CENTRAS - Mirtiespuslapis 5

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-29 (M)
  2017-12-05 (A)

REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ


A†A REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ mirė 2017 m. lapkričio 29 d. Joliet, Illinois. Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Hot Springs, Arkansas. Gimė 1920 m. vasario 15 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Irena Žukauskienė su šeima, duktė Virginia Mačiulis su vyru Thomas Kopack ir šeima bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Napoleono Sabaliūno. A. a. Regina bus pašarvota gruodžio 5 d., antradienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po to – privačios laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus atvykti atsisveikinti su a. a. Regina. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako stovyklai (Camp Rakas).

 

Laiduotuvių direktoriai – Donald ir Michael Petkus, tel. 800-994-7600, el. svetainė www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-28 (M)
  2017-12-14 (A)

BRONIUS BIKULČIUS


A†A BRONIUS BIKULČIUS (1932-1917) 2017 m. lapkričio 28 d. Amžinybėn iškeliavo Bronius (Barney) Bikulčius. Gimė ir augo Imbrade, Zarasų apskrityje. Į JAV atvyko 1949 m. Tarnavo JAV kariuomenės karo policijoje Korėjos karo metu. Bronius su šeima ilgą laiką gyveno Cicero, IL. Buvo aktyvus bendruomenės narys, daug metų giedojo Šv. Antano bažnyčios chore, priklausė Cicero Medžiotojų ir meškeriotojų klubui ir buvo aktyvus jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ šaulys. Prieš keletą metų Bronius su mylima žmona išvyko gyventi į Dallas, TX. Santuokoje jie išgyveno gražius 62 metus. Nuliūdę liko: žmona Mikalina (Šeduikytė) Bikulčienė; sūnūs su žmonomis: Bronius ir Dawn – Arlington, TX, Jonas ir Yvonne – Scottville, MI, Edmundas ir Jeanne – Warrenville, IL bei dukra Elytė (Bikulčiūtė) DeGroot su vyru Thomas – Augusta, GA; anūkai: Bruno ir Marcus, Michelle Bikulcius-Grimmer ir jos vyras Peter, Sarah, Kimberly, Michael, Jonathan, Kęstutis Laukaitis II ir Dakota DeGroot; proanūkai: Bruno Kai, Isabel Sky ir Logan Laukaitis. Taip pat liūdi brolis Rimantas su žmona Onute. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos gruodžio 14 d., ketvirtadienį, 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Šeima prašo vietoje gėlių paaukoti žmonos Mikalinos priežiūrai. Auką taip pat galima pervesti internetu GoFundMe puslapyje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-24 (M)

ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ)


A†A ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ) mirė 2017 m. lapkričio 24 d. Gimė Lietuvoje, Tauragėje, 1921 m. liepos 13 d. Elenos motina Cecilija Augaitytė ir tėvelis Juozas augino dvi dukras – Eleną ir Bronislavą. Tėvas anksti mirė, ir po kelių metų motina ištekėjo už kito vyro – Martyno, kuris augino Eleną ir Bronislavą su didele meile, kaip savo dukras. Sovietams užėmus Lietuvą, 1944 m. Elena pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje ir Austrijoje, kol 1949 m. išvyko į Ameriką. Čia ištekėjo už Adolfo Švažo ir abu laimingai išgyveno net 53 metus, iki pat Adolfo mirties. 36 metus Elena dirbo „Ryerson Steel” bendrovėje įvairiuose sąskaitybos skyriuose. Jai labai svarbus buvo aukštasis mokslas, kultūrinis išsilavinimas. Ji mėgo klausytis politinių diskusijų, jai rūpėjo pasaulio problemos. Elenos dukterėčia Irena aukojo daug savo laiko stengdamasi padėti tetai: veždavo ją pas gydytojus, pirkdavo maistą, rūpindavosi sąskaitomis. Po sunkios operacijos Irena pasiėmė tetą Eleną į savo namus, vežiojo į terapijas. Be dukterėčios pagalbos Elenai būtų buvę sunku pačiai tvarkytis, nors ji stengėsi būti savarankiška kaip galima ilgiau. Tai labai įspūdingas pavyzdys mums visiems. Savo tetos Elenos liūdi Bronislavos dukros Irena ir Regina, jų vaikai Jessica, James, William, Erin ir Evelyn. Jie suteikė Elenai daug džiaugsmo gyvenime. Dėl a. a. Elenos mirties taip pat liūdi kiti giminės bei draugai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-16 (M)

EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY


A†A EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY. Genutė mirė po sunkios ligos savo namuose Alta Loma, CA. 2017 m. lapkričio 16 d. vakare. Jos amžinojo poilsio vieta – šalia anksčiau mirusio vyro a. a. Richard. Genutė gimė Lietuvoje, po karo apsigyveno Čikagoje, o pastaruosius ilgus metus gyveno Californijoje. Velionės tėveliai buvo a. a. Jurgis ir a. a. Antanina. Mes ilgai prisiminsime Genutės šypseną, gerumą, jos rūpestį, skirtą artimiesiems, jos meilę gamtai ir gyvūnams. Reiškiame užuojautą velionės giminėms bei draugams, gyvenantiems JAV, Anglijoje ir Lietuvoje. Tegul a. a. Genutė ilsisi ramybėje. Karolina Kubilienė su šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-13 (M)
  2017-12-16 (A)

ARISTIDA PARAKININKIENĖ (RUKAITĖ)


A†A ARISTIDA PARAKININKIENĖ (RUKAITĖ) mirė 2017 m. lapkričio 13 d. St. Petersburg, FL. Gimė 1938 m. liepos 3 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Čikagoje ir Willow Springs, IL. Nuliūdę liko: vyras Rimantas Parakininkas, sūnus Rimas, sūnus Kęstas su žmona Kim, duktė dr. Daiva Parakininkaitė, sesuo Daiva Bakšienė su vyru Česiumi ir dukromis Andrėja bei dr. Ingrida Bakšytėmis. A.a. Aristida buvo aktyvi skautė, priklausė Aušros Vartų tuntui, Juzės Daužvardienės būreliui. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 2017 m. gruodžio 16 d. 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-11 (M)
  2017-11-17 (A)

Dr. ALGIMANTAS KELERTAS


A†A Dr. ALGIMANTAS KELERTAS mirė 2017 m. lapkričio 11 d., New Lenox, IL. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: dukterėčios Rima Kelertas ir Kristina Boving, brolienė Violeta Kelertas, artimi draugai Giedrius ir Jurita Tamošiūnai su šeima. Dr. Kelertas dirbo Hines Veterans Administration ligoninėje, Hines, IL. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijai. A. a. A. Kelertas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 17 d. Budėtuvės nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vak. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje (St. James bažnyčioje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558). Religinės apeigos vyks 7 val. vakare. Laidotuvės vyks šeštadienį, lapkričio 18 d. Atsisveikinimas – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos – 12 val. popiet. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Bethania kapinėse, Justice, IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-10 (M)

DANUTĖ ŠILBAJORIENĖ (GALINYTĖ)


A † A DANUTĖ ŠILBAJORIENĖ (GALINYTĖ) mirė staiga 2017 metų lapkričio 10 dieną, sulaukusi 90 metų. Gimė 1927 m. sausio 17 d. Kybartuose, Lietuvoje. Atvykusi į JAV 1948 m. gyveno New Yorke, o paskutiniuosius 26 metus – Ormond Beach, Floridoje. Danutės vyras Algirdas mirė 2015 m. liepos 28 d. Nuliūdę liko: sūnus Robertas su žmona Christie; sūnus Paulius su žmona Daiva; anūkai Kristina, Andrius, Laura su vyru Paul, Lydia su vyru Jason, Emily su vyru Wes; proanūkiai Viktoria, Jonas, Leah, Sophia ir Sawyer bei kiti giminės. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-05 (M)
  2017-11-08 (A)

PRANAS V. POVILAITIS


A†A PRANAS V. POVILAITIS mirė 2017 m. lapkričio 5 d. Lemonte, IL. Gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje. Atvykęs į JAV apsigyveno Evergreen Parke, IL. A. a. Pranas Povilaitis buvo „Draugo” direktorių tarybos narys, priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijai, ateitininkas, darbštus ir uolus krikščionis. Velionis bus pašarvotas lapkričio 8 d.,
trečiadienį, 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Tautos fondui. Čekius rašyti Lithuanian National Foundation Inc., ir siųsti adresu: 307 West 30th Street, New York, New York 10001-2703. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-04 (M)

MILDA TAMULIONIENĖ


A†A MILDA TAMULIONIENĖ po sunkios ligos mirė 2017 m. lapkričio 4 d. St. Petersburge, FL. Nuliūdę liko: vyras Stasys, brolis Vaidotas Daukantas su žmona Raimonda, giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-01 (M)
  2017-11-06 (A)

STASĖ ŽEMGULIS (BLAŽYTĖ)


Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė A † A STASĖ ŽEMGULIS (BLAŽYTĖ) po sunkios ligos tyliai iškeliavo į Amžinuosius namus 2017 m. lapkričio 1 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1925 m. lapkričio 21 d. Kybartų mieste, Vilkaviškio ap­skri­tyje, Lietuvoje. Paskutiniu laiku gyveno New Buffalo, MI. Velionė buvo duktė a. a. Jono ir a. a. Onos (Baltramonaitis) Bla­žių ir žmona a. a. Juozo (Joseph) Žemgulio. A. a. Stasė emigravo iš Lietuvos į Kanadą. Susipažinusi su bū­si­­muo­ju vyru atvyko į Čikagą, kur išgyveno ilgus metus. Giliai nuliūdę liko: dukros – Laura Jasica, Diana Žemgulis ir Maria (George) Mitrofski; anūkai – Julie (Kevin) Krajewski, Kris­ti­na Dervishi, Monica (Matthew) Takash, Joseph Dervishi, And­rea Mitrofski; proanūkas James Krajewski, kiti artimieji bei draugai. A. a. Stasė buvo puiki namų šeimininkė: mėgo virti, siūti, vą­šeliu nerti įvairius rankdarbius. Jai patiko gėlės ir katės, ji mė­go praleisti laiką gamtoje ir savo kieme. Ji la­bai mylėjo savo šei­mą, draugus ir brangią tėvynę Lietuvą. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą buvo atnašautos pirmadienį, lapkričio 6 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Velionė bu­vo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Laiduotuves tvar­kė Palos Gaidas laidotuvių namai. Nuliūdusi vis mylinti šeima.

Page 5 of 67« First...34567...102030...Last »