CENTRAS - Mirtiespuslapis 5

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-19 (M)
  2017-08-26 (A)

RAIMUNDAS GINIOTIS


Mylimas vyras, brolis ir dėdė A†A RAIMUNDAS GINIOTIS žemišką kelionę užbaigė 2017 m. rugpjūčio 19 d., Rush Medical Cen- ter, Chicago, IL. Gimė 1954 m. vasario 19 d. Toronto, Ontario. Gyveno Three Oaks, MI, anksčiau Cicero ir Alsip, IL. Raimundas buvo sūnus a. a. Jono ir Kazimieros (Ašoklytės). Raimundas atvyko į Ameriką būdamas vaikas, jį su meile užaugino jo dėdė a. a. Augustinas Ašoklis su žmona Anna. Nuliūdę liko: žmona Vida (Neniūtė), sesuo Gražina (Joseph) Cieply, Riverside, IL, brolis Victoras (Janet) Giniotis, Aurora, Ontario, žmonos sesuo Birutė (Miliauskaitė) Campagna, Three Oaks, MI bei jų vaikai su šeimomis. Raimundas buvo a. a. Prano ir a. a. Marijos (Marytės) Nenius mylimas žentas. Rugpjūčio 26 d. St. Mary of the Assumption Church, Three Oaks, MI šeima dalyvavo šv. Mišiose už jo sielą. Laidojimo apeigos buvo privačios. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-18 (M)
  2017-08-23 (A)

VYTAUTAS VIRKAU


Menininkas, botanikas A † A VYTAUTAS VIRKAU mirė 2017 m. rugpjūčio 18 d. Gimė 1930 m. kovo 1 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: sesuo Henrieta Vepštienė, dukterėčia Indrė Vepš­tas, sūnėnas Linas Vepštas. Laidotuvės (atsisveikinimas) 2017 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienį, 11 val. r. Lietuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Jus­ti­ce, IL. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-15 (M)
  2017-08-26 (A)

GILMA MARIA GUNDA ELEKSIS


A † A GILMA MARIA GUNDA ELEKSIS (Buntinaitė) mirė 2017 m. rugpjūčio 15 d. savo namuose Wheeling, IL, sulau­kusi 88 metų amžiaus. Velionė gimė 1928 m. gruodžio 29 d. Žardėje, Klaipėdos krašte, Viliaus Jurgio Buntino ir Trudės Juzaitytės-Bun­tinienės šeimoje. Amžinybėje ją pasitinka tėvai, sesuo Margarita Rūta Bunti­naitė ir brolis Gervydas Ansas Buntinas. Giliame liūdesyje lieka: vyras Henry Eleksis, dukra Gunda (Clif­ford) Maser, sūnus Arvidas (Margaret) Eleksis, anūkai Mar­­ty­nas (Lucy) Maser, Nicholas Eleksis ir Lauren Eleksis, sesuo Al­do­na Buntinaitė, broliai Ramūnas (Lilija) Buntinas ir Marty­nas (Rūta) Buntinas su šeimomis bei daug  giminių ir artimųjų Lie­tu­voje, Vokietijoje, Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas vyks 2017 m. rugpjūčio 26 d., šeštadienį, nuo 10 val. ryto Lie­tu­­vių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129  Wolf Rd. Wes­­tern Springs, IL 60558. Gedulingos pamaldos 12 val. p. p. Kvie­­čiame dalyvauti atsi­svei­kinime, gėlių prašome nesiųsti. Palai­doji­mo apeigos privačios. Nuliūdusi šeima.                                                                          

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-14 (M)
  2017-08-26 (A)

JUZĖ KROKIENĖ (Barauskaitė)


A†A JUZĖ KROKIENĖ (Barauskaitė) mirė 2017 m. rugpjūčio 14 d. Philadelphijoje, PA. Gimė 1924 m. balandžio 11 d. Telšiuose, Žemaitijoje. Nuliūdę liko: dukros Ramunė, Jūratė, Danutė ir Rasa, žentas Rimantas, anūkai: Saulius, Aidas, Šarūnas, Rasytė, Gintautas ir Gaja bei jų šeimos; Justinas, Leonardas ir Annie, giminės Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Juzė Krokienė buvo a. a. Broniaus Krokio žmona. Juzė baigė Telšių gimnaziją ir lankė Vilniaus universitetą. Gyvendama dipukų stovyklose amerikiečių zonoje baigė Marburgo universitetą, kur sutiko būsimą vyrą Bronių Krokį. Sukūrė šeimą Rochesteryje, New York ir prisidėjo prie šv. Jurgio parapijos veiklos. 1983 m. su vyru persikėlė į Philadelphiją padėti auklėti anūkus. Savo pavyzdžiu mokė mus visus kantrybės, kuklumo ir meilės. Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. nuo 10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1911 Wallace Street, Philadelphia, PA 19130. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. r., po jų vyks laidotuvės. Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Andriejaus parapijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”, PO Box 381, Downers Grove, IL, vvm@childgate. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-14 (M)

ALGIRDAS ČEPĖNAS


Mūsų mylimas brolis ir dėdė A † A ALGIRDAS ČEPĖNAS mirė š. m. rugpjūčio 14 d. Gimė Lietuvoje 1923 m. balandžio 23 d. Liūdesyje liko: brolis Vytautas ir brolienė Aldona, jų vaikai Gintaras, Nijolė, Dalia bei Rima ir jų šeimos. Lietuvoje liko brolis Povilas ir Elena, jų vaikai Kęstutis ir Vy­tau­tas su šeimomis, brolis kun. Juozas ir daug kitų artimų gi­mi­nių. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-13 (M)
  2017-08-19 (A)

ELENA DECKYS


A † A ELENA DECKYS, M.D. mirė 2017 m. rugpjūčio 13 d. Gimė Lietuvoje, Meldučiuose, Juozo Šukio ir Agotos Mikola­jūnaitės-Šukienės šeimoje. Buvo septintoji aštuonerių vaikų šei­moje. Jos broliai Juozas, Antanas, Balys, Jonas ir Kazys bei sese­rys Ona ir Zosė jau mirę. Nuliūdę liko sūnus Algis su žmona Terri ir anūkė Nicoletta. 1944 m. Elena kartu su broliu Kaziu paliko Lietuvą. 1949 m. Vokietijoje ji ištekėjo už Evaldo Deckio. Abu – Elena ir Evaldas – 1950 m. baigė medicinos mokslus Miuncheno Ludwig Maximilian universitete. Jų išvykimu į Ameriką pasirūpino dr. McPhedran ir jo žmona, vadovavę Quaker bibliotekai, kurioje pokario metais dirbo Elena. Pastaruoju gyvenimo laikotarpiu artimas Elenos draugas buvo  a. a. dr. W. David Steed. Elena stažavosi ir atliko praktiką iš psichiatrijos Wilmington, Delaware bei Philadelphijos apylinkių ligoninėse. Ji įsigijo me­dikės licenciją dirbti keliose valstijose. Elena buvo  įvairių Illinojaus valstijos ligoninių gydytoja ir Northwestern medicinos mokyklos profesorė. Ji gerai žaidė tenisą ir apkeliavo nemažai pasaulio. Atsisveikinimas su velione vyks rugpjūčio 19 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse, Justice, IL. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-12 (M)
  2017-08-30 (A)

ALVINA VALENTINE (DOBRAVALSKYTĖ)


A † A ALVINA VALENTINE (DOBRAVALSKYTĖ) mirė 2017 m. rugpjūčio 12 d. Čikagoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Gimė 1941 m. spalio 7 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: pusseserės Helen Juozapavičiūtė-Goldner ir Valė Girdvainienė, pusbrolis Justinas Jucevičius su šeima Lietu­voje. A. a. Alvina buvo žmona a. a. George J. Valentine ir duktė a. a. Domo ir Valės Dobravalskių. Religinės apeigos vyks trečiadienį, rugpjūčio 30 d., 10 val. ryto Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-07 (M)

VYTAUTAS VEBELIŪNAS


A†A VYTAUTAS VEBELIŪNAS gimė 1930 m. liepos 26 d. Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, Šuklių kaime. Mirė 2017 m. rugpjūčio 7 d. Locust Valley, NY. Vytautas paliko žmoną Vandą, sūnus Arą, Taurą ir Rytą, dukras Daivą Šilbajorienę, Giną Diao ir Rimą Bernotienę su šeimomis, dvylika anūkų ir du proanūkius. Vytautas, draugų ir klientų žinomas kaip „VV”, savo finansinių sugebėjimų dėka padėjo daugeliui žmonių. Jis buvo „Litas Investing Company” ir Lietuvių kredito unijos „Kasa” įkūrėjas. Vytautas labai mėgo savo darbą ir visada siekė padėti kitiems. Jis džiaugėsi savo didele šeima, mėgo kasdienius pasivaikščiojimus gamtoje, žvejybą ežere, poeziją, keliones po pasaulį ir mylimą Lietuvą. Vytautui labai patiko Bernardo Brazdžionio eilėraštis „Amžių keleivis”. Prisiminkime jį šiais žodžiais:

 

Kas tu esi, kur tu eini, keleivi –
į nežinią, į naktį ar audras,
ar rytmečio padangės nusiblaivę kely tik tavo liūdną kapą ras?

 

– Esu aš tas, kurį išugdė žemė,
esu aš tas, kur laimino dangus,
kam naktys blaivosi, kai dienos jau sutemę – esu aš tas, esu aš tas žmogus.

 

Aš iš saulėleidžių renku rytojaus ugnį,
aš iš vidurnakčių šviesias žvaigždes renku, aš gyvas pereinu marias, gelmes, bedugnę, upes – be tiltų, kalnus – be takų.

 

Esu aš tas, kuris pamynė mirtį juodą, esu aš tas, kurio audra nenusineš,
ir kad lydėčiau jus, ne vaišių soduos, tautoj, audroj, dainoj ieškokite manęs.

 

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-02 (M)

IRENA DALIA JONYNIENĖ


A†A IRENA DALIA JONYNIENĖ mirė 2017 m. rugpjūčio 2 d., sulaukusi 85 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 5 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Clarkdale, Arizonoje, anksčiau Queens Village, NY. Nuliūdę liko: brolis Algimantas Griežė su žmona Marija, duktė Gražina Treinytė Wade su vyru Douglas, anūkė Amanda Sena su vyru Andrew ir anūkė Stephanie Serrano. Velionė buvo dailininkė, tapytoja, a. a. dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno žmona. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. Amerikoje gyveno nuo 1949 metų. Northeastern universitete Bostone studijavo anglų kalbą ir literatūrą. Vėliau Fordham universitete New Yorke mokėsi dailės. A. a. Irena Dalia Jonynienė bus palaidota Arizonoje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-01 (M)
  2017-08-07 (A)

Seselė GEORGINE CIZAUSKAS


A † A Seselė GEORGINE CIZAUSKAS mirė š. m. rugpjūčio 1 dieną, būdama 90 metų amžiaus. Seserų kazimieriečių kongregacijai priklausė 69 metus. Seselė Georgine buvo pradinės ir vidurinės mokyklų mokytoja Illinois, Pennsylvania, New Mexico ir Rhode Island valstijose. Daugiau kaip 40 metų ji mokė chemijos ir gamtos mokslų Maria High School Čikagoje, taip pat buvo šios mokyklos Studentų tarybos moderatorė. Nuliūdę liko: brolienės Sally Cizauskas (York, PA) ir Theresa Cizauskas (Hatfield, PA), sūnėnai bei dukterėčios Pennsylvani­jo­je, New Jersey ir Massachusetts. Jos tėvai, George ir Mary Ci­zaus­kas, sesuo Marie Radziewicz, broliai George ir John jau ilsisi Amžinybėje. Atsisveikinimas vyks pirmadienį, rugpjūčio 7 dieną, nuo 10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dri­ve, Lemont, IL. Laidotuvių Mišios – 11:30 val. r. Po to a. a. seselės Georgine palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti seselių kazimieriečių pensijos fondui (SSC Retirement Fund). Liūdintys artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Lack & Sons, tel. 773-776-1324.

Page 5 of 64« First...34567...102030...Last »