CENTRAS - Mirtiespuslapis 5

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-30 (M)
  2019-06-22 (A)

VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ


A†A VIDA RADVENIENĖ MIKUCKAITĖ mirė 2019 m. gegužės mėn. 30 d. Los Angeles, Californijoje. Gimė 1943 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Los Angeles, CA. Nuliūdę liko: vyras Egidijus, dukra Gailė Hayden su šeima, sūnus Tauras su šeima, trys anūkai – Kovas, Darius ir Kristina, brolis Algimantas su šeima ir kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje.

 

Laidotuvių šv. Mišios ir atsisveikinimas – birželio 22 d., šeštadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje ir parapijos salėje. Velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse Glendale, CA. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-29 (M)
  2019-06-05 (A)

VINCAS ZINKUS


Žydinčiu pavasario taku iškeliavai, brangusis – iškeliavai…
Man taip sunku Tave išleist į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios…

A†A VINCAS ZINKUS mirė š. m. gegužės 29 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Indianoje. Gimė 1925 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Meilutė ir šeima. Priklausė Šaulių sąjungai. Atsisveikinimas su velioniu įvyks birželio 5 d., trečiadienį, Lack & Sons Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457. Lankymo valandos – nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v.

 

Laidotuvės vyks ketvirtadienį, birželio 6 d. Iš laidojimo namų 9 val. r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti palydint velionį į paskutinę kelionę. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-22 (M)
  2019-05-27 (A)

NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ


A†A NIJOLĖ PENIKAITĖ PETROŠIENĖ mirė š. m. gegužės 22 d., sulaukusi 63 metų. Gimė 1955 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: mama Janina Butavičiūtė; dukros Dainora Jasiukėnaitė ir Dovilė Jasiukėnaitė; anūkai Oskaras ir Sofia; sesuo Elvyra Penikaitė.

 

A. a. Nijolė buvo žinoma dainininkė ir solistė. Dažnai dainuodavo įvairiuose renginiuose su Čikagos lietuvių opera bei su ktomis lietuviškomis grupėmis. Prieš atvykdama į JAV, dainavo su „Armonikos” ansambliu. Atsisveikinimas su velione vyko pirmadienį, gegužės 27 d. Thompson & Kuenster laidojimo namuose.

 

Šv. Mišios už a. a. Nijolės sielą bus aukojamos šeštadienį, birželio 1 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 Street, Lemont. Jos palaikai bus pervežti į Vilnių. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Nijolę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Thompson & Kuenster tel. 708-425-0500 arba www.thompsonkuensterfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-10 (M)
  2019-05-18 (A)

THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC


Mūsų mylima seselėė, mokytoja ir administratorė A†A Sesuo THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC mirė gegužės 10 d., sulaukusi 91 metų. Vienuolės įžadus davė prieš 69 metus. Seselė Therese 47 metus mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Minnesota ir Indiana valstijose, 7 metus buvo vedėjos pavaduotoja Dievo Apvaizdos mokykloje Čikagoje ir Šv. Antano mokykloje Cicero. Vėliau dirbo registratore Marijos aukštesniojoje mokykloje.

 

Nuliūdę liko: sesuo Virginia Ozys, brolienės Katherine Zebrauskas ir Audry Zebrauskas; dukterėčios Patricia Pacholski,
Marilyn Petraitis, Therese Schoder, Mary Louise Carlson, Susan Hopkins, Cynthia Janulis ir Julia Bar; sūnėnai Dennis Zebrauskas, David Ozys, Joseph Paskus, John Paskus, Robert Ozys, Joseph DeLorier, Richard DeLorier, Daniel Zebrauskas, Jerome Zebrauskas ir Gregory Zebrauskas; daug dukterėčių ir sūnėnų vaikų.

 

A. a. ses. Therese buvo a. a. Constantine ir a. a. Frances (Rimkus) Zebrauskų duktė; a. a. Josephine Paskus, a. a. Sr. M. Edwina OSF, a. a. Dorothy DeLorier, a. a. Ronald Zebrausko, a. a. Constantine Zebrausko ir a. a. Jerome Zebrausko sesuo; a. a. William Zebrausko ir a. a. Marilyn Seymour teta.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 18 d., nuo 10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Maldos prie karsto – 10:45 val. r., o 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-06 (M)

GEDAS BLIŪDŽIUS


A†A GEDAS BLIŪDŽIUS mirė 2019 m. gegužės 6 d. Lake Barrington, IL. Gimė 1933 m. Saldutiškyje, Lietuvoje. Gyveno Lake Barrington, IL. Nuliūdęliko: sūnus Antanas su žmona Terry, sūnus Juozas su žmona Annette, sūnus Petras su žmona Gaja; anūkai Vytas su žmona Lucia, Nick, Dadija, Paul, Alana ir Melanie.

 

A. a. Gedas buvo vyras a. a. Irenos Vadopalaitės. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių, prašome aukoti Vaiko Vartai į Mokslą. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-05-04 (M)
  2019-05-24 (A)

KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ


A†A KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ mirė 2019 m. gegužės 4 d. Santa Monicoje, Californijoje. Mūsų mylima žmona, mama ir močiutė iškeliavo amžinybėn ramiai, apsupta artimųjų – vyro, sūnaus ir dukros. Visados prisiminsime ją kaip nuoširdžią, draugišką, nepasiduodančią gyvenimo sunkumams, mėgstančią juokauti ir mielą. Velionė palaidota gegužės 24 d. Laidotuvės buvo privačios.

 

Gimė 1935 m. sausio 1 d. Panemunėje, buvo jauniausias daktaro Antano ir Sofijos Garmų vaikas. Augo džiaugdamasi laimingu gyvenimu, apsupta mylimos šeimos. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir gyveno DP stovyklose, kur lankė lietuvišką mokyklą ir skautavo. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo dėkinga tai nuostabiai šaliai.

 

Būdama 16 metų amžiaus Čikagoje baigė gimnaziją, o 20 metų – University of Illinois, įgydama bakalaurą iš chemijos. Pradėjo dirbti kaip chemikė, vėliau susituokė ir išvažiavo gyventi į Californiją. Čia Tusė dirbo Bio Science Laboratories, vėliau Hughes Reaserch Laboratories lazerių tyrimo srityje. Gimus vaikams tapo „pilnalaike mama”. Aktyviai savanoriavo vaikų mokyklose, organizacijose. Tusei buvo tikras džiaugsmas matyti, kaip jos vaikai augino savo vaikus. Visus anūkus ji labai mylėjo ir įvertino kiekvieno skirtingas savybes.

 

Nuliūdę liko: vyras Vitalis Tulė Petrušis; sūnus Mikas su žmona Jennifer; dukra Tina Udrienė su vyru Linu; anūkai Aleksas, Viktorija, Julytė, Markus, Jonas ir Lukas; sesuo Irena Rimavičienė su šeima, kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-29 (M)
  2019-04-30 (A)

VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ


A†A VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ mirė 2019 m. balandžio 29 d., sulaukusi 87 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. Gyveno Sellersville, PA. Nuliūdę liko: sūnus Darius, duktė Daina, brolis Vilius, sesuo Valdonė, brolienė Ramona Ramūnas, 6 anūkai ir 2 proanūkai. Viltė buvo a. a. Algimanto žmona ir a. a. Vytauto Ramūno sesuo. A. a. Viltė daug metų buvo Philadelphijos tautinių šokių grupės mokytoja ir šokėja. Ji niekad nepamiršo savo gimtinės Lietuvos.

 

Šv. Mišios už jos sielą buvo aukojamos balandžio 30 d. Šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Prašome a. a. Viltę prisiminti savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-27 (M)
  2019-05-06 (A)

JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ)


A†A JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ) mirė 2019 m. balandžio 27 d. Santa Monica, Californijoje. Gimė 1920 m. rugsėjo 14 d. Radviliškyje, Lietuvoje. Gyveno East St. Louis, Chicago, IL, vėliau – Santa Monica, Californijoje. Nuliūdę liko: sūnūs Rimas ir Dainius su šeimomis, keturios anūkės ir devyni proanūkiai.

 

Velionė buvo a. a. žymaus architekto Jono Muloko žmona. Velionė bus palaidota gegužės 6 d., pirmadienį, Forest Lawn kapinėse (Glendale, CA) šalia savo vyro a. a. Jono Muloko. Laidotuvių apeigos privačios. Prisiminkite a. a. Jadvygą Mulokienę savo maldose, aukodami skautų, ateitininkų organizacijoms bei Lietuvių Fondui. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-19 (M)
  2019-04-25 (A)

CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ)


A†A CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ) mirė š. m. balandžio 19 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1926 m. gruodžio 19 d. Lietuvoje.
Gyveno Tinley Park, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Benedict (a. a. Vera) ir Linas su žmona Deborah; duktė Virginia McGuire su vyru Phil; anūkai Justin su žmona Taylor, Lindsey, Stephen, Brian, Sheri ir Danna; proanūkai Henry Thomas, Nora Lane ir Tabitha bei pro-pro anūkė Arianna; sesuo Zita, broliai Benas, Leonas ir pulk. Roman; daug dukterėčių ir sūnėnų.

 

A. a. Cecilia buvo a. a. Vacio Mitkaus žmona, a. a Irene Mitkus motina ir a. a. Albino sesuo. Velionė bus pašarvota balandžio 25 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 9000 W. 151st Street, Orland Park, IL.

 

Laidotuvės vyks balandžio 26 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 10:15 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Stephen bažnyčią, 17500 S. 84th Avenue, Tinley Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Robert J. Sheehy & Sons, tel. 708-857-7878 arba www.sheehyfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-03 (M)
  2019-04-14 (A)

PAUL (PAULIUS) V. RUDIS


A†A PAUL (PAULIUS) V. RUDIS mirė 2019 m. balandžio 3 d., sulaukęs 64 metų. Gimė 1954 m. birželio 2 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Forest, IL.

 

Nuliūdę liko: žmona Joanne Mitchel Rudis (Vida Miecevičiūtė-Mitchel); sesuo Monica Baker su vyru Martin; dukterėčios – Veronica Stonis, Theresa Mathis su vyru Clay, Sarah Uhl Wagner, Betsy Monahan su vyru Sean, Jennifer Janik su vyru Wes ir Amy Sheheen su vyru Vincent; sūnėnas Anthony Uhl su žmona Michelle; produkterėčios ir sūnėno vaikai – Alison Janik, Kaitlyn Janik, Allison Uhl, Alex Dewyea, Ethan Stonis, Evan Stonis, Sidney Wagner, O’Neill Monahan, Joseph Sheheen, Austin Sheheen, Anthony Sheheen ir Russell Uhl; uošvienė Irena Miecevičienė (a. a. Kazimieras); svainė Irene Uhl su vyru John; svainė Donna Mitchel (a. a. Casey) bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

A. a. Paulius buvo a. a. Povilo ir Monikos Rudžių sūnus, a. a. Charlie Stonis antros kartos dėdė. Velionis buvo antikvarinių daiktų ir baldų įvertintojas. Su žmona Joanne prekiavo antikvariniais daiktais Union Pier, MI.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 7 val. vakaro. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašome aukoti American Liver Association. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.