CENTRAS - Mirtiespuslapis 73

Blog-o archyvas

  • Mirimo data (M)
  • Atsisveikinimo (A)

Velionis

    2013-01-10 (M)

Juozas Noreika.


A † A JUOZAS NOREIKA. Mirė 2013 m. sausio 10 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 metus. Nuliūdę liko: žmona Dana, sūnus dr. Vidas Noreika, duktė dr. Alma NoreikaitėSpellacy (Kevin), anūkės Samantha ir Anna Spellacy, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Juozas studijavo Vokietijoje ir Australijoje, kur įsigijo inžinieriaus mechaniko diplomą. Velionis buvo pašarvotas St. Ann of the Dunes bažnyčioje, Beverly Shores, IN, kurioje po lankymo buvo aukotos šv. Mišios. Palaidotas St. Stanislaus katalikų kapinėse, ?Michigan City, IN.

  • Mirimo data (M)
  • Atsisveikinimo (A)

Velionis

    2013-01-01 (M)

Arvydas V. Matonis.


A † A ARVYDAS V. MATONIS. Mirė 2013 m. sausio 1 d., Sun City, AZ, sulaukęs 84 metų. Gimė 1928 m. gegužės 15 d. Kaune. Pasitraukė iš Lietuvos su tėvais ir broliais į Vokietiją 1944 m. Lietuvių gimnazijos 8tą klasę baigė Wurzburg pabėgėlių stovykloje 1947 m. Priklausė skautams, buvo skautasvytis. Vėliau priklausė ŠviesosSantaros sambūriui. Lankė Karlsruhe Technishe Hochschule 1947–1949 m. 1949 m. su tėvais ir broliais emigravo į JAV ir apsigyveno Worcester, MA. 1954 m. baigė Worcester Polytechnic Institute su B.S. laipsniu mechanikos inžinerijoje ir su Irena Mikalauskaite sukūrė šeimą. Tarnavo JAV kariuomenėje, Vokietijoje, 1955–1957 m. Grįžęs dirbo Monsanto Chemical Co. plastikos pramonėje. 1967 m. įsigijo mechanikos inžinerijos PhD laipsnį UCONN (University of Connecticut). Žmona Irena mirė 1986 m. 1989 m. išėjo į pensiją. Mėgo šachmatus, golfą, bridžą ir dirbti savo darže. Vėliau vedė Viktoriją Fritz, kuriai mirus 2011 m., atsikraustė į Sun City. Nuliūdę liko: duktė Nijolė ir sūnus Ričardas su šeimomis, broliai Julius ir Kazys su šeimomis ir giminės Lietuvoje. Po atsisveikinimo Sun City palaikai pervežti į Notre Dame kapines, Worcester, MA prie a. a. žmonos Irenos.

Page 73 of 73« First...102030...6970717273