Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-10-11 (M)
  2020-10-16 (A)

SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC


Mūsų mylima seselė, pedagogė ir maldos vadovė A†A SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC mirė š. m. spalio 11 d., sulaukusi 104-erių metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 79 metų. Seselė Delphine mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Pennsylvania, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Florida, California ir New Mexico valstijose. Ji buvo pastoracijos vadė Šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje. Ji taip teikė pastoracines paslaugas St. Norbert parapijoje, Northbrook, IL; St. Bede parapijoje, Holland, PA; St. Helena’s parapijoje Hobbs, NM ir visur, kur gyveno. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Our Lady of Victory Convent ir Motinos Teresės namuose Lemonte.

Nuliūdę liko: jos dukterėčios, sūnėnai, giminės ir draugai. A. a. ses. Delphine buvo a. a. Dominic ir Theophila duktė bei trijų jau a. a. seserų ir penkių a. a. brolių sesuo.

Velionė bus pašarvota spalio 16 d., penktadienį, nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Mar- quette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2020-10-09 (M)
  2020-10-17 (A)

JELENA ABELA


A†A JELENA ABELA mirė 2020 m. spalio 9 d. Pleasant Ridge, MI, sulaukusi 71 metų. Gimė 1949 m. gegužės 27 d. Vokietijoje, Danutės Vitaitės Popovič ir Vlado Popovič šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras Ronald Abela, podukros Rebecca ir Julia su šeimomis, pusseserė Alida Vitaitė-Dow su vyru Scott ir dukra Sofia, pusbrolis Robertas Vitas su žmona Gaile ir sūnumis Pauliumi ir Andriumi bei kiti giminės.

Gyveno North Carolina, anksčiau Australijoje ir Detroite.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadieni,̨ spalio 17 d., 10:30 val. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 25335 W. Nine Mile Road, Southfield, MI, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Harris Funeral Home, 734-422-6720 arba www.rggrharris.com.

  2020-10-03 (M)

ALDONA VAITIENĖ


A†A ALDONA VAITIENĖ mirė 2020 m. spalio 3 d. Gyveno Highland Park, IL Gimė 1935 m. rugpjūčio 19 d. Kaune, Lietuvoje. Amerikoje gyveno daugiau nei 50 metų.

Nuliūdę liko: duktė Aleksandra Macytė ir du proanūkiai Nemunas ir Isabella. A.a. Aldona buvo a. a. Ramojaus Vaitaus žmona.

Velionė buvo aktyvi org. „Vaiko vartai į mokslą” narė. Buvo linksma, mylima ir draugiška, visus žavėdavo nuoširdžia šypsena. Ne mažiau reikšmingas buvo ir jos dalyvavimas JAV LB labdaros projektuose bei visuomeninėje veikloje. Ji savanoriavo įvairių organizacijų veikloje, buvo dosni „Draugo” rėmėja. Ilgus metus šoko tautinių šokių ansamblyje „Grandis”, pagyvenusiųjų šokėjų ratelyje.

Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdę artimieji.

  2020-10-01 (M)

ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2020 m. spalio 1 d. žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mamytė ir močiutė A†A ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ.

Gimė 1927 m. lapkričio 21 d. Prienuose, Lietuvoje. Gyveno Juno Beach, FL, anksčiau Čikagoje ir Napervill, IL. Velionė buvo aktyvi Floridos Lietuvių Bendruomenės narė, darbavosi Čikagos skautų organizacijoje bei BALF’e.

Nuliūdę liko: duktė Irena Senkevičienė su vyru Romu, anūkai Robertas ir Antanas su šeima, sūnus Juozas Ivanauskas su žmona Danute, sūnus Paulius Ivanauskas, svainis Karolis Ivanauskas su žmona Vilija Lietuvoje, podukra Aušra Mildažytė-Zarins, su vyru Karl, jų vaikai Bryan ir Nicole su šeimomis, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Roma buvo Juozo Ivanausko (mirė 1976 m.) ir Jono Mildažio (mirė 2015 m.) žmona.

Del̇ pandemijos laidotuvės privačios. Prašome draugus bei pažįstamus pasimelsti už a. a. Romos sielą. Ilsėkis ramybėje mamyte, tebūnie lengva ši svetima žemelė… Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-09-28 (M)

LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS


A†A LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS mirė rugsėjo 28 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukusi 96 metų. Gyveno Daytona Beach Shores, anksčiau Orlando, FL ir Čikagoje. Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Rokiškyje, Lietuvoje, Juozo ir Bronės Meškelių šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras Donatas, vyro sesuo Birutė, du sūnūs Edmundas ir Andrius, dvi anūkės Justina ir Maira bei kiti giminės. A. a. Leonida buvo a. a Juozo ir a. a Bronės Meškelių duktė ir a. a Broniaus ir a. a. Vytauto Meškelių sesuo.

Po karo, 1950 m., imigravo į Ameriką, kur sutiko savo vyrą Donatą, su kuriuo išgyveno beveik 68 metus. Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 metais, išėję į pensiją, persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių bendruomenė ir jauki katalikiška parapija.

A. a. Leonida daug metų prižiūrėjo ir slaugė savo sūnų Andrių, kuris yra specialiųjų poreikių žmogus.

Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Leonidą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2020-09-26 (M)
  2020-09-30 (A)

SOFIJA MICKEVIČIENĖ DAUGVILAITĖ


A†A SOFIJA MICKEVIČIENĖ DAUGVILAITĖ mirė 2020 m. rugsėjo 26 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. birželio 25 d. Alytuje, Lietuvoje. Gyveno Michigan City, IN, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko ir Marquette Park rajonuose, taip pat Beverly Shores, IN.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Mickus; sūnus Bernardas su žmona Linda; anūkai Paulius ir Audra Rohe su vyru Tom; proanūkai Phoebe ir Fiona; seserys Vanda ir Gražina, brolis Jurgis ir sūnėnas Julius Jankauskas. A. a. Sofija buvo a. a. Gedimino žmona.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 30 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Heart to Heart Hospice. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-09-25 (M)

EUGENIA (TAMOŠAITYTĖ) GRIGAS


Mūsų mylima mamytė ir babytė A†A EUGENIA (TAMOŠAITYTĖ) GRIGAS mirė rugsėjo 25 d., sulaukusi 86 metų. Gimė 1934 m. rugsėjo 21 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnūs Audrius, Rimas, Paulius; duktė Dalia Olšauskas su vaikais Vincentu, Matu ir Lina. Taip pat liko nuliūdę giminės ir artimieji Amerikoje, Australijoje bei Lietuvoje. A. a. Eugenia buvo a. a. Algio Grigo žmona.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. A. a. Eugenia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

  2020-09-22 (M)
  2020-09-25 (A)

ALEKSAS LAURAITIS


A. † A. ALEKSAS LAURAITIS mirė 2020 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Gimė 1924 m. lapkričio 2 d., Kentaučiuose, Lietuvoje. Gyveno Palos Heights, IL, anksčiau – Čikagoje, Marquette Park rajone.

Nuliūdę liko: žmona Regina Milašienė-Lauraitienė; duktė Viligailė Lendraitienė su vyru Jurgiu; sūnus Vytautas Lauraitis; anūkės Lina Lendraitytė su vyru Jay Singh ir Nida Lendraitytė su vyru Nathan Foley; proanūkai Gaven, Aleksas ir Elena.

A. a. Aleksas buvo a. a. Venos Elenos Budavaitės-Lauraitienės vyras. Velionis bus pašarvotas penktadieni, rugsėjo 25 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba Pasaulio lietuvių centrui.

Laidotuviu direktoriai: Donald Michael Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-09-11 (M)
  2020-09-18 (A)

CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ


A†A CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 11 d., sulaukusi 103 metų. Gimė 1917 m. birželio 18 d. Lietuvoje, Salantuose. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Brighton Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Lina ir Rasa Bertužytės, giminės Čikagos priemiestyje, Floridoje ir Lietuvoje. A. a. Catherine buvo a. a. Jono Bertužio žmona.

Velionė bus pašarvota penktadieni, rugsėjo 18 d., nuo 9 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos laidojimo namuose vyks 11 val. ryto. Po jų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinese.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Heart Association, 208 S. LaSalle St., Chicago, IL, 60604 (www.heart.org). Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-09-10 (M)

NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ


A. † A. NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ mylima Mamytė, močiutė, mokytoja, kolegė, visuomenininkė, lietuviškų tautinių šokių puoselėtoja ir draugė iškeliavo Amžinybėn š. m. rugsėjo 10 dieną, eidama 84-uosius metus.

Giliai nuliūdę liko: duktė Neris, anūkai Kovas ir Vaiva; giminės – Antanas Pupius, Aldona Brizgienė, Juozas ir Lilė Pupiai, Marytė Ambrozaitienė; sūnėnai ir dukterėčios –Ramunė, Audronė, Marius, Raimondas ir Andrius; pusbroliai ir pusseserės Amerikoje ir Lietuvoje – Daina, Aidas, Aloyzas, Kęstas, Janet, Raimundas ir Dalia su šeimomis. Dėl pandemijos šeima šiuo metu negali ruošti viešų laidotuvių, bet užsakė pamaldas ir prašo draugus bei pažįstamus pasimelsti už a. a. Nijolės sielą.
Atsisveikinti galima ir šioje svetainėje: www.forevermissed.com/Nijole-Pupius.