CENTRAS - Mirtiespuslapis 7

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-01-24 (M)
  2020-01-28 (A)

GINTRA NARIENĖ


Kiek vilties, kiek šviesos, kiek dainų
Surašyta gyvenimo lapuos.
Palengva prisilietus prie jų,
Jie nubyra lyg žiedlapiai trapūs.

 

A†A GINTRA NARIENĖ pabaigusi įvairiaspalvę gyvenimo kelionę iškeliavo Amžinybėn 2020 m. sausio 24 d. Gimė 1926 m. spalio 7 d. Kaune, Martos ir Kazio Babickų šeimoje. Sukūrė šeimą su Pranu Nariu (a. a.).

 

Nuliūdę liko: vaikai – Daina Rudaitis, Aldas Naris su žmona Maria, Marius Naris su žmona Dalia, Laura Lapinskas; anūkai – Taiyda Chiapetta su vyru Ričardu, Milda Rudaitis, Alius Lapinskas su žmona Haylie, Siga Lapinskaitė, Mantas Naris, Vaida Narytė; proanūkės Maja ir Ariana Chiapetta; a. a. brolio Ryto Babicko našlė Aušra Babickienė ir giminės Lietuvoje.

 

Atsisveikinimas su velione – sausio 28 d., antradienį, 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Dėkojame Jums už maldas ir prisiminimus. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-01-22 (M)

JANINA PESECKAS


A†A JANINA PESECKAS mirė 2020 m. sausio 22 d. savo namuose Beverly Shores, IN. Gimė 1924 m. birželio 26 d. Telšiuose, Lietuvoje. Giliame liūdesyje liko: dukterys Audra ir Neringa; anūkai Savija ir Sean; proanūkai Denika, Teija, Lucas ir Noah. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-01-17 (M)
  2020-01-23 (A)

ALDONA A. KAIRYS


A † A ALDONA A. KAIRYS mirė 2020 m. sausio 17 d., North Providence, sulaukusi 90 metų. Gimė Mažeikiuose, Lietuvoje, Aniceto ir Anastazijos (Busmaitės) Baužinskų šeimoje. Buvo žmona a. a. Matthew J. Kairio. Daugiau kaip 25 metus Aldona dirbo Rhode Island ligoninėje socialinių reikalų specialiste. 20 metų, iki bažnyčios uždarymo, 2017 m. liepos mėn., ji buvo Šv. Kazimiero bažnyčios Providence administratorė ir tos parapijos ilgametė parapijietė (daugiau nei 50 metų). Poezijos mylėtoja, išleido lietuvių poezijos rinkinį „Detalės”.

 

Velionė buvo atsidavusi savo šeimai, ypatingai savo vyrui (a. a. Matthew), vaikams ir anūkams. Labai mylėjo gyvūnus. Giliame liūdesyje lieka: duktė Dana M. Parente su vyru Tony; du sūnūs – Andrew G. Kairys su žmona Maureen ir Joseph Kairys; sesuo Eugenia Rastonis bei septyni anūkai: Matthew, Andrew, Joseph, Paul, Tony, Mackenzie ir Victoria. Aldona buvo a. a. Matthew P. Kairys motina ir a. a. Joseph Baužys sesuo.

 

2020 m. sausio 23 d. palaidota Gate of Heaven kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-01-08 (M)

ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ (RAMONAITYTĖ)


Užgeso mūsų šeimos tyra ir skaisti šviesa ir prasidėjo jos kelias į Amžinybę

Joks kelias man netolimas,
Joks vargas nesunkus –
Gulbe atplaukt, kregžde atskrist
Į tėviškės laukus.
Tik vieną žodį pasakyt,
Tik kartą per metus:
Kaip tuščias be tavęs, mamyt,
Pasaulis šis platus

Vytautas Skripka

A†A ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ (RAMONAITYTĖ) (1932–2020)

Aldutės gyvybė užgeso 2020 m. sausio 8 d. Great Falls, VA, savo mylimos šeimos narių apsuptyje.

 

Aldona buvo kukli, darbšti ir rūpestinga šeimos siela bei sėkminga profesionalė nekilnojamo turto srityje. Darbavosi Washingtono Lietuvių Bendruomenėje rengiant suvažiavimus, mokytojavo Washingtono lituanistinėje mokykloje, vadovavo skaučių draugovei, kelioms Atlanto rajono ir Detroito skaučių stovykloms. Buvo aktyvi Washingtono skautininkių būrelio narė bei ypatinga knygų mylėtoja.

 

Nuliūdę liko: vyras Stasys Bačkaitis, dukros Audra, Virginija ir Nida su šeimomis, a. a. brolio Algimanto Ramonaičio šeimos nariai ir jų vaikaičiai.

 

Apie atsisveikinimą ir šv. Mišias už velionės sielą bus paskelbta vėliau. Laidotuvės privačios. Prašome prisiminti Aldutę ir visą mūsų šeimą savo maldose. Mylima Aldute ir mamyte, ilsėkis Viešpaties ramybėje. Tu liksi mūsų mintyse ir širdyse, tavo šviesa ir prisiminimai lydės mus visą gyvenimą. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-01-07 (M)
  2020-01-24 (A)

DANUTĖ DIANE DERENČIENĖ


A†A DANUTĖ DIANE DERENČIENĖ mirė 2020 m. sausio 7 d. Gimė 1944 m. sausio 30 d. Lietuvoje. Danutė buvo a. a. Juozo ir a. a. Bronės Karazijų duktė ir a. a. Roberto mama.

 

Giliame liūdesyje liko vyras Eugenijus; sūnūs Edvardas ir Juozas; broliai – Arvydas Karas su šeima ir Saulius Karazija, pusseserė Irena Meilienė su šeima; dukterėčia Julija Pienkos su šeima; sūnėnas Povilas Karazija su šeima; vyro Eugenijaus mirusių brolių ir sesers vaikai; gausi giminė Lietuvoje, artimieji ir draugai Amerikoje.

 

Atsisveikinimas su velione vyks sausio 24 d., penktadienį, nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Lack & Sons Funeral Home, 9236 So. Roberts Road, Hickory Hills, IL. llsėkis ramybėje. Liūdinti šeima ir artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-12-29 (M)
  2020-02-14 (A)

HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS


A † A HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS mirė 2019 m. gruodžio 29 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1925 m. spalio 1 d. Tauragėje, Lietuvoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Marija, su kuria išgyveno 67 su puse metų, dukterys Asta, Rūta ir Lina su vyru Robertu, brolio a. a. Raimundo žmona ir sūnūs su šeimomis, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Prisiminimo pietūs įvyks penktadienį, vasario 14 d., penktadienį, 11:30 val. ryto „Rūtos” restorane, 6551 S. Cass Ave., Westmont, IL. Laidotuvės privačios. Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-12-18 (M)
  2020-01-04 (A)

DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ


A†A DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ mirė gruodžio 18 d., trečiadienį, sulaukusi 82-ejų metų amžiaus. Ji iškeliavo pas anksčiau mirusius tėvelius a. a. Praną ir Kunegundą Keblinskus bei brolius Kęstutį Keblį ir Algirdą Keblinską. Nuliūdę liko sūnėnai Vytautas, Arūnas Kebliai bei dr. Darius ir Julius Keblinskai.

 

Laidotuvių šv. Mišios bus laikomos 2020 m. sausio 4 d., šeštadienį, 12 val. p. p. St. Timothy’s katalikų bažnyčioje (21 Leith Hill Road, North York, Toronto, Ontario, Kanada). Atsisveikinimas su velione vyks 11 val. r. prieš šv. Mišias. A. a. Marija bus palaidota Šv. Jono Lietuvių kapinėse, Mississauga, Kanada. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-12-14 (M)
  2019-12-21 (A)

ALGIS PAULIUS


Užgeso žemiškas gyvenimas ir prasidėjo kelionė į Amžinybę

 

…kas bus paskui
ne taip svarbu
regi nurimus jūra…

Vytautas Kaziela

 

A†A ALGIS PAULIUS mirė 2019 m. gruodžio 14 d. Wayne Township, IL, apsuptas šeimos šilumos.

 

Dr. A. Paulius buvo ortopedijos chirurgas, priklausė Daktarų draugijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. J.v. s. fil. Algis buvo skautas vytis, jūrų budys ir akademikas.

 

Nuliūdę liko: žmona Vilija (Vija) Gasnerytė-Paulienė; vaikai – Vidas su žmona Fiona, anūkė Cara; Linas su žmona Jordan, anūkas Kostas; Laima Palubinskienė, anūkai Teofilis, Gaja, Mantas ir Aliukas; Rima su vyru Ričardu; Algis su žmona Kristin, anūkai Nicholas ir Lucca; Vilija. Taip pat – brolis Edmundas su žmona Virginija, jų vaikai Karina ir Andrius su šeimomis; seserys – Irena Draugelienė su vyru Arūnu; Aldona Vaitkienė su vyru Rimu; Roma Norkienė ir jos dukra Aldona su vyru Russel; Giedrė Čepaitytė (a.a. Laimos Čepaitytės-Paulienės sesuo); gausi šeima Lietuvoje ir Amerikoje, kolegos, artimieji bei šimtai augintinių skautukų.

 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gruodžio 21 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės – privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinant su a.a. dr. Algiu Pauliumi. Vietoje gėlių prašome aukoti vaikų globos būreliui „Saulutė” arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-12-08 (M)
  2019-12-21 (A)

MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI


A†A MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI mirė 2019 m. gruodžio 8 d., sulaukęs garbaus, beveik 99-erių metų amžiaus. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Rodžios km., Daugų valsč., Alytaus apskrityje. Su žmona Elena gyveno Eglės ir Ray Novak šeimoje Lemonte. Buvo labai darbštus, energingas, optimistiškas. Jis visada mielai padėdavo šeimai bei draugams, mėgo medžioklę.

 

Nuliūdę liko: žmona Elena (buvusi Stelmokienė); žentas Peter Kolodny (a. a. dukros Virginijos vyras), anūkai Gabrielius su žmona Aditi, Alison ir Leigh su šeimomis; sūnėnas George su šeima; anūkai – Raimondas su žmona Kristin, proanūkiai Lukas ir Jasmina; Justinas su žmona Becky, proanūkiai Gabija ir Kajus; Andrius su žmona Gordy; Dana Mikaitis su vyru Eriku, proanūkiai Aleksandras ir Andrius; Julija Cippi su vyru Pirro su proanūke Emilija.

 

Atsisveikinimas šeštadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 val. p. p. iki 5 val. p. p. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašome aukoti Maironio lituanistinei mokyklai arba jūrų skautų „Lituanica” tuntui.

 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, taip pat gyvenantiems Lenkijoje ir Lietuvoje, palaikiusiems mus šią sunkią netekties valandą. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-12-06 (M)
  2019-12-14 (A)

S. ALGIMANTAS GEČYS


A † A S. ALGIMANTAS GEČYS mirė gruodžio 6 d. Philadelphijos apylinkėje, sulaukęs 86 metų amžiaus. Liūdesyje paliko gyvenimo draugę Teresę Gečienę, su kuria kartu pragyventa 60 metų; dukrą Gintarę su vyru George Akerley ir sūnumi Kristijonu; dukrą Aušrą su vyru Peter Gause; svainę Danguolę Navickienę su dukra Rymante Vizgirdaite bei sūnumi Ta­du Vizgirda ir jo šeima Lietuvoje.

 

Algimantas su tėvais pasitraukė iš Lietuvos 1944 m. Gyveno ir lankė gimnaziją Hanau DP stovykloje. 1949 m. su šeima emigravo į Ameriką. Bakalauro ir magistro laipsniais baigė inžinerijos mokslus Drexel universitete ir dirbo toje srityje iki pensijos. Visą gyvenimą laisvu laiku dirbo Lietuvos išlaisvinimui ir jos labui. Tris kadencijas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininku, 1981–1984 m. ėjo Pasaulio Lietuvių Bendruo­me­nės valdybos vicepirmininko pareigas. 1988–1992 m. buvo Pen­n­syl­­va­nijos lietuvių kilmės gyventojų atstovas, tarpininkavo tarp jį paskyrusio valstijos gubernatoriaus administracijos ir Lie­tu­vių Bendruomenės. Nuo 1994 m. iki nepriklausomybės atkūrimo bu­vo Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose konsul­tacinės tarybos narys. Buvo vienas pagrindinių žmonių, kuris intensyviai dirbo, kad būtų išsaugotas tuometinis Lietuvos Ats­to­vy­bės Washingtone pastatas (dabar ambasada). Bendradar­bia­vo lie­­­tuvių spaudoje.

 

Už savo prasmingą lietuvišką veiklą ir „Už nuopelnus Lietu­vai” apdovanotas Lietuvos Komandoro kryžiumi ir Lietuvos Sei­mo medaliu.

 

Laidotuvės bus šeštadienį, gruodžio 14 dieną. Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130, nuo 10 val. iki 11 val. ryto – šermenys ir atsisveikinimas. 11 val. ryto – Ge­dulingos šv. Mišios, po kurių a. a. Algimantas bus palaidotas Pri­sikėlimo kapinėse, Bensalem, PA. Laidotuves tvarko Charles Roman per John Murray Funeral Home, Flourtown, PA. Vietoje gėlių šeima kviečia aukoti Šv. Andriejaus lietuvių pa­ra­pijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” (www.childgate.org). Nuliūdusi šeima.