CENTRAS - Mirtiespuslapis 78

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-06-17 (M)

Bronė Černiauskienė Černius Savickaitė.


A † A BRONĖ ČERNIAUSKIENĖ ČERNIUS SAVICKAITĖ. Mirė 2013 m. birželio 17 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Rhode Island ir Čikagos Marquette Park. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pajevonio valsčiuje, Karalkrėslio kaime. Nuliūdę liko: vyras Bronius; keturios dukros Dana Ripskienė su vyru Stasiu, Laima Ink su vyru Steven, Danguolė Scalzo su vyru Steve ir Dalia Černiūtė; anūkai Vitas, Tomas, Andreas, Stefan, Steve ir Krista; proanūkiai Alexandra, Isabelle, Liam ir Jacob; penkios seserys ir brolis su šeimomis: Aksenija su vyru Bronium Amerikoje, sesuo Gražina su vyru Juozu, Dana, Juzefa, Vida ir brolis Ksaveras su žmona Antose Lietuvoje, daug pusseserių Lietuvoje ir Amerikoje, brangios tetos liūdi Jūratė, Rita ir Vanda. A. a. Bronė buvo mama a. a. Liudo. Velionė bus pašarvota trečiadienį, birželio 19 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 20 d. 9:30 val. ryto iš Petkus laidojimo namų a. a. Bronė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-06-17 (M)

Adelė Vizgirdienė Kakšteinaitė.


A † A ADELĖ VIZGIRDIENĖ KAKŠTEINAITĖ. Mirė 2013 m. birželio 17 d., sulaukusi 74 m. Gimė Lietuvoje. Gyveno Aurora, IL. Nuliūdę liko: duktė Renata Boone su vyru Kirk; sūnus dr. Paulius Vizgirda su žmona dr. Margaret; anūkai Collin ir Landon Boone, Griffin, Spencer ir Tyler Vizgirda; sesuo Irena Moritz ir jos vaikai Katherine Moritz, Steve Moritz su žmona Alma ir šeima. Svainiai Vytautas ir Romualdas Vizgirdos su šeimomis bei kiti giminės. A. a. Adelė buvo žmona a. a. Petro ir duktė a. a. Salomėjos ir Jono Kakšteinų. Velionė bus pašarvota trečiadienį, birželio 19 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Daleiden laidojimo namuose, 220 N. Lake St. Aurora, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 20 d. Iš Daleiden laidojimo namų a. a. Adelė bus palydėta į St. Joseph bažnyčią, kurioje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. The Daleiden Mortuary, tel. 6306315500 arba www.daleidenmortuary.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-06-16 (M)

Juozas Kybartas.


A † A JUOZAS KYBARTAS. Mirė 2013 m. birželio 16 d. Gyveno Chicago, Marquette Park. Gimė Lietuvoje 1927 m. balandžio 21 d, Nuliūdę liko: brolis Aleksas su žmona Onute; sesuo Kanadoje Birutė Ignatavičienė; brolis Vladas su žmona Terese; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Juozas buvo brolis a. a. Vyto, Adolfinos ir Elenos. Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 21 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-06-14 (M)

Aldona Alkevičiutė Biliūnas.


A † A ALDONA (ALKEVIČIŪTĖ) BILIŪNAS Mirė 2013 m. birželio 14 d., sulaukusi 86 metų. Gimė Vilkaviškio rajone, Kybartuose, Matlaukio kaime. Po karo apsigyveno Detroit, MI, kur padėjo įsteigti lietuvių stovyklą Dainavą su savo vyru a. a. Vytu Biliūnu. 1973 m. išsikėlė į Juno Beach, FL, kur praleido paskutinius 40 m. Atvykusi į Floridą daug metų dirbo Lietuvos Dukterų draugijoje, BALFe ir vietiniame Lietuvių klube, Juno Beach. Sulaukusi 65 metų Aldona pradėjo studijuoti meną universitete. Sukūrusi meno kolekciją, ji buvo pakviesta pristatyti meno parodą Lietuvoje. Daug jos kūrinių yra dviejuose Lietuvos muziejuose. 2013 m. gegužės 4 d. dukra Rosita Paulauskas suruošė šaunų balių Aldonai, jos draugams ir pažįstamiems, kad galėtų dar vieną kartą pasimatyti, pabendrauti ir apsikabinti. Liūdi dukra Rosita Paulauskas, anūkas Mikis Paulauskas, draugai ir giminės. A. a. Aldona Biliūnas buvo palaidota birželio 27 d. Royal Palms Cemetery.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-06-04 (M)

Balys Milaknis.


A † A BALYS MILAKNIS. Iki 1961 metų Boleslovas, mirė savo namuose 2013 m. birželio 4 d. Gimė 1915 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Žiobiškyje, Mitragalių kaime.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-06-01 (M)

Marija Yuknienė Subonytė.


A † A MARIJA YUKNIENĖ SUBONYTĖ. Mirė 2013 m. birželio 1 d., sulaukusi 87 metų. Gyveno Worth, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park ir Cicero, IL. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Nuliūdę liko: duktė Aldona Sobieszczyk su vyru Robert, sūnus Albert Yuknis; duktė Birutė Martin; duktė Donna Morgan su vyru Robert; 7 anūkai; 7 proanūkai; sesuo Janina Laurušonienė su šeima. A. a. Marija buvo žmona a. a. Alberto ir uošvė a. a. Ron Martin. Priklausė Lietuvos Vyčių kuopai C112 ir Lietuvos Vyčių chorui. A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, birželio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 6 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Vyčiams arba Joliet Area Community Hospice. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-31 (M)

Anastacia Kuniskas Wackernagel.


A † A ANASTACIA (KUNISKAS) WACKERNAGEL Mirė 2013 m. gegužės 31 d., sulaukusi 82 metų. Gyveno Orlando, FL, anksčiau Čikagos apylinkėje. Velionė pašarvota trečiadienį, birželio 5 d., nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Anastacia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. PalosGaidas FH, tel. 7089744410

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-27 (M)

Antanas Drūtys.


Su giliausiu liūdesiu ir skausmu, pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. gegužės 27 d., sulaukęs 88 metų, mūsų brangus, mylimas ir niekuomet nepamainomas Tėtelis, Senelis, Brolis ir Uošvis A † A ANTANAS DRŪTYS iškeliavo namo pas Viešpatį. Gimė Lietuvoje, Dziviliškių kaime, Lazdijų rajone. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje, kurioje išgyveno 44 metus. Anksčiau daug metų gyveno Anglijoje, Wolverhampton mieste. A. a. Antanas buvo sūnus a. a. Jono ir a. a. Kotrynos Drūčių, a. a. Onos Sorakienės brolis ir a. a. Onos Drūtienės vyras. Giliai nuliūdę liko dukterys: Joana Drutytė, Ramutė Wisniewski su vyru Henriku ir Teresė DrūtytėŠoliūnenė su vyru Linu; anūkai Viktorija Petrusiewicz su vyru Peter, Angelė Wisniewski su sužadėtiniu Jonathan Williamson, Justinas Wisniewski, Marius ir Dainius Šoliūnai. Lietuvoje liūdi seserys: Julija Samuolienė su šeima, a. a. Onos Sorakienės šeima, Genė Semėnienė su šeima ir Monika Liaukevičienė su šeima, daug giminių ir pažįstamų Lietuvoje ir Amerikoje bei kituose kraštuose. A. a. Antanas buvo tvirtas Dzūkijos sūnus. Gilus tikėjimas ir didelė meilė šeimai vedė jį per visą jo gyvenimą. Velionis ilgus metus priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijai Čikagoje, kurioje 31 metus buvo lektorius/kantorius, o anksčiau giedojo parapijos chore su šeima. Buvo Anglijos lietuvių klubo bei Dzūkų draugijos narys, kurioje ėjo Renginių vadovo pareigas. A. a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. AllianceGaidasDaimid Funeral Home, 4330 South California Avenue, Chicago, IL, 60632. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d., pradedant 9:30 val. ryto su atlydėjimu iš laidojimo namų į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti šv. Mišioms, Lietuvos Našlaičių Globai (Lithuanian Orphan Care), arba misijonieriaus kunigo Hermano Šulco „Jaunimo sodybai”.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-13 (M)

Domas (Dominic) Misiulis.


A † A DOMAS „DOMINIC” MISIULIS. Mirė 2013 m. gegužės 13 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno Homer Glen, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Ada Dibulskytė Misiulienė; sūnus Vytautas su žmona Stella; daug dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Domas buvo tėvas a. a. Nidos ir a. a. Romos. Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui. A. a.?Domas buvo pašarvotas trečiadienį, gegužės 15 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje, Lemont, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba ww.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-05-11 (M)

Aldona Dyšienė Elsbergaitė.


A † A ALDONA DYŠIENĖ ELSBERGAITĖ. Mirė 2013 m. balandžio 11 d., sulaukusi 95 metų. Gyveno Kettering, OH. Prieš ją į Amžinybę iškeliavo jos vyras Algirdas, jos tėvai Jonas ir Pranė, jos brolis Vytenis. Nuliūdę liko: sūnus Raimundas (Terri Hobbs), duktė Asta (Jack) McNally, anūkai Tyler Dysas, Kathleen Brownsdon, Andy McNally, Christine Inge, Brian Hill, Christina Hill ir Casey Hobbs, proanūkai Elijah Ray, Ella, Molly, Kendall, Joseph ir Milena, a. a. brolio Vytenio Elsbergo žmona Danutė, dukterėčia Kristina (Bob) Solger ir kiti giminės Lietuvoje. Velionė buvo atlydėta į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. A. a. Aldona palaidota Calvary kapinėse.