CENTRAS - Mirtiespuslapis 71

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-07 (M)

Robertas Mingėla.


A † A ROBERTAS MINGĖLA. Mirė 2013 m. rugsėjo 7 d. savo namuose, sulaukęs 89 metų. Gimė Žemačių, Kalvarijoje Atvyko į Ameriką 1950 m., gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta Scavo su vyru John, Jr., sūnus Robertas V. Mingėla; duktė Rita E. Messlein; sūnus Romas A. Mingėla; anūkai Leslie ir John Scavo ir Tracey Newport; proanūkas Logan Newport; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Robertas buvo senelis a. a. Michelle Messlein. Priklausė šauliams, Marquette Park Namų savininkų bendrijai, Pensininkų klubui, BALF’ui, Lietuvių Bendruomenei ir Venesuelos klubui. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, rugsėjo 13 d. 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), kurioje 12 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Robertas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba Vaikų Viltis organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-06 (M)

Kotryna Batisaitė Žostautienė.


A † A KOTRYNA BATISAITĖ SABALIENĖ ŽOSTAUTIENĖ. Staiga mirė 2013 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 90 metų, gyvenusi Asheville, NC, kur gyveno su dukra ir jos šeima. 1949 m. atvyko į Ameriką su vyru Kazimieru, mirusiu 1986 m. ir gyveno Rochester, NY. Ten jie užaugino sūnų Algį, kuris mirė 1995 m. ir dukrą Kristiną. 1976 m. jie išsikraustė į St. Pete Beach, FL, kur išgyveno daugiau nei 30 metų ir aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Iš šio pasaulio Kotryna iškeliavo su šypsena. Jos kelionė buvo rami, bemiegant užmigo amžinai. Nors labai nuliūdę, tikimės, kad mamytė paliko pasaulio vargus ir iškeliavo į daug geresnę vietą. Lai Dievulis ir visi angelėliai priima ją į Amžiną rojų. Nuliūdę liko: Kristina Sabalytė Krulikienė su vyru Ricardo; anūkai Viktorija, Giedrė, Gintaras, Linas ir Katrina; dukterėčios Laimutė Jonušaitė Vosylienė, Nijolė ir Danutė Jonušaitės, ir Aldona Sabalis. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 2013 m. spalio 19 d. Rochester, NY, Our Lady of Lourdes Church,10 val. ryto. Po Mišių a. a. Kotryna bus palaidota Holy Sepulchre Cemetery.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-03 (M)

Vytautas Viktoras Urba.


A † A VYTAUTAS VIKTORAS URBA, MD. Mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnūs Aras su žmona Sandra ir Vytas su žmona Violetta, dvi seserys ir giminės Lietuvoje. Laidotuvių apeigos vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, rugsėjo 13 d. 9:30 val. ryto. A. a. ?Vytautas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-03 (M)

Kristina Sodeikaitė Trinka.


A † A KRISTINA SODEIKAITĖ TRINKA. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. namuose, Petaluma, CA. Gimė 1948 m. Vokietijoje ir užaugo Cicero, IL, lietuvių kolonijoje. Nuliūdę liko: vyras Roland Trinka, mama Natalija Jelmokaitė Sodeikienė, brolis Marius, Trinka, Baukų ir Sodeikų šeimos. A. a. Kristina buvo duktė a. a. Valiaus Sodeikos, krikšto dukra a. a. Olimpijos Jelmokaitės Baukienės ir a. a. Leono Sodeikos. Velionės palaikai bus pašarvoti šeštadienį, spalio 5 d. nuo 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a. a. Kristina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, šalia tėvelio. Vietoj gėlių prašome aukoti neįgaliųjų centrui, Sequin Services, Cicero, IL. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-31 (M)

Aniceta Disler Stončiūtė.


A † A ANICETA DISLERSTONČIŪTĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 31 d. Montello, Wisconsin. Nuo 1993 m. gyveno Montello, WI, o nuo 1953 m. iki 1993 m., Čikagoje. Gimė 1918 m. liepos 14 d. Lietuvoje. Buvo dukra a. a. Prano ir a. a. Filomenos (Blacziutės) Stončių. 1945 m. liepos 14 d. Winterthur, Šveicarijoje, ištekėjo už Kurt Disler. 33 metus išdirbo Oxford Clothing, Čikagoje. Priklausė Swiss Benevolent Society, Chicago ir Senior Citizen Club, Montello. Nuliūdę liko:?sūnūs Frank P. Disler ir Edward J. Disler; anūkai Sarah, John Kurt, Andrea ir Jeff. Atsisveikinimas su velione vyks Šv. Kazimiero kapinių (4401 W. 111th St., Chicago, IL) koplyčioje rugsėjo 12 d. 11 val. ryto. Laidotuvės 11:30 val. r. A. a. Aniceta bus palaidota Stončių šeimos kape.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-31 (M)

Kazimieras Kraučiūnas.


A † A KAZIMIERAS KRAUČIŪNAS. Mirė 2013 m. rugpjūčio 31 d., sulaukęs 90 metų. Gyveno Lemont. Gimė 1922 m. gruodžio 10 d. Lietuvoje, Raseiniuose. Nuliūdę liko: anūkai dr. Stepas Tharp su žmona dr. Rasa, Mykolas Tharp ir Marytė Tharp. A. a. Kazimieras buvo vyras a. a. dr. Eugenijos, tėvas a. a. dr. Linos Tharp ir a. a. Algirdo Kraučiūno. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 5 d. nuo 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.?Kazimieras palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, šalia žmonos ir vaikų. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Fondui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už jo sielą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-29 (M)

Valentina Lebedytė Zubinienė.


A † A VALENTINA LEBEDYTĖ ZUBINIENĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 102 metų. Gyveno Westchester, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Zubinas su žmona Jolanta, anūkai Andrius Zubinas ir Tomas Zubinas bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė buvo žmona a. a. dr. Felikso Zubino. A. a. Valentina 1937 metais baigė odontologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Dirbo dantų gydytoja Zarasuose, Vokietijoje ir Venesueloje. 1959 m. emigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Priklausė Lietuvių Dantų gydytojų sąjungai, Ateitininkų organizacijai, BALF’ui ir Lietuvos Dukterų draugijai. Atsisveikinimas su a. a. Valentina įvyks šeštadienį, rugsėjo 7 d., 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kur 11 val. r. bus aukojamos gedulingos pamaldos už jos sielą. Po pamaldų velionė bus išlydėta į Šv. Kazimiero kapines ir bus palaidota šalia savo vyro. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-27 (M)

Sesuo M. Maura Werbicki, SSC.


A † A Sesuo M. MAURA WERBICKI, SSC. Mūsų mylima seselė, po ilgos ligos mirė 2013 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 92 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Sesuo Maura, gimusi Providence, RI, dirbo Nebraska, Šv. Kryžiaus, Loretto ligoninėse Čikagoje maitinimo skyriuose, daug metų vadovavo Maria High School kavinei. A. a. Maura buvo dukra a. a. Adam ir Mary Werbicki, sesuo a. a. Ann Sullivan, a. a. Eva Sullivan, a. a. Jennie Oniss, a. a. Joseph ir a. a. Edward Werbicki. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. vakaro. Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Maura bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 7737761324. Laidot. direkt. Palos Gaidas FH, tel. 7089744410

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-18 (M)

Jonas Martinkus.


A † A Inž. JONAS MARTINKUS. Korėjos Karo veteranas mirė 2013 m. rugpjūčio 18 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Luokėje. Gyveno St. Charles, IL, ilgus metus gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Albina (Raulinaitytė), dukra Joana de Simone su vyru Alfredu; anūkai Aleksandras ir Olivia, sūnus Ronaldas, Lietuvoje brolis dr. Algirdas Martinkus su šeima. A. a. Jonas daugelį metų priklausė Liet. inž. sąjungai, Don Varnas Post ir Lietuvos Vyčiams. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Prašome a. a. Joną prisiminti savo maldose.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-14 (M)

Frances Šošienė Lapinskaitė.


A † A FRANCES ŠOŠIENĖ LAPINSKAITĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 14 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1916 m. spalio 10 d. Čikagoje. Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Marquette Park, Brighton Park ir Bridgeport. Nuliūdę liko: duktė Dana Jaros su vyru Thomas, gyvenantys St. Charles, IL, duktė Rūta Dudzik su vyru Ken, gyvenantys Monett, MO, 5 anūkai, 10 proanūkų, dukterėčios ir sūnėnai Lietuvoje. A. a. Frances buvo žmona a. a. Antano. Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”. Pirmadienį, rugpjūčio 19 d. a. a. Frances bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com