CENTRAS - Mirtiespuslapis 66

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-06-01 (M)

Marija Yuknienė Subonytė.


A † A MARIJA YUKNIENĖ SUBONYTĖ. Mirė 2013 m. birželio 1 d., sulaukusi 87 metų. Gyveno Worth, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park ir Cicero, IL. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Nuliūdę liko: duktė Aldona Sobieszczyk su vyru Robert, sūnus Albert Yuknis; duktė Birutė Martin; duktė Donna Morgan su vyru Robert; 7 anūkai; 7 proanūkai; sesuo Janina Laurušonienė su šeima. A. a. Marija buvo žmona a. a. Alberto ir uošvė a. a. Ron Martin. Priklausė Lietuvos Vyčių kuopai C112 ir Lietuvos Vyčių chorui. A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, birželio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 6 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Vyčiams arba Joliet Area Community Hospice. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-31 (M)

Anastacia Kuniskas Wackernagel.


A † A ANASTACIA (KUNISKAS) WACKERNAGEL Mirė 2013 m. gegužės 31 d., sulaukusi 82 metų. Gyveno Orlando, FL, anksčiau Čikagos apylinkėje. Velionė pašarvota trečiadienį, birželio 5 d., nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Anastacia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. PalosGaidas FH, tel. 7089744410

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-27 (M)

Antanas Drūtys.


Su giliausiu liūdesiu ir skausmu, pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. gegužės 27 d., sulaukęs 88 metų, mūsų brangus, mylimas ir niekuomet nepamainomas Tėtelis, Senelis, Brolis ir Uošvis A † A ANTANAS DRŪTYS iškeliavo namo pas Viešpatį. Gimė Lietuvoje, Dziviliškių kaime, Lazdijų rajone. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje, kurioje išgyveno 44 metus. Anksčiau daug metų gyveno Anglijoje, Wolverhampton mieste. A. a. Antanas buvo sūnus a. a. Jono ir a. a. Kotrynos Drūčių, a. a. Onos Sorakienės brolis ir a. a. Onos Drūtienės vyras. Giliai nuliūdę liko dukterys: Joana Drutytė, Ramutė Wisniewski su vyru Henriku ir Teresė DrūtytėŠoliūnenė su vyru Linu; anūkai Viktorija Petrusiewicz su vyru Peter, Angelė Wisniewski su sužadėtiniu Jonathan Williamson, Justinas Wisniewski, Marius ir Dainius Šoliūnai. Lietuvoje liūdi seserys: Julija Samuolienė su šeima, a. a. Onos Sorakienės šeima, Genė Semėnienė su šeima ir Monika Liaukevičienė su šeima, daug giminių ir pažįstamų Lietuvoje ir Amerikoje bei kituose kraštuose. A. a. Antanas buvo tvirtas Dzūkijos sūnus. Gilus tikėjimas ir didelė meilė šeimai vedė jį per visą jo gyvenimą. Velionis ilgus metus priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijai Čikagoje, kurioje 31 metus buvo lektorius/kantorius, o anksčiau giedojo parapijos chore su šeima. Buvo Anglijos lietuvių klubo bei Dzūkų draugijos narys, kurioje ėjo Renginių vadovo pareigas. A. a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. AllianceGaidasDaimid Funeral Home, 4330 South California Avenue, Chicago, IL, 60632. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d., pradedant 9:30 val. ryto su atlydėjimu iš laidojimo namų į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti šv. Mišioms, Lietuvos Našlaičių Globai (Lithuanian Orphan Care), arba misijonieriaus kunigo Hermano Šulco „Jaunimo sodybai”.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-13 (M)

Domas (Dominic) Misiulis.


A † A DOMAS „DOMINIC” MISIULIS. Mirė 2013 m. gegužės 13 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno Homer Glen, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Ada Dibulskytė Misiulienė; sūnus Vytautas su žmona Stella; daug dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Domas buvo tėvas a. a. Nidos ir a. a. Romos. Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui. A. a.?Domas buvo pašarvotas trečiadienį, gegužės 15 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje, Lemont, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba ww.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-11 (M)

Aldona Dyšienė Elsbergaitė.


A † A ALDONA DYŠIENĖ ELSBERGAITĖ. Mirė 2013 m. balandžio 11 d., sulaukusi 95 metų. Gyveno Kettering, OH. Prieš ją į Amžinybę iškeliavo jos vyras Algirdas, jos tėvai Jonas ir Pranė, jos brolis Vytenis. Nuliūdę liko: sūnus Raimundas (Terri Hobbs), duktė Asta (Jack) McNally, anūkai Tyler Dysas, Kathleen Brownsdon, Andy McNally, Christine Inge, Brian Hill, Christina Hill ir Casey Hobbs, proanūkai Elijah Ray, Ella, Molly, Kendall, Joseph ir Milena, a. a. brolio Vytenio Elsbergo žmona Danutė, dukterėčia Kristina (Bob) Solger ir kiti giminės Lietuvoje. Velionė buvo atlydėta į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. A. a. Aldona palaidota Calvary kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-10 (M)

Bernardas Brizgys.


2013 m. balandžio 10 d. Farmington Hills, MI, sulaukęs 97 metų amžiaus atsiskyrė su šiuo pasauliu A † A inž. chem. BERNARDAS BRIZGYS. Po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje balandžio 22 d. buvo palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. Visuomenininkas, ateitininkas, lietuvių Krikščionių Demokratų partijos narys ir buvęs ilgametis Detroito lietuvių organizacijų Centro pirmininkas a. a. Bernardas Brizgys paliko žmoną Oną, sūnus Bernardą ir Viktorą, seserį Salomėją, vaikaites Ingridą ir Aleksą Miškinytes, žentą adv. Kęstutį Miškinį, svainę dr. Martyną Miškinienę, dukterėčias Feliciją Giedrytę ir Ritą Minkūnienę. Nuoširdžiai dėkojame kleb. kun. Gintarui Jonikui už šv. Mišių auką, prasmingą pamokslą ir a. a. Bernardo palydėjimą į kapines. Laidotuvių dalyviams už maldas, gėles ir aukas, skirtas Mišioms ar Tautos fondui, laidotuvių direktorei Yolandai Zaparackienei už nuoširdžią laidotuvių tvarką ir atsisveikinimo kalbą. Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvių apeigose.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-09 (M)

Gediminas Kazėnas.


A † A GEDIMINAS KAZĖNAS. Mirė 2013 m. gegužės 9 dieną. Gimė 1922 m. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1950 m. Gyveno Čikagoje, Downers Grove, Darien ir Lemont, Illinois. Nuliūdę liko: žmona Gražina, duktė Ramunė su vyru Algiu; sūnus Kęstutis su žmona Irena, sesuo Irena Lietuvoje su dukra Aukse Zumariene ir šeima, pusseserė Danutė ir pusbrolis Algimantas su šeimomis. Gediminas buvo brolis mirusių Kęstučio, Algirdo ir Birutės, vyras pirmos žmonos Leonidos Kirkutės, kuri mirė 2003 m. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Pasaulio lietuvių centrui. Dainavo Čikagos lietuvių operos chore ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos chore. Velionis pašarvotas pirmadienį, gegužės 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont, IL. Iš laidojimo namų gegužės 14 d. 9:30 val. r. a. a. Gediminas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti Daughters of Lithuania, INC. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-09 (M)

Elena Perevičiūtė Briedienė.


A † A ELENA PEREVIČIŪTĖ BRIEDIENĖ. Šeimos meilės apsupta, namuose, mirė 2013 m. gegužės 29 d., 5 val. ryto. Gimė 1920 m. rugsėjo 10 d. Debeikiuose, Bebarzdžių kaime, Utenos apskrityje. Giliame skausmo liūdesyje liko: duktė Violeta su vyru dr. Viliumi Mikaičiu, dvi anūkės: Tania su vyru Richard Rossi ir Kristina su vyru Joshua Bautista, proanūkė Sofia Elena; brolis Jonas su žmona Gertrūda, Lietuvoje liūdi mirusio brolio Povilo sūnus Rimas su šeima, mirusios sesers Bronės trys dukros: Renė, Romutė (Vokietijoje) ir Nijolė su šeimomis; mirusios sesers Onutės sūnus dr.?Vytautas Tartila su šeima ir jo dukra Nora su šeima, gyvenanti Elk Grove Village; mirusio brolio Vinco du sūnūs: jos krikšto sūnus Vilius ir Egidijus su šeimomis. A. a. Elena bus pašarvota penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d. iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Meilė tau, ?visados liks mūsų širdyse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-02 (M)

Aldona M. Gudaitytė Drukteinienė.


A † A ALDONA M. GUDAITYTĖ DRUKTEINIENĖ. Mirė 2013 m. gegužės 2 d. St. Petersburg, Floridoj, sulaukusi 90 metų. Gimė 1922 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Buvo dukra Mykolo ir Marijos Požėlaitės Gudaičių ir sesuo a. a. Algirdo Gudaičio. Aldona mokslą pradėjo Klaipėdoje. Kaune baigė „Aušros” gimnaziją. Odontologijos mokslus pradėjo Kaune, bet karui prasidėjus, pasitraukė į Vokietiją, kur baigė odontologiją Erlangeno universitete. 1944 m. ištekėjo už gydytojo a. a. Edmundo Drukteinio, su kuriuo išgyveno 53 m. 1949 m. emigravus į JAV, su šeima apsigyveno Dayton, Ohio. Dayton universitete studijavo ir baigė pedagoginius mokslus ir daug metų dėstė vokiečių ir rusų kalbas Centerville gimnazijoje, Centerville, Ohio. Išėjusi į pensiją, su vyru apsigyveno South Pasadena, Floridoj. Aldona buvo rūpestinga dukra, žmona, mama, močiutė ir promočiutė. Nuliūdę liko:?sūnūs dr. Albertas su žmona Jūra ir Edmundas su žmona Olga; anūkai dr. Dainius ir dr. Saulius su žmonomis; proanūkai Lilė, Daniela, Gavin, Annika ir Mila. Velionė bus pašarvota Gilman & Valade Funeral Home, Putnam, CT, ketvirtadienį, gegužės 9 d. 10 val. ryto. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 12 val. p. p. St. Mary’s bažnyčioje, Putnam, CT. Po Mišių a. a. Aldona bus palydėta į paskutinę kelionę Dangaus Vartų kapinaitėse, Putnam, CT.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-01 (M)

Konstancija Mažrimienė Vaičiakauskaitė.


A † A KONSTANCIJA MAŽRIMIENĖ VAIČIAKAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. gegužės 1 d., sulaukusi 94 metų. Gyveno Chicago Ridge, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko:?sūnus Edvardas Dabrila; Bėkštų šeima: Margarita, Bronius ir Stasys, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Konstancija buvo žmona a. a. Prano. Velionė buvo pašarvota penktadienį, gegužės 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Alliance Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. Chicago. Laidotuvės šeštadienį, gegužės 4 d. 8:30 val. ryto iš Alliance Gaidas Daimid laidojimo namų a. a. Konstancija bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Page 66 of 71« First...102030...6465666768...Last »