CENTRAS - Mirtiespuslapis 4

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-09 (M)
  2019-03-16 (A)

VILIUS A. JUŠKA


A†A VILIUS A. JUŠKA mirė 2019 m. kovo 9 d., sulaukęs 89 metų. Gimė Radviliškyje, Lietuvoje. Gyveno St. Pete Beach, FL. Anksčiau Winter Haven, FL ir Marquette Parko rajone, Chicago, IL. Buvo a. a. Zitos Levickaitės vyras (kartu pragyveno 42 metus). Nuliūdę liko: dukra Virginija Petitt (a. a. Richard); sūnus Viktoras Juška su žmona Catherine; dukra Sylvija Bukauskiene su vyru Vytautu; anūkės Jennifer Petitt, Audra Bukauskas (Steven Clavell) ir Anne Juškaitė; anūkai Antanas Bukauskas, Paulius Juška ir Petras Juška; proanūkė Harper Clavell; brolis Steponas su žmona Irena ir dukra Alicija bei sūnumi Andriumi; brolienė Regina Petraitienė (a. a. Ramojus) su sūnumi Richardu ir dukra Rubija bei kiti giminės Lietuvoje.

 

Būdamas jaunuolis kartu su tėveliais pasitraukė į Vokietiją. Penkerius metus praleido Kasselio stovykloje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Aktyviai dalyvavo Čikagos Lietuvių operos veikloje ir vienerius metus buvo operos valdybos pirmininkas. 1971 m. su šeima persikėlė gyventi į Floridą. Aktyviai dalyvavo St. Petersburgo lietuvių klubo gyvenime.

 

Atsisveikinimas ir laidotuvės vyks kovo 16 d., šeštadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Alzheimer’s Foundation of America, 322 8th Avenue, 7th Floor, New York, NY 10001. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-06 (M)
  2019-03-23 (A)

VYTAUTAS (VYTO) ABRAMAVIČIUS


A†A VYTAUTAS (VYTO) ABRAMAVIČIUS mirė 2019 m. kovo 6 d., sulaukęs 71 metų. Gyveno Marengo, IL, Berwyn, IL, Chicago, IL ir anksčiau Braddock, PA. Gimė Vokietijoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Anne (Kerschen); sūnūs Jason su žmona Jody, Matthew su žmona Rebekah; dukros Jeannette Beaver su vyru Weldon, Jessica Abralind su vyru Frankie, Monica Opotowsky su vyru Maurice; 14 anūkų, brolis Stasys ir sesuo Gražina. Vytas buvo a. a. Broniaus brolis.

 

Vytas gimė Vokietijoje. Su tėvais, būdamas kūdikiu, atvyko į Braddock, PA. 1954 m. jo tėvai Stasys ir Marija (Mozuraitis) persikėlė į Čikagą, kur Vytas baigė Dievo Apvaizdos parapijos mokyklą Pilsen rajone. Po to jis mokėsi De La Salle gimnazijoje, kur labai gerai žaidė krepšinį. Kaip krepšininkui jam buvo paskirta stipendija ir jis žaidė už University of Detroit komandą.

 

Baigęs mokslus su žmona Anne grįžo atgal į Čikagą ir apsigyveno Berwyn priemiestyje. Čia jiems gimė 5 vaikai. Darbovietei persikėlus į Marengo, IL, ten išvyko gyventi ir visa šeima.

 

Krepšinis buvo a. a. Vyto gyvenimo aistra. Jis ne tik žaidė įvairių mokyklų komandose, bet ir ilgus metus žaidė Čikagos „Lituanicos” komandoje. Vėliau jis buvo dosnus šios komandos rėmėjas ir gerbėjas.

 

Vytas taip pat labai mylėjo gamtą ir užsiėmimus joje. Jis buvo nepaprastai geras žvejys, dažnai su savo tėvu Michigano ežere žvejodavo ešerius. Išėjęs į pensiją, nusipirko namelį Harrisville, WI, prie Wisconsino upės, kad galėtų žvejoti, uogauti, grybauti ir medžioti.

 

Jam taip pat labai rūpėjo jo šeima, jis dalyvavo visose šeimos šventėse – per Kūčias, Kalėdas, mokslo užbaigimuose, vestuvėse, krikštynose, įvairiuose pagerbimuose. Šeima kasmet susirinkdavo Harrisville, WI, kur vykdavo įtemptos šeimos narių tinklinio varžybos. Vytas palieka didelę tuštumą visų mūsų gyvenimuose. Mes jo labai pasigesime, bet niekad neužmiršime.

 

Atsisveikinimas su velioniu bus šeštadienį, kovo 23 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Sacred Heart bažnyčioje, 323 N. Taylor St., Marengo, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Galite pareikšti užuojautą tinklalapyje Marengo-UnionFuneral-Home.com. Laiduotuvių apeigos planuojamos vasarą Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime su velioniu. Nuliūdę: žmona, vaikai, brolis ir sesuo.

 

Laidotuvių direktorius – Marengo Union Funeral Home, tel. 815-568-8131.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-03 (M)
  2019-03-11 (A)

ALEKSAS VITKUS


Diplomuotas inžinierius A†A ALEKSAS VITKUS mirė 2019 m. kovo 3 d. Gimė 1924 m. vasario 25 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Palos Heights, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Paulius ir Raimundas bei po plačiąją Ameriką pasklidę penki vaikaičiai: Aras, Rytas, Kęstutis, Dovilė ir Aleta. A. a. Aleksas Vitkus buvo a. a. Danguolės vyras. Jis augo didelėje šeimoje – kartu su keturiais broliais ir seserimi. 1944 m. vasarą Aleksas pasiryžo palikti tėvus ir pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus jis studijavo Technische Hochschule Muenchene ir 1949 m. gavo diplomuoto elektros inžinieriaus laipsnį. Į Ameriką atvyko 1950 metais. Apsistojo Čikagoje, kur visą laiką ir gyveno. Čia jis keliose bendrovėse dirbo inžinieriumi.

 

1953 m. sukūrė šeimą, su žmona Danguole užaugino ir išmokslino du sūnus. 1955 m. Illinois Insitute of Technology įgijo magistro laipsnį. Išlaikęs egzaminus dirbo registruotu inžinieriumi Illinois valstijoje. Ilgus metus vadovavo Kearney tyrimų laboratorijai McCook, IL. Į pensiją išėjo 1995 metais. Buvo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) narys, aktyvus spaudos bendradarbis. Ypač ilgi ir vaisingi bendradarbiavimo metai jį siejo su „Draugo” laikraščiu. Jo tėvai, keturi broliai ir sesuo, gyvenę kas Lietuvoje, kas Rusijoje, Lenkijoje ar Amerikoje, šią žemę jau seniai paliko.

 

Atsisveikinimas vyks kovo 11 d., pirmadienį, nuo 9 val. r. iki 10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionį į Amžinybę. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-03 (M)
  2019-05-03 (A)

MIKALINA BIKULČIUS ŠEDUIKYTĖ


A†A MIKALINA BIKULČIUS ŠEDUIKYTĖ 1929–2019. Amžinybėn iškeliavo 2019 m. kovo 3 d. Fort Worth, Texas valstijoje. Mikalina gimė 1929 m. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Bruno su žmona Dawn (Arlington, TX), sūnus John ir Yvonne (Scottville, MI), sūnus Edmund ir Jeanne (Warrenville, IL) ir dukra Ely (Elena) DeGroodt su vyru Thomas (Augusta, GA); 9 anūkai: Bruno Bikulcius, Marcus Bikulcius, Michelle Bikulcius-Grimmer (Peter), Sarah Bikulcius-Smith (Timothy), Kimberly Bikulcius; Michael Bikulcius; Jonathan Bikulcius; Kęstutis Laukaitis II ir Dakota DeGroodt; ir trys proanūkiai: Bruno Kai Bikulcius; Isabel Sky Bikulcius ir Logan Laukaitis. Taip pat liūdi brolis Mykolas Šeduikis ir sesuo Emily Zawacki (Šeduikytė) bei kiti artimieji.

 

1950 m. jos šeima atvyko į JAV ir įsikūrė Čikagoje. 1956 m. Šv. Jurgio bažnyčioje Mikalina susituokė su Bronislavu (Barney) Bikulčiumi. Jie laimingai nugyveno 62 bendro gyvenimo metus. Mikalina ir Bronius daug metų gyveno Cicero, IL. Abu aktyviai dalyvavo Šv. Antano bažnyčios ir lietuvių parapijos gyvenime. Savo vaikus augino katalikiško tikėjimo pagrindais.

 

1969 m. Mikalina kartu su savo seserimi Emilija tapo Amerikos pilietėmis. Ji daug metų savanoriaudavo rinkimuose skaičiuojant balsus. Velionė turėjo daug talentų, buvo meniškos sielos. Ji didžiavosi savo lietuviška kilme, skaniai gamino lietuviškus patiekalus ir kepė gardžius pyragus. Labai gražiai siuvinėjo ir kurdavo nuostabias gėlių puokštes.

 

Mikalina daugiau nei 20 metų priklausė Lietuvos skautams – mergaičių tuntui „Aušros vartai”. Kartu su vyru ji taip pat priklausė jūrų šaulių kuopai „Klaipėda”. Keletą metų ėjo kuopos sekretorės pareigas. 2007 m. Mikalina ir Bronius Bikulčiai išvyko gyventi į Arlington, Texas.

 

Šv. Mišios už velionę bus aukojamos š. m. gegužės 3 d. 10:30 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 E. 127th St, Lemont, IL 60439). Po jų – 1 val. p. p. velionės Mikalinos ir jos vyro Broniaus palaikai bus palaidoti Abraham Lincoln National Cemetery (20953 W. Hoff Rd, Elwood, IL 60421). Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-02 (M)

ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ


A†A ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ mirė 2019 m. kovo 2 d., sulaukusi 88-erių metų amžiaus. Gimė 1930 m. lapkričio 11 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Stepas; duktė Maira su vyru John bei anūkais Alec ir Andrew; sūnus Viktoras su žmona Antonina; sesuo Stefa Sinkevičienė, dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-01 (M)
  2019-03-08 (A)

M. LUCILLE ZELVYS, SSC


Gailestingoji sesuo A†A Seselė M. LUCILLE ZELVYS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2019 m. kovo 1 d., sulaukusi 84 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 61 metus. Ses. Lucille dirbo gailestingąja seserimi Loretto ir Švento Kryžiaus ligoninėse Čikagoje. Ji taip pat buvo Marijos aukštesniosios mokyklos mokytoja ir slaugė. Nuliūdę liko: sesuo Nijolė Lukošiūnas ir sūnėnai Tom Vitas Lukas ir Rimas Lukas. A. a. ses. Lucille buvo a. a. Petro ir a. a. Albinos (Didrikaitės) Zelvių duktė.

 

Velionė bus pašarvota kovo 8 d., penktadienį, nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Maldos prie karsto – 10:45 val. ryto, o 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-24 (M)
  2019-03-07 (A)

ALGIMANTAS MARCINKEVIČIUS


A†A ALGIMANTAS MARCINKEVIČIUS mirė š. m. vasario 24 d., sulaukęs 58 metų. Gyveno Gurnee, IL ir Vilniuje. Gimė Vilniuje 1960 m. birželio 25 d. dr. Algimanto ir Danutės Marcinkevičių šeimoje. Eidamas tėvo pėdsakais, medicinos laipsnį įgijo Vilniaus universitete, specializavosi širdies chirurgijoje ir parašė daktaro disertaciją apie perikardito gydymą.

 

Nuliūdę liko: mama Danutė, žmona Rita, vaikai Algis, Ieva ir Vaidas bei brolis Rimtautas. 1989 m. Algis atvyko į Jungtines Valstijas su savo mylima būsima žmona Rita. Tačiau ir gyvendamas čia, niekada nepamiršo tėvynės: kiekvieną vasarą Algis praleisdavo atostogas aplankydamas artimuosius Lietuvoje. Savo vaikams puoselėjo meilę tėvynei ir kiekvieną šeštadienį nuveždavo juos į Maironio lituanistinę mokyklą. Buvo ilgametis JAV Lietuvių Bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkės valdybos narys.

 

A. a. Algis daugiau nei 25 metus išdirbo St. Francis ligoninėje Evanstone. Norėdamas padėti kitiems, jis dalyvavo misijos kelionėje į Boliviją, kur padėjo vietiniams gydytojams atlikti sudėtingas operacijas.

 

Velionis bus pašarvotas kovo 7 d., ketvirtadienį, nuo 6 iki 8 val. vakaro St. Paul the Apostle bažnyčioje, 6401 Gages Lake Rd., Gurnee, IL 60031. Kovo 8 d., penktadienį, 1 val. p. p. šioje bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Ascension kapinėse, 1920 Buckley Rd., Grayslake, IL 60030. Vietoje gėlių Algio atminimui galite aukoti St. Jude Children’s Research Hospital. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Algio laidotuvėse. Nuliūdę: žmona, vaikai, mama ir brolis.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-22 (M)
  2019-04-01 (A)

ZIGMAS VINCAS VISKANTA


Tu nuėjai – ir vyturėliai
Pravirko, lyg nakties šešėliai
Pravirko ir gamta visa.

 

Bernardas Brazdžionis

 

A†A ZIGMAS VINCAS VISKANTA mirė š. m. vasario 22 d., sulaukęs 86 metų. Gimė Vilkaviškyje 1933 m. rugpjūčio 20 d. Gyveno Los Angeles, CA. Giliame liūdesyje paliko žmoną Birutę, vaikus Paulių, Tomą ir Dianą, anūkus Kazimierą, Aleną, Martyną, Evą ir brolį Romą su šeima.

 

Gyvendamas JAV, niekada nepamiršo Tėvynės. Buvo ilgametis ir aktyvus Skautų sąjungos ir JAV Lietuvių Bendruomeneṡ narys ir rėmėjas. Savo vaikus augino lietuviška dvasia, jiems augant vežiodavo į Šv. Kazimiero šeštadieninę mokyklą ir lietuvių skautų sueigas bei stovyklas.

 

Gedulingos Mišios bus atnašaujamos Šv. Kazimiero bažnyčioje pirmadienį, balandžio 1 d., 9 val. ryto. Po šv. Mišių – velionio pagerbimas prie vaišių parapijos salėje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-20 (M)
  2019-03-09 (A)

GRAŽINA ČAPLIKAITĖ MAČIUIKIENĖ


A†A GRAŽINA ČAPLIKAITĖ MAČIUIKIENĖ mirė 2019 m. vasario 20 d. Storrs, CT. Gimė 1927 m. spalio 14 d. Kėdainiuose, Lietuvoje. Liūdi: dukra Laura (San Ramon, CA), sūnus Jonas (New York, NY), sūnėnai Aidis ir Rimas Kožica su šeimomis. Gražinos pasiilgs draugai ir giminės trijuose žemynuose. Vyras Benediktas mirė 2018 m. lapkričio mėn., o sūnaus Pauliaus neteko 1995 m.

 

Su tėvais Vincu ir Viktorija Čaplikais bei seserimi Birute pergyveno sovietų ir vokiečių okupacijas. Antrojo pasaulinio karo metu, 1944 m. šeima pasitraukė į Vokietiją. Gražina gimnaziją baigė Hanau tremtinių stovykloje, o 1949 m. su mama ir seserimi atvyko į Baltimore, MD. Tėvelis mirė Hanau.

 

Gražina pelnė stipendiją ir įstojo į Boston University, kurį baigė įgydama bakalauro laipsnį iš vokiečių literatūros. Dainavo universiteto chore ir su juo apkeliavo nemažą Amerikos dalį. A. a. Gražina mokslus tęsė University of Chicago, socialinių mokslų magistrantūroje, kartu dirbdama Catholic Charities organizacijoje. Čikagoje ji susitiko su Benediktu V. Mačiuika, kurį pažinojo iš Hanau gimnazijos laikų. Jie susituokė 1955 m. ir 1958 m. persikėlė gyventi į Storrs, CT, nes Benediktui buvo pasiūlytas profesoriaus postas University of Connecticut.

 

Gražina 20 metų dirbo socialinio darbo srityje Vernon miesto mokyklose su pertrauka savo trijų vaikų – Lauros, Pauliaus ir Jono – auginimui. Kai 1978 m. pasidarė lengviau keliauti į Lietuvą, ji ne kartą vyko susitikti su giminėmis. Vertino kultūrą ir keliones, su vyru ir draugais aplankė daug pasaulio šalių. 1992 m. išėjusi į pensiją, ji tris mėnesius praleido Lietuvoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete socialinio darbo fakultete padėjo įkurti Magistrantūros programą.

 

Gražina mylėjo žmones ir visą gyvenimą palaikė ryšius su draugais ir giminėmis JAV, Lietuvoje ir Australijoje. Buvo uoli skaitytoja ir dalyvavo anglų ir lietuvių kalbų knygų būreliuose. Mėgo lankyti muziejus, koncertus ir New Yorko Metropolitan Opera.

 

Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos kovo 9 d. St. Thomas Aquinas, Storrs, CT. Mišių metu giedojo Marytė Bizinkauskaitė iš Bostono. Duktė Laura skaitė atsisveikinimo žodį, minėdama Gražinos nuoširdų ryšį su šeimos nariais, draugais bei kolegomis ligoninėse ir jos pasiryžimą gyventi pilnavertį gyvenimą. Prisiminė, kad Gražina žiemą, tarsi jausdama gyvenimo pabaigą, deklamavo ištrauką iš poetės Salomėjos Neries eilėraščio „Aš diemedžiu žydėsiu…” Velionė bus palaidota kovo 23 d., šeštadienį, Storrs kapinėse, kur ilsisi vyras ir sūnus. Gražinos atminimui galima aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL 60439. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-16 (M)
  2019-02-19 (A)

SOFIA PUMPUTIS (SKRIPKUS)


A†A SOFIA PUMPUTIS (SKRIPKUS) mirė 2019 m. vasario 16 d., sulaukusi 98 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Klaudijus (Birutė) ir Virginijus (Bernie), duktė Eugenia (Jerry) Sychra, 6 anūkai ir 5 proanūkiai. A. a. Sofia buvo a. a. Felikso Pumpučio žmona.

 

Atsisveikinimas vasario 19 d., antradienį, nuo 9 iki 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 Str., Lemont, IL. 10 val. r. bus laikomos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Sofia Pumputis bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame palydėti velionę į amžinojo poilsio vietą. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Pailos Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410.