CENTRAS - Mirtiespuslapis 75

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-01-08 (M)

VANDA BAGDONIENĖ.


A † A VANDA BAGDONIENĖ Mirė 2014 m. sausio 8 d. Daytona Beach Shores, FL. Gimė 1924 m. sausio 21 d. Sedoje, Lietuvoje. Dirbo medicinos technologe New Yorke, Detroite. A. a. Vanda buvo žmona a. a. Juliaus, mirusio 1975 m. Velionė palaidota Cypress Hills kapinėse, Brooklyn, NY. Nuliūdę giminės Lietuvoje

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-01-08 (M)

CHRISTINE ŽIVILĖ STONKUS.


A † A CHRISTINE ŽIVILĖ STONKUS. Mirė 2014 m. sausio 8 d., sulaukusi 61 metų. Gyveno Čikagoje, augo Marquette Park, baigė Maria High School, Mundelein College, John Marshall Law School, dirbo Administrative Law Judge with the Illinois Department of Employment Security. Nuliūdę liko: tėveliai Jonas ir Anelė Stonkai, sesuo Nicole Dillingham, seserėčios Andrea Augaitis Henselmann, dr. Daria Barrett Crittenden, Olivia ir Caroline Dillingham. Vietoje gėlių velionės atminimui prašome aukoti Baroque Band (baroqueband.org/support). Mišios už a. a. Christine Živilę bus aukojamos vėliau. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-01-07 (M)
  2014-01-11 (A)

BIRUTĖ MARIJA ZAREMBAITĖ BRIEDIENĖ.


Mylima žmona, motina ir močiutė (,,Muti”) A † A BIRUTĖ MARIJA ZAREMBAITĖ BRIEDIENĖ. Mirė Čikagoje, 2014 m. sausio 7 d., praėjus tik dviems mėnesiams po brangaus vyro Juozo mirties. Gimė 1915 m. liepos 30 d. Lietuvoje, Kruonio m., Trakų apskrityje, 63 metus gyveno Čikagoje. Giliausiame liūdesyje liko: sūnus Mindaugas Balčiauskas su žmona Ramute; dukra Auksė Kane; dukra Birutė su vyru John Martino; dukra Rima su vyru dr. Linu Sidriu; 16 anūkų ir 10 proanūkių. Taip pat liūdi sesutė Aldona Buivydienė bei kiti giminės. Atsisveikinimas su a.a. Birute vyks šeštadienį, sausio 11 d. nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 9:45 val. r. Po šv. Mišių a.a. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-01-02 (M)

JONAS DUOBA MIC.


Sausio 2 d. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose Putname, CT mirė kun. JONAS DUOBA, MIC. Krikščioniškos laidotuvių apeigos vyko trečiadienį, sausio 8 d. National Shrine of the Divine Mercy Stockbridge, MA. Tėvas Jonas Duoba gimė 1922 m. kovo 8 d. Veršiuose (Sintautų vlsč., Šakių apskr.) Prano ir Petronėlės (Urbaitytės) Duobų šeimoje. Lankė Marijampolės Marijonų gimnaziją (1932–1940) ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją (1940–1941). Į Marijonų kongregaciją įstojo 1938 metais, 1943aisiais davė galutinius įžadus. Kunigystės mokslus ėjo Kauno seminarijoje (1941–1944), Eichstatt (Bavarijoje, Vokietijoje – 1945) bei Pontificium Athenaeum Angelicum Romoje (1945–1946), kur gavo licenciatą iš teologijos. Tėvą Duobą 1946 m. liepos 21 d. Romoje į kunigus įšventino arkivyskupas (vėliau kardinolas) Traglia. 1946–1950 metais Romos Pontifical Institute ,,Biblicum” jis studijavo Šventąjį Raštą. Tėvas Duoba buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. 1969–1974 metais jis kalbėjo per Vatikano radiją ir rašė straipsnius lietuviškiems žurnalams bei laikraščiams. 1950–1960 metais kun. Duoba tarnavo Argentinoje; 1960–1966 metais dirbo Marianapolis Prep School Thompson, CT. Po to tarnystė jį vėl nuvedė į Romą, kur jis buvo Kongregacijos Visuotinės tarybos narys ir generalinis sekretorius. 1975 metais kun. Duoba grįžo į JAV, į Čikagą, kur (su vienerių metų pertrauka, kai buvo nusiųstas į marijonų parapiją Dorschausen, Vokietijoje) gyveno iki pat 2008ųjų. Čia, Marijonų vienuolyne Čikagoje, kun. Duoba ėjo įvairias pareigas, o 1975–1977 metais dirbo ,,Drauge”. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose tėvas Duoba gyveno nuo 2008 m. rudens. Tegu mūsų Dangiškoji Motina su Angelais ir Šventaisiais palydi jus į rojų, kun. Jonai Duoba. Ilsėkitės ramybėje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-12-27 (M)
  2013-12-30 (A)

Kunigunda P. Šerėnas.


A † A KUNIGUNDA P. ŠERĖNAS. A. a. Kunigunda buvo mylima žmona a. a. Romualdo M. Šerėno; mylima mama Romualdos Šerėnas, Andria (Daniel) Vargas ir a. a. Arthur Šerėnas. Buvo mylima uošvė Patricia Šerėnas; brangiausia močiutė ir prosenelė; mylima sesuo Algio Kalavinsko ir buvo mėgstama teta daug dukterėčių ir sūnėnų. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Lawn laidojimo namuose (7909 State Rd. Burbank, IL). Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 31 d. 9 val. ryto iš Lawn laidojimo namų a. a. Kunigunda bus palydėta į St. Albert the Great bažnyčią, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-12-25 (M)
  2014-01-03 (A)

Albina Gavelienė Dumbliauskaitė.


A † A ALBINA GAVELIENĖ DUMBLIAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. gruodžio 25 d. 3:58 val. p. p. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Collinsville, IL. Gimė 1919 m. sausio 19 d. Alytuje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Marija Gavelis; duktė Ramunė Sadauskienė su vyru Zigmu; anūkai Brigette Gillespie, Kenneth Gillespie su žmona Neetu, Viktoria Sadauskas, Justin Sadauskas su žmona Kathryn ir vaikai William ir Alexandra bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Albina buvo žmona a. a. dr. Vytauto. Velionė buvo pašarvota penktadienį, sausio 3 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Albina buvo palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-12-23 (M)
  2013-12-27 (A)

Bernardas Vindašius.


Su dideliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad A † A BERNARDAS VINDAŠIUS iš mūsų tarpo iškeliavo 2013 m. gruodžio 23 d. Gyveno St. Petersburg Beach, Floridoje, anksčiau gyveno Čikagoje. Skausme liko: žmona Birutė, vaikai Gražina su vyru Edmundu Vižinu, Nijolė su vyru Russell Hagerstrom, Dalia su vyru Sauliumi Acalinu ir Vytautas Bukauskas su žmona Sylvia; 7 anūkai ir 1 proanūkas. A. a. Bernardas Vindašius buvo pašarvotas gruodžio 27 d. Beach Memorial Chapel, St. Petersburg Beach, Florida ir šv. Mišios buvo aukotos gruodžio 28 d. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-12-22 (M)

Danguole Variakojytė.


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A DANGUOLĖ VARIAKOJYTĖ, PhD mirė 2013 m. gruodžio 22 d. po sunkios ligos, sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: sesuo Daina Variakojis su vyru Ernest Fricke, jų sūnus Jonas Fricke su žmona Lindsey Criswell, jų dukros Nina ir Lane; pusbrolis Jonas Variakojis su žmona Jūrate; pusseserė Eleonora Šalčiūnienė su vyru Juozu; pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje; Danguolės rūpestingi globėjai Pervis ir Della Daniels.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-12-22 (M)

Milda B. Mackevičiūtė Starėnas.


A † A MILDA B. MACKEVIČIŪTĖ STARĖNAS. Mirė 2013 m. gruodžio 22 d., San Diego, CA, sulaukusi 79 metų. Gimė 1934 m. birželio 5 d. Lietuvoje, Plungėje, Samogitijoje, Stanislovo ir Bronės Jurkaitės Mackevičių šeimoje. Antrojo pasaulinio karo audroje buvo išblokšti iš Tėvynės į Vokietiją. Po karo apsigyveno Schwabisches Gmund, DP stovykloje. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo apgyvendinti Nekalto Prasidėjimo vienuolyne, Putnam, CT. Po metų persikėlė gyventi į Providence, RI, kur susipažino ir 1953 m. sukūrė šeimą su a. a. Juozu Starėnu. Clark University, Worcester, MA, studijavo ekonomiką, apsigindama bakalauro laipsnį. Daugelį metų dirbo vyriausia skyriaus ekonomiste Aetna Insurance Co., iki išėjimo į pensiją. Išėjusi į pensiją su vyru Juozu apsigyveno Clearwater, Florida ir retkarčiais dirbo „Consultant” ekonomikos srityje. Daug metų savo vyrui Juozui padėjo Lietuvos išsilaisvinimo reikalais bei išplatinimo tų reikalų tarp amerikiečių. Buvo veikli ir visą gyvenimą respublikonų ratelyje, aukojo Lietuvos labui. Didelės netekties nuliūdę liko: sūnus Vytautas Starėnas su žmona Debbie; dukra Danutė su vyru Steven Hackett; anūkai Kevin, Sarah ir Emily, proanūkė Lilly; dukra Birutė A. Dragicevich, anūkai Nicholas ir Danny; sesuo Birutė Liseckienė su vyru Algimantu ir sūnus Darius su šeima; brolis Kazimieras Mackevičius, gyvenantis Klaipėdoje; kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė buvo pašarvota PowayBernardo Mortuary. Gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos San Rafael Church, San Diego, CA. A. a. Milda palaidota Fort Rosecrans National Cemetery, Point Loma, CA, šalia a. a. Juozo Starėno Amžinam poilsiui.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-12-21 (M)

Alfonas Lauras.


A † A ALFONSAS LAURAS. mirė 2013 m. gruodžio 21 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno South Pasadena, Floridoje, anksčiau gyveno Čikagoje Gage Park apylinkėje,Chicago, IL. Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1951 metų. Nuliūdę liko: trys sūnūs, keturios dukterys ir jų šeimos, dvylika anūkų ir penkios proanūkės; sesers dukros Irena, Virginija ir jų šeimos Lietuvoje; pusseserės Vlada,?Regina ir jų šeimos; pusbrolis Vytautas ir jo šeima; giminaitės: Veronika, Nijolė, Violeta ir jų šeimos Amerikoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.