CENTRAS - Mirtiespuslapis 60

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-12-11 (M)
  2014-12-22 (A)

DALĖ KOKLYTĖ LUKIENĖ.


A † A DALĖ KOKLYTĖ LUKIENĖ Mirė 2014 m. gruodžio 11 d. Silver Spring, Maryland. Gimė 1937 m. gegužės 10 d., Marijampolėje, Lietuvoje. Jos tėvai – Apolonia ir Artūras Kokliai – palaidoti Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, Illinois. Jos broliai Vitas ir Algis Kokliai mirė šiais metais. Sesuo Danutė Dirvonienė ir brolis Jonas gyvena Čikagos priemiestyje. Sesuo Lydija Vaitkus gyvena Three Oaks, Michigan. Dalės tėvai atvyko į JAV 1951 m. ir apsigyveno Cleveland, Ohio. 1959 m. Dalė baigė College of Mount Joseph, Ohio ir 1986 m. apsigynė magistrą iš Library Science, U. of Maryland. 1964 m. spalio 6 d. Dalė ištekėjo už Algio Luko Čikagoje, Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Jie susilaukė dukrelių Kristinos, Loretos ir sūnaus Pauliaus. Dalė ir Algis porą metų gyveno prie Hartford, CT. 1969 m. apsigyveno Maryland, prie Washington. Ji dirbo National Library of Medicine, National Institute of Health bibliotekininkės pareigose. Dalė visą savo laisvalaikį skyrė Amerikos lietuvių organizacijoms. Nuo jaunų dienų ji buvo skautė ir betarnaudama skautijai pasiekė Skautininkės laipsnį. Nuo 2006 m. JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė, vėliau – JAV LB Krašto valdyboje patikėtos vicepirmininkės archyvų reikalams pareigos.Dalė priklausė Lietuvių Fondo tarybai, Lietuvių katalikų mokslo akademijai, Lituanistikos Tyrimo ir studijų centro tarybai, bendradarbiavo su lietuvių bibliotekomis bei archyvu (ALKA), Putnam CT. Ji surengė daugybę kultūrinių renginių, įvairių archyvų seminarų, pvz., su Lietuvos archyvų vedėjais ir kt. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Dalė daug metų vykdavo į Lietuvą su įvairiomis programomis, siūlydama, kaip atnaujinti Lietuvos bibliotekų sistemas. Apie penkerius metus platino Amerikos bibliotekoms Lietuvos knygas. Su dideliu liūdesiu Dievo palaimos linki šeima: vyras Algis Lukas; duktė Kristina su vyru Kevin Sullivan; duktė Loreta su vyru John McPartland; sūnus Paulius Lukas su žmona Kirsten; anūkai: Lina, Andrew, Chloe, Aleksandra, Cailin, Joseph, Elizabeth, Monika ir Noelle; sesuo Danutė su vyru Rimu Dirvoniu; sesuo Lydija; brolis Jonas Koklys su žmona Barbara bei visi jų vaikai. Šv. Mišios už a. a. Dalę bus atnašaujamos gruodžio 22 d. 11 val. ryto, Our Lady of Grace Church, 15661 Norbeck Blvd., Silver Spring, MD, 20906. Po Mišių parapijos salėje bus Dalės atminomo pagerbimas ir užkandžiai. Velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Aukas galima siųsti Lithuanian Research and Studies Center (LTSC), 5600 S. Claremont Ave., Chicago, Illinois, 60636-1039 arba American Lithuanian Catholic Academy (ALKA), 37 Mary Crest Dr., Putnam, CT, 06260. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-12-10 (M)
  2015-01-18 (A)

BRONIUS ČIKOTAS.


A † A BRONIUS ČIKOTAS Mirė 2014 m. gruodžio 10 d. Gimė 1935 m. liepos 16 d. Lietuvoje, Balevičiuose. Gyveno Alexandria, VA, o prieš tai Philadelphia, PA, Unalakleet, AK bei Albuquerque, NM. Giliame liūdesyje liko: žmona Janina Katelytė; sūnūs Tomas, Jonas, Vaidas ir Rimas su žmona Rasa, trys anūkai – Christopher, Taira ir Magnius, seserys Zina Kalvaitienė su vyru Rimu, Marytė Baer su vyru Michael, Julija Savinov su vyru Oleg ir jų šeimos bei daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Bronius įsigijo fizikos laipsnį St. Joseph universitete, Philadelphia, PA. Tolimesniame moksliniame darbe specializavosi apsisaugojime nuo elektromagnetinio impulso pavojų. Tarnavo Amerikos aviacijoje, dirbo Amerikos valdžioje, Krašto apsaugos departamente. Priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei, Ateitininkų organizacijai bei įvairioms profesinėms organizacijoms. Mėgo fotografuoti ir dažnai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Po atsisveikinimo vakaro Good Shepherd Catholic Church, Alexandria, VA gruodžio 18 d. ir šv. Mišių gruodžio 19 d. velionis buvo palaidotas Mount Comfort Cemetery,  Alexandria, VA. Norintys pagerbti a. a. Broniaus atminimą, prašome aukoti KDLM – Kristijono Donelaičio lituanistinei mokyklai. Aukas siųsti: Jūratė Bujanauskas, 9589 Clocktower Lane, Columbia, MD 21046. Liūdinti šeima: Janina Čikotienė ir sūnūs Tomas, Jonas, Vaidas ir Rimas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-30 (M)
  2014-12-03 (A)

SESUO REGINALD TAMULEVICH, SSC.


A † A Sesuo REGINALD TAMULEVICH, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2014 m lapkričio 30 d. Vienuolyne įžaduose išgyveno 76 metus. Sesuo Reginald gimė Haverhill, MA, patarnavo St. Casimir Academy ir Maria High School, Chicago, taip pat kitose mokyklose IL, PA ir New Mexico. rkestrų, o taip pat mokė anglų kalbos emigrantus iš Lietuvos. Nuliūdę liko: trys sūnėnai ir trys dukterėčios, gyvenantys Massachusetts: Elaine Cristoferi, Maria Tamulevich, Andrea Tamulevich, John Tamulevich, David Tamulevich ir Timothy Tamulevich; pusbrolis Jack Tamul, gyvenantis Rhode Island. Velionė buvo duktė a. a. Mary ir a. a. Adolf Tamulevich, sesuo a. a. Adolph ir a. a. John, teta a. a. Peter ir a. a. Paul Tamulevich, pusseserė a. a. Anne Ferrara. Sesuo Reginald bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 3 d. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, nuo 1 val. p. p. iki 2 val. p. p. ir nuo 3:30 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700 arba 773-776-1324

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-26 (M)
  2014-12-02 (A)

DANA STANKAITYTĖ.


A † A DANA STANKAITYTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 26 d. Gimė 1927 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvoje, Joniškyje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: dukterėčios Vida Pargauskaitė Burklow ir vaikai Amber ir Ryan su šeimomis; Dana Pargauskaitė Murray su vyru Kevin ir vaikai Shawn ir Macy; sūnėnai Louis Stankaitis su žmona Julyte ir vaikai Lucė ir Gabija; Allan Stankaitis ir vaikai Grant ir Alena; brolienė Dalia Stankaitienė ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Dana buvo sesuo a. a. Onos Baužienės, Vlados Pargauskienės ir Liudo Stankaičio. Buvo pagrindinė solistė lietuvių Operoje Čikagoje, dainavo užsienyje ir Lietuvoje. Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 2 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Dana bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-21 (M)
  2014-12-06 (A)

VALERIJA GRYBAUSKAITĖ YURKIENĖ.


A † A VALERIJA YURKIENĖ GRYBAUSKAITĖ Mirė 2014 m. lapkričio 21 d. Gimė 1924 m. vasario 5 d. Lietuvoje, Telšiuose. Gyveno Bristol, IL, anksčiau Naperville, IL ir Čikagoje Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Zolotienė su vyru Jerrold; sūnus Linas su žmona Susan; sūnus Rimas su žmona Diane; anūkai Lydia Johnson su vyru Tyler, Alexandra Morrow su vyru Scott, Linas Yurkus ir Elytė Baykun; keturi proanūkai; brolis Steponas su žmona Danute ir šeima Lietuvoje; sesuo Aldona Seymour su vyru Rick bei kiti giminės. A. a. Valerija buvo žmona a. a. Juozo ir sesuo a. a. Antano, Aleksandro ir Vyto, anyta a. a. Cammy. Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 6 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-11 (M)
  2014-11-15 (A)

LEONAS JONAS VALAITIS.


Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2014 m. lapkričio 11 d. staigiai mirė mylimas A † A LEONAS JONAS VALAITIS Gimė 1949 m. birželio 25 d. Čikagoje Baigė psichologiją Loyolos universitete ir inžineriją DeVry universitete. Nuliūdę liko: žmona Vakarė ir vaikai Ada, Daina ir Saulius; motina Gražina Mykolė, broliai ir seserys su šeimomis: Egidijus (Tony), Audronė Skripkienė, Vaidis, Vytautas, Algimantas ir Daiva Brannon; giminės, draugai ir pažįstami. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 15 d. Atsisveikinimas 1 val. p. p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Laidotuvių šv. Mišios 2 val. p. p. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-10 (M)
  2014-11-15 (A)

ALGIMANTAS KUBILIUS.


A † A ALGIMANTAS KUBILIUS JAV armijos veteranas mirė 2014 m. lapkričio 10 d., savo namuose, Marquette Park, sulaukęs 78 metų. Gimė Vilniuje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuliūdę liko: vaikai Linas (Peter) ir Antanas „Tony” (Kelly); anūkai Jack ir Lucy Ann. Velionis buvo vyras a. a. Irenos Virbylaitės. Priklausė Amvets and Moose Lodge # 44, daug metų ištarnavo United Airlines. A. a. Algimantas pašarvotas penktadienį, lapkričio 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 15 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9 val. r. atsisveikinimas ir 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Algimantas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-10 (M)
  2014-11-15 (A)

MARIA BORTKEVIČIŪTĖ MARKULIENĖ.


A † A MARIA MARKULIENĖ BORTKEVIČIŪTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 10 d. Gimė 1921 m. kovo 25 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park. Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Emilija ir jų sūnus Andrius; duktė Rasa Aleksiūnienė ir sūnūs Darius, Linas ir Audrius; dukterėčios Jūratė Jakševičiūtė-Mohen su šeima ir Dalytė Jakševičiūtė, pusbrolio a. a. Eugenijaus Bartkaus žmona Danguolė ir šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė buvo sesuo a. a. dr. Janinos Jakševičienės. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Ilgus metus dirbo Šv. Kryžiaus ligoninės laboratorijoje, dėstė Histologijos mokslą. A. a. Maria buvo žmona a. a. Edvardo. Velionė bus pašarvota šeštadienį, lapkričio 15 d. nuo 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kur 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Maria bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-09 (M)
  2014-11-14 (A)

KRISTINA MARTINKUTĖ.


A † A KRISTINA MARTINKUTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 9 d. Gimė 1952 m. gegužės 16 d. Čikagoje. Gyveno Marquette Park, Čikagoje. Nuliūdę liko daug pusseserių ir pusbrolių Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Kristina buvo duktė a. a. Klemenso ir a. a. Stasės Rekašiūtės, sesuo a. a. Kazio. Velionė bus pašarvota lapkričio 14 d., penktadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Kristina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba ww2014-11-14w.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-03 (M)

BRONĖ ŽIBUTYTĖ JOZAITIENĖ.


A † A BRONĖ JOZAITIENĖ ŽIBUTYTĖ Mirė 2014 m. Lapkričio 3 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1933 m. spalio 6 d. Lietuvoje, Zarasuose. Gyveno Oak Lawn , IL, anksčiau Čikagos Brighton Park priemiestyje. Nuliūdę liko: sūnūs Vytas ir Paul , anūkai Vilija , Vytas ir Olivia. Laidotuvės privačios. Liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus , tel. 800-994-7600