CENTRAS - Mirtiespuslapis 78

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-10 (M)

John J. Jagiella.


A † A JOHN J. JAGIELLA. Mirė 2013 m. lapkričio 10 d., sulaukęs 87 metų. Gyveno Hebron, IN. Nuliūdę liko: žmona Mildred; sūnūs Justin (Bonnie), gyvenantys Hebron ir Thomas (Kathy), gyvenantys Peoria, IL; dukterys Diana (Charles) Thorbjornsen, gyvenantys Peoria, IL ir Monica Jagiella, gyvenanti Hebron, IN; anūkai Kenneth, Rachael, Lauren, Brooke, Nicholas, Kodee, Kate, Matthew, Marisa, John, Joe, Jacob ir Mary Kate; proanūkai Hannah, Kamdyn, Connor ir Raegan. Priklausė Lietuvos Vyčių kuopai Nr. 82, Amerikos Legionierių postui Nr. 289, Antrojo pasaulinio karo metu tarnavo JAV armijoje, buvo Nativity parapijos, Čikagoje, narys. Velionis buvo sūnus a. a. Walter ir a. a. Anna Jagiella, brolis a. a. Frank ir a. a. Waclav. A. a. John buvo pašarvotas trečiadienį, lapkričio 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Rendina laidojimo namuose, 5100 Cleveland St., Merrillville. Atsisveikinimas vyko 6:15 v. v. Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, lapkričio 14 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionis buvo atlydėtas į St. Mary’s bažnyčią, Crown Point, IN, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. John buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-09 (M)

Stefa Krušnienė Valionytė.


Prašome prisiminti velionė savo maldose A † A STEFA KRUŠNIENĖ VALIONYTĖ. Mirė 2013 m. lapkričio 9 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1920 m. gruodžio 12 d., Lietuvoje, Šiauliuose. Nuliūdę liko: sūnus?Vyto su žmona Audrey, sūnus Zigmas su žmona Debbie, sūnus David su žmona Alfreda; anūkai Katie Krusnyte ir Vicki Fink su vyru Rob; proanūkas Gavin Fink; dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Stefa buvo žmona a. a. Motiejaus ir mama a. a. Marijos. Velionė bus pašarvota antradienį, lapkričio 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 So. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 13 d. 10 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Stefa bus palydėta į Šv. Cyril ir Methodius bažnyčią, Lemont, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-08 (M)

Gediminas Vakaris.


A † A GEDIMINAS VAKARIS. Amžinybėn iškeliavo 2013 m. lapkričio 8 d. Gimė Seirijuose. Amerikoje išgyveno 62 metus. A. a. Gediminas buvo vyras a. a. Danutės. Velionis buvo aktyvus Čikagos lietuvių visuomenėje, rašė straipsnius žurnaluose „Laiškai lietuviams” ir „Mūsų žiniose”. Buvo ilgametis skaitinių skaitytojas šv. Mišiose Tėvų jėzuitų koplyčioje. Giliai nuliūdę liko: dukra Vilija, sūnėnai Algirdas ir Gediminas, pusbrolio sūnus Ernestas Stasiukynas su šeimomis Lietuvoje. Atsisveikinimas su a. a. Gediminu įvyks antradienį, lapkričio 12 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Gediminas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-04 (M)

Ona Jasulaitienė Prapuolenytė.


A † A ONA JASULAITIENĖ PRAPUOLENYTĖ. Į Amžinuosius namus iškeliavo anksti ryte 2013 m. lapkričio 4 d., sulaukusi 92 metų. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1920 m. lapkričio 28 d., Lietuvoje, Lauckaimyje, Suvalkijoje, Vilkaviškio apskrityje. Buvo žmona a. a. Petro Jasulaičio. Giliai nuliūdę liko: sūnus Jonas ir duktė Irena, kiti giminės Lietuvoje bei artimieji ir draugai. A. a. Ona priklausė Romos katalikių Moterų sąjungai, Lietuvių Bendruomenei ir Namų Savininkų draugijai. Ona energingai darbuodavosi kieme ir gamtoje, mėgo auginti gėles (ypatingai rožes) ir grybauti. Ji mėgo megzti ir daryti įvairius rankdarbius. Turėjo ypatingą talentą kurti kalėdinius šiaudinukus, kurių daugumą paaukojo Brighton Park bažnyčiai. A. a. Ona rėmė daug katalikų ir lietuviškų organizacijų, įskaitant lietuvių televiziją, radiją ir „Draugo” laikraštį. Ji labai mylėjo savo šeimą ir brangią tėvynę Lietuvą. Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 8 d. Alliance Funeral Services, 4330 S. California Ave., Chicago, IL nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Šeštadienį, lapkričio 9 d., 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Onos sielą Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 4400 S. California Ave., Chicago, IL. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-01 (M)

Juzė Borevičiūtė Ivašauskienė.


A † A JUZĖ BOREVIČIŪTĖ IVAŠAUSKIENĖ. Gimė 1912 m. liepos 27 d. Lietuvoje, mirė 2013 m. lapkričio 1 d. Čikagoje. Juzė Ivašauskienė priklausė ateitininkams, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Karių šeimų Moterų draugijai, Jaunimo centro Moterų klubui, Lietuvos Dukterų draugijai, Dzūkų draugijai. Tuo pačiu prisidėjo prie Jaunimo centro, parapijos, „Draugo” ir kitų lietuviškų organizacijų veiklos. Nuliūdę lieka: duktė Margarita Momkienė ir Margaritos vyras Vaclovas Momkus; anūkė Vida Momkutė Jasaitienė ir jos vyras Algirdas Jasaitis; anūkas ?Edvardas Momkus ir jo žmona Betsy Goltermann, proanūkės Julia, Jennifer ir Analisa. Juzė Ivašauskienė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 6 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, 6812 S. Washtenaw Ave. Tą pačią dieną 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Juzę. Po šv. Mišių Juzė Ivašauskienė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Juzės Ivašauskienės vardu tariame nuoširdžią padėką gerb. giminaičiams, draugams ir bendraminčiams už suteiktas malonias valandas, kai buvome visi kartu. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-10-29 (M)

Sesuo Mary Veronetta Kazlauskas, SSC.


A † A SESUO MARY VERONETTA KAZLAUSKAS, SSC. Po trumpos ligos mūsų mylima seselė mirė 2013 m. spalio 29 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 96 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 71 metus. Sesuo Veronetta gimė Lietuvoje. Į JAV atvyko jauna mergaitė ir apsigyveno Čikagoje. Ji patarnavo Maria High School Čikagoje, Holy Family Villa, Palos Park ir Saints Peter and Paul parapijoje, Chicago. Daug metų dirbo Villa Joseph Marie ir St. Joseph Home, Holland, PA. Nuliūdę liko: dukterėčia Mariann Machay, sūnėnas Anthony Kazwell. Ji buvo duktė a. a. Stanley ir a. a. Veronica Kazlauskų, sesuo a. a. Anthony (Valeria), a. a. Stella Raudis ir a. a. Anna Kaunietis. Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį, 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, lapkričio 4 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Mary Veronetta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Palos Gaidas FH, tel. 7737761324

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-10-11 (M)

Zofija Ripskienė Stasiulytė.


Po ilgos, 91 metus trukusios žemiškos kelionės, 2013 metų spalio 11 d. 8:12 v. v. savo mylimos šeimos apsupta į Amžinuosius namus iškeliavo A † A ZOFIJA RIPSKIENĖSTASIULYTĖ. Gyveno Homer Glen, IL. Jos gimtinė – gražiosios Joniškio rajono lygumos, Smalių kaime. Giliame liūdesy liko: sūnus Stasys ir Danutė Ripskiai, jų vaikai Vitas ir Tomas; duktė Vida ir Antanas Gilvydžiai, jų vaikai Gita su vyru Justin ir dukrele Claudia, Dalius su žmona Jennifer, jų vaikai Vija ir Kovas. A. a. Zofija buvo žmona a. a. Vytauto. Jos taip pat liūdi mirusiųjų brolių ir svainių vaikai Amerikoje ir Lietuvoje; artimi draugai ir pažįstami. Zofija buvo Šaulių sąjungos ir Lietuvos Dukterų draugijos narė. Savo gyvenimo saulėlydžio laisvalaikį praleido atidžiai sekdama lietuvišką spaudą ir megzdama Lietuvos vaikams per Vaiko Vartai į mokslą organizaciją. Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 18 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 19 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Zofija bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Vaiko Vartai į mokslą labdaros organizacijai arba Draugo fondui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-10-11 (M)

Namikas Namikas.


A † A VYTAUTAS NAMIKAS. Mirė 2013 m. spalio 11 d., Elmhurst, IL. Gimė 1925 m. Mažeikiuose. Vytautas Namikas nuo 1934 m. priklausė Lietuvių skautų sąjungai. Nuliūdę liko: žmona Alė Masiulytė; sūnus Juozas su žmona Diana ir jos sūnūs David ir John su šeimomis; duktė Jūratė su vyru Larry O’Brien, anūkės Katherine su vyru Mike Rusin, provaikaitis Tyson ir Jennifer su vyru Timothy Brannon; sūnus Rimantas su žmona Cynthia, anūkai Rebecca, Matthew ir Allison. Taip pat liūdi brolis Gediminas Namikas su žmona Jessie, jų sūnūs Tony su žmona Diana ir Steven su žmona Lise ir vaikai Kallna, Benjamin ir Timothy; svainė Felicija Jaunienė, jos dukra Laimutė ir Romas Rupinskai su šeima; svainis Juozas Masiulis su žmona Sniege ir dukromis Irena ir Chaz Bowen su šeima ir Nida Masiulytė; svainė OnutėAna su vyru Jiri Jonas. Vytautas Namikas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 17 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 18 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti „Skautų aidui”, šv. Mišioms arba pasirinktai šalpai. Vytauto Namiko vardu tariame nuoširdų ačiū gerb. giminaičiams, draugams ir bendraminčiams už suteiktas malonias valandas, kai buvome visi kartu. Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-10-10 (M)

Marija Nalienė Skrabulytė.


A † A MARIJA NALIENĖ SKRABULYTĖ. Mirė 2013 m. spalio 10 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1916 m. lapkričio 26 d. Lietuvoje, Lazdijų rajone. Nuliūdę liko: sūnus Vytas, sūnus Algis Jonas su žmona Birute, sūnus Gintas Petras; anūkai Daina, Kima, Vincas ir Alisa; 4 proanūkai; sesuo Leokadija ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Marija buvo žmona a. a. Juozo, duktė a. a. Augustino ir Antaninos Skrabulių. Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 6 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-10-07 (M)

Julijonas K Laskauskas.


A † A JULIJONAS K. LASKAUSKAS. (1922 m. gruodžio 8 d. – 2013 m. spalio 7 d.) 2013 m. spalio 7 d. Amžinybėn iškeliavo Julijonas Kęstutis Laskauskas, a. a. Valerijos Laskauskas vyras, palikęs mylimus vaikus: dukras Oną Beares su vyru Raymond bei Reginą Sajauskas ir sūnų Romą Laskauską; anūkus – Valerija Ford, Raymond K. Beares, Cecelia ir Zachary Laskauskas bei Todd ir Julija Sajauskas, o taip pat – keturis proanūkius. A. a. Julijonas buvo pašarvotas Hubbard Funeral Home, Inc., 4107 Wilkens Ave., Baltimore. MD. Atsisveikinimas su velioniu vyko ketvirtadienį, spalio 10 d. nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p. ir nuo 6 val. v. iki 8 val. v. Krikščioniškos laidojimo apeigos buvo surengtos penktadienį, spalio 11 d., 10 val. r. Šv. Alfonso katalikų bažnyčioje,114 West Saratoga St., Baltimore, MD. Po šv. Mišių a. a. Julijonas palaidotas Loudon Park kapinėse. Prašome prisiminti velionį savo maldose. Aukas velionio atminimui prašome skirti Baltimore Lithuanian American Community, 851 Hollins Street, Baltimore, MD 21201.