CENTRAS - Mirtiespuslapis 31

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-24 (M)

RIMAS STROPUS


A † A RIMAS STROPUS. Iškeliavo į Amžinybę 2017 m. balandžio 24 d., Inverness, Florida. Gimė 1940 m. rugsėjo 1 d., Pažvelsyje, Lietuvoje. Nuliūdę liko žmona Antoinette „Toni” (Spaitis), sesuo Danutė su vyru Kaziuku Kelpšai, brolis Romanas su žmona Rasute, brolis Antanas su žmona Angele, brolienė Gerda Stropienė, teta Elena Janušauskienė, pusbroliai, pusseserės, sūnėnai, dukterėčios ir jų vyrai, žmonos ir vaikai. Jau Amžinybėje Rimo brolis a. a. Vladas su žmona a. a. Aldona ir brolis a. a. Juozas. Rimas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės bus privačios. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-24 (M)
  2017-04-28 (A)

TEODORAS MITKUS


A † A TEODORAS MITKUS. Mirė 2017 m. balandžio 24 d., Burbank, IL. Gimė 1929 m. liepos 22 d. Lietuvoje. Gyveno Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: brolis Romualdas su šeima Lietuvoje; pusbrolis Jonas Mitkus su žmona Regina; svainis Simonas Razmus su šeima; artimi draugai Renata Gečienė su šeima ir Dženė Žemaitienė su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Teodoras buvo vyras a. a. Irenos. Velionis priklausė Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chorui. A. a. Teodoras bus pašarvotas penktadienį, balandžio 28 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdi artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-23 (M)
  2017-05-06 (A)

JURGIS LIKANDERIS


Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2017 m. balandžio 23 d., Riverside Medical Center, Kankakee, Illi­nois, mirė mūsų brangus tėvas, senelis, prosenelis ir dėdė A † A JURGIS LIKANDERIS. Gimė 1925 m. spalio 14 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukros Audra Ward (Phoenix) ir Victoria Tur­n-gren (Kankakee), dukterėčios Rita (Likanderytė) Rašymienė, jos vyras Antanas ir jų sūnus Domas, Kristina Likanderytė, sūnėnas Andrius Likanderis, jo žmona Sue ir jų dukros Jennifer, Katie ir Becki; Audros sūnus Tony ir jo šeima Phoenix; a. a. žmonos Jean­ne dukros ir sūnūs su šeimomis, 20 anūkų, 34 proanūkiai ir 3 pro proanūkiai; Lietuvoje mirusios pusseserės Kristinos Gutaus­kie­nės sūnūs Marijus ir Rimvydas su šeimomis bei kiti giminės Ame­­­rikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Jurgis buvo vyras a. a. Gražinos Cibiras ir a. a. Jeanne Hofer, sū­­nus a. a. Stefanijos ir a. a. Antano, brolis a. a. Eugenijaus Li­kan­derio ir pusbrolis a. a. Gražinos Galkutės, a. a. Galinos Gal­ky­tės ir a. a. Kristinos Gutauskienės. 1949 m. gegužės mėn. Jurgis į Ameriką atvyko per Vokietiją. Tarnavo Amerikos kariuomenėje Korėjoje ir buvo apdovanotas įvairiais medaliais. Čikagoje įsigijo chemijos inžinieriaus spe­­­cialybę ir dirbo keliose įmonėse „process engineer”. Parašė mo­kymosi vadovėlį apie polimerų gamybą, kuris naudojamas dar ir šiandien. Dažnai keliavo į kitas šalis mokyti naujus dar­bi­nin­kus apie polimerų gamybą. Jis mėgo keliauti ir aplankė draugus, gimines Lietuvoje ir Vokietijoje. Taip pat mėgo sportą, is­toriją ir klasikinę muziką. Atsisveikinimas su velioniu įvyks šeštadienį, gegužės 6 d. 1 val. p. p. Schreffler Funeral Home, 1900 W. Court Street, Kan­ka­kee, Illinois. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai prašome prisiminti a. a. Jurgį savo maldose. Velionio atminimui šeima prašo jo vardu aukoti Best Friends Animal Society ar kitai gyvūnų labdaros organizacijai. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-14 (M)
  2017-04-22 (A)

VAIDEVUTIS BRAKAUSKAS


Mylimas vyras, tėvas, senelis ir prosenelis A † A VAIDEVUTIS BRAKAUSKAS žemišką kelionę užbaigė 2017 m. balandžio 14 d. savo namuose, Aurora, IL. Gimė 1934 m. gegužės 4 d., Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Vida (Kaminskaitė), dukros: Živilė su vyru Harry Schultz; Audronė su vyru Steve Scott, Saulė su vyru Jim Matrisciano; sūnūs: Šarūnas (Sharky) su žmona Alda Pleirys, Kęstutis, Gintaras su žmona Beth; anūkai: Eric su žmona Melia, Steven, Victor, Krista, Micheal, Andrew, Dylan ir Claire; proanūkiai Harper ir Adler; pusbroliai: Adomas Didžbalis su šeima, Vida Bendoraitis su šeima, Onytė Stoškus su šeima bei daug giminių Lietuvoje. Atsisveikinimas su a. a. Vaidevučiu vyks balandžio 22 d., šeštadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-13 (M)
  2017-04-19 (A)

EDVARDAS SEIBUTIS


A † A EDVARDAS SEIBUTIS. Mirė 2017 m. balandžio 13 d. Homer Glen, IL. Gimė 1923 m. liepos 31 d. Chicago, IL. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: duktė Irena Krutulienė su vyru Arūnu, duktė Regina Sarno su vyru Ron, duktė Luci Morgan su vyru Dick, duktė Vida Lieponienė su vyru Petru, anūkai Deana LaSpisa su vyru Salvatore ir Andrew Sarno, proanūkis Luca LaSpisa ir a. a. svainės Bronės Valavičienės šeima. A. a. Edvardas buvo vyras a. a. Levutės Skripkauskaitės. Velionis bus pašarvotas balandžio 19 d., trečiadienį, nuo 9 val. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 E. 127th St, Lemont, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvese. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2017-04-12 (A)

VERONICA (MURPHY) ir JUOZAS ŽEMGULYS


A † A VERONICA (MURPHY) ir JUOZAS ŽEMGULYS. Velioniai buvo ilgamečiai River Forest gyventojai. Giliame liūdesyje liko: vaikai Joseph G., Paul su žmona Lisa; Vincent ir Andrea su vyru John Monnier; sesuo Mary Amato su vyru Sam; vaikaičiai Justin, Alena, Alexander, Jeremy, Leah, Victor ir Nora. A. a. Juozas buvo brolis a. a. Eglės Narbutis, a. a. Živilės Mc-Polis, a. a. Redos Žemgulys ir a. a Julijos Žemgulys. A. a. Veronica buvo sesuo a. a. Patricia Murphy. Veronica ir Juozas bus pašarvoti trečiadienį, balandžio 12 d. nuo 9 val. ryto St. Vincent Ferrer bažnyčioje, Lathrop ir North Ave., River Forest, Illinois, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jų sielas. Po Mišių velioniai bus palaidoti Queen of Heaven kapinėse. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti „Food for the Poor” (www.foodforthepoor.org/Donate), Lietuvių Fondui (www.lithuanianfoundation.org/donations) arba Father Michael Kyte Building Fund, St. Vincent Ferrer Church, 1530 Jackson Ave., River Forest, IL. 60305. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Drechler, Brown and Williams Funeral Home, tel. 708-383-3191 arba www.drechlerbrownwilliams.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-10 (M)
  2017-04-22 (A)

SESUO SALVATORE CIUCKYTE, SSC


A † A SESUO SALVATORE CIUCKYTE, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. balandžio 10 d., sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus. Seselė Salvatore dėstė pradinėse mokyklose Illinois, Indiana, California, Pennsylvania, Florida, Massachusetts, New Mexico ir Ohio valstijose. Ji taip pat buvo pastoralinė patarnautoja Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo, Brighton Park, IL ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Chicago, IL bažnyčiose. Nuliūdę liko: dukterėčia Milda su vyru Rimu Klimavičiai, giminės Mileta Kemežienė ir Jolita Žemaitienė, brolienė Aldona Ciuckis, daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje. A. a. Salvatore buvo duktė a. a. Konstancijos ir Povilo Ciuckių, sesuo a. a. penkių brolių ir a. a. trijų seserų. Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 22 d. nuo 10 val. ryto iki 11:15 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už seselės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys. Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-06 (M)
  2017-04-12 (A)

SESUO ANGELINE JURONIS, SSC


A † A SESUO ANGELINE JURONIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. balandžio 6 d., sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Sesuo Angeline patarnavo mitybos sektoriuose Illinois, Pennsylvania ir Nebraska valstijose. Nuliūdę liko sūnėnai Richard (Carol) Uronis ir John Uronis, gyvenantys Yarmouth, Massachusetts. Velionė buvo duktė a. a. Suzanne ir a. a. Peter Juronis, sesuo a. a. Alex Yuronis ir a. a. Frank Euronis. A. a. Angeline buvo pašarvota trečiadienį, balandžio 12 d. nuo 10:30 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Angeline palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys. Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-04-03 (M)
  2017-04-28 (A)

RITA RAMINTA JELIONYTĖ


Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos ligos Evanstone, St. Francis ligoninėje, 2017 m. balandžio 3 d. Amžinybės slenkstį peržengė mūsų brangi dukra ir sesuo A † A RITA RAMINTA JELIONYTĖ. Gimė 1957 m. lapkričio 11 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Sofija Rimavičiūtė-Jelionienė, sesuo Virginija Guoda Mohsini, jos vyras Tariq ir jų vaikai Sanya ir Remy, dėdienė Irena Rimavičienė su šeima, tetos Olga Kačinskienė ir Sonia Untulienė su šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Rita Raminta buvo duktė a. a. Adolfo Leono Jelionio. Ji buvo baigusi Columbia College Čikagoje, Kr. Donelaičio Aukštesniąją mokyklą ir dvejus metus studijavo Pedagoginiame Lituanistikos institute, priklausė Lietuvių skautų sąjungai ir Lietuvos Dukterų draugijai. Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, balandžio 28 d. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Lankymas nuo 10 val. ryto. Po šv. Mišių. Rita Raminta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Velionės atminimui vietoje gėlių prašome aukoti Camp Rakas – Lithuanian Scouts arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-03-27 (M)
  2017-03-30 (A)

VIOLETA DAMARACKAITĖ KARALIS


A † A VIOLETA DAMARACKAITĖ KARALIS. 2017 m. kovo 27 d. amžinybėn iškeliavo Violeta Karalis, mylinti ir mylima a. a. Česlovo žmona, atsidavusi sūnaus Arūno Mama, brangi Janinos Marcinkevičienės sesuo, stiprybės šaltinis ją supusiems žmonėms. A. a. Violeta gimė 1954 m. liepos 5 d. Kaune. 1976 m. buvusiame Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus statybininko kvalifikaciją ir 1978 m. atvyko į Čikagą, kur įsidarbino Sargent Lundy kompanijoje. 1985 m. persikėlė gyventi į Lemont, ten ilgus metus dirbo Montesori darželyje ,,Žiburėlis”, aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje, 4 metus dirbo administratore Pasaulio lietuvių centre. 2003 m. įsteigė savo verslą, kavinę ,,Traviata”, LLC, persikėlė į Lisle, kur 2007 m. atidarė ir iki 2015 m. sėkmingai vystė vietinių gyventojų ir iš toliau atvykusių lankytojų pamėgtą ledainę ,,Gelato”. A. a. Violeta iki paskutinės savo gyvenimo minutės kovojo su onkologine liga, dalino savo dėkingumą, meilę bei gyvenimo džiaugsmą aplink ją buvusiems žmonėms. Atsisveikinimas su  a. a. Violeta vyks ketvirtadienį, kovo 30 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Sothwest Hwy, Palos Hills. Penktadienį, kovo 31 d., 9 val. ryto velionė bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Violeta bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

www.palosgaidasfh.com arba tel. 708-974-4410.