Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-09 (M)
  2020-11-14 (A)

KĘSTUTIS JEČIUS


A†A KĘSTUTIS JEČIUS gimė 1933 m. birželio 7 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2020 m. lapkričio 9 d., Villa Park, Illinois, sulaukęs 87 m. Gyveno Villa Park, Illinois.

Nuliūdę liko: žmona Dalia V. Miecevičiūtė-Ječienė, duktė Lidija Šoliūnienė su vyru Sauliumi, sūnus Kęstutis su žmona Patricia, sūnus Algimantas su žmona Kimberly ir duktė Rima Herd su vyru Bryan; 10 anūkų, daug dukterėčių ir sūnėnai, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai (LSS), Lietuvių Fondui ir Boy Scouts of America.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 14 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-11-07 (M)
  2020-11-12 (A)

PETRAS ROMAS MEILUS


A†A PETRAS ROMAS MEILUS mirė lapkričio 7 d. Palos Heights, IL, sulaukęs 86 metų. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Beverly apylinkėje. Gimė 1934 m. rugsėjo 19 d. Ukmergės rajone, Jakutiškių kaime, Lietuvoje.

Nuliūdę liko daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Petras buvo a. a. Aldonos Sčiukaitės Meiluvienės vyras. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 12 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St, Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių skautų sąjungai. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-11-01 (M)

EMILIJA VENGIANSKAS


A†A EMILIJA VENGIANSKAS mirė š. m. lapkričio 1 d., sulaukusi 102 metų. Gyveno Lakeside, MI, anksčiau Lietuvoje ir Sioux City, IA.

Gimė 1918 m. sausio 17 d. Sioux City, Iowa valstijoje Juozapo ir Julijos Morkūnų šeimoje. Trejų metukų mergaitę tėvai išsivežė į Lietuvą. 1941 m. Lietuvoje ištekėjo už Edmundo Vengiansko. Į Ameriką pora emigravo 1949 metais. A. a. Edmundas šį pasaulį paliko jau anksčiau.

Nuliūdę liko: dukterėčia su šeima Lietuvoje bei artima draugė Regina Albrecht. Emilija buvo aistringa sodininkė, kuri savo gėlėmis pradžiugindavo ne vieną draugę. Ji buvo labai atletiška, stipri ir savarankiška moteris.

Didelė padėka draugei Reginai ir „Caring Circle Hospice” už suteiktą patarnavimą ir priežiūrą. Nuoširdžiai kviečiame visus pažinojusius prisiminti ją savo maldose. Galite pareikšti užuojautą virtualiniu būdu: wagnercares.com. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Pobocik Chapel Wagner Family Funerals, 106 Ash Street East, Three Oaks, MI 49128, tel. 269-756-3831.

  2020-10-28 (M)

EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS


A†A EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS mirė š. m. spalio 28 d. Gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Bernotiškėje, Tauragės apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Three Oaks, MI, anksčiau Čikagoje. 1962 m. baigė ekonomikos mokslus DePaul University, Chicago, IL.

Buvo visuomenės ir kultūros veikėjas, kolekcininkas, 1984–1988 m. – Čiurlionio galerijos Čikagoje tarybos narys. Įkūrė Dailės muziejų Munster, IN ir suruošė daug meno parodų Čikagoje bei Indianoje. Lietuvių dailės muziejaus Lemonte kūrėjas ir tarybos pirmininkas (1989–1992), JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos narys (1989–1992), JAV ir Lietuvos kultūros mainų programos organizatorius. E. Holenderis daug prisidėjo prie dail. Viktoro Petravičiaus kūrybos išgarsinimo ir pripažinimo JAV.

Palaidotas Forest Lawn kapinėse Three Oaks, MI. Laidotuvės buvo privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdę artimieji.

  2020-10-26 (M)
  2020-11-06 (A)

GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mama A†A GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ. Mirė 2020 m. spalio 26 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. gruodžio 10 d. Gaigalų kaime, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko rajone.

Nuliūdę liko: duktė Audronė Matutienė su vyru Gražučiu, sūnus Jonas, duktė Ramunė, sūnus Tomas su žmona Skirmante, krikšto duktė Rima Bumbulytė Dornfeld su šeima, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Genė buvo a. a. Jono Miglino žmona.

A. a. Genė labai mėgo skaityti visomis temomis, buvo puiki siuvėja, gėlių augintoja ir ypatingai mėgo kepti pyragus. Ji rūpindavosi giminėmis ir kaimynais, kiek galėdama palengvindavo jų gyvenimą Lietuvoje ir Kanadoje. Ji savanoriavo ir rėmė įvairias organizacijas: Lietuvos Dukterų draugiją, Lituanistikos tyrimo centrą, Jaunimo centrą, Aušros Vartų/Kernavės ir Lituanicos skautų tuntus bei kitas lietuvių organizacijas.

Lapkričio 6 d., penktadienį, nuo 9 val. ryto su velione bus galima atsisveikinti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Dėl pandemijos laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (chicagonativitybvm.org), 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629. Nuliūdusi mylinti šeima.

  2020-10-24 (M)
  2020-11-05 (A)

LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC


Pedagogė, mūsų mylima seselė A†A Sesuo LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC mirė š. m. spalio 24 d., sulaukusi 86-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 67 metus.

Seselė Lorraine Therese mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New Mexico, Ohio ir Pennsylvania valstijose. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Franciscan Village Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios, sūnėnai, pusbroliai bei šv. Kazimiero vienuolės ir seselės. A. a ses. Lorraine Therese buvo a. a. Frank ir a. a. Mary Agnes duktė bei a. a. Leonard, a. a. Richard ir a. a. Frank sesuo.

Velionė bus pašarvota lapkričio 5 d., ketvirtadienį, nuo 10:30 iki 11:30 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629. Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2020-10-22 (M)

DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ


A†A DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ gimė 1914 m. balandžio 1 d. Betygalos miestelyje, Raseinių rajone. Mirė 2020 m. spalio 22 d., Putnam, CT, Matulaičio prieglaudos namuose. Iškeliavo ramiai, miegodama.

A. a. Danutė buvo a. a. dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus žmona, mirusio 1960 m. gruodžio 7 d., ir a. a. Mykalojaus, a. a. Stasio, a. a. Algirdo, a. a. Teklės, a. a. Julijos ir a. a. Elenos sesuo.

Nuliūdę liko: vaikai – Rasa, Jurgis su žmona Jūrate, Džiugas su žmona Joana, Rūta su vyru Rymu Manomaičiu; anūkai – Mark su žmona Sandi, Alana, Povilas su žmona April ir proanūkėmis Alexis ir Rachel; Andrius, Lina ir Krista, Paulius, Laima ir Rima bei giminės Lietuvoje: dukterėčios – Filomena Vaitiekūnienė, Danutė Kalendienė, Irena Paškevičienė ir jų šeimos, Jūratė Babonaitė; sūnėnai – Augustinas ir Juozas Linčiai bei Mindaugas Babonas ir jų šeimos.

Laidotuvės atidėtos iki kitų metų. Šeima kviečia a. a. Danutės vardu paaukoti Maironio lietuvių literatūros muziejui Kaune (maironiomuseum.lt). Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2020-10-19 (M)

ČESLOVAS ŽILIONIS


A†A ČESLOVAS ŽILIONIS mirė 2020 m. spalio 19 d. Čikagoje, sulaukęs 89 metų. Gimė 1931 m. sausio 8 d. Alytuje, Lietuvoje. Karo metais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Detmoldo D. P. stovykloje, vėliau Bratford, Anglijoje ir Hamiltone, Kanadoje, ir pagaliau – Palos Heights, IL. Dirbo Sargeant & Lundy Engineering bendrovėje. Buvo labai atsidavęs lietuviškam gyvenimui. Būdamas jaunesnis aktyviai darbavosi Lietuvių Bendruomenėje ir įvairiose lietuviškose organizacijose.

Česlovas buvo laimingas, nes iki paskutiniųjų gyvenimo metų turėjo amžiną jaunystės dovaną. Dar neseniai galėjome matyti Česių kas dieną smagiai dviračiu važinėjantį po Čikagos Forest Preserves, o žiemą tais pačiais takais šliuožiantį su cross-country slidėmis. Jis mėgo įvairų sportą, bet ypač – futbolą, tenisą ir slidinėjimą. Aktyviai dalyvavo šių sporto šakų lietuvių klubuose. Aistringas keliautojas, su žmona dažnai keliaudavo po Amerikos kalnus, šiltas tropines salas, taip pat į Lietuvą ir Europą, o ypač mėgdavo atostogauti pas sūnų Palm Springs, Californijoje.

Nuliūdę liko: žmona Renata Petrušaitytė-Žilionienė, sūnūs – Raimundas, Kęstutis su partneriu Tomu; sesuo Aldona Martinkienė, sūnėnas Viktoras Martinka su žmona Lile ir dukromis; Andriušių šeima Čikagoje ir Venckų šeima Los Angeles bei giminės Lietuvoje.

Šeima dėkoja už visas širdingas užuojautas ir linkėjimus. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui – 14911 E. 127th Street, Lemont, IL 60439, www.lcenter.org/donate/. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Atsisveikinimas atidėtas neribotam laikui. Nuliūdę artimieji.

  2020-10-19 (M)
  2020-10-27 (A)

ZENONAS VIERAITIS


A†A ZENONAS VIERAITIS mirė spalio 19 d., Oak Lawn, IL, sulaukęs 92 metų. Gimė 1928 m. balandžio 25 d. Lietuvoje, Bartininkų kaime, Vilkaviškio rajone. Gyveno Orland Parke, anksčiau Čikagoje – Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Lina Vieraitytė (Ritchey) su vyru Ben ir šeima, duktė Vilija (Vieraitytė) Alhreish su Eric Gazda; dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Lietuvoje.

Priklausė Zarasiškių, Anglijos lietuvių, Šakių apskrities klubams, Marquette Parko lietuvių namų savininkų organizacijai, Amerikos lietuvių pensininkų sąjungai ir Čikagos lietuvių suvalkiečių draugijai. Ilgus metus velionis buvo atsakingas už aukų surinkimą per šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Trečiadienį, spalio 28 d. nuo 9 val. su velioniu bus galima atsisveikinti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629; chicagonativitybvm.org). Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-10-16 (M)
  2020-10-21 (A)

LEONAS RADVILA


A†A LEONAS RADVILA iškeliavo Amžinybėn 2020 m. spalio 16 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1938 m. gruodžio 25 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a. a. Leono ir Janinos Radvilų sūnus.

Nuliūdusi liko mylinti šeima: žmona Silvija; sūnus dr. Darius su žmona Justine; dukros – inž. Kristina su vyru Steve, prof. Rita su vyru Tomu ir adv. Gintarė; anūkai – Karina, Tomukas, Elytė, Brigita, Sofia ir Aleksandras. Taip pat liūdi sesuo Janina su vyru Narimantu ir šeima bei a. a. sesers Danutės Gierštikienės šeima.

Leonas baigė Illinois Institute of Technology statybos inžinieriaus laipsniu. Daugelį metų dirbo įvairiose bendrovėse, bet labiausiai jam prie širdies buvo Aventis Behring Pharmaceutical, Kankakee, nes ten dirbdamas vyr. inžinieriumi (Senior Project Engineer) jis turėjo progos vadovauti keliolikos milijonų vertės statyboms. Tai buvo tikras jo profesinis pašaukimas; darbas, reikalavęs preciziškumo ir dėmesio mažoms detalėms. Jis atidžiai stebėjo, kaip rangovai atlieka savo pareigas. O kasdien važiuodamas į darbą, 45 minučių kelionės metu, sukalbėdavo rožančių už savo šeimą.

A. a. Leonas buvo JAV kariuomenės veteranas. Jis buvo aktyvus inžinierių korporacijos „Grandis” narys. Gražus studentų būrys rengdavo šokius Jaunimo centre, dalyvavo studentų ateitininkų stovykloje. Įsteigė lietuvių karatė klubą „Geležinis vilkas”. Jis buvo labai gabus žmogus. Mokėjo piešti ir groti įvairiais muzikiniais instrumentais. Gamino gardžius patiekalus, mėgo gamtą, žvejybą, medžioklę, bet labiausiai mylėjo ir didžiavosi savo šeima bei vaikų pasiekimais.

Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 20 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės vyks trečiadienį, spalio 21 dieną. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių kviečiama aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Leoną Radvilą savo maldose. Nuliūdusi mylinti šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.