CENTRAS - Mirtiespuslapis 4

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-04 (M)
  2019-07-09 (A)

SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS)


A†A SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS) mirė liepos 4 d., sulaukusi 83-ejų metų. Gimė 1935 m. liepos 22 d. Lietuvoje. Gyveno Lemonte. Nuliūdę liko: dukros Dana su vyru David Thoele, Ruth Quint, Jane Montvilas, Genė su vyru Joe Luzzo; sūnus Jonas Jr.; anūkai Jason Quint ir Shane Thoele; trys proanūkai. A. a. Sophie buvo a. a. Jono žmona.

 

Ilgus metus išdirbo „Ace Hardware” bendrovėje. Priklausė Lemont Senior Group. Velionė bus pašarvota antradienį, liepos 9 d., nuo 9:30 val. r. iki 10:30 val. r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, kur 10:30 val. r. bus meldžiamasi už velionės sielą. Po apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-25 (M)
  2019-06-29 (A)

GENEVIEVE KRIPAS, SSC


Gailestingoji seselė ir administratorė A†A Sesuo GENEVIEVE KRIPAS, SSC, mūsų mylima seselė mirė birželio 25 d., sulaukusi 94 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. A.a. ses. Genevieve buvo a. a. Apolonijos ir a. a. Antano Kripų duktė; a.a. Julia Kripas ir a.a. Theresa Kripas sesuo. Nuliūdę liko jos pusseserės ir pusbroliai Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Seselė Genevieve dirbo sveikatos srityje beveik 50 metų. Ji buvo gailestingoji seselė/slaugė Šv. Kryžiaus ir Loretto ligoninėse, o vėliau slaugos namų administratorė Pennsylvanijoje, o paskutinius 10 metų darbavosi Holy Family Villa, Palos Park.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 29 d., nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W Mar- quette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-24 (M)
  2019-07-01 (A)

IRENA MIECEVIČIENĖ


A†A IRENA MIECEVIČIENĖ mirė birželio 24 dieną Michigan City, Indianoje, Arbors slaugos namuose, sulaukusi 92-ejų metų amžiaus. Gimė 1927 m. kovo 3 d. Telšiuose, Lietuvoje, Adolfo Liutkevičiaus ir Kazimieros Stupelytės šeimoje. Gyveno Michiana Shores, IN.

 

Irena paliko dukteris Irene (John) Uhl ir Joanne Rudis; marčią Donna Mitchel; anūkus: Veronica Stonis, Theresa (Clay) Mathis, Elizabeth (Sean) Monahan, Sarah Wagner, Jennifer (Wes) Janik, Amy (Vincent) Sheheen ir Anthony (Michelle) Uhl; proanūkius: Alex, Ethan, Evan, Sidney, O’Neill, Alison, Kaitlyn, Alison, Russel, Joseph, Austin ir Anthony; taip pat – nemažai giminių Lietuvoje. Jos sūnus Casimir Mitchel, žentas Paul Rudis ir anūkas Charlie jau taip pat ilsisi amžinybėje.

 

Ilgą laiką Irena dirbo savo nuosavame grožio salone „Fantasy of Beauty” Marquette Park, Chicago, IL. Ji taip pat vadovavo lietuvių jūrų skautėms.

 

Atsisveikinimas vyks pirmadienį, liepos 1 d., nuo 9 iki 11 val. Notre Dame katalikų bažnyčioje, 1005 Moore Road, Michigan City, Indiana, kurioje 11 val. ryto kun. McClellan atnašaus šv. Mišias už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Greenwood kapinėse, Michigan City, IN.

 

Aukas velionės atminimui galima skirti American Lung Association. Pasirašyti svečių knygoje arba palikti užuojautą galima ir internetu: www.Carlislefh.com. Daugiau informacijos tel. 219-874 4214. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-24 (M)
  2019-06-28 (A)

VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS


A†A VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS (Dr. Victor V. Jay) mirė savo namuose birželio 24 d., sulaukęs 96 metų. Gimė 1922 m. lapkričio 28 d. Virbalyje, Lietuvoje, Jono ir Marijos (Kurtainitis) Jurgelevičių (Jurgelis) šeimoje. Gyveno Jacksonville, FL, anksčiau Illinois valstijoje.

 

Nuliūdę liko: duktė Rita (Jacksonville, FL); sūnus Michael su žmona Diane (Ponte Vedra Beach, FL); sūnus John su žmona Debra (Prairie Village, KS); duktė Anne Marie Lester su vyru Michael (Flat Rock, NC); sūnus Mark su žmona Karen (Washburn, IL); 10 anūkų ir du proanūkiai. A. a. Vytautas buvo a. a. Anne (Onos) Helene Pankavich Jay vyras ir a. a. Rosemary Schorsch tėvas. Jo trys seserys mirė anksčiau.

 

1948 m. baigė Tübingen Eberhard Karls universitetą Baden-Württemberg Vokietijoje, įsigydamas daktaro laipsnį. Korėjos karo metu jis buvo Amerikos kariuomenės kapitonas. Savo šeimą užaugino centriniame Illinojuje. Čia jis dirbo kaip chirurgas, o vėliau buvo šeimos gydytojas specialistas. Jis taip pat buvo Amerikos šeimos gydytojų akademijos narys. 1985 m. išėjęs į pensiją su žmona persikėlė į Floridą.

 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 28 d., nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave., Lemont, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, birželio 29 d. Švč M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Heart Association. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę vaikai.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-23 (M)

AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ


A†A AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA. Nuliūdę liko: vyras Vytautas Martinaitis, sesuo Rūta Milo su vyru Thomas; dukterėčios – Rasa Dumbrys su vyru Dainiumi, Ina Milo; sūnėnas Tomas Milo; brolienė Nijolė Martinaitytė-Nelson su vyru Kenneth, draugai ir pažįstami. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-23 (M)
  2019-06-26 (A)

LIUSĖ MALDŪNIENĖ


Palinguoki, vėjau,
Dievmedžio šaka.
Susvyruoki liūdesiu giliu.
Ir praneški tėviškėms laukams ir sodams,
Kad pabusti aš jau negaliu.

Berlinkas

 

A†A LIUSĖ MALDŪNIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė 1937 m. birželio 8 d. Punske, Lenkijoje. Gyveno Orland Park, IL. Giliame liūdesyje liko: sesuo Alicija Brazaitienė su vaikais Vida ir Dainiumi; Punske gyvenantys sesuo Onutė Agurkienė ir brolis Jurgis Kalkauskas su šeimomis; sesers a. a. Teklės Ramanauskienės šeima, artimas draugas Petras Jadviršis. Buvo Lietuvos vyčių ir įvairių prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos veikiančių klubų narė.

 

Atsisveikinimas su velione vyks trečiadienį, birželio 26 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Liusės atminimui galima aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai ir šv. Mišioms. Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-22 (M)
  2019-06-25 (A)

EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ


A†A EMILIJA KIELIENĖ DILKAITĖ mirė 2019 m. birželio 22 d. Willow Springs, IL. Gimė 1925 m. birželio 24 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Willow Springs, IL, anksčiau Marquette Parko rajone Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: sūnus Arvydas su žmona Vilija, jų vaikai Andreja ir Daina; duktė Aušra Kiela ir jos sūnus Adam Koob; sūnus Albertas su žmona Michelle, jų vaikai Alex ir Aaron. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Mariaus žmona ir a. a. Audronės mama. Emilija net du dešimtmečius vadovavo Lietuvos Dukterų draugijai. Ji buvo „Neringos” restorano Marquette Parke ir „Baltijos” restorano Justice, IL savininkė.

 

Velionė bus pašarvota birželio 25 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks 7 val. vakaro. Laidotuvės – birželio 26 d., trečiadienį. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionės palaikai bus pervežti į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Vietoje gėlių praome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-21 (M)

JULIUS JARULAITIS


A†A JULIUS JARULAITIS Juozo Jarulaičio ir Ievos Luinytės-Jarulaitienės sūnus, kilęs iš Jonelaičių kaimo, paliko šį pasaulį 2019-ųjų birželio 21-ąją. Gyveno Royal Oak, Michigane.

 

Julius augo septynių vaikų šeimoje – kartu su broliais bei seserimis Boleslovu, Elena, Bronislava, Janina, Jadvyga ir Vytautu.
Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios padėjo savo tėvui žvejyboje. Vėliau įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą ir tapo partizanu, kol
1944-ųjų rudenį buvo priverstas bėgti nuo sovietinės valdžios. Keletą metų praleido dirbdamas policininku Vokietijos pabėgėlių stovykloje, kol galiausiai 1948-aisiais gavo leidimą vykti į JAV. Čia iš pradžių apsistojo pas tetą ir pusbrolį, po to kartu su kitais lietuviais persikėlė į Detroitą, kur visi vylėsi įsidarbinti. 1950-aisiais Julius gavo darbą Ford Motor Company – čia jis ir jo draugai pradėjo savo kelią amerikietiškosios svajonės įgyvendinimo link. Dirbdamas automobilių gamykloje Julius užtikrino pragyvenimą ne tik sau, bet ir savo šeimai – žmonai Gertai Gunther, su kuria susituokė 1952 m. bei vaikams Lillian (g. 1953) ir Thomas (g. 1957).

 

Julius džiaugėsi ne tik darbu, bet ir artima draugyste su kitais lietuviais, su kuriais kartu vykdavo žvejoti ar lošdavo kortomis, aptarinėdami naujienas iš Lietuvos ir pasvajodami apie grįžimą į tėvynę. Jis nuolat siųsdavo siuntinius savo šeimai, likusiai kitoje geležinės uždangos pusėje.

 

Julius be galo mylėjo savo vaikus. Nors darbas atimdavo didžiąją laiko dalį, jis taip pat užtikrino šeimos gerbūvį, o tėvas vaikams visada pabrėždavo mokslo svarbą. Abu vaikai sėkmingai kūrė savo ateitį: Thomas atidarė restoraną ir dirbo rinkodaros vadybininku Texas Roadhouse restoranų tinkle, o Lillian tapo organizacinės plėtros mokslų daktare.

 

1978 m. sulaukęs pirmojo savo anūko James, dar po po kelerių metų, 1980-aisiais, atidavęs tris savo gyvenimo dešimtmečius Ford Motor Company, Julius galiausiai išėjo į pensiją. Tuomet įstojo į golfo ir Detroito „Kovas” sporto klubus. Kelionės su draugais ir golfo varžybos Detroite, Clevelande, Čikagoje tapo jo mėgstamiausiu užsiėmimu. Dar iki išpopuliarėjant sveikam bei ekologiškam gyvenimo būdui, Julius nuolat sportavo, sveikai maitinosi bei ragino tai daryti kitus.

 

Julius susilaukė ir daugiau anūkų: Frank ( g.1984), Nick (g.1987), Anthony (g. 1988), David (g. 1992) bei Andrew (g. 1995). Visus juos be galo mylėjo, mėgo dalintis su jais gyvenimiškomis patirtimis ir kartu stebėti Detroito „Tigers” beisbolo rungtynes. Nekyla jokios abejonės, kad 39-erius metus, kuriuos jis nugyveno išėjęs į pensiją, jis buvo puikus senelio pavyzdys.

 

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, 1991-aisiais, Julius pirmąkart aplankė Lietuvą ir šis įvykis tapo džiaugsmingu susitikimu tiek su daugeliu likusių jo šeimos narių, tiek su jaunesniąja karta, apie kurią tebuvo skaitęs laiškuose. Julius atgavo Lietuvos pilietybę ir kartu su žmona dar kelis kartus buvo nuvykęs į Lietuvą.

 

Pasiekęs garbingą amžių, Julius žiūrėdavo televizorių, skaitydavo lietuvišką spaudą ir padėdavo kitiems visur, kur tik galėjo. Nors jo gyvenimas susiklostė gal ir ne visai taip, kaip tikėjosi jaunystėje, bet jis jautėsi ramus ir dėkingas, kad ši kelionė žemėje atnešė ir daug gėrio. Jis tikėjo darbštumo ir pagarbos kitiems galia.

 

Paskutiniaisiais gyvenimo metais, garbaus 100-ojo jubiliejaus proga, Julius sulaukė Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo ir padėkos už gyvenimo nuopelnus. Jubiliejaus proga jį taip pat pasveikino Michigano valstijos atstovas Jim Ellison.

 

2019-ųjų vasarį Julius tapo proseneliu – sulaukė provaikaičio Christos. Jis džiaugėsi kasdien gaudamas naujų jauniausio šeimos nario nuotraukų ir, nepaisant to, kad taip ir nespėjo su juo susitikti, jautė ypatingą jųdviejų tarpusavio ryšį. Juos siejo vienodos šypsenos ir skardus juokas, o jais grįstas artimas prosenelio ir provaikaičio ryšys tęsis dar ištisą šimtmetį.

 

Juliaus Jarulaičio gedi plati jo giminė, išsibarsčiusi ne tik po Jungtines Amerikos Valstijas, bet ir kitose šalyse, bet skaudžiausiai netektis palietė jo mylimą žmoną Gertą, su kuria kartu pragyveno 68- erius metus. Jų tarpusavio meilė ir atsakomybė neišnyks su šia mirtimi, o tik sustiprės ir iškils kaip pasigėrėjimo ir pagarbos verto gyvenmo pavyzdys. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-18 (M)
  2019-06-28 (A)

BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS


A†A BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS mirė š. m. birželio 18 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1922 m. vasario 25 d. Jurbarke, Lietuvoje. Buvo vyriausia iš trijų vaikų šeimoje. Gyveno Daytona Beach, FL, anksčiau Asbury Park, NJ. Iš viso Amerikoje išgyveno 70 metų. Nuliūdę liko: sūnus Darius, anūkas Vincent Preikštas, marti Barb Preikštas; sūnėnai – Arūnas Avižius su žmona Kathy ir Algis Avižius.

 

A. a. Birutė buvo a. a. Tauro mama, a. a. Vinco Preikšto žmona, a. a. Jono Petrulio žmona, a. a. Eugenijos Avižius ir a.
a. Sigito Kukaičio sesuo, a. a. Rasos Avižius Seager teta ir Kristen Avižius antros eilės teta.

 

Birutė buvo charizmatiška, drąsi, atkakli ir aistringa asmenybė. Jaunystėje susipažinusi su Vincu Preikštu ir įsimylėjusi iš pirmo žvilgsnio ji nutraukė savo sužieduotuves su kitu vyru ir ištekėjo už Vinco.

 

Sovietams ir naciams pradėjus siautėti Lietuvoje, jauna pora kartu su kitais šeimos nariais paliko gimtinę tik su vienu lagaminu rankose. Tubingene, Vokietijoje, įgyvendindama savo svajonę tapti daktare Birutė baigė medicinos mokslus. Į Ellis salą atvyko 1949 m., būdama tik 27 metų amžiaus ir laukdamasi pirmojo kūdikio. Po staigios vyro mirties 1958 metais Birutė, emigrantė ir dviejų mažų vaikų mama, sugebėjo gauti akušerijos ir ginekologijos daktarės licenciją. Netrukus ji su sūnumis apsigyveno Asbury Park, NJ, kur nieko nebijanti Birutė dviejų mašinų garažą pavertė privačiu kabinetu ir per 25 metus pasitiko į pasaulį ateinančius daugiau nei 1 000 kūdikių.

 

Vėliau gyvenime ištekėjo už savo antro vyro Jono Petrulio ir, išėjusi į pensiją, apsigyveno Daytona Beach, FL, kur įsiliejo į energingą lietuvių bendruomenę. Ji mirė savo namuose Daytona Beach, draugų ir artimųjų visuomet bus prisimenama dėl savo tvirtybės, ištvermės, šilumos ir dosnumo.

 

A. a. Birutės šeima reiškia nuoširdžią padėką Halifax Health Hospice Care darbuotojams ir globėjams už rūpestingą jos priežiūrą.

 

Atsisveikinimo šv. Mišios už velionę bus penktadienį, birželio 28 d., 10:30 val. ryto, Basilica of St. Paul bažnyčioje, 317 Mullaly St., Daytona Beach, FL. Šeštadienį, birželio 29 d., nuo 2 iki 5 val. p. p. šeima kviečia visus dalyvauti a. a. Birutės pagerbimo pietuose, jos namuose Daytona Beach. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania (sunlightorphanaid.org)). Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir prisiminti a. a. Birutę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Baldwin Brothers, tel. 386-333-9017 www.baldwincremation.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-06-16 (M)
  2019-07-13 (A)

LIDIJA VAITONIS


A†A LIDIJA VAITONIS mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 95-erių metų. Gimė 1923 m. liepos 17 d. Lietuvoje. Gyveno Marquette Parko apylinkėje, anksčiau Toronte, Kanadoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Zelma Noreika su šeima; Zelmos duktė Rita su šeima; sūnėnas Emilis Hollenderis su šeima bei kiti artimieji ir draugai.

 

Velionė bus pašarvota liepos 13 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.