CENTRAS - Mirtiespuslapis 5

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-20 (M)
  2018-10-25 (A)

VYTAUTAS GRAUŽINIS


A†A VYTAUTAS GRAUŽINIS. Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2018 m. spalio 20 d. Elgin, IL mirė Vytautas Jurgis Graužinis, sulaukęs 98 metų amžiaus. Gimė 1920 m. rugpjūčio 12 d. Ukmergės apylinkėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas ir marti Ramona Graužiniai, duktė Dalia ir žentas Gary Kern, anūkės Julytė (vyras Kevin), Irena ir Erika, anūkas Robertas (žmona Jennifer) ir neseniai gimęs proanūkas Bennett.

 

1949 m. Vytautas atvyko į Ameriką. Čikagoje sutiko būsimą žmoną Rūtą Jarusevičiūtę. Marquette Parke augino šeimą, dirbo skautų sąjungos gerovei, su žmona išvažinėjo 49 JAV valstijas. Po žmonos mirties Vytautas džiaugdavosi savo anūkais, jų moksliniais, sportiniais ir meniniais pasiekimais. Daug malonumo gaudavo dirbdamas savo darželyje ir lesindamas paukščiukus.

 

A. a. Vytautas bus pašarvotas spalio 25 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Religinės apeigos bus 4:30 val. p. p. Laidotuvės įvyks spalio 26 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičo misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Red Cross – www.redcross.org.

 

Šeima širdingai dėkoja Nijolei Černiauskienei, Liucijai Astrauskienei ir Ovidijui Juciui už senelio priežiūrą ir rūpinimąsi. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-17 (M)
  2018-10-20 (A)

VACLOVAS MOMKUS


A†A VACLOVAS MOMKUS mirė spalio 17 d. Lemont, IL. Gimė 1926 m. lapkričio 16 d. Skuode, Žemaitijoje. Gyveno Lemonte, anksčiau – Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Margarita (Ivašauskaitė); sūnus Edvardas su žmona Elizabeth Goltermann, anūkės Julia, Jennifer ir Annalisa; duktė Vida Jasaitienė su vyru Algirdu bei giminės Lietuvoje.

 

Būdamas 16 metų Vaclovas buvo priverstas palikti Lietuvą ir savo šeimą – motiną Kazimierą bei keturis brolius: Povilą, Algimantą, Arūną ir Romą. Mokėsi dipukų stovyklose Vokietijoje, o 1949 m. Amerikos lietuvių kvietimu išvyko į JAV. Čia sutiko būsimą žmoną Margaritą, su kuria susituokė 1952 m. gruodį. Netrukus buvo pakviestas į kariuomenę ir išsiųstas į Korėjos karą. Ten buvo sužeistas (kulka pataikė į šalmą) ir keletą mėnesių praleido ligoninėje Japonijoje, kol galėjo grįžti į namus pas žmoną ir naujagimį sūnų Edvardą. Daug metų dirbo Norfolk and Western geležinkelio bendrovėse.

 

Velionis buvo aktyvus lietuviškoje veikloje: dainavo Lietuvių Operoje Čikagoje, „Dainavos” ansamblyje, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chore, dažnai atlikdamas solo partijas, buvo ilgametis Jaunimo centro tarybos pirmininkas, vadovavo Lietuvių Operai, priklausė Don Varnas American Legion #986 kuopai, buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo, Draugo fondo, „Draugo” leidėjų tarybos, kitų organizacijų bei Švč. M. Marijos Gimimo parapijos narys. Už nenuilstamą darbą ir nuopelnus lietuvybei LR Prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.

 

A. a. Vaclovas bus pašarvotas spalio 20 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, gimines, pažįstamus ir artimuosius dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Operai Čikagoje arba Alzheimers Association. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-14 (M)
  2018-10-20 (A)

GENOVAITĖ STEIKŪNAS KUINYTĖ


A†A GENOVAITĖ STEIKŪNAS KUINYTĖ mirė 2018 m. spalio 14 d. Gimė 1921 m. birželio 22 d. Kaune, Lietuvoje. Ji buvo mylima a. a. Antano žmona ir mylinti Sabinos (Les) Luka mama. Taip pat – Aldonos (vyras a. a. Liudas) Kriaučiūnas sesuo, a. a. Sabinos (vyras a. a. Juozas) Mikuckienės, Danos (vyras a. a. Edvardas) Skopas, a. a. Jono (žmona a. a. Patricia) ir a. a. Algio sesuo bei daugelio mylimų dukterėčių ir sūnėnų teta.

Atsisveikinimas su velione vyks spalio 20 d., šeštadienį, 9 val. r. Sacred Heart Church, 8245 W. 111th St. (Palos Hills), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Laidotuvės – Šv. Kazimiero kapinėse. Mintimis ir prisiminimais galite pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com.

 

Laidotuvių direktorius – Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-14 (M)
  2018-10-17 (A)

AUGUSTINAS IDZELIS


A†A AUGUSTINAS IDZELIS, PHD mirė 2018 m. spalio 14 d. Sugar Grove, IL. Gimė 1942 m. rugsėjo 30 d. Telšiuose, Lietuvoje.
Gyveno Sugar Grove, IL, anksčiau – Euclid, Ohio. Nuliūdę liko: žmona Regina Pliodžinskaitė-Idzelienė; sūnus Mindaugas su žmona Maria; sūnus Aidas su Simone Schiffmachar; sūnus Vytas, anūkai Sofia ir Adrian, sesuo Teresa Beržinskienė (vyras a. a. Ignas); daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Augustinas buvo a. a. Marytės Viliamienės (vyras a. a. Virgis) brolis. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Ateitininkų sąjungai, buvo Draugo fondo narys, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro valdybos narys.

 

A. a. Augustinas Idzelis bus pašarvotas spalio 17 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks 6:30 val. v. Penktadienį, spalio 19 d., nuo 5 val. p. p. iki 9 val. v. su velioniu bus galima atsisveikinti Jakubs & Son Funeral Home, 936 E. 185th St., Cleveland, Ohio 44119, tel. 216-531-7770.

 

Laidotuvės įvyks spalio 20 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 9:15 val. r. velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas All Souls kapinėse, Chardon, Ohio. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimuose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-09 (M)
  2018-10-20 (A)

Ses. ROSALINDA GRIGONIS, SSC


Pedagogė ir sielovadininkė A†A Ses. ROSALINDA GRIGONIS, SSC mirė 2018 m. spalio 9 d., sulaukusi 96-erių metų. Šv. Kazimiero seserų kongregacijai priklausė 77 metus. Ses. Rosalinda mokytojavo pradžios mokyklose Illinojaus, Pennsylvanijos, New Mexico ir Nebraskos valstijose. Ji buvo Maria High School Čikagoje direktorės pavaduotoja ir dėstė matematiką. Nuliūdusios liko ses. Rosalindos dukterėčios: June ir Joan Grigonis (Gary, IN), Patricia Niles (Demotte, IN), Mary Jane Seipler (Murrysville, PA), Nancy Elman (Hammond, IN), Janice Joyce (Chesterton, IN), Bernadette Grigonis (Burke, VA) ir Mary Gordon (Terre Haute, IN). Ses. Rosalindos tėvai Kazys ir Ona Grigoniai bei jos trys seserys jau ilsisi Amžinybėje.

 

Velionė bus pašarvota spalio 20 d., šeštadienį, nuo 10:15 val. r. iki 11:15 val r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. 11:15 val. r. koplyčioje bus laikomos gedulingos Mišios, po kurių a. a. ses. Rosalinda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti seselių kazimieriečių pensijos fondui (SSC Retirement Fund), tel. 773-776-1324.

 

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral home.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-02 (M)

VIKTORAS LANIAUSKAS


A†A VIKTORAS LANIAUSKAS. Su dideliu liūdesiu pranešame, kad spalio 2 d. Hawaii gyvenęs Viktoras Laniauskas iškeliavo į Amžinuosius namus. Nuliūdę liko: sūnūs Christoper su šeima ir Nicholas Hawaii, sesuo Regina (Šilgalienė) ir brolis Marius su šeimomis, gyvenantys Clevelande, bei didelis būrys giminių. Prašome prisiminti Viktorą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-01 (M)
  2018-10-04 (A)

BRONĖ KREMERIENĖ SKIRIUTĖ


A†A BRONĖ KREMERIENĖ SKIRIUTĖ mirė 2018 m. spalio 1 d. LaGrange ligoninėje. Gimė 1921 m. birželio 22 d. Lietuvoje, Papilėje. Ilgus metus gyveno LaGrange Park, IL. Į Ameriką emigravo iš Vokietijos. Nuliūdę liko: dukterėčios Gražina Karvelis ir Dalė Strašius su šeimomis, taip pat Emilija Valančius ir Stasė Mocienė su šeimomis. A. a. Bronė buvo žmona a. a. Oskaro Kremerio.

 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 4 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 5 dieną. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-26 (M)
  2018-10-05 (A)

MARIA MIKLIENĖ URBONAITĖ


A † A MARIA MIKLIENĖ URBONAITĖ mirė 2018 m. rugsėjo 26 d. St. Petersburge, Floridoje. Gimė 1927 m. liepos 22 d. Lietuvoje, Mažeikiuose. Ilgus metus gy­veno Čikagoje ir Floridoje su vyru, a. a. Kęstučiu Mikliumi. Nuliūdę liko: duktė Asta Miklius, sesuo Dana Švedienė ir broliai Rymantas ir Alek Urbonai su šeimomis. Atsisveikinimas su velione St. Petersburge vyko spalio 5 d. Beach Memo­rial Chapel ir Lietuvių klube. Laidotuvės įvyks Čikagoje. Spalio 13 d., šeštadienį, 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Marquette Parke, bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazi­miero kapinėse. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti at­sisveikinime bei laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-16 (M)
  2018-09-20 (A)

JONAS STANKUS


A†A JONAS STANKUS mirė 2018 m. rugsėjo 16 d. Shorewood, IL. Gimė 1921 m. gegužės 8 d. Lietuvoje, Radviliškyje. Gyveno Minooka, IL, anksčiau Evergreen Park, IL ir Čikagoje – Marquette Parke. Nuliūdę liko: duktė Ramona Craig su vyru Gary; sūnus Saulius su žmona Valerija; sūnus Rimas su žmona Christine; anūkai Alex, Justin ir Tomas. A. a. Jonas buvo a. a. Vandos Panavaitės vyras.

 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 20 d., 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL 60629 (Marquette Parke), kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti Mi- šiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-10 (M)
  2018-09-14 (A)

RIČARDAS BURBA


A†A RIČARDAS BURBA mirė rugsėjo 10 d. Woodstock, IL. Gimė 1955 m. kovo 16 d. Čikagoje. A. a. Ričardas buvo a. a. Romo ir Mėtos Burbų sūnus. Lankė Maironio lituanistinę mokyklą, Lemonte. Buvo Jūrų skautas, stovyklaudavo Rako stovykloje. Šoko tautinių šokių grupėje „Spindulys”. Priklausė Šv. Kazimierio parapijai, Gary, Indiana. Baigė Western Illinois University ir MBA Rosary College. Buvo Pasaulio lietuvių centro ilgametis iždininkas ir tarybos narys. Su žmona dr. Linda Burbienė buvo įmonės Audiologic Services savininkai.

 

Dideliame nuliūdime liko: žmona dr. Linda Burbienė, teta Rita Martišiūnienė, dukterėčia Diana Ruzga; sūnėnai – Justinas Riškus, jo žmona Jen ir jų vaikai Lukas ir Andrius; Ričardas Ruzga, jo žmona Leslie ir jų vaikai Charlotte, Jacob, Owen ir Claire; Antanas Ruzga, jo žmona Amanda ir jų vaikai Brayden ir Evan; Paulius Riškus, jo žmona Aleksandra ir jų sūnus Mykolas; Edvardas Ruzga ir jo žmona McKenna; Antanas Riškus; taip pat brolienė Dalia Ruzgienė, svainis Jurgis Riškus bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Velionis bus pašarvotas Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte (14911 127th St., Lemont, IL) rugsėjo 14 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. ir rugsėjo 15 d., šeštadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto. Šv. Mišios už jo sielą Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos rugsėjo 15 d., šeštadienį, 10 val. ryto. Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame artimuosius ir draugus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.