CENTRAS - Mirtiespuslapis 63

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-24 (M)

Stasė Vilimaitė Vaišvilienė.


A † A STASĖ VILIMAITĖ VAIŠVILIENĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 24 d. namuose, sulaukusi 92 metų. Gimė ir augo Lietuvoje, Mažeikiuose. Mokėsi Šiaulių Mokytojų seminarijoje. Karo nublokšta į Vokietiją. Vėliau gyveno Anglijoje, Kanadoje. 1957 m. emigravo į JAV. Amerikoje įgijo Amerikos Montessori draugijos ir Tarptautinės Montessori asociacijos diplomus. Visą savo gyvenimą paaukojo dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais, aktyviai dalyvaudama Lietuvių Bendruomenės, Ateitininkų veikloje, aukomis remdama įvairias visuomenines organizacijas, platindama Montessori idėjas Lietuvoje, rašydama straipsnius pedagoginėmis temomis į spaudą. Buvo žmona a. a. Vlado Vaišvilos. Liūdesyje liko: vyriausio brolio a. a. Petro (žuvo lageryje) sūnus Zigmas, marti Irena, anūkai Silvija ir Tomas su šeimomis. Lietuvoje brolių: a. a. Petro žmona Liuda, a. a. Igno žmona Eleonora, a. a. Česlovo žmona Felicija, jų vaikai Vytautas ir Daina su šeimomis bei kiti giminės ir pažįstami. Šv. Mišios bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte antradienį, spalio 1 d. 12 val. p. p. Nuoširdžiai kviečiame draugus, pažinojusius ar dirbusius su a. a. Stasele, atvykti pasimelsti už Jos sielą. Vietoj gėlių prašome aukoti Žiburėlis Montessori Lithuanian school.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-24 (M)

Stasė Vaišvilienė.


A † A STASĖ VAIŠVILIENĖ. Stasė Vaišvilienė buvo Amerikos lietuvių Montessori draugijos narė ir Vaikų Namelių steigėja bei mokytoja. Amerikos lietuvių Montessori draugija kartu su mokytojų sekcija ir Žiburėlio mokykla užjaučia gimines ir artimuosius, išlydėjusius velionę į Amžinybę. Dėkojame Dievuliui už a. a. Stasės pasiaukojimą lietuvių jaunimui ir pavyzdį auklėjant vaikučius su pagarba ir meile.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-22 (M)

Siegfriedas Patra.


A † A SIEGFRIEDAS PATRA. Mirė 2013 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. Gimė Karklininkuose, Klaipėdos krašte, buvo Janio ir Emmos Patrų sūnus. Nuliūdę liko: žmona Milda; dukterys Judita Jozaitienė; Rūta (Mark) Vandermolen; anūkai Vilija ir Vytas Jozaičiai, Aras ir Laima Augustaičiai; svainiai Irma Laisvėnaitė, Rūta (Martynas) Buntinai ir jų sūnūs Rimas (Tracey), Darius (Tina), Aras (Karen). Taip pat liūdi giminės bei draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Budėtuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 26 d., 7 val. v., lankymas nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v., 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457, tel. 7084305700. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, rugsėjo 27 d., 11 val. r. (lankymas nuo 10 val. r.) taip pat Lack and Sons Funeral Home. Po atsisveikinimo pamaldų velionis bus išlydėtas į Lietuvių Tautines kapines. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-20 (M)

Virgilija Balnienė Dūdėnaitė.


A † A VIRGILIJA BALNIENĖ DŪDĖNAITĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 20 d.Gyveno Downers Grove, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Čikagoje. Gimė 1922 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje, Zarasuose. Nuliūdę liko: vyras Vytas; duktė Ramutė Ewert su vyru John, duktė Aurelia Young; duktė Virginia Stanton su vyru Daniel; sūnus Francis su žmona Patricia; 9 anūkai, 5 proanūkai ir daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Virgilija buvo pašarvota pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 24 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Virgilija bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Virgilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-29 (M)

Vito E. Mikolaitis.


A † A Kun. VITO E. MIKOLAITIS. Mirė 2013 m. rugsėjo 29 d., sulaukęs 93 metų. A. a. Vito buvo sūnus a. a. Evos ir a. a. Dominic, brolis a. a. Anthony, a. a. Angela Kilmitz, a. a. Sophie Serauskas, dėdė a. a Walter Serauskas ir a. a. Christopher Serauskas. Nuliūdę liko: sūnėnai ir dukterėčios: Margaret Serauskas, Joseph (Joyce) Serauskas ir jų vaikai Cheryl (Thomas) Sedlack, Kathleen (David) Maish, Karen (Thomas) Richtman, Damian (Gall) Serauskas, Lori Torres, Paula (Anthony) Dzialowy ir jų vaikai Joseph Maisch, Jackie Maish, Brian Maish, Eric Sedlack, Daniel Sedlack, Rebecca Richtman, Mattew Richtman, Rachel Richtman, William Serauskas ir Elle Serauskas. Velionis aptarnavo daugelį Čikagos priemiesčių bažnyčių, o nuo 1944 m. iki 1971 m. dėstė Quigley Preparatory Seminaries (Šiaurės ir Pietų). A. a. kun. Vito pašarvotas trečiadienį, spalio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos–Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, spalio 3 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (69 & Washtenaw, Chicago) nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. kun. Vito bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 7089744410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-07 (M)

Robertas Mingėla.


A † A ROBERTAS MINGĖLA. Mirė 2013 m. rugsėjo 7 d. savo namuose, sulaukęs 89 metų. Gimė Žemačių, Kalvarijoje Atvyko į Ameriką 1950 m., gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta Scavo su vyru John, Jr., sūnus Robertas V. Mingėla; duktė Rita E. Messlein; sūnus Romas A. Mingėla; anūkai Leslie ir John Scavo ir Tracey Newport; proanūkas Logan Newport; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Robertas buvo senelis a. a. Michelle Messlein. Priklausė šauliams, Marquette Park Namų savininkų bendrijai, Pensininkų klubui, BALF’ui, Lietuvių Bendruomenei ir Venesuelos klubui. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, rugsėjo 13 d. 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), kurioje 12 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Robertas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba Vaikų Viltis organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-06 (M)

Kotryna Batisaitė Žostautienė.


A † A KOTRYNA BATISAITĖ SABALIENĖ ŽOSTAUTIENĖ. Staiga mirė 2013 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 90 metų, gyvenusi Asheville, NC, kur gyveno su dukra ir jos šeima. 1949 m. atvyko į Ameriką su vyru Kazimieru, mirusiu 1986 m. ir gyveno Rochester, NY. Ten jie užaugino sūnų Algį, kuris mirė 1995 m. ir dukrą Kristiną. 1976 m. jie išsikraustė į St. Pete Beach, FL, kur išgyveno daugiau nei 30 metų ir aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Iš šio pasaulio Kotryna iškeliavo su šypsena. Jos kelionė buvo rami, bemiegant užmigo amžinai. Nors labai nuliūdę, tikimės, kad mamytė paliko pasaulio vargus ir iškeliavo į daug geresnę vietą. Lai Dievulis ir visi angelėliai priima ją į Amžiną rojų. Nuliūdę liko: Kristina Sabalytė Krulikienė su vyru Ricardo; anūkai Viktorija, Giedrė, Gintaras, Linas ir Katrina; dukterėčios Laimutė Jonušaitė Vosylienė, Nijolė ir Danutė Jonušaitės, ir Aldona Sabalis. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 2013 m. spalio 19 d. Rochester, NY, Our Lady of Lourdes Church,10 val. ryto. Po Mišių a. a. Kotryna bus palaidota Holy Sepulchre Cemetery.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-03 (M)

Vytautas Viktoras Urba.


A † A VYTAUTAS VIKTORAS URBA, MD. Mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnūs Aras su žmona Sandra ir Vytas su žmona Violetta, dvi seserys ir giminės Lietuvoje. Laidotuvių apeigos vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, rugsėjo 13 d. 9:30 val. ryto. A. a. ?Vytautas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-03 (M)

Kristina Sodeikaitė Trinka.


A † A KRISTINA SODEIKAITĖ TRINKA. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. namuose, Petaluma, CA. Gimė 1948 m. Vokietijoje ir užaugo Cicero, IL, lietuvių kolonijoje. Nuliūdę liko: vyras Roland Trinka, mama Natalija Jelmokaitė Sodeikienė, brolis Marius, Trinka, Baukų ir Sodeikų šeimos. A. a. Kristina buvo duktė a. a. Valiaus Sodeikos, krikšto dukra a. a. Olimpijos Jelmokaitės Baukienės ir a. a. Leono Sodeikos. Velionės palaikai bus pašarvoti šeštadienį, spalio 5 d. nuo 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a. a. Kristina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, šalia tėvelio. Vietoj gėlių prašome aukoti neįgaliųjų centrui, Sequin Services, Cicero, IL. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-31 (M)

Aniceta Disler Stončiūtė.


A † A ANICETA DISLERSTONČIŪTĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 31 d. Montello, Wisconsin. Nuo 1993 m. gyveno Montello, WI, o nuo 1953 m. iki 1993 m., Čikagoje. Gimė 1918 m. liepos 14 d. Lietuvoje. Buvo dukra a. a. Prano ir a. a. Filomenos (Blacziutės) Stončių. 1945 m. liepos 14 d. Winterthur, Šveicarijoje, ištekėjo už Kurt Disler. 33 metus išdirbo Oxford Clothing, Čikagoje. Priklausė Swiss Benevolent Society, Chicago ir Senior Citizen Club, Montello. Nuliūdę liko:?sūnūs Frank P. Disler ir Edward J. Disler; anūkai Sarah, John Kurt, Andrea ir Jeff. Atsisveikinimas su velione vyks Šv. Kazimiero kapinių (4401 W. 111th St., Chicago, IL) koplyčioje rugsėjo 12 d. 11 val. ryto. Laidotuvės 11:30 val. r. A. a. Aniceta bus palaidota Stončių šeimos kape.

Page 63 of 72« First...102030...6162636465...70...Last »