CENTRAS - Mirtiespuslapis 50

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-21 (M)
  2015-12-23 (A)

KOSTAS MOTUŠIS.


A † A KOSTAS MOTUŠIS. Amžinam poilsiui iškeliavo 2015 m. gruodžio 21 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Paskutiniu laiku gyveno Orland Park, IL. Gimė ir augo Švėkšnoje, Tauragės apskrityje. Giliame liūdesyje liko: žmona Elena, dukra Asta Razmienė su vyru dr. Antanu Razma, Jr., anūkai Alexa ir Andrius, pusbrolis Viktoras Motušis, svotas dr. Antanas Razma, Sr., su žmona Ale, svainė Aldona Budrienė ir jos dukra Audrė Budrytė-Nakas, vyras Kęstutis ir sūnus Kajus bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Kostą aukojamos gruodžio 23 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-16 (M)

LEOPOLDAS TREČIOKAS


A † A Dr. LEOPOLDAS TREČIOKAS. Mirė 2015 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, CA. Gimė 1927 m. spalio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Tėvai Jonas Trečiokas ir Alodia Dičiūtė Trečiokienė su vieninteliu sūnumi Leopoldu 1947 m. atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Illinois. Dr. Leopoldas Trečiokas įsigijo mokslo bakalauro, magistro ir doktorato laipsnius Illinois universitete ir medicinos doktoratą Kentucky universitete. Nuo 1969 metų specializavosi neurologijoje privačioje praktikoje Santa Monicoje, Californijoije, Californijos universiteto Los Angeles ligoninėje, kur buvo judesių ligų klinikos „Associate” direktorius ir daugelį metų priklausė Santa Monicos Saint John’s ligoninės personalui. Visą gyvenimą Leopoldas buvo aktyvus skautas – pradėjo skiltininku dar Lietuvoje ir baigė filisteriu akademiku Amerikoje. Jis labai didžiavosi Lietuva, jos istorija, sekė dabartinį gyvenimą Lietuvoje, rėmė Lietuvos organizacijas ir asmenis. Jo paties pageidavimu dr. Trečiokas bus palaidotas Svedasų kapinėse, kuriose yra palaidoti jo tėvai ir seneliai. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Velza Trečiokas, dukterys Ina Trečiokas ir Laura Rasa Trečiokas su šeima, svainė Grace Velza Czerwinski su šeima ir svainė Ina Velza Aurille, daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-14 (M)
  2015-12-19 (A)

VIKTORAS JAUTOKAS.


Su giliu liūdesiu ir skausmu pranešame, kad 2015 m. gruodžio 14 d. staigiai su šiuo pasauliu atsiskyrė mūsų brangus vyras ir tėvelis A † A VIKTORAS JAUTOKAS Gimė 1929 m. lapkričio 29 d. Rietave, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Rūta (Kerelytė), sūnus Paulius, duktė Raminta su vyru Kurt, sesuo Regina Jautokaitė, a. a. sesers Janinos sūnūs Adrijanas su žmona Judita, Renatas su žmona Regina ir jų vaikais, svainis Alfonsas Kerelis su dukromis Vilija ir Svajone, svainio a. a. Alberto Kerelio žmona Irena su Jovita, Gintare, Daina ir Albertu, giminaitė Aldona Vaitienė su šeima. Velionis priklausė karo veteranų Don Varnas postui, baigė Illinois Insitute of Technology Čikagoje, įsigydamas elektronikos inžinerijos laipsnį, 30 metų dirbo Čikagos 911 policijos radijų skyriuje, 28 metus buvo ,,Technikos žodžio” vyr. redaktorius, priklausė ,,Draugo” leidėjų tarybai ir Jaunimo centro tarybai, šoko tautinių šokių grupėje ,,Lėtūnas”, mėgo skaityti ir rašyti į spaudą straipsnius technikos temomis. A. a. Viktoras bus pašarvotas gruodžio 18 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas vyks šeštadienį, gruodžio 19 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Viktoras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje su Kristumi ir Prisikėlimo viltimi. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410, el. paštas www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-14 (M)
  2015-12-19 (A)

ALDONA GLYTAITĖ JANKAUSKAS .


A † A ALDONA JANKAUSKAS GLYTAITĖ Mirė 2015 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Algis (Darlene), Kęstutis (Cheryl), dukros Gražina Jankauskas ir Rūta Ziarko; anūkai Daniel Jankauskas ir Michael Ziarko; broliai Valius, Vytas ir Albinas Glytai. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Kazio. Velionė 32 metus dirbo Rush Presbyterian ligoninėje, Chicago, IL, buvo aktyvi Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro narė. A. a. Aldona bus pašarvota gruodžio 18 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gruodžio 19 d., 11 val. ryto laidojimo namuose. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410, el. paštas www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-13 (M)
  2016-06-10 (A)

ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 94 metų, Boulder Park Terrace priežiūros namuose Charlevoix, Michigan valstijoje, mirė mūsų mamytė A † A ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ. Gimė 1921 m. kovo 21 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Į Detroitą atvyko 1950 m. ir įsijungė į Šv. Antano parapijos ir Lietuvių Bendruomenės aktyvią veiklą. Dirbo Kroger maisto parduotuvės atskaitomybės skyriuje iki išėjo į pensiją. Mirus vyrui a. a. Antanui Šileikai, ištekėjo už Kanados Windsoro mieste gyvenančio Kazimiero Vilkausko. Jam mirus, ji gyveno šalia dukters Gintarės, o vėliau šalia Birutės. Dideliame liūdesyje liko: dukra Gintarė Šileikaitė Everett, gyvenanti Williamston, Massachusetts ir dukra Birutė Šileikaitė Fleck su žentu William, gyvenantys Chalevoix, Michigan; sūnėnas Juozas Vaičiūnas su šeima, gyvenančia Novi, Michigan, dukterėčia dr. Ramona Urbonaitė Marsh ir jos šeima, gyvenanti Clarendon Hills, Illinois; sūnėnai: Antanas, Andrius ir Julius Šileikos, gyvenantys Kanadoje, Ontario ir pusseserė Janina Breivienė, gyvenanti Panevėžyje, Lietuvoje. Atminimo šv. Mišios už velionės vėlę bus aukojamos birželio 10 d. 10 val. r. Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, Michigan. Po Mišių pelenai bus palaidoti šalia a. a. vyro Atano Šileikos Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui, 4545 W 63 st. Chicago IL, 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosiuos ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direk. Val S. Bauza Funeral Home tel. 313-554-1275

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-12 (M)
  2015-12-18 (A)

MILDA JUODVALKYTĖ PRANINSKIENĖ.


A † A MILDA PRANINSKIENĖ JUODVALKYTĖ Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gimė 1942 m. balandžio 29 d., Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: vyras Edmundas; sūnus Petras, duktė Audrė Stersic su vyru Steven, sūnus Jonas, sūnus Andrius; anūkai Olivia ir Hannah Stersic; brolis Augustinas Juodvalkis su žmona Beverly, brolis Aloyšius Juodvalkis su žmona Genny ir brolis Romas Juodvalkis su žmona Karen; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Milda pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 17 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 18 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Ss. Cyril ir Methodius bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Milda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-12 (M)
  2015-12-16 (A)

JANINA BERNOTAITĖ JARAŠIENĖ.


A † A JANINA JARAŠIENĖ BERNOTAITĖ Gimė 1923 m. rugsėjo 1 d., Utenoje, Lietuvoje. Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Loreta; duktė Audra Endrijonienė su vyru Gintaru; duktė Virginia Kavaliūnienė su vyru Vytautu; anūkai Andrius Jarašius su žmona Andrea; Paulius Jarašius su žmona Rachel; Michael Kavaliūnas su žmona Rebecca ir Vincent Kavaliūnas; proanūkai Aidas Jarašius, Arius Jarašius ir Michael Kavaliūnas; brolis Vytautas Bernotas su šeima Lietuvoje. A. a. Janina buvo žmona a. a. Felikso. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai St. Pete Beach, FL ir Moterų chorui St. Pete Beach, FL. Velionė bus pašarvota gruodžio 16 d., trečiadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-09 (M)

REGINA KUČIENĖ.


A † A REGINA KUČIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 9 d. Gimė 1929 m. sausio 24 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Chicago Ashburn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Renata; duktė Viktorija Siliūnienė su vyru Dariumi; anūkai Aleksandras, Darija, Lukas ir Monika; sesuo Irena Kriaučeliūnienė; dukterėčia Jolita Kriaučeliūnaitė. A. a. Regina buvo žmona a. a. Viktoro ir buvo svainė a. a. dr. Leono Kriaučeliūno. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Švietimo tarybai, lietuvių Skautų sąjungai, buvo Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja. A. a. Regina bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 19 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Vaiko vartai į mokslą” organizacijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-08 (M)

JONAS JOVARAUSKAS.


A † A JONAS JOVARAUSKAS Mirė 2015 m. gruodžio 8 d., sulaukę 89-erių metų. Gyveno Harvard, IL, anksčiau Wisconsin Dells, WI (prieš tai Lemont IL). Gimė 1926 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Jakštaitė), dukra Rasa Narbutaitienė, žentas Alvydas, anūkai Aidas ir Darius su žmona Rebecca. A. a. Jonas bus pašarvotas gruodžio 12 d., šeštadienį, 8 val. ryto Modell laidojimo namuose (7710 S. Cass Ave. Darien, IL). Mišios už velionio sielą bus aukojamos tą pačią dieną 9:45 val. ryto St. John of the Cross bažnyčioje 5005 S. Wolf Rd. Western Springs. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Modell FH tel. 630-852-3595, el. paštas www.modelldarien.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-07 (M)
  2015-12-07 (A)

ELENA JABLONSKIS.


A † A ELENA JABLONSKIS Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1924 m. vasario 17 d. Gyveno Melrose Park, IL. A. a. Elena buvo duktė a. a. Antano ir a. a. Alexandros Lingių, svainė a. a. Joseph Pažerūno, Kęstučio Kriaučiūno, a. a. Antano (a. a. Regina) Lingių. Nuliūdę liko: vaikai Arūnas (Lori) Jablonskis ir Linas Jablonskis, seserys Eugenia Pažerūnas, Aurelia Kriaučiūnas, Lucy (Algis) Tirva; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Elenos atminimui galima aukoti Lietuvos našlaičių organizacijoms ar kitai labdaros organizacijai. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Bormann FH. Tel. 708-344-0714 arba www.bormannfuneralhome.com