CENTRAS - Mirtiespuslapis 6

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-12 (M)
  2019-10-26 (A)

Helen Pakalnis


Obituary for Helen Pakalnis

 

Helen (Helė) Pakalniš(kis), died peacefully on September 12, 2019, at her home 403 E. South St., West Union, OH 45693, USA at 10:50 AM surrounded by her exceptional and loving caregivers from Hospice of Hope, Maysville, KY and her daughter, Ann Pakalnis-Schaffer, MD, and grandson Alex Pakalnis. Born April 1, 1922, in Vilnius, Lithuania, Helen was a World War II refugee who emigrated to the USA where she met her husband of 57 years, Mark (Mečis) Pakalnis (previously Pakalniškis), DVM, in Detroit, MI. The blissful newlyweds moved to Birmingham, AL where their first child Ann was born on Feb. 5, 1951. Together they built a thriving and respected veterinary medicine clinic and Helen was exceptionally proud of earning her certification as an Ohio Veterinary Assistant. Regina, their second daughter was born June 13, 1955. Both daughters excelled academically and professionally. Both received their medical degrees from the University of Toledo College of Medicine. Ann is a prominent and highly respected Pediatric Neurologist serving on the faculty of the Ohio State University College of Medicine/Wexner Medical Center/Nationwide Children’s Hospital (ranked as one of America’s Best Children’s Hospitals by US News & World Report) in Columbus, OH. Regina is a well known  and highly trained anesthesiologist practicing in Chatham, NJ. Helen’s step-daughter Marya Danguolė (Pakalnis) Skadas, MD, Ph.D (Biochemistry). received her degrees from the prestigious University of Vilnius in Vilnius, Lithuania, one of the oldest universities in the world, established in 1579.

 

Helen is survived by her loving daughters: Ann Pakalnis, MD; (wed to Grier Schaffer, Esq.) of Dublin, OH and Regina Pakalnis MD of Chatham, NJ; step-daughter Marya Danguolė Skadas, of Romeoville, Il; grandchildren Robin Schaffer Romero (wed to Victor Romero originally of Bogota, Columbia, SA) currently in Chatham, NJ; Alex Schaffer, Dublin, OH; Caroline Schaffer, Charleston, SC, and Keira Redmond, of Chatham, NJ; two step grand-children Sarunas Skadas and Skizmantė Skadas, both of Chicago, Il; three nephews Algis Vladas Barauskas, DDS, Bloomfield Hills, MI.(Dentistry practice: Fisher Bldg, Detroit, MI) Vytautas Alfonsas Pakalnis, MD, Houston, TX, and  Vytautas (Victor) Pakalnis, Ph.D (Mining) of Sudbury, Ont. Canada.

 

A memorial service will be held at noon on Oct. 26, 2019 at Holy Trinity Catholic Church, 612 E. Mulberry St., West Union, OH. 45693. In lieu of flowers, please send donations to the Humane Society of Adams County, Inc. in honor of Helen Pakalnis.

 

Helen’s ashes will be buried alongside her husband in the family plot in Pabaiskas, Ukmergė district of Lithuania, where Helen’s father-in-law Kazys Pakalniškis raised his sons: Antanas Alfonsas Pakalnis, MD, Mark Pakalnis, DVM, Vytautas Pakalnis, B. Eng. (Mining), and daughter, Valė (Pakalnis) Barauskas, DDS (wed to Vladas Barauskas).

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-12 (M)
  2019-10-26 (A)

HELEN (HELĖ) PAKALNIŠ(KIS)


A†A HELEN (HELĖ) PAKALNIŠ(KIS) mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta šeimos (dukros Ann Pakalnis Schaffer ir anūko Alex Pakalnis) bei rūpestingų Hospice of Hope globėjų. Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Gyveno West Union, OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham, AL.

 

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, spalio 26 d., 12 val. p. p. Holy Trinity katalikų bažnyčioje, 612 E. Mulberry St., West Union, OH. Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Helen vardu aukoti Humane Society of Adams County, Inc. adamscountyanimals@gmail.com. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-10 (M)
  2019-09-14 (A)

ANTANAS A. BARTKUS


A†A ANTANAS A. BARTKUS brangus vyras, tėvas ir senelis, mirė rugsėjo 10 d. Hinsdale ligoninėje. Gimė 1939 m. kovo 2 d. Tauragėje. Su tėveliais ir broliu paliko tėvynę 1944 metais – traukė link karo sudraskytos Vokietijos. Karui pasibaigus Bartkų šeima gyveno Amerikos zonoje, iš kurios emigravo į Ameriką ir pagaliau Čikagoje susitiko su giminėmis ir draugais.

 

Antanas baigė St. Ignatius College Prep ir vėliau – Illinois Institute of Technology, įgydamas elektros inžinieriaus laipsnį. Daug metų dirbo inžinerijos skyriaus vedėju Material Service/General Dynamics kompanijoje.

 

Jis taip pat aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Daug metų buvo „Neries” krepšinio komandos kapitonas. Buvo Švč. M. Marijos Gimimo parapijos lituanistinės mokyklos prezidentas ir Lietuvių slidininkų klubo pirmininkas. Buvo teniso klubo narys ir visada rėmė Nerijos jūrų skaučių tuntą. Laisvalaikiu mėgo dirbti su mediena ir visada mielai padėdavo šeimai bei draugams. Gyveno pilnas optimizmo ir entuziazmo.

 

Nuliūdę liko: žmona Dalia; dukros – Lisa Harwood su vyru Peter ir Lara Barber su vyru Robert; anūkės – Tessa, Vija, Gately, Lilia ir Amelia; brolis Al Bartkus su žmona Selma; brolienės – Rasa Dilger su vyru Timothy ir Vida Bartkus-Murray su vyru Charles; krikšto sūnūs – Alex Bartkus ir Peter Dilger; dukterėčios – Andrea Hayes, Alida Coury su vyru Nick ir Karolin Buhrmester su vyru Chris; sūnėnai – Andrew Bartkus su žmona Lauren ir Andy Dilger su žmona Carrie, bei kiti giminės ir draugai.

 

Kviečiame prisiminti Antano puikų gyvenimą šeštadienį, rugsėjo 14 d., nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Sullivan Funeral Home, 60 S. Grant St, Hinsdale, IL. Vietoje gėlių prašome paremti: Lithuanian Scout Assn Nerija, C/O Julie Stankaitis, 6910 Waterfall Place, Downers Grove, IL 60516.

 

Lithuanian World Center 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

 

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-15 (M)
  2019-08-31 (A)

DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS


A†A DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS pranešame liūdną žinią, kad rugpjūčio 15 d., per Žolinę, Potomac, MD mirė dr. Saulius Antanas Naujokaitis, gimęs Bartininkuose 1943 m. birželio 19 d. Mykolui ir Elenai Naujokaičiams. Lietuvos sūnus, pasišventęs gydytojas, daug atlikęs Lietuvos išeivių ir Amerikos visuomenėse.

 

Paliko liūdinčią žmoną Sigitą, dukrą Aliną, Washingtono Lietuvių Bendruomenės pirmininkę, seserį Marią su vyru Peter Burggren, jų sūnus su šeimomis, pusbrolį Liną Naujokaitį su žmona Susan ir jų dukras, svainį Ramūną Kondratą su žmona Skirma, jų vaikus su šeimomis, bei kitus giminaičius Amerikoje bei Lietuvoje.

 

Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 12 val. p. p. Our Lady of Mercy bažnyčioje, 9200 Kentsdale Drive, Potomac MD. Po Mišių kviečiame į gedulingus pietus. Laidotuvės bus privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-13 (M)
  2019-08-19 (A)

GRAŽINA J. DEDELIENĖ JANUŠKEVIČIŪTĖ JANYS


A†A GRAŽINA J. DEDELIENĖ JANUŠKEVIČIŪTĖ JANYS mirė š. m. rugpjūčio 13 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1937 m. birželio 26 d. Ukmergėje, Lietuvoje. Gyveno Berwyn, IL.

 

Nuliūdę liko: vyras Clemente Carlos Dedela; duktė Linda Lani su vyru Paul; anūkė Paulina Lani; sesuo Loreta Kasparas; pusbroliai Julius ir Egidijus Milevičiai su šeimomis ir kiti giminės Vokietijoje.

 

Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 19 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-12 (M)
  2019-08-16 (A)

RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS


A†A RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS mirė š. m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 90 metų. Gimė 1929 m. kovo 2 d. Lietuvoje.
Gyveno Berwyn, IL. Nuliūdę liko: žmona Algimanta Rimkus; duktė Edita Stas; anūkė Viktorija; sesuo Nijolė ir daug dukterėčių bei sūnėnų. A. a. Raimundas buvo a. a. Stefanijos, a. a. Birutės ir a. a. Zitos brolis.

 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Conboy-Westchester laidojimo namuose, 10501 W. Cermak, Westchester (2 kvartalai į vakarus nuo Mannheim Rd.). Šeštadienį, rugpjūčio 17 d., nuo 8:30 val. r. iki 9 val. r. su velioniu bus galima atsisveikinti ir Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct., Cicero, IL, kur 9 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Brian D. Kuratko (Original Kuratko Family), tel. 708-562-5900.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-03 (M)
  2019-08-22 (A)

NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ


A†A NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d. Gimė 1936 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, Illinois, anksčiau Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Daiva Franchik-Kulas su vyru Gary; sūnus Algis Kaunas su žmona Cheryl; duktė Dalia Venckauskienė su vyru Pete; anūkai McKenna, Michael, Andrew ir Erika; proanūkas Kendall; šuniukas „Bixby”. A. a. Nijolė buvo a. a. Juozo žmona.

 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Str., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-03 (M)
  2019-08-09 (A)

VIDA STANKIENĖ SMAGRAUSKAITĖ


A†A VIDA STANKIENĖ SMAGRAUSKAITĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d. Gyveno Homer Glen, Illinois. Nuliūdę liko: vyras Kostas, duktė Lionė Pullinen su vyru Tomu; sūnus Andrius su žmona Renata; anūkai – Karina ir Povilas Pullinen; Matas, Vytas, Lukas ir Tadas Stankus.

 

Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 9 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”, www.childgate.org. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-29 (M)
  2019-08-03 (A)

SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC


A†A SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC mylima seselė Maureen Juozapavičius, SSC, mirė 2019 m. liepos 29 d., sulaukusi 92 metų. Nuliūdę liko: sūnėnai Daniel ir Anthony (Nina) Juozapavich bei sūnėno duktė Nina Juozapavich. A. a. seselė Maureen buvo a. a. Anthony ir a. a. Evos Juozapavičių duktė, a. a. Anthony Juozapavich sesuo, a. a. Ninos Juozapavich brolienė.

 

Šv. Kazimiero vienuolės įžaduose ji išgyveno 72 metus. Seselė Maureen dirbo pradžios mokyklos mokytoja ir auklėtoja Illinois (Čikagoje ir Northbrook), New Mexico, Nebraska ir Florida valstijose. Marijos Aukštesniojoje mokykloje ji buvo dėstytoja ir moksleivių patarėja. Dirbo pastoracinį darbą Švento Kryžiaus ligoninėje.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 3 d., nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, Illinois, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-27 (M)
  2019-07-31 (A)

BRONIUS KURAS


Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis ir prosenelis A†A BRONIUS KURAS mirė 2019 m. liepos 27 d. Gimė 1926 m. vasario 4 d. Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: žmona Aksenija Savickaitė; dukros – Jūratė Harris su vyru Douglas, Rita Kuraitė ir Vanda Jokubauskienė su vyru Ričardu; anūkai – Elytė ir Jamie Santini, Thomas Harris, Janina ir Patrick Giantomasso, Peter ir Rebecca Jokubauskas; proanūkai Mateo, Liliana ir Tanner; kiti giminės Lietuvoje bei daug artimų draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

 

A. a. Bronius Kuras bus pašarvotas trečiadienį, liepos 31 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.