CENTRAS - Mirtiespuslapis 4

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-17 (M)
  2018-05-23 (A)

PETRAS BRIZGYS


A†A PETRAS BRIZGYS mirė 2018 m. gegužės 17 d. Čikagoje. Gimė 1917 m. gruodžio 2 d. Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus Antanas su žmona Maria; sūnus Vincentas su žmona Carol; sūnus Romualdas su žmona Deborah; duktė Vida Cordova su vyru Jesse; 10 anūkų, 10 proanūkų, svainė Aldona Brizgienė, dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Petras buvo a. a. Emilijos Baniukaitytės vyras.

 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 23 d., nuo 9 iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-12 (M)

JURGIS ŠTUOPIS


A † A JURGIS ŠTUOPIS mirė gegužės 12 d., šeštadienį, po sunkios ir ilgos ligos, apsuptas my­­limos šeimos, sulaukęs 82 metų. Gimė Tauragėje, Jurgio Štuopio ir Konstancijos Konkulevičiū­tės šeimoje. Giliame liūdesyje liko: žmona Roma, sūnus Tomas ir marti Ri­ta, anūkė Kristina (Canton, MA), anūkas Vytas su sužadėtine Ste­fanie, (NJ);  sūnus Povilas ir marti Cecilia, anūkės Isabella ir Ka­terina bei anūkas Tomas (Amherst, NH). Taip pat liūdi dukte­rėčios Vita Muklewicz, Maria Stonikas ir Angela Klarin bei sū­nė­nas Vitas Kazlauskas su šeimomis. Jurgis nukeliavo pas anks­čiau mirusius tėvelius, sesutę Reginą ir jos vyrą Vytautą Kazlaus­ką.

 

1949 metais Jurgis kartu su mama ir vyresniąja sesu­te Regina emigravo į JAV. Apsigyveno Čikagoje, kur baigė gimna­ziją ir toliau mokėsi Illinois Institute of Technology, įgydamas ci­vilinio in­žinieriaus bakalauro laipsnį. 1959 m. susituokė su Roma Morkūnaite ir susilaukė dviejų sū­nų – Tomo ir Povilo. 1966 m. šeima persikėlė į Sharon, MA, kur Jur­gis įsidarbino H. W. Lochner bendrovėje. Joje jis išdirbo daugiau kaip 50 metų, užsitarnaudamas aukštas pareigas – senior vi­ce-president ir regional manager. Vadovavo svarbiems projektams įvairiose vals­ti­jose ir visus juos užbaigdavo laiku bei nevir­šy­damas paskirto biudžeto.

 

Jurgiui ypatingai patiko keliauti. Jis aplankė visas 50 JAV vals­tijų ir visus žemynus, išskyrus Antarktidą – viso 89 šalių. Ypa­­tingai jam patiko keliauti laivu. Grįžęs iš kelionių dalindavosi įspūdžiais su šeimos nariais ir draugais, rodydavo įdomias ke­lio­nių fotografijas. Laisvalaikiu mėgo skaityti knygas bei įvairius lei­di­nius. Jurgis niekada neužmiršo savo tėvynės Lietuvos, taip pat darbavosi remdamas Amerikos lietuvių organizacijas Bostone: Šv. Petro lie­tu­vių parapiją, org. „Lietuvių vaikų globa”, Bostono li­tuanis­­tinę mokyklą, Lietuvių skautų sąjungą ir Neringos stovyklą.

 

Norintys išreikšti šeimai užuojautą, aukas Jurgio atminimui galite siųsti: Camp Neringa, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301 arba Lietuvių Fondui, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Šeima nuoširdžiai dėkoja gydytojams bei kitiems darbuotojams Tufts Medical Center Infusion Center už ypatingą priežiūrą per paskutiniuosius ligos metus. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. David A. Casper, tel.617-269-1930.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-10 (M)
  2018-05-15 (A)

ALDONA KASPERIENĖ STRAUKAITĖ


A † A ALDONA KASPERIENĖ STRAUKAITĖ  mirė gegužės 10 d. Homer Glen, IL. Gyveno Orland Park, anksčiau Oak Forest, IL. Gimė 1932 m. kovo 7 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Georgia, a. a. sūnaus Ri­mo žmona Therese, anūkė Dena Kasperaitė, trys seserys, dukte­rė­­čios ir sūnėnai. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Alekso Kaspero.

 

Velionė buvo pašarvota gegužės 15 d. Donald M. Petkus laido­jimo namuose. Laidotuvės įvyko gegužės 16 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė buvo atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, ku­rioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos  sielą. Po Mi­šių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi­min­ti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-03 (M)

ELENA (ALĖ) KĖŽELIENĖ


A † A ELENA (ALĖ) KĖŽELIENĖ mirė š. m. gegužės 3 dieną. Paliko liūdesyje: vyrą Algimantą, vaikus Robertą Kėželį ir Ele­ną Žibutę Kėželytę, jų šeimas, anūkus, draugus ir gimines. Tegul ilsisi ramybėje. Laidotuvės privačios. Liūdintys vyras, sūnus ir duktė.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-05-02 (M)
  2018-05-08 (A)

MILDA VIERAITIENĖ STRUNGYTĖ


A†A MILDA VIERAITIENĖ STRUNGYTĖ mirė 2018 m. gegužės 2 d., Crestwood, IL, sulaukusi 86 metų. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse. Gimė 1932 m. balandžio 27 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Gražiškių kaime. Nuliūdę liko: vyras Zenonas, duktė Lina Vieraitis-Ritchey su vyru Beniršeima, duktė Vilija Alhreish; dukterėčia; sūnėnai ir kiti giminės Lietuvoje.

 

Velionė pašarvota antradienį, gegužės 8 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Alzheimers Association. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-30 (M)
  2018-05-05 (A)

REDA VENCKUS


A†A REDA VENCKUS mirė balandžio 30 d. Franciscan Health ligoninėje, būdama 62 metų. Gyveno Beverly Shores, Indianoje.
Gimė 1955 m. rugsėjo 13 d. Kalvarijoje, Lietuvoje. A. a. Reda buvo a. a. Zenono ir Elenos (Šiupinskaitės) Vosylių duktė. Nuliūdę liko: duktė Revita Durtinevičiūtė ir žentas Evaldas Rudzevičius, anūkės Elena ir Ainė Rudzevičiūtės, sesuo Aurelija Utarienė, dukterėčia Sonata Domantienė, jos vaikai Evelina ir Žilvinas. Priklausė Šv. Onos parapijai Beverly Shores ir Notre Dame parapijai Long Beach, buvo Beverly Shores Lietuvių klubo narė. Ji buvo maloni, rūpestinga ir mylinti mama, močiutė, sesuo, teta, kuri visuomet šypsojosi, o šeima ir draugai jai buvo pirmoje vietoje.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 5 d. nuo 9 iki 11 val. ryto Notre Dame katalikų bažnyčioje, 1010 Moore Road, Long Beach, Indiana, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Ott/Haverstock Funeral Chapel, tel. 219-872-7291.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-28 (M)
  2018-05-03 (A)

DANA MARCINKUTĖ BAZIENĖ


Mylima Mamutė A†A DANA MARCINKUTĖ BAZIENĖ mirė 2018 m. balandžio 28 d. Gimė Joniškyje, Lietuvoje, 1934 m. birželio 24 d. Gyveno Lemont, IL, Oak Lawn, IL, Chicago, IL ir vasarodavo Torch Lake, MI. Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Scott. Kartu su savo vyru Vincu įsteigė ir 30 metų dirbo dantų technikos laboratorijoje – Vince Dental Ceramics. Dana džiaugėsi draugais ir kelionėmis, buvo aktyvi Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos narė – puošdavo šiaudinukais Kalėdų eglutes bažnyčioje, padėdavo ruošti vaišes po Mišių, atlikdavo kitokius darbus. Dana buvo nuostabi šeimininkė, jos namai ir vaišių stalas visuomet būdavo išradingai papuošti. Jos labiausiai įsimintina veikla buvo našlaičių globa.

 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 2 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas Funeral Home, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas su velione vyks ketvirtadienį, gegužės 3 d., nuo 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 11 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-26 (M)
  2018-05-07 (A)

JUSTINAS PIKŪNAS


Su liūdesiu pranešame, kad 2018 m. balandžio 26 d., sulaukęs 98 metų amžiaus, iškeliavo pas Viešpatį A†A JUSTINAS PIKŪNAS, PhD. Liko žmona Regina, sūnus Justas, duktė Kristina, duktė Ramona Saputo (vyras Myles), anūkė Sesame Rasa Unlu (vyras Yigit). A. a. prof. Justino Pikūno laidotuvės įvyks gegužės 7 d., pirmadienį, Hawaii. Šeimos pageidavimu vietoje gėlių aukoti Dainavos stovyklai. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-26 (M)
  2018-05-11 (A)

EDWARD R. SKOPAS


A†A EDWARD R. SKOPAS mirė š. m. balandžio 26 d., sulaukęs 86 metų. Nuliūdę liko: dukros Bernadette (Frank) Bence, Regina (Martin) Mendicino, sūnus Edward J. (Kathleen) Skopas; anūkai Angela (Adrian) Selkowitz, Christopher (Mary) Bence, Vanessa (Mark) Padecky, Louis Mendicino, Keith (Vanessa) Bence, Dominic Mendicino, Kevin Bence, Nathan Skopas and Noah Skopas; proanūkai Heaven Bence, Brayden Bence, Lemmy Selkowitz, Brooklyn Bence, James Bence, Emmett Mendicino, Brandt Bence and Brynn Bence; seserys Aldona Grinius and Jean R. Skopas. Edward R. Skopas buvo a. a. Diane (Kuinys) vyras, a. a Alekso ir a. a. Elviros (Ratas) Skopas sūnus, brolis a. a. Apolinarui Skopas, a. a. Magilionai (Valancius) Skopas, a. a. Algirdui Skopas ir a. a. Sophie Palionis. Velionis yra tarnavęs Amerikos kariuomenėje.

 

A. a. Edward bus pašarvotas penktadienį, gegužės 11 d. nuo 9 val. r. iki 9:45 val. r. Adolf laidojimo namuose, 2921 Harlem Ave. Berwyn. Iš ten velionis bus atlydėtas į Our Lady of the Mount bažnyčią 2414 S. 61st, Cicero, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Edward R. Skopas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima prašo lankytojus vietoj gėlių aukoti Alzheimer’s Association 225 N. Michigan Ave., Floor 17, Chicago, IL 60601. Nuoširdžiai kviečiami giminės, draugai ir pažįstami dalyvauti Edward R. Skopas laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Adolf Funeral Home, tel. 708-484-4111 arba www.adolfservices.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-04-26 (M)

JUSTINAS PIKŪNAS


Su liūdesiu pranešame, kad 2018 m. balandžio 26 d., sulaukęs 98 metų amžiaus, iškeliavo pas Viešpatį A†A JUSTINAS PIKŪNAS, PhD. Liko žmona Regina, sūnus Justas, duktė Kristina, duktė Ramona Saputo (vyras Myles), anūkė Sesame Rasa Unlu (vyras Yigit). Liūdinti šeima.

Page 4 of 71« First...23456...102030...Last »