CENTRAS - Mirtiespuslapis 50

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-07 (M)
  2015-11-11 (A)

PETER A. BULIKA.


A † A Peter A. Bulika Mirė 2015 m. lapkričio 7 d. , sulaukęs 78 metų. Nuo 2011 m. gyveno Monarch Landing, Naperville, IL , anksčiau Chicago, IL. Gimė 1938 m. balandžio 17 d. Kaune , Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Vita Bulika (Vilutis) bei daug draugų. Velionis buvo sūnus a.a. Joseph ir Lisa Bulika, brolis a.a. Angela (Matthew) Bentkowski. A. a. Peter bus pašarvotas trečiadienį , lapkričio 11 d. nuo 3 val p.p. iki 7 val. vakaro Friedrich-Jones laidojimo namuose, 44 S. Mill St. Naperville, IL. Atsisveikinimas ir laidotuvės ketvirtadienį , lapkričio 12 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje , kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių a.a. Peter bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi žmona Laidot. direkt. Friedrich-Jones , tel. 630-355-0213 arba www.friedrichjones.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-06 (M)
  2015-11-14 (A)

VYTAUTAS BANDZIULIS.


A † A Vytautas Bandziulis Mirė 2015 m. lapkričio 6 d.,  Madison, WI. Gimė 1928 m. birželio 13 d., Lietuvoje. Gyveno Madison,WI, anksčiau Chicago, Brighton Park apylinkėje ir Melrose Park, IL. Nuliūdę  liko:   žmona  Eugenija Sheuraitė; sūnus Raimondas su žmona Irene Katele; sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės. A. a. Vytautas dirbo Benjamin Moore Company.  Velionis buvo sūnus a.a . Jono ir Veronikos Daraškevičiūtės ir brolis a.a. Igno ir Stasio Bandziulių. Priklause Don Varnas American Legion Post # 986. A. a. Vytautas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 14  d. nuo 9 val. r. iki 12 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S Archer Ave., (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 14 dieną. 12 val. popiet – religinės apeigos Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinese. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-06 (M)
  2015-11-10 (A)

JONAS GIBAITIS.


A † A Adv. JONAS GIBAITIS Mirė 2015 m. lapkričio 6 d., sulaukęs 78 metų. Gyveno Marquette Parke. Nuliūdę liko: sesuo Aldona Grigaliūnas, dukterėčia Rūta su vyru Robert Nazareth, sūnėnai Paul Grigaliūnas ir Peter (Annette) Grigaliūnas. Velionis daug metų teikė advokato paslaugas Čikagos ir jos priemiesčių lietuviams. A.a. Jonas pašarvotas antradienį, lapkričio 10 d., nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-06 (M)
  2015-11-16 (A)

VIRGIS ,,VIRGIL” P. NORKUS.


A † A Virgis ,,Virgil” P. Norkus Mire 2015 m. lapkričio 6 d., Naperville, IL.  Gimė 1940 m. spalio 30 d. Kėdainiuose, Lietuvoje. Paliko giliai liūdinčius: žmoną Romą (Pauliūtę), dukrą Aldutę Gorman, žentą Russell, seseris Silviją Žiedonis su vyru Rimu ir šeima, Vidą Poffenroth su vyru Dennis ir šeima, Reginą Vaitaitis su šeima, pusbrolį Vytą Martinaitį su žmona Audrone, pusseserę Nijolę Martinaitis-Nelson su vyru Ken, žmonos brolius ir seseris dr. Algį Paulių su žmona Violeta ir šeima, Edmundą Paulių su žmona Virginija ir šeima, Ireną Daugelis su vyru Arūnu, Aldoną Vaitkus su vyru Rimantu. Atsisveikinimas su a. a. Virgiu lapkričio 16 d., pirmadienį, 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą”organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-05 (M)
  2015-11-05 (A)

ERIC MARON.


A † A ERIC MARON 2015 m. lapkričio 5 d. staiga ištiko širdies priepuolis, jis mirė pakeliui į ligoninę. Nuliūdę liko: žmona Silvia TOTILAITĖ Maron ir giminės. Nuoširdžią užuojautą visiems reiškia jo darbo draugai ir Totilų šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-04 (M)
  2015-11-08 (A)

VINCENTAS SAMAŠKA.


A † A VINCENTAS SAMAŠKA Vincentas Samaška mirė 2015 m.lapkričio 4. Gimė Čikagoje 1926 m. rugpjūčio 14 d. Vaiku būdamas, jis su tėvais persikėlė į Lietuvą. Kai užėjo karas ir rusai okupavo Lietuvą, jis sugrįžo į Čikagą, kur jį užaugino giminės. Jis baigė Švč. Mergelės Marijos Gimimo pradžios mokyklą (Nativity B.V. M.) ir Harper gimnaziją. Jis įstojo į JAV jūreivių gretas (U.S. Navy), kur tarnavo dvejus metus. Jis išstojo garbingai, pirmo rango kepėjo titulu. Būdamas jaunuoliu, Vincentas dalyvavo “Sophie Barcus” radijo programoje ir dainavo “Birutės”, “Kęstučio”, “Lietuvos Vyčių”, “Pirmyn” ir “Alice Stephens” choruose. Tačiau jis labiausiai susidomėjo šokiu: jis išbuvo “Ateities” tautinių šokių grupėje 25 metus. Jis laimėjo aukso medalį polkos skyriuje “Harvest Moon” festivalyje. Festivalį organizavo Čikagos laikraštis “Chicago Sun-Times”. Laimėjimo dėka, “Oriental” teatras jį angažavo dviem savaitėm. Vincentas aktyviai dalyvavo Ilinojaus lietuvių prekybų rūmų organizacijoje (Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois), kur jis išbuvo iždininku 25 metus, ir jis taip pat yra buvęs šios organizacijos prezidentu. Jis aktyviai dalyvavo daugelyje lietuvių organizacijų: 45 metus jis dalyvavo “Lietuvos Vyčių” organizacijoje ir buvo išrinktas 36-tos kuopos ir Ilinojaus-Indianos rajono prezidentu; jis buvo Ilinojaus Lietuvių Romos katalikų draugijos pirmininkas, Nekalto Prasidėjimo parapijos vyrų klubo pirmininkas ir iždininkas, ir 55 metus jis išbuvo Dariaus ir Girėno Amerikos legiono 271-ojo posto nariu. Kolumbo Vyčių organizacijoje (Knights of Columbus), kardinolo Mundelein taryboje, jis buvo ketvirto laipsnio garbės sargu. Jis buvo Čikagos lietuvių tarybos prezidentas ir vykdomasis sekretorius. Daugiau kaip 10 metų jis buvo Čikagos Pavergtųjų tautų komiteto narys, ir jis yra buvęs lietuvių grupių, dalyvavusių Pavergtųjų tautų paraduose State Street, maršalu. Vincentas dirbo vienoje vežiojamosios valgyklos įstaigoje maisto pristatymo skyriaus direktoriumi. Išėjęs į pensiją, jis dirbo Heinemann’s kepykloje, gražindamas tortus. 1961-62 metais Vincas parūpino, kad Lietuvos vėliava būtų iškelta Comiskey Park beisbolo stadione Lietuvos dienos proga. Daugelis lietuvių dalyvavo parade. Amerikos ir Lietuvos himnai buvo sugiedoti. 1961 metais pirmą kamuolį išmetė Stanley Balzekas, o 1962 metais – Petras Daužvardis Jr. Nuliūdę liko: sesuo Aniceta Naujokienė ir krikšto dukra Dainora Naujokaitė bei kiti giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, lapkričio 8 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Richard-Midway laidojimo namuose 5749 Archer Ave., Chicago, IL 60638. Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 9 d. 8:15 val. ryto iš laidojimo namų a. a. Vincentas bus nulydėtas į St. Richard bažnyčią, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Resurrection Mausoleum. Artimuosius ir draugus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. Nuliūdę artimieji Richard-Midway LD; tel. 773-767-1840 arba www.richardmidwayfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-26 (M)
  2015-10-26 (A)

TADAS/THADDEUS NAVICKAS.


Pranešame savo bičiuliams ir pažįstamiems, kad mūsų dėdė, farmacininkas, kompozitorius, poetas ir rašytojas A † A TADAS/THADDEUS NAVICKAS mirė 2015 m. spalio 26 d. Coeur d’Alene mieste, Idaho valstijoje, sulaukęs 89 metų. Gimė Alytuje, muz. Stasio Navicko šeimoje. A. a. Tadas bus palaidotas vietos Šv. Tomo katalikų parapijos kapinėse. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-22 (M)
  2015-11-14 (A)

RIMAS BLAŽYS.


A † A DR. RIMAS BLAŽYS Mirė 2015 m. spalio 22 d., sulaukęs 73 metų. Gimė 1942 m. balandžio 27 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: žmona Laima Kudirkaitė, duktė dr. Lora Mikužienė su vyru Juozu, sūnus Romas, anūkai Juozas, Paulius ir Matas Mikužiai; brolis Julius su šeima; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionis buvo sūnus a. a. Sofijos ir a. a. dr. Vlado Blažių ir brolis a. a. dr. Antano Blažio. Rimas buvo baigęs Loyola University College of Dentistry. Atsisveikinimas su a. a. Rimu vyks šeštadienį, lapkričio 14 d., 9:30 val. ryto Our Lady of Mercy bažnyčioje, 701 S. Eola Rd., Aurora, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus velionį prisiminti maldoje ir dalyvauti šv. Mišių aukoje. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Friedrich-Jones, tel. 630-355-0213 arba www.friedrichjones.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-17 (M)
  2015-10-21 (A)

KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS.


A † A KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS Mirė 2015 m. spalio 17 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1922 m. liepos 25 d. Miknaičių kaime, Barzdų valsčiuje, Šakių apskrityje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Aurelija, duktė Laura, sūnus Marius su žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas, pusseserės Rasa Pukštienė, Rimgailė Zotovienė ir Daina Smith, mirusio pusbrolio Augustino Orento žmona Dalia ir sūnus Matas. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 21 d. nuo 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kęstutis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba šv. Mišioms. Liūdinti šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-17 (M)
  2015-10-23 (A)

ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ.


A † A ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ Mirė 2015 m. spalio 17 d. Gimė 1924 m. gruodžio 16 d. Skuode, Lietuvoje. 1945 m. ištekėjo už Ferdinando Šmito Vokietijoje su Romos katalikų Bažnyčios apeigomis Mišių metu. 1949 m. su vyru Ferdinandu ir dukrele Regina iš Vokietijos atvažiavo į Ameriką, į Brockton, Mass. 1969 m. vyras Ferdinandas žuvo automobilio avarijoje. Po metų Ona Šmitienė persikėlė gyventi į Čikagą, vėliau į Oak Lawn. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijai. Dukrelė Regina yra ištekėjusi už Marco Burgos ir 40 metų gyvena Ispanijoje. Nuliūdę liko: dukrelė Ona Regina Burgos-Šmitaitė, žentas Marco, anūkai: Rasytė, Danutė ir Mykoliukas; giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 23 d. 9 val.ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse Liūdinti duktė su šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com