIKTORIJA MORKŪNAITĖ KARAITIENĖ. Mirė 2016 m. gegužės 5 d. Gimė Kaune 1923 m. Amerikoje, Čikagoje ir Union Pier MI, išgyveno 66 metus. Viktorija buvo žmona a. a. Algirdo Karaičio, sesuo a. a. Konstancijos Balzarienės, a. a. Vlado Morkūno, a. a. Sofijos Pūrienės ir a. a. Valerijos Šileikienės. Liūdi sūnus Gintaras su žmona Christine, duktė Aušrinė, anūkai Žaibas Valaitis, Aras, Vytenis ir Ava Karaičiai, giminės Amerikoje Laima Hood su vyru John, Aldona Marijošienė su vyru Mariumi, Rimas Šileikis su žmona Dalia, Algis Pūras, Hanna Rovinskienė, Kęstutis Dailidė su Virginija, Aras Dailidė su Ramune, Dana Trotter su John, Lenis Rovinskas su Janet, Reni Bruner su Steve, jų vaikai, anūkai ir draugai. Lietuvoje liūdi Jokubauskų, Markūnų, Rovinskų, Žeglių ir Žurauskų šeimos. Viktorija įsigijo gailestingos sesers patyrimą Lietuvoje, o Amerikoje, kartu su Algirdu, buvo savininkai Vicki’s Food Store Brighton Park, vėliau Gintaro vasarvietės, Union Pier, MI. Velionė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 9 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-04-29 (M)
  2016-05-08 (A)

JUZEFA ŠUKYTĖ VIZGIRDIENĖ


Mūsų mylima mama A † A JUZEFA ŠUKYTĖ VIZGIRDIENĖ mirė 2016 m. balandžio 29, sulaukusi 92 metų. Gimė 1924 m., Naujųjų metų dieną, gražiame Rukšnių kaime, Slavikuose. Gyveno Vokietijoje, Montrealyje, Čikagoje, Seminole, FL ir Concord, MA. Dideliame liūdesyje paliko dukterį Joaną Vizgirdą, žentą Stein Jacobsen, seseris Agotą Gustainis ir Petre Spear, brolį Joną Šukį, daug sūnėnų ir dukterėčių su šeimomis bei kitus gimines, draugus ir pažįstamus. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 8 d. 5 val. p. p. Turner and Porter, Butler Chapel, Toronte. Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 9 d. 11 val. r. Prisikėlimo bažnyčioje, Toronte ir bus palaidota Šv. Jono kapinėse, Mississauga, Ontario, Kanadoje. Vietoje gėlių aukas prašome siųsti Sophia Sukys Walsh Memorial Endowment Fund for Ovarian Cancer, Loyola University Medical Center, 2160 S. First Ave., Maywood, Illinois 60153. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-04-27 (M)
  2016-05-03 (A)

ALDONA NORMANTAITĖ


A † A ALDONA NORMANTAITĖ. Mirė 2016 m. balandžio 27 d. Gimė 1942 m. sausio 25 d. Lietuvoje, Skuode. Gyveno Schererrville, IN, anksčiau Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sesuo Gražvyda Melchiorre su vyru Robert, gyvenantys Roxboro, NC; krikšto sūnus Vincas Nausėdas ir artimi draugai. A. a. Aldona buvo duktė a. a. Kazimiero ir Antaninos Buožaitės. Holy Cross ligoninėje, Chicago, IL., išdirbo 33 metus. Jos laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 3 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-04-18 (M)
  2016-04-22 (A)

JUOZAS ARDYS


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 93 garbingų metų, mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis, tėvukas ir prosenelis A † A JUOZAS ARDYS. Gimė 1923 m. Lietuvoje, Utenos raj., Gedimino kaime. Aktyviai ir su atsidavimu dalyvavo Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fronto Bičiulių veikloje. Nuliūdę liko: žmona Rėda, dukrelės Rasa su vyru Juozu Juška ir sūnumi Aisčiu su žmona Daiva; Rėda su vyru Ramu Pliura ir dukromis Skaidra su vyru Ryne ir sūnumi/proanūku Kovu, ir Audra su dukrelėmis/proanūkėmis Gabija, Gilija, Ginta ir Indrė su vyru Ted Howell ir dukromis Anele su vyru Adam, Asta ir Amelija bei sesers sūnus Donatas ir Rūta Surgailiai su šeima Lietuvoje. Velionis priklausė Šv. Kazimiero lietuviškai parapijai, Cleveland, Ohio. A. a. Juozas buvo pašarvotas penktadienį, balandžio 22 d. Jakubs laidojimo namuose, Cleveland, Ohio. Laidotuvės įvyko šeštadienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų velionis buvo atlydėtas į Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 2007 m. praradęs savo anūką Kovą, a. a. Juozas rėmė įsteigtą fondą, Kovo Jaunimo fondą/Kovas Youth Fund (nepelno fondas), kuris padeda studentijai ir jaunimui veikti JAV. Jei norėtumėte a. a. Juozo vardu paremti jaunimą, prašome čekius rašyti Kovas Youth Fund, 1212 Mohegan Road, Manasquan, NJ 08736. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-04-18 (M)
  2016-04-22 (A)

ANTANAS TUSKENIS


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 89 metų, mirė mūsų mylimas tėvelis A † A ANTANAS TUSKENIS. Gimė 1926 m. Lietuvoje, Šeimyniškėlių kaime, Anykščių valsčiuje, Utenos apskrityje. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Kanadoje, New Yorko valstijoje, Čikagoje ir Burbank, IL. Nuliūdę liko: sūnus Albertas; duktė Elena su Mary Callis; anūkė Audra; svainis Jokūbas su žmona Jadwyga ir jų vaikai; kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai ir aktyviai dalyvavo BALF’o veikloje. A. a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų 10:45 val. ryto a. a. Antanas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje, šalia žmonos a. a. Apolonijos ir sūnaus a. a. Edvardo. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Antaną savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-04-18 (M)
  2016-04-24 (A)

KAZYS RAZMA


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 92 metų, mirė mūsų mylimas tėvelis A † A KAZYS RAZMA. Gimė 1924 m. sausio 13 d. Lietuvoje, Plungės rajone, Visvainių kaime. Gyveno Vokietijoje, Naujojoje Zelandijoje, Cicero, Westchester, IL. Nuliūdę liko: žmona Danuta, dukra Kristina su vyru Dan Staf0ford, anūkė Tara, dukra Elena, sūnus Casey su žmona Corin0ne ir anūkai Connor, Cara, Carolina, dukra Teresa su vyru Greg Sur0dyk, anūkės Sophie ir Alexa, brolis dr. Antanas Razma su žmona Ale, sūnėnai dr. Antanas ir dr. Edis su šeimomis, dukterėčia Birutė Tomonis su vyru Ryčiu ir dukra Gabriele, taip pat giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis priklausė Šv. Antano parapijai Cicero, aktyviai dalyvavo jos veikloje. A. a. Kazys buvo pašarvotas balandžio 24 d. nuo 2:30 val. p. p. iki 7:30 val. vakaro Conboy-Westchester laidojimo namuose, 10501 W. Cermak Rd. Westchester. Laidotuvės įvyko balandžio 25 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto a. a. Kazys buvo atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Kazį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Conboy-Westchester FH, tel. 708-562-5900

Page 30 of 74« First...1020...2829303132...405060...Last »