CENTRAS - Mirtiespuslapis 78

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-11 (M)

Valentinas Bužinskas.


Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 11 d. savo namuose, sulaukęs 94 metų mirė A † A VALENTINAS BUŽINSKAS. Vilnietis, patriotas už lietuvybę. Nuliūdę liko:?žmona Vanda Šablinskaitė, vaikai Laimutė Namavičius, Liudas ir Konradas, du anūkai, 7 proanūkai, kiti giminės ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-10 (M)

Domitella (Dana) Jurėnienė.


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų brangi Mama ir Močiutė A † A DOMITELLA (DANA) JURĖNIENĖ. Apleido šį pasaulį 2013 m. kovo 10 d., sulaukusi gilios senatvės. Gyveno Wyoming, anksčiau Marquette Park ir Floridoje. Gimė New York. Nuliūdę liko: sūnus Šarūnas, duktė Zina su vyru Kęstučiu Bagdonu, anūkai Petras ir Aušrinė, duktė Žiba Ginsberg su vyru Fred, duktė Danutė Urbonavičienė Lietuvoje. A. a. Dana ilgą laiką priklausė Čikagos lietuvių operai. Mėgo muziką, gamtą ir keliauti. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, kovo 15 d. 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 12 val. p. p. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-08 (M)

Antanas Vaičaitis.


A † A ANTANAS VAIČAITIS. Mirė 2013 m. kovo 18 d., sulaukęs 94 metų. Palaidotas kovo 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Gražina Pauliukevičiūtė, dukterys Asta ir Daiva su šeimomis bei kiti giminės.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-07 (M)

Vitalius Lekeckas.


A † A VITALIUS LEKECKAS. Mirė 2013 m. kovo 7 d. Gyveno Burbank, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko:?žmona Aldona Rudžinskytė; krikšto sūnus Romas Rupinskas su žmona Laima; krikšto duktė Aldona Biškys Kanadoje; sūnėnas Vytautas Lekeckas Lietuvoje; dukterėčia Aldona Pangonienė Lietuvoje; švogeris Aleksandras Rudžinskas Lietuvoje. A. a. Vitalius bus pašarvotas šeštadienį, kovo 16 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-03 (M)

Pranas Sabalas (Sabaliauskas).


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 3 d., sulaukęs 93 metų, žemiškąją kelionę užbaigė ir į Amžinybę iškeliavo A † A PRANAS SABALAS (SABALIAUSKAS). Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Gyveno Covelo, CA, Harbert, MI, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Pranas mylėjo gamtą, poeziją ir nuostabią gyvenimo kelionę. Nuliūdę liko: dukterys Kristina ir Aldona, anūkės Erika ir Cyra, sesuo Viktorija, giminės ir draugai. A. a. Pranas buvo vyras a. a. Birutės. Atsisveikinimas su a. a. Pranu įvyks šeštadienį, balandžio 20 d., 10 val. r. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Str. Lemont, IL. Laidotuvės Kalifornijoje bus privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-02 (M)

Irena D. Bliudžius.


A † A IRENA D. BLIUDŽIUS (Vadopalaitė) 1929–2013 Velionė pašarvota šeštadienį, kovo 2 d. nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127 St., Lemont, IL 60439), kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Lietuvos Vaikų viltis” (2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629). Organizacijos tinklalapis – www.lithuanianchildrenshope.com Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-03-01 (M)

Romana Paulienė Janauskaitė.


A † A ROMANA PAULIENĖ JONAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. kovo 1 d. Gyveno LaGrange Park, IL, anksčiau Clarendon Hills, IL ir Muskegon, MI. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Saulius su žmona Mary, duktė Dalia Ritter su vyru Gary, sūnus Tomas su žmona Heide; 3 anūkai; brolis Vitas Jonauskas su šeima; sesuo Brigita Tamulionienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Romana buvo žmona a. a. Leonardo. Velionė bus pašarvota antradienį, kovo 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 6 d. 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose vyks religinės apeigos. A. a. Ramona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-02-26 (M)

Tomas Antanas Šoliūnas.


A † A TOMAS ANTANAS ŠOLIŪNAS. Po sunkios ilgos ligos mirė 2013 m. vasario 26 d., sulaukęs 46 metų. Nuliūdę liko: mama Lydia Reklaitytė Šoliūnienė; broliai Petras ir Dietrich su žmona Debbie ir šeima; teta ir krikšto mama Mėta Gabalienė; teta Janina su vyru Raimondu; a. a. dėdės Jono žmona Francine ir dukra Mikah; tetos Onutė ir Bronė su šeimomis Lietuvoje; teta Regina su vyru Donatu; pusseserė Ramunė su vyru Bob ir šeima; pusseserė Loreta su vyru Kevin ir šeima; pusseserė Irena Gabalytė; pusbrolis Linas su žmona Terese ir šeima, pusseserė Audronė su vyru Linu ir šeima; pusseserė Vida su vyru Robert; pusseserė Zita su vyru Antanu ir šeima; pusseserės a. a. Rasos vyras Remigijus ir šeima; pusbrolis Saulius su žmona Lidija ir šeima; pusbrolis Kastytis su žmona Krista ir šeima. A. a. Tomas buvo sūnus a. a. Vlado Šoliūno ir sūnėnas a. a. Jonuko Reklaičio. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, balandžio 1 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 2 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Tomas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoj gėlių prašom aukoti Tomo Šoliūno fondui c/o Lydia Šoliūnienė. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-02-24 (M)

Birutė (Ruth) Buskus Kleinworth.


A † A BIRUTĖ (RUTH) BUSKUS KLEINWORTH. Nuliūdę liko: brolis James, sesuo Genny Cobb su vyru David, brolis Stanley su žmona Pam, brolis Romanas ir Albert su žmona Robinn, dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Birutė buvo inžinierė chemikė ir labai didžiavosi savo dviem patentais. Velionė buvo pašarvota antradienį, vasario 26 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8001 W.) Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyko trečiadienį, vasario 26 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. r. a. a.?Birutė buvo atlydėta į St. Fabion bažnyčią, kurioje 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. A. a. Birutė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti St. Jude vaikų ligoninei. Laidot. direkt Lack Funeral Home, tel. 7084305700 arba www.lackfuneralhome.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-02-15 (M)

Aleksandra A. Kavaliūnienė Balkevičiūtė.


A † A ALEKSANDRA A. KAVALIŪNIENĖ BALKEVIČIŪTĖ. Mirė 2013 m. vasario 15 d., sulaukusi 103 m. Gimė 1910 m. sausio 28 d. Gyveno Culver, IN, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Margarita Marchertienė su vyru Gediminu, anūkai Aldona Martin su vyru Richardu, Vida Halsey, Rūta Kavaliūnas, Edmundas Kavaliūnas su žmona Margherita; proanūkai: David Kavaliūnas, Victoria su vyru Lee Yoneyama, ?Andrius Halsey; trys proproanūkai Emma, Sophia Aleksandra ir Henry; sesers sūnus Jonas Šalčius su žmona Laima ir vaikais, a. a. sūnaus Algirdo Kavaliūno buvusi žmona Violeta, daug giminių ir artimųjų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Aleksandra buvo žmona teisininko a. a. Prano, mama a. a. dr. Algirdo. Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 20 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aleksandra bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com